Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Eranchchaa Maxaafaa

Eranchchaa Maxaafaa 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Haiqqida udunxxeti sawiya zaitiyaa shittuwaa xinqqettanau danddayoosona; hegaadankka, guutta eeyyatettai aadhdhida eratettaanne gita bonchchuwaa moorees.
2Aadhdhida eranchcha asa wozanai a ushachchau kaalettees; shin eeyya asa wozanai haddirssau kaalettees.
3Eeyya asi ogiyan hemettiyo wodekka, ayyo akeeki baawa; hegaappe denddidaagan i eeyya gidiyoogaa asi ubbi erees.
4Ne halaqai ne bollan hanqqettikkonne, ne sunttettido sohuwaappe kichchaichchoppa; aissi giikko, co77u giidi danddayiyoogee gita mooruwaakka atto giissees.
5Salo gufantton taani be7ido hara iitabai de7ees; hegeekka deriyaa haariyaageeti oottiyo naaquwaa.
6Eeyyati daro xoqqa sunttatettaa oiqqidi de7iyo wode, dureti hirkki ziqqa sohuwan uttidosona.
7Taani, ailleti haariyaageetudan paraa toggidi biishiininne qassi haariyaageeti ailletudan gediyan hemettishin be7aas.
8Olla bookkiya uri he ollan i kunddana; qassi gimbbe dirssaa koliya uraa shooshshai dukkana.
9SHuchchaa a sohuwaappe aatti yeggiya uri he shuchchan deshettees; qassi mitta qeriya urikka he mittan deshettees.
10Tunida kalttaa poshennan coo qerikko, daro wolqqaa wurssees; shin aadhdhida eran oottiyoogee oosuwaa purissees.
11SHooshshai dukkirggin, shooshshaa jallettiyo daadumataa daadumatiyoogee he aawussi ainne maaddenna.
12Aadhdhida eranchchaa haasayai ayyo bonchchuwaa imissees; shin eeyyai ba doonaappe kiyida qaalan i bau metuwan gelees.
13Eeyyai ba haasayaa eeyya qaalan doommidi, iitatettaaninne gooshshan polees.
14Eeyyai darobaa haasayees. Gidikkonne, sinttappe hananau de7iyaabaa ooninne erenna. Asi haiqqiichchin, hananau de7iyaabaa ayyo odanau danddayiyaabi baawa.
15Eeyya asi ba oosuwan daafurees; i ba soo biyo ogiyaa erenna.
16Yiira na7a gidida kawoinne maallado guuraara gibiraa giigissidi, banttau miya halaqati de7iyo biittee neeyyo aayye7ana!
17Bonchchettida kawoinne mattuwaassa gidennan wolqqaanne minotettaa demmanau maaran miyaanne uyiya halaqati de7iyo biittiyaa galatettidaaro.
18Bitanee azalla gidikko, a kaarai woddees; a kushee billi giidaagaa gidikko, a keettai aattees.

19Qumaa miyoogaaninne woiniyaa eessaa uyiyoogan ufaissai beettees; shin miishshi ubbabaa shammees.
20Siyiyaabi baawa gaada ne wozanaa qofan gidikkonne, kawuwaa cayoppa; woikko ne zin77iyo kifiliyan duriyaa cayoppa; aissi giikko, ne giidoogaa saluwaa kafoi woikko, qefiyaara de7iya meretati biidi, etayyo yootana.