Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Làasoode

Làasoode 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ũsĩn gɛↄ ì to tulalekɛna nísi gĩ ĩ́ikũ, sↄũkɛ yↄↄna ì gbɛ̃́ pↄ́ ↄ̃nↄ ń bɛɛɛo vĩ tↄ́ ↄ̃̀ↄkpa.
2Ɔ̃nↄna làasoo ì ta ↄplaai, sↄũ pↄ́ ì ta ↄzɛɛi.
3Baa tó sↄũ bɛ zɛ́u, aà ↄ̃nↄ ìↄ kɛ̃́sãwàɛ, ì to gbɛ̃́pii a mìsaikɛ dↄ̃.
4Tó gbãade pↄ pànzi, ńsu go n tíao. Kua n laaiwa ì láka tàae zↄ̃ↄa.
5Ma yãvãie è dṹniau, a dɛ gbãade zãa yã́wa ũɛ.
6Wì sↄũↄ kpa kpala gbiau dasi, mɛ́ ↄdeↄ ìↄ ku kpala yãfũnau.
7Ma zↄↄ è di sↄ̃́ kpɛ, mɛ́ wɛ̃́ɛↄ bɛ kɛ̀sɛ lán zↄↄwa.
8Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ɛyↄ̃ a zu a guu, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gĩ gboo, mlɛ̃ a aà só.
9Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gbɛwi, gbɛ a aà kɛ'ĩa, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ lipaa, lí a aà kaikɛ.
10Tó mↄo lɛnao, mɛ́ wi a lɛkɛo, sema ǹ gã̀sĩwa bↄbↄwà ń gbãao, ãma ↄ̃nↄ ì to wà zɛ'eɛ.
11Tó mlɛ̃ bↄn'ãa kɛ̀ a kↄ̃̀ↄ'onaɛ à aà sò, a ài vĩ a guu lↄo.
12Ɔ̃nↄna lɛgbɛ'i na, ãma sↄũ lɛ́ ì aà kaalɛɛ.
13Ì na yã'owa sↄũsↄũ, ì a midɛ ń mìsaiyãvãio,
14asa sↄũ ì da yãaɛ. Lá gbɛ̃e yã́ pↄ́ a mↄ dↄ̃o, démɛ a fↄ̃ yã́ pↄ́ a kɛ aà kpɛ oɛ̀i?
15Sↄũ zĩ ì aà kpasa, ↄ̃ ìliↄ wɛ̃́lɛ zɛ́ dↄ̃o.
16Waiyoo bùsu pↄ́ a kía dɛ ɛ̀waasona ũ, mɛ́ aà ìwaↄ ìↄ blɛ gbɛ̃ kↄↄ.
17Násaa bùsu pↄ́ a kíaá kíabuiɛ, mɛ́ aà ìwaↄ ì pↄble a gↄↄwa gbãakãfĩa yã́i, i kɛ idɛkɛa yã́i no.
18Tó gbɛ̃́ màa vĩ, aà kpɛ́ zaↄ ìↄ wozuzuaɛ, tó à ↄkpà a sì, aà kpɛ́ ì ibↄ.

19Wì blɛ zↄ̃ↄ kɛ pↄnakɛa yã́iɛ, vɛ̃ɛmia ì mↄ́ ń yaalↄo, ãma ↄ̃a mɛ́ ì mↄ́ ń a píio.
20Ńsu kía sↄ̃́sↄ̃o, baa n nↄ̀sɛu, ńsu ↄde kao, baa n kpɛa, asa bã a yã́pi sɛ́lɛ gɛ́ siuinɛ́ɛ.