Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - Kolesaga Koneai Bidigo Pusali Po Elalubo Buku

Kolesaga Koneai Bidigo Pusali Po Elalubo Buku 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Te bolia dabe te wiegi yai denami ebo wel elalubo botol tomoba pelama, te augwali isibaso da, teda te wel tomode dwai kugumini yaibao. Te tiwai naga, te bidi me deligo te wabo pabo homu kolesaga dwasianu ebaso da, agai te aga wiegi yai homu kolesaga dolama, tama aga digi genuai nogi dolaibao.
2Te wiegi yai homu kolesaga elalubo bidi agai wiegi yai kolesaga ebo dao. Tialima, te wiegi yai kolesaga elalusiąbo bidi, agai te dolo isąwai kolesaga ebo dao.
3Te bidi te sunumidu naga bilali goli tagalao, agai kolesaga te tiwai gasa bidi dabeba ola mani, aga wiegi yai homu kolesaga elalusiąbo bidi dao.
4Te naga tobolu bidigo nageba wado po obaso da, teda nago naga sę me tagalamuo. Te nago sali sęgę genuai elalubadi digi, tagalao, te nage bugagia dua digi bidibaso da, teda agai nago sali sęgę te tagalaibao.
5Eno suali, genuai sęgę me deli te bidi dabe mebago yali, te sę yabo page te tobolu bidide naga elalubao. E tiwai dao.
6Te tobolu bidi dabego te genuai sę te wiegi yai homu kolesaga elalusiąbo bidi dabeba mawai, tama te mone hauwa elalubo bidi dabego sę sali, te wiegi yai sę me sabeo.
7Tama me eno suali, te olo sę ebo bidi dabe te hos kibu daide ugadu dugulasa pabo suali, tiali goli te genuai bidi dabe te sągągo pali, te olo sę ebo bidi dabe pabo tiwai yali.
8Te bidi mego genuai tǫ dedage dogobaso da, teda aga digi te dedageba tulalueibao. Ma, te bidigo te masigigo bagulali obo alubaso da, teda te hasamanigo aga gąų kelaibao.
9Ma, bidigo te be sę yabo masigi togobo sę ebaso da, teda me sogo te masigi dabego aga tigi selaibao. Te ni pedebo sę ebo bidi, me sogo te nigo aga dolaibao.
10Te bidigo puna pai sigi hwą agai dulusiąwai yaibaso da, teda agai te ni gelebo sinabo sę dene mu yaibao. Me ma, te wiegi yai kolesaga elalubo bidigo da, te agai te ni gelebo sę wiegi yai yaibao.
11Te bidi mego te hasamani dua digi bidimainu ebo kolesaga elalubo bidi yaibaso, te wiegi yai da. Tialima, te hasamanigo aga gąų kelemainu ilibo bidi yaibaso da, teda aga te koneani kolesagago aga magi elama tau saibawe?
12Te wiegi yai homu kolesaga elalubo bidigo aga wabo pogo digi te agaba genuai nogi mawaibao. Tialima, te wiegi yai homu kolesaga elalusiąbo bidi te aga pogo digi aga dolaibao.
13Te tobage bidigo po gagalama wabo sogo, agai wabo po geda mueibao. Te agai po silainu ebo sogo, te po dwai mu pedelali, te kolesaga umuna sai bidi mugo wabo po tiwai yaibao.
14Te wiegi yai homu kolesaga elalusiąbo bidigo po oda pidu gebo dao. Te magi sę nosali pedelabo dago konebeo. Te da isai madigi, magi sę e tǫde pedelabo dago konebe dao.
15Te wiegi yai homu kolesaga mu elalusiąbo bidigo agai te aga beba pabo sunumi gegebaso, usu meni yaibao, te tobage bidigo odolali sę dene eyu, te aga bomo sia sabo dao.
16Hobede yao! Te tǫ kantri pedai king me deli te ogomani homu tiwai elalubadi, tama te kantrigo polalubo bidi dabego te kigamu digi hodolama, te nai da naga tueinogo ebaso da, teda genuai sęgę te tǫ pedai kantriba pedelali.
17Me ma, te gasa tǫ pedai kantri king me deli te genuai bidigo ogwa yaibaso, tama te tǫ kantri polalubo bidi dabego te genuai nai da tuyu, te ąį tuyu yali te sogo, te tigi naga dąų walobo sę naga eyu, te gęǫ page isąbaso da, teda te tǫ kantri bugagia mu bidai dao.
18Te bidigo aga sę ebo hagela eyu da, te aga be walawala ni dabe gaga paibao. Awe, aga olo naga bidibaso da, teda te be pedu tologa pelama, te tulubage be tomoba pelama, te be dolobo dao.

19Naigo te bidi pemene ilibo sę ebao, te wain ąįgo te bidi bugai haliga ilibo dao. Tiali goli, mone da, te wiegi yai nai te tobage sę tigidali ebo dao.
20Te naga pibo be habu badu geme dualalu pila muani, te tagalao, nago te dwai posobo po te kingbolo ma te mone elalubo bidibolo me olamuo. Tama me, nago augwaliba dwai homu me igio. Tiyu, te ba me deligo nago te wabo po selama, te augwaliba wagi pidali weyu.