Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - BƐBAATÍBƐ̀

BƐBAATÍBƐ̀ 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ wɛ̃nnɛ́ bɛmɔu kɛ́tíí mMisipɑɑ ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ kɛ́túótɛ́ Dɑnni tenkɛ̀ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Bɛɛrisebɑɑ, kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Kɑdɑɑdi kɔkoo.
2Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó bɛnìtìbɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ botí imɔu nɛ̀ bɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí nditĩ̀nnì, kɛ́mbo sikɔupíkɔ̀ùsìnɑ̀ɑ̀ (400000) bɛ̀ɛ̀ nɔ mmudoò.
3Kɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛɛ keè Isidɑyɛɛribɛ tìímmɛ̀ Misipɑɑ. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ bekɛ kɛ dɔ̀: Ti nɑ́kɛ́ dɛ kó mɛyɛi mpɛitɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí?
4Defiibɛ wuɔ kou bɛ̀ kùɔ wèè pokù, kòo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N sòò tùɔ̀kɛní Bɛnsɑmɛɛ tempɛ̃ nku Kibeɑ, mí nnɛ̀ m pokù kɛ̀ ti ndɔ́ kɛ́yié.
5Kɛ̀ Kibeɑ ɛì kɔbɛɛ kɔtɛní kɛ́cɛ̃ɛ̃tɛ m bo tɛ̀ɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛyènkɛ̀ kɛ́ndɔ́ kɛ́ n kuɔ, kɛ́duɔ́nɛ̀ m pokù muwɛ̃rímú kɛ tontɛ́ kóò kùɔ.
6Kɛ̀ m mɛ nhò tùótɛ́ kɛ kèkɛ́, kɛ totí Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ duɔ́ kɛ mɑmɛ̀. Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mɛyɛi ndiɛmɛ̀ mmɛ isɔkɛ Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀.
7Díndi Isidɑyɛɛribɛ di tìímmu diɛ ndimɔu. Nɑ́kɛ́nɛ̀ kɛ́yɑ̀ di bo yĩ́mɛ̀.
8Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ bɛmɔu kɛ dɔ̀: Ti kóo mɔù í kũnti kɛ bo tɑ o fii yoo o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
9Ti yóó do Kibeɑ kɔbɛ mudoò mmu. Tí tɑ̃ũnnɛ̀ tɛ́tɛ́.
10Isidɑyɛɛribɛ botí imɔu miɛkɛ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bo tɛkɔ̀ùtɛ̀ (100) tí dɛitɛ tɛpíítɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ mɛ mbo tɛkɔupíítɛ̀ (1000) tí dɛitɛ tɛkɔ̀ùtɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ bo tɛkɔupípíítɛ̀ (10000) tí dɛitɛ tɛkɔupíítɛ̀ (1000), bɛ̀ɛ̀ yó nwɑɑ̀nní tidiitì kɛ duɔ̀ mbɛ̀ɛ̀ kɔ̀ri kɛ bo do Kibeɑ kɛ́pɛitɛ Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛ dɔ̀ɔ̀ ìì sɔkɛ Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀.
11Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ wɛ̃nnɛ́ dinùù dìmɑ́ɑ̀ kɛ bo kɔtɛ kɛ́do Kibeɑ.
12Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ botí imɔu kɔbɛɛ tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛ kɛ dɔ̀: Yé dɛ̀ yĩ́mɛ̀ kɛ̀ di dɔ̀ɔ̀ isɔkɛ iì mbotí di cuokɛ̀?
13Tí duɔ́nnɛ̀ Kibeɑ ɛì kó itokperì yɛmbɛ̀, kɛ̀ ti bɛ̀ kùɔ, kɛ́dɛitɛ mɛyɛi nyIsidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀. Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛ mɛ nyí nyie nkɛ kèńtɛ́ bɛ tebìí Isidɑyɛɛribɛ nɑ̀ɑ́ ntì,
14kɛ́wɛ̃nnɛ́ bɛ ɛkɛ̀ yɛmɔu kɛ́tíí nKibeɑ, kɛ bo dokɛ́nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ.
15Dɛ yiè kɛ́wɑɑ́ mbɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìkuɔ̀ (26000) bɛ ɛkɛ̀ tɛyɛ̀ kɔbɛ kɛ́mbúútí Kibeɑ ɛì kɔbɛ, bɛ̀ɛ̀ nɔ mmudoò mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ bɛmbɛ mbo sikɔusìyiekɛ̀ (700).
16Dɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛmɔu kɛ̀ yɛcɑ̃̀nkuyɛ̀ mbo sikɔusìyiekɛ̀ (700) kɛ nɔ mmudoò mɛsɑ̀ɑ̀. Bɑ́ kɛ̀ kuyùrìkù bo kumɑ́ɑ̀ kòò dootɛ́ ditɑ̃́rì ò bɑ́ɑ́ kù nɔ̀ɔ̀.
17Isidɑyɛɛribɛ kó ditĩ̀nnì kɛ̀ bɛmbɛ mɛ mbo bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupíkɔ̀ùsìnɑ̀ɑ̀ (400000) bɛ̀ɛ̀ nɑ mudoò kɛ deè.
18Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ kɔtɛ Betɛɛdi kɛ bo beé nti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́yɑ̀ bɛ̀ botí miɛkɛ kùù dò nkɛ́niitɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́dokɛ́nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛ. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: Sudɑɑ botí kɔbɛ bɛɛ̀ dò nkɛ́niitɛ́.

19Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɑ́ɑ́tí dikṹnweńnì sɛ̀ì kɛ́kɔtɛ kɛ́bɑ́tɛ́ Kibeɑ tɑkɛ́.
20Mɛm̀mɛ bɛ̀ pèńnɛ́mɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛ kudookɔti Kibeɑ borɛ̀.
21Kɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛɛ yɛnní kɛ́potɛ́ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ́kuɔ sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔu sìdɛ́ dɛ yiè (2200).
22Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ kɔtɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀, kɛ́nkuɔ̀ nnɛ̀ kuyuokoo kɛ kù bekù kɛ bo yɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo wɛ̃tɛ kɛ́yíɛ́ dokɛ́nɛ̀ bɛ tebìí Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛ. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: Ɛ̃ɛ̃ bɛ̀ɛ kɔtɛ. Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́túótɛ́ tikɔ̃nyɑuti kɛ́pénnɛ́ kudookɔti bɛ̀ bɑɑ wee kù pèńnɛ́ dɛ̀,
24kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́do Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛ mudoò, kɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛɛ yɛnní kɛ́potɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ́kuɔ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ tɛkɔupípíítɛ̀ nɛ̀ sikɔupísìnì (18000).
26Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu kɔtɛ Betɛɛdi kɛ́nkɑri ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀ kɛ kuɔ̀ nkɛ bou dinùù nɛ̀ kuyuokoo, kɛ kɔù ti Yiɛ̀ nKuyie nyiwũɔ̃ kɛ tuɔ̀, kɛ ku kɔ̀ù itɛì mɛtɑummɛ̀ kpɛyi.
27Dɛ kó dimɔ̀nnì dɛ̀ do sɔ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu dɛ mbo kɛ̀ Anɔɔ birɛ Edeɑsɑɑ kó dɛbirɛ Pinɑsi weè dì bɑ̀ɑ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ beé ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ bo yɑ̀ bɛ̀ bo wɛ̃tɛ kɛ́dokɛ́nɛ̀ bɛ tebìí Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛ yoo bɛ bo yóu. Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ nɑnkɛ n yóó duɔ́ nkɛ̀ di bɛ̀ nɑmu.
29Mɛm̀mɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ oo mbɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ Kibeɑ kɛ́fitɛ́.
30Diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ do Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛ mudoò, bɛ̀ bɑɑ ɔ̃ɔ̃ mɑ́ɑ́ dɛ̀ Kibeɑ ɛì ììkɛ̀.
31Kɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛɛ yɛnní kɛ́ndokùnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ́dɛ́tɛ́nɛ̀ dihɛì, kɛ tó ketɛ́ bɛ̀ bo mbɛ̀ kɔ̀ùmɛ̀ bɛ̀ bɑɑ ɔ̃ɔ̃ yĩ́mɛ̀ yɛwe tɛyɛ̀, kɛ́kuɔ bɛnìtìbɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti Betɛɛdi nɛ̀ Kibeɑ dɛ kó icɛ ĩ́nkɛ̀.
32Kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ ndò mbɛ̀ to nɑmu Isidɑyɛɛribɛ, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ bɛ̀ nɑ mɛ̀ɛ̀ botí. Kɛ yɛ̃́ bɑ? Kɛ̀ bɛ̀ dɔ́ kɛ́ bɛ̀ yũ̀ɔ̃́mmu kɛ́dɛ́tɛ́nɛ̀, kɛ́ bɛ̀ tɑnnɛ́ Kibeɑ kpɑ́ɑ̀ miɛkɛ.
33Mɛm̀mɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tĩ̀rɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́mɑ́ɑ́ Bɑɑdi-Tɑmɑɑ bɛ̀ɛ̀ do okɛ dihɛì tɑkɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ ootɛní Kibeɑ biriku bíɛ́kɛ̀.
34Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɔ mmudoò mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛní Kibeɑ borɛ̀, kɛ bo tɛkɔupípíítɛ̀ (10000), kɛ̀ mudoò bintɛ́, Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛ mɛ nyí ndɑkɛ kɛ dò ndɛ̀ yóó bɛ̀ di.
35Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ ɑ̃nnɛ́ Isidɑyɛɛribɛ nɔu miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ dɛ yiè bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìnùmmù nɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (250100).
36Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛɛ bɑntɛ́ bɛ̀ bɛ̀ nɑmɛ̀mu. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ bɛ̀ yóu, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ tɑ̃́mɛ̀ bɛ kɔbɛ bɛ̀ do òo mbɛ̀ Kibeɑ tɑkɛ́.
37Bɛ̀ɛ̀ do okɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ootɛní mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́do dihɛì kɛ́kuɔ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu.
38Bɛ̀ mɛ ndo nɑ̀kɛ́mu nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tɔbɛ̀ kɛ tú bɛ̀ bo yɑ̀ kuyukú nku dihɛì kɛ́bɑntɛ́ bɛ̀ dì domɛ̀.
39Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì Isidɑyɛɛribɛ bótìrìmɛ̀, kɛ́kuɔ bɛnìtìbɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ ndò mbɛ̀ tó bɛ̀ nɑmu yɛwe tɛyɛ̀ kɔ̃mɛ.

40Dɛ mɔ̀nnì ndi kuyukú fĩnnɛ́mɛ̀ dihɛì, kɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛɛ wɛ̃ɛ̃tɛ kɛ́nsɔ̃́ mbɛ ɛì Kibeɑ diì pĩ mmuhɑ̃ɑ̃́ nkɛ̀ kuyukú fĩ.
41Mɛm̀mɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ wɛ̃ɛ̃tɛ kɛ́cuó mBɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛ, kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ ɑutɛ́, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ yɑ̀mɛ̀ mɛyɛi mmɛ̀ɛ̀ bɛ̀ do.
42Kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ́wetínnɛ́ dikpɑ́ɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ bɛ̀ti, bɛ̀ɛ̀ ìtɛ́ní dihɛì bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nkéríní, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ soó ndɛ cuokɛ̀ kɛ́ mbɛ̀ puotì kɛ kɔù.
43Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ cɛ̃ɛ̃tɛ Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛ kɛ́ bɛ̀ fɛ̃nnɛ́ kɛ́ mbɛ̀ kɔ̀ùtì, kɛ yɑ̀ɑ tuɔkɛnɛ̀ Kibeɑ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ bɑ́ bɛ̀ í mbɛ̀ yóu kɛ̀ bɛ̀ bo wei.
44Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ Bɛnsɑmɛɛ botí kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ mɑ́ɑ̀ tɛkɔupípíítɛ̀ nɛ̀ sikɔupísìni (18000).
45Kɛ̀ bɛsɔmbɛɛ cokɛ́ kɛ́nwetí ditɑ̃rì Dimɔɔ, kɛ̀ bɛ̀ɛ nintɛ sikɔupísìnùmmù (5000) kɛ́kuɔ, kɛ́sɔɔtɛ́ kɛ́mbɛtì bɛsɔmbɛ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Kidommu kɛ́yíɛ́ kɛ́kuɔ sikɔupísìdɛ́ (2000).
46Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ kùɔ bɛ̀ dɛ yiè, bɛmɔu bɛ̀ do bo sikɔupípísìdɛ́ nɛ̀ sikɔupísìnùmmù ndi (25000) yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ mɑ́ɑ̀.
47Bɛ̀ɛ̀ do cokɛ́ kɛ́nwetí ditɑ̃rì Dimɔɔ bɛ miɛkɛ kɛ̀ sikɔusìkuɔ̀ (600) nɑ kɛ́yentɛ́, kɛ́tuɔkɛ di borɛ̀ kɛ́ ndɛ̀ bo kɛ dɔ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀.
48Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ wɛ̃ɛ̃tɛ Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ dɛ bíɛ́kɛ̀ kɛ́ mbɛ̀ tũ mbɛ̀ bo yɛ̀ɛ̀ ɛkɛ̀ miɛkɛ kɛ kɔù, kɛ kɔùnɛ̀ bɛ wũɔ̃, kɛ cɔ́unko yɛhɛkɛ̀ bɛ tempɛ̃ nkumɔu miɛkɛ.