Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - BƐBAATÍBƐ̀

BƐBAATÍBƐ̀ 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isidɑyɛɛribɛ do tìí ndìì mɔ̀nnì Misipɑɑ kɛ́pɑrìkɛ̀mu kɛ dɔ̀, bɛ miɛkɛ òmɔù bɑ́ɑ́ duɔ́ nho kóo sɑpɑ̀ɑ̀ mBɛnsɑmɛɛ botí kou kòo puokɛ.
2Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ kɔtɛ Betɛɛdi, kɛ́ntṹṹ nkɛ kɑri ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ nɛ̀ kuyuokoo, kɛ kuɔ̀ ntinɔnniɛti.
3Kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Ti Yiɛ̀ nKuyie mbɑ nkpɛ́í nte Isidɑyɛɛribɛ botí miɛkɛ kɛ̀ kùmɑkù kpɑ́nnɛ́?
4Kɛ̀ dɛ̀ nkpɑɑ́ uu kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ ítɛ́ kɛ́mɑɑ́ diwũɔ̃tɔ̀nnì ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í, kɛ́ kù fìé iwũɔ̃ kɛ́tuɔ, kɛ́ nkù feu itɛì mɛtɑummɛ̀ kpɛyi,
5kɛ́bekɛ bɛtɔbɛ̀ kɛ dɔ̀: Ti botí miɛkɛ kùmɑkù bo kùù sòò í bo ti tíkú dɛ̀ Misipɑɑ? Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ sòò nɑ̀kɛ́mɛ̀mu kɛ dɔ̀: Kɛ̀ wèè í kɔ̀tɛní dɛ kó mɛtíímmɛ̀ bɛ̀ɛ ò kùɔ.
6Kɛ̀ mɛsémmɛ̀ɛ bɛ̀ pĩ mbɛ tebìí Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛ kpɛ́í nkɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑ́ nkɛ tú: Isidɑyɛɛribɛ botí mɑkù dèèmu mɛmmɑɑ̀?
7Ti bo yĩ́mɛ nɑ́kɛ bɛ̀ɛ̀ nɑ kɛ yentɛ́ mudoò miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ́tɛ́ bɛ pobɛ̀? Ti sòò pɑ̀rìkɛ̀mu ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ kɛ dɔ̀: Ti kóo mɔù bɑ́ɑ́ duɔ́ nho kóo sɑpɑ̀ɑ̀ mbɛ kóo mɔù kòo puokɛ.
8Kɛ̀ bɛ̀ɛ bíékɛ́ bɛtɔbɛ̀ kɛ bo yɑ̀ bɛ botí miɛkɛ kɛ̀ kùmɑkù bo mbo kùù sòò í kɔkɛ́ bɛ̀ tìí ndɛ̀ Misipɑɑ ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀, kɛ́nsɔ̃́ nKɑdɑɑdi tempɛ̃ mmiɛkɛ Yɑbɛsi ɛì kɔbɛ sòò í bo dɛ kó mɛtíímmɛ̀.
9Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑtɛ bɛ̀ɛ̀ sòò kɔ̀tɛní, kɛ í nyɑ̀ Kɑdɑɑdi tempɛ̃ nYɑbɛsi ɛì kou mɔù.
10Bɛ̀ɛ̀ sòò bo dɛ kó mɛtíímmɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛitɛ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ sikɔusìdɛ́ (12000), kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ tɔ̃ ndɛ kó dihɛì kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ Kɑdɑɑdi tenkɛ̀ nYɑbɛsi ɛì kɛ́kuɔ di nìtìbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ ibí.
11Dí kuɔ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yĩ̀ɛ̃́tɛ́ bɛnitidɑɑbɛ̀ kɛ́súɔ́ mbɛsɑpɑ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mu nyí yĩ̀ɛ̃́tɛ́ bɛnitidɑɑbɛ̀.
12Kɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ́tɛ́ Kɑdɑɑdi tenkɛ̀ Yɑbɛsi ɛì miɛkɛ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ (400) bɛ̀ɛ̀ mu nyí yĩ̀ɛ̃́tɛ́ bɛnitidɑɑbɛ̀. Kɛ bɛ̀ kɔ̀tɛnní Sidoo Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃, bɛ̀ borɛ̀.
13Dɛ kó difɔ̃nkúò bɛ̀ɛ̀ sòò bo bɛ̀ tìí ndɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ sòò cokɛ́ kɛ́sɔri ditɑ̃rì Dimɔɔ bɛ̀ borɛ̀, kɛ bo bɛ̀ wɑmmúnɛ̀ mɛtɑummɛ̀.
14Kɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛɛ wɛ̃tɛ kɛ́konní mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ duɔ́ mbɛsɑpɑ̀mbɛ̀, bɛ̀ kùɔ Yɑbɛsi ɛì kɔbɛ kɛ sùɔ́ mbɛ̀. Bɛ̀ mɛ nyí mbɛ̀ cɛ̃̀tinɛ.
15Kɛ̀ mɛsémmɛ̀ɛ pĩ́ nyIsidɑyɛɛribɛ Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛ kpɛ́í nkɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ dɛ kó kubotí fɔ̃̀tìrìi feitɛ́ Isidɑyɛɛribɛ botí miɛkɛ.
16Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tĩ̀nnì kó bɛkótíbɛ̀ dɔ̀: Bɛnitipòbɛ̀ tɛ̃́nkɛ í bo Bɛnsɑmɛɛ botí miɛkɛ. Ti bo pɛ́tɛ́ dɛ bɛnitipòbɛ̀ kɛ́duɔ́ mbɛ̀ɛ̀ yentɛ́ mudoò miɛkɛ?
17Bɛnsɑmɛɛ botí miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ yentɛ́ bɛ fuku dò nkɛ́sɔɔtɛ́mu. Kɛ̀ dɛ̀ɛ yié nkɛ̀ dɛ kó kubotí bɑ́ɑ́ kú Isidɑyɛɛribɛ botí miɛkɛ.
18Ti mɛ nyí yóó nɑ kɛ́ bɛ̀ duɔ́ nti kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ puokɛ. Ti sòò pɑ̀rìkɛ̀ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ dɔ̀: Ti miɛkɛ kɛ̀ wèè bɛ̀ duɔ́ nho kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nti Yiɛ̀ nKuyie nhò cɔ̃ɔ̃.

19Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie mbɑnni ɔ̃ mmɛ mbomɛ̀ bɑ́ dìì benni Sidoo Betɛɛdi bɑkù yoú kucɛ kùù kɔ̀rìnɛ̀ Betɛɛdi nɛ̀ Sisɛmmu ku kó diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ Debonɑ bɑkù cɑ̃̀nku.
20Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ tié mBɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ́nsɔri fínyĩ̀ kó dɛpɑɑ mmiɛkɛ,
21kɛ́nwéí, kɛ̀ Sidoo ɛì kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ yɛ̀nní dìì mɔ̀nnì kɛ kɔri tihɑutì di ítɛ́ní, bɑ́ wè kòo pĩ́ nhosɑpɑ̀ɑ̀ nhòmɑ́ɑ̀ kɛ̀ di kònnɛ̀ kɛ́puokɛ.
22Bɛ cicɛbɛ̀ yoo bɛ tɑ̃bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ti sɔ̃̀ńkɛ́nní dikpɑ̀nnì, ti bo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ di kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ kɛ yɛ̃́ ti í nɑmɛ̀ kɛ pɛ̀tɛ́ní bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ Yɑbɛsi ɛì kɛ̀ bɛ̀ di cɛ̃̀tinɛ. Bɛɛ̀ mɛ nyí yóó di duɔ́ mbɛ kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ bo nyĩɛ̃̀kù bɛ̀ bo yĩ́mɛ bɛ̀ yetɛ́nɛ̀ dinùù bɛ̀ do dɔúnnɛ̀ dì ti Yiɛ̀ nKuyie.
23Mɛm̀mɛ kɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛɛ tũnnɛ bɛ̀ bɛ̀ duɔ́ nyìì tié Sidoo kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ yɛ̀nní dìì mɔ̀nnì kɛ bo kɔtɛ tihɑutì, kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩ́mmú bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ bèkú mɛ̀ɛ̀ botí kɛ́kònnɛ̀ kɛ́mɑɑ́ bɛ ɛì kɛ́nkɑri.
24Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛɛ cíɛ́tɛ́, bɑ́ wè kòo kɔtɛ o botí kɔbɛ borɛ̀, nɛ̀ o nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ. Bɑ́ wè kòo mbo o tenkɛ̀.
25Dɛ kó dimɔ̀nnì Isidɑyɛɛribɛ do í mɔkɛ okpɑ̀ɑ̀tì, bɑ́ wè kòo ndɔɔri ò dɔ́mɛ̀.