Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - BƐBAATÍBƐ̀

BƐBAATÍBƐ̀ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eudi ku dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ wɛ̃tɛ kɛ́dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀.
2Kɛ̀ kùu bɛ̀ duɔ́ nKɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Yɑmɛɛ Asɔɔ ɛì kou. Wèè bɑkɛ́ Yɑbinni ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kòo yètìrì tu Sisedɑɑ kòò bo Adosɛti-Koimmu.
3Okpɑ̀ɑ̀tì Yɑbinni do mɔkɛ sinɑɑsɛ̃ĩ́ timɑ́tì kpɛsi sikɔusìwɛi (900) ndi, kɛ́nfɛ̃́ũnko Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie.
4Dɛ mɔ̀nnì dɛ̀ do sɔ̃́ nDeborɑɑ Dɑpidɔti pokù wèè nɑ̀ɑ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì kɛ̀ weè bɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ.
5Ò do bo mupuommu mɑmù yuu ndi Dɑmɑɑ nɛ̀ Betɛɛdi dɛ sɑku, Efɑdɑimmu tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀. Isidɑyɛɛribɛ do dɛ nkɔròo koò bekù bɛ kpɛti. Kɛ̀ dɛ̀ mboní kɛ̀ bɛ̀ɛ yú dɛ kó mupuommu kɛ dɔ̀ Deborɑɑ puommu.
6Kɛ̀ Deborɑɑ yú diyiè mɑrì Kedɛsi ɛì kou Abinnɔɑmmu birɛ Bɑɑrɑki, Nɛfutɑdii botí kou, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù dɑ nɑ́ɑ́ kɛ́ tú ɑ pĩ́mmú bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ Nɛfutɑdii nɛ̀ Sɑbunɔɔ botí miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ ḿbo tɛkɔupíítɛ̀ (1000) kɑ̀ɑ bɛ̀ kɔ̀tɛnɛ̀ Tɑbɔɔ tɑ̃rì.
7Kù tu kuù yóó duɔ́ nkɛ̀ Sisedɑɑ wèè bɑkɛ́ Yɑmɛɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kòo ítɛ́ní nɛ̀ o nɑɑsɛ̃ĩ́ nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ di do mudoò kɛ̀ kùu duɔ́ nkɛ̀ dí bɛ̀ nɑ.
8Kɛ̀ Bɑɑrɑkii tɛ̃́nnɛ́ Deborɑɑ kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ bo n nɛinɛ̀ ń kɔtɛ, kɑ̀ɑ mɛ mbɑ́ n nɛinɛ̀ n yí kɔri.
9Kɛ̀ Deborɑɑ dɔ̀: M bo dɑ nɛinɛ̀, ɑ mɛ ntɛ̃́nkɛ í yóó pɛ́tɛ́ disɑ̃nni mɑrì dɛ kó mudoò miɛkɛ, kɛ yɛ̃́ nɛ̀ onitipòkù borɛ̀ ndɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó duɔ́mmɛ̀ kɛ̀ di nɑ Sisedɑɑ. Mɛm̀mɛ kɛ̀ Deborɑɑ nɛinɛ̀ Bɑɑrɑki kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Kedɛsi.
10Kòo tíí nNɛfutɑdii nɛ̀ Sɑbunɔɔ botí kɔbɛ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔupítɛ̀ɛ (1000) ò nɛinɛ̀ kɛ̀ Deborɑɑ múnkɛɛ ò nɛinɛ̀.
11Kɛ sɔ̃́ nhonìtì mɔù bo Kedɛsi borɛ̀ Keniibɛ botí kou kòo yètìrì tu Ebɛɛ. Ò do yɑ̀tɛnɛ̀mu Keniibɛ tɔbɛ̀ Obɑbu Mɔyiisi cɔ̀kù yɑɑ̀bí, kɛ́kɔtɛ kɛ́cónnɛ́ o touku kɛ́ntɔ́kɛ́nɛ̀ Sɑdɑnimmu tɑ̃rì.
12Mɛm̀mɛ kɛ̀ Sisedɑɑ keè Abinnɔɑmmu birɛ Bɑɑrɑki bomɛ̀ Tɑbɔɔ tɑ̃rì,
13kɛ́tíí nho nɑɑsɛ̃ĩ́ sikɔusìwɛi (900) nɛ̀ o nìtìbɛ̀ Adosɛti-Koimmu borɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ nɛi kɛ́kɔtɛ Kisɔ̃ɔ̃ kó mborɛ̀.
14Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Deborɑɑ nɑ́kɛ́ Bɑɑrɑki kɛ dɔ̀: Bɑ́ɑ́tí kɛ́kɔtɛ! Ti Yiɛ̀ nKuyie nyóó dɑ duɔ́mmu yíe nSisedɑɑ, ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù dɑ ni ku mɔ́mmɔnku. Kɛ̀ Bɑɑrɑkii nɛinɛ̀ o nìtìbɛ̀ tɛkɔupípíítɛ̀ (10000) kɛ̀ bɛ̀ɛ cútɛ́ Tɑbɔɔ tɑ̃rì,
15kɛ́do bɛ dootitɔbɛ̀ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ Sisedɑɑ nɛ̀ o kɔbɛ nɛ̀ bɛ nɑɑsɛ̃ĩ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ bútínnɛ́ kɛ́cokɛ́, kɛ̀ Sisedɑɑ cútɛ́ní o nɑɑsɑ̃ntɛ̀ kɛ́cokɛ́ o nɑɑ̀cɛ̀i.
16Kɛ̀ Bɑɑrɑki mbɛti o dootitɔbɛ̀ nɛ̀ bɛ nɑɑsɛ̃ĩ́ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Adosɛti Koimmu, kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ Sisedɑɑ kɔbɛ bɛmɔu, bɑ́ òmɔù í nsùɔ́.
17Kɛ̀ Sisedɑɑ ńcooti kɛ kɔri Keniibɛ kou mɔù, bɛ̀ tu wè Ebɛɛ, o pokù Yɑɛɛri cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ yɛ̃́ Ebɛɛdi cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Yɑmɛɛ Asɔɔ ɛì kou bɛ̀ do nɑɑtimɛ̀mu.
18Kɛ̀ Yɑɛɛrii yɛnní kóò co kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ohɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì tɑnní diɛ! Tɑnní kɛ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù. Kòò tɑroo o tou miɛkɛ kòo ò dɑ̀tínnɛ́ kuyɑ̀ɑ̀kù.

19Kòo nɑ́kɛ́ onitipòkù kɛ dɔ̀: M pɑ̃ mɛniɛ nkɛ̀ n yɑ̃̀. Kòo pootɛ mɛnɑɑmiɛ̀ nkó kudɔukù kóò duɔ́ nkòo yɑ̃̀, kòo wɛ̃tɛ kóò dɑ̀tínnɛ́ kuyɑ̀ɑ̀kù.
20Kòo nɑ́kɛ́ onitipòkù kɛ dɔ̀: Nkɑri dibòrì, kòò mɔù kɔ̀tɛní kɛ dɑ bekɛ kɛ tú: Òmɔù kɔ̀tɛní diɛnɑɑ̀? A dɔ̀: Ɔ́ɔ̀.
21Sisedɑɑ mɛ ncèmmɛ̀ kɛ ɔ̀u kòo yɛ̃̀ nkɛ́duɔ́ kòo nuɔ ncɛ̃ɛ̃kɛ. Kòo nitipòkùu túótɛ́ dimɑ̀ɑtóòrì nɛ̀ ditou kó fɛbɑɑfɛ, kɛ́bɑ́nnɛ́ kɛ́tɔ́ɔ́nko o borɛ̀ kɛ́ fɛ̀ bɑɑkɛ́ o yuu kɛ́dɑnnɛnko kɛtenkɛ̀ kòo kú.
22Kɛ̀ Bɑɑrɑki ntũnní Sisedɑɑ kɛ́tuɔkɛní, kɛ̀ Yɑɛɛrii yɛnní kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛní kɛ̀ n dɑ́ bɛnkɛ onìtì ɑ wɑnti wè. Kòo tɑroo ditou miɛkɛ kɛ sɔ̃́ nhò bɑɑkɛ́ Sisedɑɑ yuu fɛbɑɑfɛ kɛ dɑ̀nnɛnɛ̀ kɛtenkɛ̀ kòò duɔ́ kɛ ku.
23Dɛ yiè ndi Kuyie nduɔ́mmɛ̀ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ ɑutɛ́ Yɑmɛɛ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
24Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ bɛti weti weti Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Yɑmɛɛ kóò fɛ̃nnɛ́ kóò nìntɛ kɛ́kuɔ.