Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Da:i Dione Dawa:i Olelesu

Da:i Dione Dawa:i Olelesu 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gagoba: bogoi da gabusiga: manoma ganagu ganodini sali, amo huluane gaha hamomusa: dawa:. Amola gagaoui hou fonobahadi da bagade dawa:su hou bagade amo wadela:lesimusa: dawa:.
2Bagade dawa:su dunu da hi hou hamosea, moloidafa hou hamosa. Amola gagaoui dunu da hi hou hamosea, wadela:i hou fawane hamosa.
3Amomane, gagaoui dunu da degabo misi dunu logoa gousa:sea, ilia da ea gagaoui hou hedolo dawa:mu. E da hi hou hamobeba:le, dunu huluane ilima hi gagaoui hou olelesa.
4Dia ouligisu dunu da dima ougi ba:sea, dia hawa: hamosu mae yolesima. Di da asabole esalea, dia bagade giadofai da gogolema:ne olofoi dagoi ba:mu.
5Na da giadofai hou afae osobo bagadega dialebe ba:i. Amo giadofasu ouligisu dunu da hamosa.
6Ilia da gagaoui dunu amo ouligisu hawa: hamoma:ne ilegesa. Amola bagade gagui dunu yolesisa.
7Na da udigili hawa: hamosu dunu hosiga fila heda:lebe ba:i. Amola hina bagade ea fi dunu udigili hawa: hamosu dunu agoane emoga ahoanebe ba:i.
8Dia da uli dogonesisia, dina: amo ganodini sa:imu. Di da dobea fei gadelale dasea, sania da di gasomanu.
9Di da igi gagoudasu sogebi hawa: hamosea, di da igiga se nabimu. Di da ifa oda hida:sea, di da amo hamonana, se nabimu.
10Dia goaha:i da bahuai, amola di amo hame debesea, di da amoga hawa: bagade hamone helemu. Hidadea dia hawa: hamosu ilegemu da defea.
11Di da asigi dawa:suga sania ouligimu da defea. Be sania da hidadea di gasonasea, amo da dia ouligisu hou wadela:lesimu.
12Dunu eno da bagade dawa:su dunu ea sia:beba:le, ema nodosa. Be gagaoui dunu ea sia:i liligi da ea hou wadela:lesisa.
13E da ea sia: udigili hamedei agoane musa. Be ea sia: dagosu da doulasi dunu ea sia: agoane ba:sa.
14Gagaoui da gebewane mae yolesili sia: daha. Dunu afae da fa:no hedolo mabe hou hamedafa dawa:. Amola ninia bogole fa:no hamomu, dunu huluane da adomu gogolei.
15Di da bagade hawa: hamobeba:le, gufia:ne esalumu da defea hame. Gagaoui dunu amo da hi diasua buhagimu logo da hame dawa:, agoai dunu fawane da agoane hawa: hamosa.
16Soge amo ea hina bagade da goi fawane, amola ea ouligisu dunu da daeya ganini hahabe lolo nabe fawane hamosa, amo soge da bidi hamosu ba:mu.
17Be soge amogawi ea hina bagade da hi asigi dawa:suga hawa: hamosa, amola ea ouligisu dunu da ilegesu defele ha:i naha amola ilia hou ouligisa amola feloale hame hamosa, amo soge da hahawane bagade gala.
18Dunu da hawa: hamomu higabeba:le, ea diasu figisu hame hahamosea, amo da dadadini, diasu amola da gelemu.

19Di da lolo nasea, hahawane ba:mu, amola waini hano nasea, hahawane ba:mu. Be muni hame galea, ha:i manu amola waini hano lamu da hamedei ba:mu.
20Osobo bagade hina bagade amoma lalasogole mae sia:ma. Amola dia golabe sesei amo ganodini, bagade gagui dunu ilia houba:le amo mae lalasogole sia:ma. Bai sioga da amo sia: ilima mini asili, adosa:besa:le, mae sia:ma.