Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - BƐBAATÍBƐ̀

BƐBAATÍBƐ̀ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnìi ítɛ́ní Kidikɑɑdi kɛ́tuɔkɛní Bokimmu kɛ́nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀: Kuyie ntu, kuù di dènnɛní Esibiti, kɛ di tɔní kɛ tɑnnɛ̀ dihɛì kù do bɛ́i nkɛ́pɑrìkɛ̀ kɛ dɔ̀ kù yóó duɔ́ ndì di yɛmbɛ̀, kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀ kù í yóó tɔ̃tɛ mɛtɑummɛ̀ mɛ̀ɛ̀ bo díndi nɛ̀ ku di cuokɛ̀.
2Di mɛ mmúnkɛ í dò nkɛ́mɔɔtɛnɛ̀ dɛ kó dihɛì kɔbɛ mɛtɑummɛ̀, dí puɔ mbɛ bɔɔwũɔ̃tɔ̀rɛ̀. Di mɛ nyí nyie nku kpɛti! Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di mɛ ndɔ̀ɔ̀?
3Kù nɛ́ di nɑ́ɑ́mmu di mmɔ̀nnì kɛ tú, kù tɛ̃́nkɛ í yóó bɛti Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ, bɛ̀ yóó nɑɑ́ ndidíìntɑ̃́rì ndi di kpɛ́í nkɛ̀ bɛ bɔkɛ̀ nɑɑ́ ntimɑ́tì dindííntì kɛ di bɔ, kɛ̀ di fíé bɛ bɔkɛ̀.
4Ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnì bɛ̀ nɑ̀kɛ́ dìì mɔ̀nnì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ́deè, kɛ̀ bɛ̀ɛ tiitɛ́ yɛdɑbùò mbɛmɔu kɛ́nkuɔ̀.
5Kɛ̀ bɛ̀ɛ yú dɛborɛ̀ kɛ dɔ̀ Bokimmu (dɛ̀ɛ̀ tu didɑbònkɔnnì), kɛ́ dɛ̀ fìé ti Yiɛ̀ nKuyie nyiwũɔ̃.
6Kɛ̀ Sosuwee cɑu mbɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ cíɛ́tɛ́ kɛ́kũṹ mbɑ́ wè kɛtenkɛ̀ bɛ̀ ò duɔ́ nkɛ̀ kɛ́ nkɛ̀ te.
7Sosuwee kpɑɑ́ fòù dìì mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ ntũ nti Yiɛ̀ nKuyie. Kòo kú kɛ̀ bɛ̀ nkpɑɑ́ kɛ kù tũ̀ mbɛkótíbɛ̀ kpɑɑ́ fòù dìì mɔ̀nnì, bɛ̀ɛ̀ do yɑ̀ tidiɛtì ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀ɔ̀ tì Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀.
8Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkóo tɔ̃ntì Sosuwee Nunni birɛ nyóó kú kɛ mɔkɛ yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ tɛpíítɛ̀ (110),
9kɛ́kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ Timunɑti-Edɛsi, bɛ̀ do totí kóò duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ Efɑdɑimmu tempɛ̃ nyɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, Kɑɑsi tɑ̃rì kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀.
10Kɛ̀ bɛkótíbɛ̀ bɛmbɛ kó kutɔ̃nkùu kú, kɛ̀ kutɔ̃nkù pɑ̀nkùu yɛ̀nní, bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í nyɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie kɛ́yɛ̃̀ ntidiɛtì kù do dɔ̀ɔ̀ tì Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀.
11Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀, kɛ́ketɛ́ kɛ́nfeu yɛbɔkɛ̀ bɛ̀ tu yɛ̀ Bɑɑdibɛ,
12kɛ́yetɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ yɛmbɛ̀ do tũ nkù, kùù bɛ̀ dènnɛní Esibiti, kɛ́fíé yɛbɔkɛ̀, bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ bo kɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ kɔbɛ do feu yɛ̀, kɛ́nninku yɛ ììkɛ̀ kɛ íinko ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ.
13Bɛ̀ do kù yóumu kɛ́nfeu Bɑɑdibɛ nɛ̀ Asitɑditeebɛ.
14Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ bɛ̀ pɛikɛ kɛ̀ kùu dɛitɛ ku nɔ̀ùtɛ̀ bɛ ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ bɛfèèbɛ̀ nkɔrìní kɛ fekù bɛ kpɛrɛ kɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ɛ bɛ̀ nɑ. Bɑ́ bɛ̀ níí í nnɑ kɛ bɛ̀ bɑ̀ɑo.
15Mudoò bɛ̀ kɔ̀rì mùù kó dimɑ̀ɑ̀, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɛitɛ ku nɔ̀ùtɛ̀ bɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ́ndònnɛ̀ kù tì mbɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ pɑ̀rìkɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ diɛmɛ̀ miɛkɛ.
16Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ duɔ́ mbɛbɑɑtíbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ dɛɛtɛ́nɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀, bɛ̀ɛ̀ fèkù bɛ kpɛrɛ.
17Isidɑyɛɛribɛ mɛ nyí nyie mbɛbɑɑtíbɛ̀ kpɛti, kɛ́nsɔkɛ́ kɛ feu yɛbɔkɛ̀ kɛ ninku yɛ ììkɛ̀, kɛ́bútínnɛ́ dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ mbɛ yɛmbɛ̀ do tũ nkùù cɛ, bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í nyie ti Yiɛ̀ nKuyie nkuɔ́ bɛ yɛmbɛ̀ do í yiemmɛ̀.
18Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ duɔ́nní dìì mɔ̀nnì obɑɑtíwè kù nhò bonɛ̀ o fòmmu mumɔu miɛkɛ, kɛ dɛɛrínɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ dootitɔbɛ̀. Mɛsémmɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ í nyóu mɛ̀ bo pĩ́mmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ dootitɔbɛ̀ bɛ̀ fɛ̃́ũnko dìì mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ kuɔ̀.

19Kɛ̀ dɛ kóo bɑɑtíwè ku dìì mɔ̀nnì bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́tɑ mɛyɛi mmudɔɔ̀rìmù, kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛ yɛmbɛ̀ kpɛrɛ do dòmmɛ̀, kɛ́nfeu yɛbɔkɛ̀ kɛ ninku yɛ ììkɛ̀ kɛ yɛ̀ bɑ̀ɑ́. Bɛ̀ í nyóu bɛ̀ bo ndɔɔrimɛ̀ mɛyɛi mbɛ yɛmbɛ̀ do dɔɔri mɛ̀.
20Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ pɛikɛ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ̀ kùu bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kubotí kuu ǹkɔbɛ mɛ̀ ncɑ̀kɛmɛ̀ mɛtɑummɛ̀ n do yɛ̃ mbɛ yɛmbɛ̀ n yɛ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, kɛ yetɛ n kpɛti.
21Di mmɔ̀nnì n tɛ̃́nkɛ í yóó yóu kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛti kubotí bɑ́ kùmɑ́ɑ̀ ibotí tɛì Sosuwee do kpɑɑ́ kɛ í bɛ̀ti ì kɛ́kú.
22Nɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ borimɛ bɛ cuokɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo dɔ́ kɛ́ bɛ̀ yɑ̀ɑ́kɛ́mu kɛ́yɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo yetɛ ku kpɛti yoo bɛ̀ bo ti yie mbɛ yɛmbɛ̀ do tì yiemmɛ̀.
23Dɛɛ̀ do te kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyóu kɛ̀ ibotí Sosuwee mu ndo í bɛ̀ti ì kɛ́kú kɛ̀ ì ḿbo bɛ cuokɛ̀. Kù í mbɛ̀ bɛ̀ti mɛcɑ̃ɑ̃.