Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - BƐBAATÍBƐ̀

BƐBAATÍBƐ̀ 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Yedubɑɑdi birɛ Abimɛdɛkii kɔtɛ Sisɛmmu o mɑnnìkù kɛ́nɑ́kɛ́ o yɔ̃ tɑ̃bɛ̀ kó kunɑɑ̀mùnkù kumɔu kɛ dɔ̀:
2Bekɛ́nɛ̀ Sisɛmmu ɛì kó bɛkótíbɛ̀ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ dɔ́ Yedubɑɑdi bí sipísìyiekɛ̀ bo mbɛ̀ bɑkɛ́mɑ̀ɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ dɔ́ onìtì òmɑ́ɑ̀ bo mbɛ̀ bɑkɛ́mɛ̀? Bɛ̀ nɛ́ bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ n tumɛ̀ bɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kou nwe!
3Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́ tì nɑ̀kɛ́ Sisɛmmu ɛì kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ Abimɛdɛki ò tu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mbɛ kou.
4Kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛitɛ Bɑɑdi-Bediti kó idíítí miɛkɛ mɛdítíbii nsipísìyiekɛ̀ kóò duɔ́, nkòo túótɛ́ dɛ kó idíítí kɛ́yietí bɛnititetìbɛ̀ nɛ̀ bɛcièmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɛinɛ̀.
5Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Ofidɑɑ o cicɛ Yedubɑɑdi cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́kuɔ o bí sipísìyiekɛ̀ dimɔ̀nnì dìmɑ́ɑ̀ miɛkɛ, kòo sɑ́m̀pɔ́ù Yotɑmmu weè mɑ́ɑ̀ nɑ kɛ́sɔri kɛ́yentɛ́.
6Sisɛmmu ɛì kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ dihɛì kɔbɛ nɛ̀ Bɛti-Midoo kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí nkɛ́kɔtɛ Sisɛmmu kó mutie borɛ̀ ditɑ̃rì còḿmú dɛ̀, bɛ̀ dɛ mpĩ nhAbimɛdɛki tikpɑ̀tì.
7Yotɑmmu tì kèè dìì mɔ̀nnì kɛ́dekɛ Kɑrisimmu tɑ̃rì, kɛ́pĩɛ̃kɛ́ nɛ̀ o wɛ̃rímú mumɔu kɛ dɔ̀: Sisɛmmu ɛì kɔbɛ, n kéntɛ́nɛ̀ kɛ̀ Kuyie ndí kéntɛ́!
8Dɛtie ndɛɛ̀ do yɛ̃ ndɛ̀ dɔ́ okpɑ̀ɑ̀tì, kɛ́nɑ́kɛ́ odìfíè kɛ dɔ̀: Á nti bɑkɛ́.
9Kɛ̀ odìfíè dɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: M bo yóu m bo mpɛímɛ̀ yɛbɛ kɛ̀ bɛ̀ diinɛ̀ mɛkùɔ̀ yɛbɔkɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ dɛ̀ dɔ́mɛ̀, kɛ́kɔtɛ kɛ́ntú m bɑkɛ́ dɛtiennɑɑ̀?
10Kɛ̀ dɛtie nnɑ́kɛ́ fìkíè kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ nní nti bɑkɛ́!
11Kɛ̀ fìkíè dɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: M bo yóu m bo mpɛímɛ̀ yɛbɛ yɛ̀ɛ̀ wɛ̀ɛ̀ti kɛ́kɔtɛ kɛ́ntú m bɑkɛ́ dɛtiennɑɑ̀?
12Kɛ̀ dɛ̀ɛ sɔɔtɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ fínyĩ̀ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ ntũ nní nti bɑkɛ́.
13Kɛ̀ fínyĩ̀ĩ dɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: M bo yóu m bo mpɛímɛ̀ yɛbɛ mɛnɑɑ̀ kpɛyɛ yɛbɔkɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ dɛ̀ dɔ́mɛ̀, kɛ́kɔtɛ kɛ́ntú m bɑkɛ́ dɛtiennɑɑ̀?
14Kɛ̀ dɛtie nyóu kɛ́wɛ̃nnɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ tipotì kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ nni nti bɑkɛ́!
15Kɛ̀ tipotìi dɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ di mɛ̀nkɛ dɔ́mu m bo ntúmɛ̀ di kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɔtɛnɛ̀ní kɛ́ndíɛ́kɛ́ n kó mɛdɛ́ɛ̀. Kɛ̀ di mɛ nyetɛ muhɑ̃ɑ̃́ mbo yɛ̀nní m miɛkɛ kɛ́ di cɔ́u nkɛ́tɑunnɛ̀ dɛtie ndiɛrɛ̀ ditɑ̃rì Dimɑɑ kpɛrɛ.
16Kɛ̀ Yotɑmmu nsɔkɛ́ o nɑ́ɑǹtì kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Díndi tɑ́? Di yɛ̀mmɛ̀ í di bekùnɛ̀ di pĩ̀ḿmɛ̀ Abimɛdɛki tikpɑ̀tɑ̀ɑ̀? Di dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ Yedubɑɑdi cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɛ̀ wennimɑɑ̀? Ò di dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ ndi mɛ nhò yietɑ́ɑ̀?
17N cicɛ do cĩ̀nnɛ o buu ndi kɛ́kpɑ ndi kpɛ́í nkɛ di dɛɛtɛ́ nɛ̀ Mɑndiyɑ̃ɑ̃bɛ.
18Kɛ̀ di nɛ́ ìtɛ́ yíe nkɛ dokùnɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ kùɔ o bí sipísìyiekɛ̀ dimɔ̀nnì dìmɑ́ɑ̀ kɛ pĩ nho pocɛ̃mbirɛ Abimɛdɛki tikpɑ̀tì ò tu mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ndi kou.

19Kɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ í di bekùnnɛ̀ di dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ Yedubɑɑdi nɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɛ kpɛ́í ndí yɑ̀ Abimɛdɛki kó mɛsɑ̀ɑ̀ nkòo yɑ̀ di kɔ̃mɛ.
20Kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ Abimɛdɛkii tuɔ nSisɛmmu ɛì kɔbɛ nɛ̀ Bɛti-Midoo kɔbɛ muhɑ̃ɑ̃́ nkɛ̀ bɛ̀ múnkɛɛ ò tùɔ mmuhɑ̃ɑ̃́.
21Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Yotɑmmuu cokɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́nsɔri Bedɑɑ, ò do dé o tebitɛ Abimɛdɛki nwe.
22Mɛm̀mɛ kɛ̀ Abimɛdɛki mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti.
23Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Kuyie nduɔnní mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ bo nte kɛ̀ Sisɛmmu ɛì kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ Abimɛdɛki kɛ̀ bɛ̀ɛ sĩntɛ, mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yetɛ Abimɛdɛki kpɛti.
24Yedubɑɑdi bí sipísìyiekɛ̀ Abimɛdɛki do kùɔ ì kó kusĩ̀nkù kuù ò tùɔ̀kɛní wenwe nɛ̀ Sisɛmmu ɛì kɔbɛ. Kɛ yɛ̃́ bɛɛ̀ do ò teennɛ̀mɛ̀ kòo bɛ̀ kùɔ.
25Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sisɛmmu ɛì kɔbɛɛ sɔri kɛ́hoo mbɛnìtìbɛ̀ ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ndimmù bɛ̀ɛ̀ pɛ̃nkù dɛborɛ̀ kɛ fekù bɛ kpɛrɛ kɛ̀ Abimɛdɛkii tì kèè.
26Diyiè mɑrì kɛ̀ Ebɛɛdi birɛ Kɑɑdi tuɔkɛní Sisɛmmu kɛ nɛínɛ̀ o tebìí. Kɛ̀ Sisɛmmu ɛì kɔbɛ bɛmɔu ò duɔ́ mbɛ yɛ̀mmɛ̀,
27kɛ́nkũɔ̃tì bɛ pɑɑ, kɛ́tɔ̃ũ fínyĩ̀ kó yɛbɛ, bɛ̀ dɔ̀ɔ̀rinɛ̀ yɛ̀ mɛnɑɑ̀, kɛ yɛ̀ nìú kɛ́dɔɔ̀ dibɑnni, kɛ́kɔtɛ bɛ kó dibɔɔ̀ tou kɛ́nyo nkɛ yɔ̃̀ nkɛ sɑ̃́ɑ̃́ nhAbimɛdɛki.
28Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Ebɛɛdi birɛ Kɑɑdi bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Abimɛdɛki tu we kɛ̀ weè bo mbɑkɛ́ Sisɛmmu kɛ̀ ti ò bùɔ́? Yedubɑɑdi birɛ nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì Sebuudi bɛɛ̀ dò nkɛ́mbúɔ́, Amɔɔ ɛì kɔbɛ bɛɛ̀ te Sisɛmmu, ti bo nhò bùɔ́ bɑ nkpɛ́í?
29Kɛ̀ Ebɛɛri birɛ Kɑɑrii sɔɔtɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ Sisɛmmu ɛì kɔbɛ do bo yie nkɛ́ n tũnnɛ n nɑ mbɔ nhAbimɛdɛki, n nɑ nhò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɑ́ɑ́tínɛ̀ kɛ̀ ti kpɑ!
30Sebuudi weè do tú dɛ kó dihɛì kóo kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀, kɛ́keè Ebɛɛdi birɛ Kɑɑdi nɑ̀ɑ́ ntì kɛ̀ dɛ̀ɛ ò yonkɛ.
31Kòò tɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ disɔ̀rì kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Abimɛdɛki Ebɛɛdi birɛ Kɑɑdi tùɔ̀kɛnímɛ̀ kɛ sukii bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo ò bɔ.
32Kòo yíɛ́ kòo nùù dɔ̀ nɛ̀ dɛ kpɛ́í nwèe ítɛ́ kɛyènkɛ̀ nɛ̀ o kó bɛnìtìbɛ̀ kɛ́kɔtɛ dikpɑ́ɑ̀ kɛ́nhokɛ.
33Kɛ̀ bɛ̀ɛ pikɛ yɛ̀ dikṹnweńnì sɛ̀ì kɛ́do dihɛì, kɛ̀ bɛ̀ yɛ̀nní kɛ bo ò dokɛ́nɛ̀ wèe bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ ò dɔ́mɛ̀.
34Mɛm̀mɛ Abimɛdɛki nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛyènkɛ̀ kɛ́totɛ́ yɛtĩ̀rɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀, kɛ́kɔtɛ kɛ́nhokɛ kɛ tɔ́kɛ́nɛ̀ Sisɛmmu.
35Ebɛɛdi birɛ Kɑɑdi yɛ̀nní dìì mɔ̀nnì nɛ̀ o kɔbɛ, kɛ cómmɔ́ɔ dihɛì kó dibòrì, Abimɛdɛki nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ootɛní.
36Kɑɑdi yɑ̀ dìì mɔ̀nnì ditĩ̀nnì kɛ́nɑ́kɛ́ Sebuudi kɛ dɔ̀: Dihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntĩ̀nnì mɑrì diì cutiní ditɑ̃rì kɛ̀ Sebuudii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ditɑ̃rì fènkù nku ɑ wúómmɛ̀ kɛ tú bɛnìtìbɛ̀.

37Kɛ̀ Kɑɑdi nyetíróo kɛ tú, bɛnìtìbɛ̀ mbɛ kɛ̀ bɛ̀ cutiní ditɑ̃rì kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kèríní Mubɔɔtie mbíɛ́kɛ̀.
38Kɛ̀ Sebuudii ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ɔ̃̀ bɑɑ do nɑ́ɑ́ nkɛ tú Abimɛdɛki tu we kɛ̀ weè bo nti bɑkɑ́ɑ̀? A do sènkɛ̀rì wè weè tùɔ̀kɛní nɛ̀ o nìtìbɛ̀. Kɔtɛ kóò dokɛ́nɛ̀.
39Mɛm̀mɛ kɛ̀ Kɑɑdi bɑ́ɑ́tí kɛ́niitɛ́ Sisɛmmu ɛì kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ bo dokɛ́nɛ̀ Abimɛdɛki.
40Kɛ̀ Abimɛdɛki mbɛ bɛ̀tì kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́ kòo mbɛ̀ kɔ̀ùtì kɛ bií kɑ̃́ɑ̃́ ndihɛì kó dibòrì.
41Mɛm̀mɛ kòo mbo Adumɑ kɛ̀ Sebuudi bɛ̀ti Kɑɑdi nɛ̀ o kɔbɛ bɑ́ bɛ̀ í nnɑ kɛ́mbo Sisɛmmu.
42Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ Sisɛmmu ɛì kɔbɛɛ yɛ̀ kɛ bo dokɛ́nɛ̀ Abimɛdɛki.
43Kòo tì kèè kɛ́túótɛ́ o nìtìbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ totɛ́ yɛtĩ̀rɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́nhokɛ, kɛ̀ bɛ̀ nyɛtìní dihɛì kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ potɛ́.
44Abimɛdɛki nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ cɑ̃rikɛ kɛ́bɑɑ dihɛì kó dibòrì kɛ̀ yɛtĩ̀rɛ̀ tɛyɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ yɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́, kɛ̀ yɛnyɛ mɛ ntó puotì dikpɑ́ɑ̀ kɔbɛ kɛ kɔù.
45Kɛ̀ Abimɛdɛki ntṹṹ kɛ́nkuuri dihɛì kɛ́ di pɔ̀ntɛ pɑ́íí kɛ́kuɔ di nìtìbɛ̀, kɛ́deè kɛ́ dì yɑɑ́ mukɔ́kúɔ́.
46Mikidɑdi Sisɛmmu ɛì kɔbɛ tì kèè dìì mɔ̀nnì kɛ́kɔtɛ kɛ́tɑ dibɔɔ̀ Ɛdi-Bediti tɑ̃dènkù.
47Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Abimɛdɛki Mikidɑdi-Sisɛmmu ɛì kɔbɛ tìímmɛ̀ dɛborɛ̀.
48Kòo túótɛ́ o pĩɛ̃tɛ̀ kɛ́dekɛ Sɑdimɔɔ tɑ̃rì, kɛ́kɔ̃ṹ kudɔú kɛ́buutɛ́, kɛ́nɑ́kɛ́ o nìtìbɛ̀ kɛ dɔ̀: Dɔɔ̀nɛ̀ n dɔ̀ɔ̀mɛ̀.
49Bɑ́ wè kòo kɔ̃ṹ kudɔú kɛ́buutɛ́ kóò tũnnɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́ ì còú mbɛ̀ bo kùù tɑ̃dènkù kɛ́cɔ́u nkɛ̀ dɛ̀ɛ cɔ́útɛ́ bɛ̀ɛ̀ bo dɛ miɛkɛ. Bɛ̀ bo ntùɔ̀kɛ tɛkɔupíítɛ̀ (1000), bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀.
50Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Abimɛdɛkii kɔtɛ kɛ́do Tebɛsi ɛì kɔbɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ kɛ́ dì fìètɛ.
51Ditou kperì mɑrì diì do bo dɛ kó dihɛì cuokɛ̀, kɛ mummu kɛ̀ bɛ̀ɛ di kpetínnɛ́ kɛ́dekɛ kudɑ̀nkù, bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu, bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀.
52Kɛ̀ Abimɛdɛkii kɔtoo kɛ bo bɛ̀ pi, kɛ́tɔ́ɔ́nko ditou kó dibòrì borɛ̀ kɛ bo dì cɔ́u.
53Dɛndɛ onitipòkù mɔù bɔntɛ́nímɛ̀ dinɑ̀ɑ̀ kɛ́bɔ́tɛ́ o yuu kɛ́pɔntɛ.
54Mɛm̀mɛ Abimɛdɛki pɛ́immɛ̀ odɑpɑ̀ɑ̀ nwèè tɔ o kpɑ̀rìnɛntì kɛ dɔ̀: Kpɑtɛ ɑ siè kɛ́ n kuɔ bɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo nnɑ́ɑ́ nkɛ tú onitipòkù weè n kùɔ. Kòo kóo tɔ̃ntìi ò kũ̀ṹ disiè kòo kú.

55Isidɑyɛɛribɛ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì Abimɛdɛki kumɛ̀ bɑ́ wè kòo kò nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
56Mɛm̀mɛ Kuyie nyietímɛ̀ Abimɛdɛki mɛyɛi nhò dɔ̀ɔ̀mɛ̀ o cicɛ kɛ kùɔ o tebìí sipísìyiekɛ̀.
57Sisɛmmu ɛì kɔbɛ kó kuyonku kpɛ́í ndo te kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ mɛyɛi nYedubɑɑdi birɛ Yotɑmmu do yɛ̃ mmɛ̀ɛ̀ yóó bɛ̀ tùɔ̀kɛní, dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ tùɔ̀kɛní.