Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Esayi

Esayi 61

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Marigina Alatalaa Niina n yi, bayo Alatala bata n sugandi, a n xa Xibaru Faɲin nali yiigelitɔne ma, a bata n nasiga a n xa muxu bɔɲɛ kalaxine mali, a n xa xɔrɔya feen kawandin ba suxu muxune xa, e nun kasorasane beɲin fena.
2N yi Alatalaa hinan ɲɛɛna fe rali e nun en ma Ala gbeeɲɔxɔ lɔxɔna, alogo n xa muxu sunuxine madɛndɛn,
3naxanye wugama Siyon taani, n yi ne ralimaniya. Benun e xa xuben sa e xunni sununi, n yi mangaya kɔmɔti faɲin so e xun na, n sɛwa turen sa e xunni benun a xa findi sunun na, n tantun dugin nagodo e ma benun a xa findi xaxili kalan na, alogo muxune xa a fala e ma misaala ra fa fala muxu tinxinxine alo warine, Alatala muxun naxanye rasabatixi alogo a binyen xa makɛnɛn.
4E mɔn singe ra fonne taa xɔnne tima nɛn, e yire kalaxi fonne yitɔn e yi taa rabeɲinxine ti, dɛnaxanye kalaxi xabu mayixɛtɛ danguxine.
5Xɔɲɛne findima nɛn ɛ xuruse rabane ra, siya gbɛtɛne diine yi findi ɛ xɛɛ biine nun manpa bili nakɔ walikɛne ra.
6Koni a falama ɛ tan ma nɛn, a Alatalaa saraxaraline, a fala ɛ ma, a en ma Ala batu muxune. Ɛ baloma nɛn siyane nafunle ra, ɛ yi ɛ kanba e binyeni.
7Benun ɛ xa yagi, ɛ seene dɔxɔde firin sɔtɔma nɛn. Benun ɛ xa rayarabi, ɛ gbelegbelema nɛn sɛwani ɛ kɛɛna fe ra. Ɛ yi kɛɛn dɔxɔde firin sɔtɔ ɛ yamanani ɛ yi habadan sɛwan sɔtɔ.
8Bayo, kiti kɛndɛn nafan n tan Alatala ma, muɲan nun tinxintareyaan naɲaxu n ma. N na ɛ saranma nɛn n ma tinxinni, n yi habadan layirin xidi en tagi.
9Ɛ bɔnsɔnna kolonma nɛn siyane tagi, ɛ yixɛtɛne yi kolon yamanan muxune birin yɛ. Naxan yo na e to, a a kolonma nɛn a Alatalaa duba diine nan e ra.
10N sɛwama nɛn Alatala yi, n niin yi sɛwa n ma Ala yi, bayo a bata n maxidi marakisi dugine yi, a yi tinxinyaan nagodo n ma alo domana, alo xɛmɛn ɲaxalandi kanna a xunna maxidima kii naxan yi alo saraxaralina alo ɲaxalandina a maxidi seene soma kii naxan yi.
11Marigina Alatala tinxinyaan nun tantunna raminima nɛn siyane birin yɛtagi alo bɔxɔn soli seene raminin kii naxan yi, alo nakɔɔn sansine ramini kii naxan yi.