Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - BƐBAATÍBƐ̀

BƐBAATÍBƐ̀ 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɛ mɔ̀nnì Isidɑyɛɛribɛ do í mɔkɛ okpɑ̀ɑ̀tì. Mɛm̀mɛ kɛ̀ Dɑnni botí kɔbɛ nwɑnti bɛ kó kɛtenkɛ̀, bɛ̀ bo mborɛ̀. Bɛ̀ mu ndo í mɔkɛ kɛtenkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀.
2Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛ botí miɛkɛ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ bɛ̀nùmmù, kɛ́tɔ̃ nSodɑɑ nɛ̀ Esitɑɔdi kɛ dɔ̀, bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́pɑɑtɛ́ dihɛì kɛ́ dì yĩ̀ɛ̃́tɛ́. Kɛ̀ bɛ̀ɛ kétɛ́ kɛ́tuɔkɛ Efɑdɑimmu tempɛ̃ nditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀, kɛ́bɑ́tɛ́ Mikɑɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ borɛ̀ kɛ bo yié.
3Bɛ̀ mɛ ntɔ́kɛ́nɛ̀mɛ̀ Mikɑɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ keè Defii wuɔ nkou tɑmmɛ̀ kɛ́ mɛ̀ bɑntɛ́, kɛ́tɔ́ɔ́nko kóò bekɛ kɛ dɔ̀: We ndɑ tɔní diɛ? A pĩ́ mbɑ diɛ? A kó mucɔ̃́ntimu tu ɔ̃̀mmu dɛborɛ̀?
4Kòo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Mikɑɑ weè yɛ̃ nní mbo o borɛ̀ kɛ tú ikuɔ́ nìùtì, kòò n yietì.
5Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Tũ mbeé nti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́yɑ̀ kɛ̀ kucɛ ti kérí kù bo ntú kusɑ̀ɑ̀kù.
6Kòò dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù ti Yiɛ̀ nKuyie nyó ndi bonɛ̀mu.
7Kɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ bɛnùmmùu pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́tuɔkɛ Dɑiisi kɛ́nsɔ̃́ bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ bo bɛ̀ tuɔ́mmu Sidoniibɛ tɛ̃mɛ̀, kɛ kɑri bɑ́ tìmɑtì í bɛ̀ kɔɔ́nnɛ̀. Bɛ̀ í yĩɛ̃̀kù dɛ̀mɑrɛ̀, òmɔù í bɛ̀ fɛ̃́ũnko, bɛ̀ mɛ nyí tɔ́kɛ́nɛ̀ Sidoniibɛ. Òmɔù do í bɛ̀ bɑkɛ́.
8Kɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ɛ wɛ̃tɛní Sodɑɑ nɛ̀ Esitɑɔdi kɔbɛ borɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dònnímɛ?
9Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Tí kɔtɛnɛ̀ kɛ́ bɛ̀ do, ti kɔ̀tɛ kɛ yɑ̀mu dihɛì kɛ sɔ̃́ ndì wenni mɛdiɛ̀. Bɑ́ nkɑrinɛ̀ dɛtetìrɛ̀, bɑ́ nhɔɔtínɛ̀! Tí kɔtɛnɛ̀ kɛ́ bɛ̀ do kɛ́fietɛ dihɛì.
10Kɛ̀ ti tùɔ̀koo di bo yɑ̀ di nìtìbɛ̀ tuɔ́mmɛ̀, bɑ́ bɛ ɛì í sénní dɛ̀ bèkú dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ onìtì dɛ̀mɑrɛ̀ í kpɑ dɛ kó dihɛì.
11Mɛm̀mɛ kɛ̀ Dɑnniibɛɛ bɑ́ɑ́tí Sodɑɑ nɛ̀ Esetɑɔdi kɛ́mbo bɛnìtìbɛ̀ sikɔusìkuɔ̀ (600),
12kɛ́kɔtɛ kɛ́bɑ́tɛ́ Kidiyɑ-Yeɑdimmu Sudɑɑ tenkɛ̀, dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ yu dɛ kó dibòrì kɛ tú: Dɑnni kɔbɛ kɑrì, kɛ mɛ ndɛ̀ yu nɛ̀ yíenní, kɛ̀ dɛ̀ bo Kidiyɑ-Yeɑdimmu ɛì ììkɛ̀.
13Bɛ̀ dɛ nyìtɛ́ kɛ́kɔtɛ Efɑdɑimmu tempɛ̃ nditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ́tuɔkɛ Mikɑɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
14Bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀nùmmù bɛ̀ɛ̀ do kɔ̀tɛ kɛ́pɑɑtɛ́ Dɑiisi ɛì, kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ bɛ tebìí kɛ dɔ̀: Tɛtenkɑɑnìtɛ̀ nɛ̀ sisɑ́m̀pɔ́sì nɛ̀ tɛtɛtɛ̀ tɛ̀ɛ̀ dɑ̀ri timɑ́tì dɛɛ̀ bo diɛ ntɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑtɛ̀ miɛkɛ. Díì nɛ́ yɛ̃́ di dò nkɛ́dɔɔ̀mɛ̀.
15Bɛ̀ mɛ nyĩ kɛ́deè, kɛ́tɑ Mikɑɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́dɔu nDefii wuɔ nkou.
16Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Dɑnni botí kɔbɛ sikɔusìkuɔ̀ (600) bɛ̀ɛ̀ do bɑ̀ɑ́tí kɛ̀ bɛ̀ còḿmú dibòrì.
17Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò dɔu nkɛ́deè kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́dekɛ kudɑ̀nkù kɛ́tɑ kudieku kɛ́túótɛ́ tɛtenkɑɑnìtɛ̀ nɛ̀ sisɑ́m̀pɔ́sì nɛ̀ tɛtɛtɛ̀ tɛ̀ɛ̀ dɑ̀ri timɑ́tì. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ sikɔusìkuɔ̀ (600) bo dibòrì kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì bo bɛ borɛ̀.
18Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi yɑ̀ bɛ̀ tɑmɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ tùótɛ́ tɛtenkɑɑnìtɛ̀ nɛ̀ sisɑ́m̀pɔ́sì nɛ̀ tɛtɛtɛ̀ tɛ̀ɛ̀ dɑ̀ri timɑ́tì, kòo bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Di dɔɔri bɑ dɛndɛ?

19Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Cĩ́ɛ̃́kɛ́ kɛ́yĩ́ ɑ nùù cɛ̃́ũ, kɛ́ tí tũnnɛ kɛ́nɑɑ́ nti botí kuɔ́ nìùtì. A bo ntúmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ botí mɑkù kuɔ́ nìùtì, dɛ̀ í tɔ̃ũnɛ̀ ɑ bo ntúmɛ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɛ̀mɑ́ɑ̀ kouɑ̀?
20Kɛ̀ diwɛ̀ìi pĩ́ nyikuɔ́ nìùtì, kòo túótɛ́ tɛtenkɑɑnìtɛ̀ nɛ̀ sisɑ́m̀pɔ́sì nɛ̀ tɛtɛtɛ̀ tɛ̀ɛ̀ dɑ̀ri timɑ́tì, kɛ́kɔɔrɛnko ditĩ̀nnì.
21Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́sɔɔtɛ́ bɛ cɛ kɛ́nií nyibí nɛ̀ iwũɔ̃ nɛ̀ tinɛntì.
22Mikɑɑ nɛ̀ o cɛ̃pɛɛtitɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nyóó bɛ̀ yɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ dɛ̀tɛ́ kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ bɛ̀tì.
23Kɛ̀ Dɑnni botí kɔbɛ keè bɛ̀ pɛ́ikomɛ̀ kɛ́wɛ̃ɛ̃tɛní kɛ́yɑ̀ Mikɑɑ kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ? Bɑ nkó yɛùdìhurɛ nyɛ?
24Kòo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Di tùótɛ́ n tenkɑɑnìtɛ̀ nɛ̀ sisɑ́m̀pɔ́sì nɛ̀ tɛ̀ɛ̀ dɑ̀ri timɑ́tì kɛ kérínɛ̀ kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ m békú dɛ̀ dòmmɑ̀ɑ̀?
25Kɛ̀ Dɑnni botí kɔbɛ dɔ̀: Yíɛ́ kɛ́yĩ́ fĩ́ɛ̃́ũ̀, kɑ̀ɑ bo yɑ̀ ti yóó dɑ dɔɔ̀ dɛ̀! Kɑ̀ɑ í yɛ̃́ ɑ kú fɔ̃́ nnɛ̀ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ.
26Mɛm̀mɛ kɛ̀ Dɑnni botí kɔbɛ nsɔkɛ́ bɛ cɛ kɛ̀ Mikɑɑ bɑntɛ́ bɛ̀ ò kpeńnìnɛ̀mɛ̀mu kɛ́yóu kɛ́kò.
27Mɛm̀mɛ Dɑnni botí kɔbɛ tɔmɛ̀ Mikɑɑ nɛntì nɛ̀ wèè do tú o kó ikuɔ́ nìùtì kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́nɛ̀, kɛ́kɔtɛ kɛ́do Dɑiisi ɛì kɛ́kuɔ di nìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do kɑri kɛ tuɔ́ nkɛ í yĩɛ̃̀kù, kɛ́deè kɛ́cɔ́u ndihɛì.
28Bɑ́ òmɔù í mbɛ̀ dɛɛtɛ́ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do í tɔ́kɛ́nɛ̀mɛ̀ Sidonni, òmɔù mɛ ndo í bɛ̀ bɑkɛ́. Bɛ̀ do bo Bɛti-Deɔbu biriku nku. Kɛ̀ Dɑnni botí kɔbɛɛ bɛ̀ pɔ̀ntɛ kɛ́mɑɑ́ bɛ ɛì,
29kɛ́ dì yu kɛ dɔ̀: Dɑnni. Bɛ yɑ̀ɑ̀rì weè do te dɛ kó diyètìrì, Sɑkɔbu birɛ mɑrɛ̀ kó diyètìrì do ndi.
30Kɛ̀ Dɑnniibɛɛ fíí ntɛtenkɑɑnìtɛ̀ kɛ̀ Mɔyiisi birɛ Kɛdisɔmmu birɛ Yonnɑtɑ̃ɑ̃ ntú ikuɔ́ nìùtì kɛ́sɔɔtɛ́nɛ̀ bɛ kó ibío kɛ́tuɔkɛnɛ̀ bɛ dootitɔbɛ̀ bɛ̀ pĩ̀ḿmú dìì mɔ̀nnì kɛ kònnɛ̀.
31Bɛ̀ do fìímmu Mikɑɑ do dɔ̀ɔ̀ tɛ̀ɛ̀ tenkɑɑnìtɛ̀ kɛ́ ntɛ̀ mɔ̀kɛ Kuyie ntɑummɛ̀ tou do bo yɛ̀ɛ̀ mɔ̀rɛ̀ Sidoo.