Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - BƐBAATÍBƐ̀

BƐBAATÍBƐ̀ 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ dɛ̀ɛ yíɛ́o sɑ́m̀pɔ́ mudidɛ̀ì mɔ̀nnì kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ kɔtɛ kɛ bo yɑ̀ o pokù, kɛ tɔnɛ̀ dibɔsɛrì kɛ bo bɛ̀ pɑ̃, kɛ dɔ̀ ò bo tɑ o pokù dieku nkòo cɔ̀kù yetɛ.
2Kɛ dɔ̀: N yɛ̀mmɛ̀ do dò nhɑ tɛ̃́nkɛ í ò dɔ́mu, koò tùótɛ́ kɛ duɔ́ nhodɑpɑ̀ɑ̀ nwèè sòò ni dibɑnni kó ikuɔ́. O nɑntɛ̀ mɛ nhò wenninɛ̀mu, tɛ ntúótɛ́.
3Kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ dɔ̀: Di mmɔ̀nnì kɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ mɛyɛi nhòmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ nsɛi.
4Mɛm̀mɛ ò ìtɛ́mɛ̀ kɛ́kɔtɛ kɛ́pĩ́ nyiɑ̃nkɛ́ sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti (300), kɛ níí wɛ̃nnɛ́ ìdɛ́ì kó iyéí kɛ́cĩnnɛ́ kɛ́wɛ̃nnɛ́ kɛ́boúnnɛ̀ timútì.
5Kɛ mɛ nyĩ́ imɔu kɛ́deè kɛ́cɔ́u mmuhɑ̃ɑ̃́ nkɛ́fĩ́ĩ́nko kɛ̀ ìì tɑ dɛpɑɑ nkɛ̀ tidiitì cɔ́útɛ́, tìì kɛ̃ĩ́ kɛ cóú nɛ̀ tìì kpɑɑ́ cómmú, kɛ́tɑunnɛ̀ dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀ nɛ̀ odìfíè kɛ́cɔ́útɛ́.
6Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ bekɛ wèè dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ, kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ nwe. O cɔ̀kù Timunɑ ɛì kou weè ò yetɛnɛ̀ o pokù, koò duɔ́ nhodɑpɑ̀ɑ̀ nwèè sòò ni dibɑnni kó ikuɔ́. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ kɔtɛ kɛ́cɔ́u ndɛ kóo nitipòkù nɛ̀ o cicɛ.
7Kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di mɛ̀ ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀, kɛ̀ n yí pɛ̀ìtɛ dɛ kó dipɛ̀ì, m bɑ́ɑ́ om̀pɛ̀!
8Mɛm̀mɛ ò bɛ̀ potɛ́mɛ̀ kɛ́ bɛ nɑ, kɛ́ bɛ̀ ɑutɛ́ mɛdiɛ̀. Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́kɔtɛ kɛ́mbo Etɑmmu tɑ̃dènkù.
9Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ kɔtɛní kɛ́bɑ́tɛ́ Sudɑɑ tenkɛ̀ kɛ́pitɛ́ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Deii.
10Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛɛ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di kɔ̀tɛní kɛ bo ti kpɑnnɛ̀? Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ dɔ̀: Ti kɔ̀tɛní kɛ bo pĩ́ nSɑ̃nsɔ̃ɔ̃ nwe kóò dɔ̀ɔ̀ ò ti dɔ̀ɔ̀mɛ̀.
11Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ sikɔupísìtɑ̃ɑ̃tii (3000) kɔtɛ Etɑmmu tɑ̃dènkù Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ borɛ̀, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A í yɛ̃́ kɛ dò nFidisitɛ̃ɛ̃bɛ bɛɛ̀ ti bɑkɑ́ɑ̀? A ti dɔ̀ɔ̀ bɑ mɛmmɛ nɑ́kɛ? Kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ n dɔ̀ɔ̀mɛ̀, m mɛ mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀.
12Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti kɔ̀tɛní kɛ bo dɑ boúmu kɛ́kɔtɛ kɛ́ bɛ̀ duɔ́. Kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ dɔ̀: Pɑrìkɛ̀nɛ̀ kɛ dɔ̀ di í yó n kuɔ di mɔ́mmɔmbɛ.
13Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Áɑ̀ ti í yóó dɑ kuɔ, ti dɔ́ kɛ dɑ́ boúmu kɛ́kɔtɛ kɛ́ bɛ̀ duɔ́. Mɛm̀mɛ bɛ̀ ò boúmɛ̀ iwɛ̃ĩ pɑ̀nyì ìdɛ́ì kóò dènnɛní kutɑ̃dènkù miɛkɛ.
14Bɛ̀ tùɔ̀kɛní dìì mɔ̀nnì Deii kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ kɔtɛní kóò co kɛ íútí. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nYɑɑ́ cútɛ́ní o ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ iwɛ̃ĩ bɛ̀ do ò boú ìì nɑɑ́ mmutɑ́pɛí nkɛ́yotɛ.
15Kòo yɑ̀ sɑ̃mmɑrímú bɛ̀ kùɔ wè bɑ̀mbɑ̀ nho kó muyɛ̀ì kɛ́túótɛ́ kɛ́kuɔnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ (1000).
16Ò mɛ ndèè kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Nɛ̀ sɑ̃mmɑrímú kó muyɛ̀ì mmu n kùɔnɛ̀mɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ (1000). Nɛ̀ sɑ̃mmɑrímú kó muyɛ̀ì mmu m bɛ̀ mɛ̀nnɛ̀ mɛ̀nnɛ̀mɛ̀.
17Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́dootóo musɑ̃mmɑrínyɛ̀ì mmɛdɛ́timɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ yú dɛborɛ̀ kɛ dɔ̀ Dɑmɑti-Deii (dɛ̀ɛ̀ tu Muyɛ̀ì kó ditɑ̃rì).
18Kɛ sɔ̃́ nsinɛ́yɛ̃ĩ ò potɛ́ mɛdiɛ̀ nkòo kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: Áú! Ti Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ duɔ́ nkɛ̀ n nɑ n dootitɔ̀bɛ̀, kɛ bɛ̀ ɑutɛ́ kɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ nɛ́ bo wɛ̃tɛ kɛ́ m bɔ nkɛ̀ itɑyéí yɛmbɛ̀ n nɑɑ̀?

19Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ Deii tɑ̃rìi yɑtɛ́ kɛ̀ mɛniɛ nyɛnní kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ pɛ́tɛ́ kɛ́yɑ̃̀, kɛ́pɛ́tɛ́ muwɛ̃rímú. Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yú dɛ kó tɛbintɛ kɛ dɔ̀: Ãɑ̃-Koodee, kɛ̀ tɛ̀ kpɑɑ́ bo nɛ̀ yíenní.
20Kɛ̀ Sɑ̃nsɔ̃ɔ̃ mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ dokùnɛ̀ dìì mɔ̀nnì Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìdɛ́.