Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - MƐBORIMƐ WÉÌTÌ

MƐBORIMƐ WÉÌTÌ 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ fɛsĩɛ̃̀fɛ̀ fɛ̀mɑ́ɑ̀ do tùdɑ̀ɑ̀rí miɛkɛ kɛ kú, fɛ̀ ɔ̃ɔ̃ ò cɑ̀kɛmu. Kɛ̀ dɛyɛìnkpɛrɛ mɑ̀ sɑ́m̀pɔ́, dɛɛ̀ ɔ̃ɔ̃ nɑ dɛ̀ɛ̀ tu mɛciì nkpɛrɛ, disɑ̃nni kpɛrɛ.
2Mɛciì nyiɛ̀ nhɔ̃ nkérí kuyoú nku kɛ̀ kuyɛìnkù kèrí kucɑ̃̀nku.
3Kuyɛìnkù ɔ̃ nkérí kɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ kù dòńtɛ́ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ntú ò yɛimmu.
4Wèè dɑ bɑkɛ́ mutɔ̃mmú kòo miɛkɛ dɑ pɛikɛ ɑ bɑ́ɑ́ yóu mutɔ̃mmú. A bo bónkùnnɛmɛ̀ ɑ miɛkɛ dɛ pɑ̀ɑnko mɛyɛi mmɛ pɛ́u.
5N yɑ̀ mɛborimɛ tɛ̃mɛ̀ mɑmɛ̀ mmɛ mɛ̀ɛ̀ tu mɛyɛimɛ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀. Dɛ̀ bo kpɛtɛ́nɛ̀mɛ̀ wèè ni koò kɑnnɛ tiyɛìntì mutɔ̃mmú kó yɛkɑ̀rɛ̀ diɛyɛ̀, kɛ́kɑnnɛ bɛdiɛbɛ̀ mutɔ̃mmú kó yɛkɑ̀rɛ̀ sɑ́m̀pɔ́yɛ̀.
7Tidɑɑtì bo ndekɛ dɛ̀ sisɛ̃ĩ́ kɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ cèntì bɛ nɑɑ̀cɛ̀i tidɑɑtì tɛ̃mɛ̀.
8Wèè keù difɔ̃̀tìrì weè duò dì miɛkɛ, wèè pùɔ̀ ndidombìrì fɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀ we ndɔmmù.
9Wèè kpɛ́inko yɛtɑ̃́rɛ̀ yɛ̀ we nkɔùrì. Wèè yɑú idɛí ì we nhɛ̃́ũ̀rì.
10Kɛ̀ tɛpĩɛ̃tɛ̀ nɑtimɛ̀ kú, kɑ̀ɑ í tɛ̀ sũ̀ɔ̃́tɛ́ ɑ dò nkɛ́yíɛ́ muwɛ̃rímú mmu, kɑ̀ɑ pĩ́ nnɛ̀ mɛciì mmutɔ̃mmú ɑ cɔ̃ntɛmu.
11Kɛ̀ fɛwɑ̀ɑ̀fɛ̀ diɛ́ nkɛ dɑ dɔntɛ́ kɛ deè ɑ tɛ̃́nkɛ nɛ́ fɛ̀ dìɛ mbɑ nkpɛ́í.
12Mɛciì nyiɛ̀ nnɑ́ɑǹtì ɔ̃ nte kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nhò dému kɛ̀ kuyɛìnkù kpɛti kù fétìnko.
13Kù ɔ̃ɔ̃ ketɛ́nɛ̀ tiyɛinnɑ́ɑǹtì nti kɛ́dentɛnɛ̀ tinɑ́ɑǹyɛiti.
14Kuyɛìnkù nɑ́ɑǹtì tiì ɔ̃ nsũ, onìtì mɛ nyí yɛ̃́ ò yóó dentɛnɛ̀ tì. We mbo ò nɑ̀kɛ́ tìì yóó ò tùɔ̀kɛní o kṹṹ nkó difɔ̃nkúò?
15Kuyɛìnkù tɔ̃mmú tú tihɔ̀ùtì nti ku kpɛ́í dɛtetìrɛ̀. Kù ketɛ́ kɛ í yɛ̃́ kucɛ kùù kɔ̀rìnɛ̀ dihɛì kù bo kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
16Dɛ̀ bo nyóùnɛ̀ dihɛì dìì kóo kpɑ̀ɑ̀tì tu dɛbirɛ kɛ̀ di kó bɛkótíbɛ̀ dɑ̀kɛnɛ̀ bɛ pitɛ mɑ́ɑ̀ sɑ̃́ɑ̃̀.
17Dihɛì dìì kóo kpɑ̀ɑ̀tì tu tɛkpɑ̀ɑ̀tìbitɛ, kɛ̀ di kó bɛkótíbɛ̀ ɔ̃ɔ̃ di bɛ̀ dò nkɛ́di dìì mɔ̀nnì kɛ bo pɛ́tɛ́ muwɛ̃rímú, bɛ̀ɛ̀ í yɔ̃̀ nkɛ muɔ̀, dɛ kó dihɛì yɛmbɛ̀ bo diwɛ̀ì miɛkɛ nkɛ.
18Wèè mɛí o nɔu, o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mundɔú kuù ɔ̃ɔ̃ kéétɛ́, tidɑ̀ɑ̀tì dòńtɛ́ wè, weè ɔ̃ nduɔ́ kɛ̀ dɛ̀ ò nuu.
19Tidiitì borɛ̀ tiyɑ̃nkùtì dɛ mbo, mɛnɑɑ̀ mborɛ̀, mɛyɛǹcɑ́tímɛ̀ dɛ mbo, idíítí borɛ̀, dɛmɔu dɛ̀ dɛ mbo.

20Bɑ́ɑ́ sɑ̃́ɑ̃́ nhokpɑ̀ɑ̀tì ɑ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ, bɑ́ɑ́ sɑ̃́ɑ̃́ nwèè mɔ̀kɛ o kpɛrɛ ɑ dieku miɛkɛ kufɑ̃́ɑ̃́. Tɛnɔ̀tɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo túótɛ́ ɑ tɑmmɛ̀, ifìɛ̀ti yiɛ̀ nyɑ̀ɑ̀ bo mɛ̀ ìtɛ́nɛ̀.