Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - BƐBAATÍBƐ̀

BƐBAATÍBƐ̀ 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tó dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀, nɛ̀ dɛ kpɛ́í nkɛ̀ kùu bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ nɔu miɛkɛ yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀.
2Kɛ sɔ̃́ nhonìtì mɔù bo Sodɑɑ ɛì miɛkɛ, Dɑnni nɑɑ̀mùnkù, kòo yètìrì tu Mɑndoɑ. Bɑ́ o pokù í mɔkɛ dɛbirɛ.
3Diyiè mɑrì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnìi kɔtɛní dɛ kóo nitipòkù borɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N yɛ̃́mu kɛ dò nhɑ tú tɛhɑ̃ũntɛ kɛ í mɔkɛ dɛbirɛ. Nɛ̀ mɛmmɛ ɑ yóó púómmu kɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ,
4kɛ́túótɛ́ yíe nnɛ̀ yɛwe yɛ̀ɛ̀ kpɑɑní ɑ bɑ́ nyɔ̃ ndifɛ̃́ɛ̃̀ nɛ̀ mɛnɑɑ̀ nsɔmmɛ mɛ̀ɛ̀ muɔ̀, ɑ bɑ́ nyo ntidiitì ikuɔ́ yetɛ tì.
5A yóó púómmu kɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ, kuponkù bɑ́ɑ́ kɑ́ɑ́kɛ́ dɛ yuu, ɑ yó ndɛ̀ pɛiní kɛ̀ dɛ̀ pɑ̃̀nkɛ tú ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛrɛ ndɛ, weè yóó ketɛ́ ò bo dɛɛtɛ́mɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ nɔu miɛkɛ.
6Kòo nitipòkùu tɑ kɛ́nɑ́kɛ́ o dɔù kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkóo nìtì mɔù weè kɔ̀tɛní m borɛ̀ kɛ donnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnì kɛ̀ nh ò yɑ̀ kɛ̀ n kɔ̃m̀bùɔ̀tì dò n yí nɑ koò bekɛ́ ò yɛ̀nní dɛ̀ ò mɛ nyí n nɑ̀kɛ́ o yètìrì.
7Ò n nɑ̀kɛ́ kɛ tú m bo púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ, kɛ tú kɛ́túótɛ́ yíe nnɛ̀ yɛwe yɛ̀ɛ̀ kpɑɑní mbɑ́ nyɔ̃ ndifɛ̃́ɛ̃̀ nɛ̀ mɛnɑɑ̀ mmɛ̀ɛ̀ muɔ̀, m mɛ mbɑ́ nyo nyikuɔ́ yetɛ tìì diitì. Kɛ tú n yóó pɛitɛ́ dɛ̀ɛ̀ birɛ n yó ndɛ̀ pɛiní kɛ̀ dɛ̀ pɑ̃̀nkɛ tú ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛrɛ ndɛ, kɛ̀ kù ndɛ̀ te dɛ fòmmu mumɔu.
8Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Mɑndoɑ bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: N Yiɛ̀ nKuyie nyóu kòo nìtì ɑ tɔ̃nní wèe wɛ̃tɛní kɛ ti nɑ́kɛ́ ti dò nkɛ́dɔɔ̀mɛ̀ dɛbirɛ ti yóó pɛitɛ́ dɛ̀ kpɛ́í.
9Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔɔ̀ Mɑndoɑ kù mɔɔ́ tì, kɛ̀ ku kó ditɔ̃nnìi wɛ̃tɛní onitipòkù borɛ̀ kɛ́nsɔ̃́ nhò bo kupɑku bɑ́ o dɔù í dɛ̀ bo.
10Kòo cokɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́nɑ́kɛ́ o dɔù kɛ dɔ̀: Onìtì wèè sòò kɔ̀tɛní m borɛ̀ ò wɛ̃̀tɛnímu.
11Kɛ̀ Mɑndoɑ pɑ̃̀nkɛɛ nɛinɛ̀ o pòkù kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ dɛ kóo nìtì borɛ̀ kòo ò bekɛ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ɔ̃̀ sòò bɛ́innɛ̀ we nnitipòkɑ̀ɑ̀? Kòò dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃, mí nwe.
12Kɛ̀ Mɑndoɑ dɔ̀: A bɛ́i ntì bo dɔɔ̀ dìì mɔ̀nnì ti dò nkɛ́dɔɔ̀ ɔ̃̀mmɛ dɛ kó dɛbirɛ kpɛ́í? Ti bo tũnnɛ ɔ̃̀nyi kuɔ́?
13Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó ditɔ̃nnì dɔ̀: N yɛ̃ nhonitipòkùu yóu dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ wèe dɛ̀ yóu.
14Ò bɑ́ nyo ndɛ̀mɑrɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀nɛ̀ dɛ̀ mutie bɛ̀ tu mù fínyĩ̀ mu bɛ, ò mɛ mbɑ́ nyɔ̃̀ mmu kó mɛnɑɑ̀ mbɛ̀ tu mɛ̀ difɛ̃́ɛ̃̀ yoo mɛnɑɑ̀ mmɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ muɔ̀. Ò bɑ́ nyo ntidiitì ikuɔ́ yetɛ tì, ò ntũ n kuɔ́ mɛsɑ̀ɑ̀.
15Kɛ̀ Mɑndoɑ nɑ́kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó ditɔ̃nnì kɛ dɔ̀: Nkpɑɑ́ kɛ̀ n dɑ dɔɔ̀ kupɔ̀ɔ̀kù kɛ dɑ kuɔ dibɔbii.
16Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó ditɔ̃nnìi ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑ́ kɛ̀ n kpɑɑ́ kɑ̀ɑ n dɔ̀ɔ̀ kupɔ̀ɔ̀kù n yí yóó di, kɑ̀ɑ dɔ́ ɑ bo nɑ kɛ́ dɛ̀ pɑ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́tuɔ. Mɑndoɑ í mbɑntɛ́ kɛ dò ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnì ndi,
17kóò bekɛ kɛ dɔ̀: A yètìrì tu bɑ? Kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ ti nɑ kɛ dɑ sɑ̃ntɛ ɑ bɛ́i ntì bo dɔɔ̀ dìì mɔ̀nnì.
18Kòò dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ bèkú n yètìrì? Dì tu diyetìdiɛrì ndi.

19Kɛ̀ Mɑndoɑ ò kùɔ dibɔbii nɛ̀ dipɑ̃nnì tɛrì, kɛ́ dɛ̀ tɔní kɛ́dɑɑ́ nkupèrìkù ĩ́nkɛ̀, kɛ́ dɛ̀ pɑ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù dɔ̀ɔ̀ri tidiɛtì, kɛ́ dɛ̀ tùɔ, wenwe nɛ̀ o pòkù kɛ̀ bɛ̀ ncómmú kɛ wúó,
20nkɛ̀ fɛhɑ̃ɑ̃dɛɛ̀nfɛ̀ dèkù kɛĩ́nkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnì ìtɛ́mɛ̀ kɛ deètì kɛĩ́nkɛ̀ fɛhɑ̃ɑ̃dɛɛ̀nfɛ̀ miɛkɛ, kɛ́nínkú kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ kɛtenkɛ̀.
21Kɛ̀ Mɑndoɑ bɑntɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɔ̃nnì ndimɛ̀, dì mɛ ntɛ̃́nkɛ í nwɛ̃tɛní bɛ borɛ̀.
22Kɛ̀ Mɑndoɑ nɑ́kɛ́ o pokù kɛ dɔ̀: Ti mɛ nyɑ̀mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nti yóó kúmu, dɛ̀ í mɔkɛ kpɛ̀rɛ̀.
23Kòo pokùu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo ndɔ́ kɛ ti kuɔ kù nɑ bɑ́ ncɔutɛ́ ti pɑ̃nnì, kù mɛ nnɑ bɑ́ nti bɛnkɛ ti mɛ nyɑ̀ dɛ̀, kù mɛ nnɑ bɑ́ nti nɑ̀kɛ́ kù mɛ nti nɑ̀kɛ́ tì.
24Mɛm̀mɛ kɛ̀ Mɑndoɑ pokùu pɛitɛ́ dɛbirɛ kɛ́ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀: Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃. Kòo kótɛ́ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nní nhò bonɛ̀.
25Kòo ḿbo Dɑnni kɔbɛ kó dikɑrì Sodɑɑ nɛ̀ Esitɑɔdi dɛ cuokɛ̀. Ti Yiɛ̀ nKuyie nYɑɑ́ dɛ ncùtɛ́ní o ĩ́nkɛ̀, kòo ketɛ́ o tɔ̃mmú.