Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - BƐBAATÍBƐ̀

BƐBAATÍBƐ̀ 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɛ mɔ̀nnì Isidɑyɛɛribɛ do í mɔkɛ okpɑ̀ɑ̀tì, kòo nìtì mɔù mbo Efɑdɑimmu tempɛ̃ nditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kó dihɛì, dìì dɛ́tirìnɛ̀ yɛtɛyɛ̀. Ò do tú Defiibɛ botí kou nwe kɛ dɛ̀ bo, kɛ́túótɛ́ o pocɛ̃nnì mɑrì Bɛtideɛmmu Sudɑɑ botí miɛkɛ.
2Nɛ̀ di kɛ̀ bɛ̀ɛ kpɑ, kɛ̀ dìi ò yóu kɛ́kò ndi cicɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́mbo kɛ dɔ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀.
3Kòo dɔùu ítɛ́ kɛ́tũnnɛ kɛ bo ò bɑ́mmú kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kò, kɛ́túótɛ́ sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kòo kóo tɔ̃ntìi ò nɛinɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkoo, kòo pocɛ̃nnìi ò tɑnnɛ́ di cicɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kòo ò cɔutɛ́ nɛ̀ diwɛ̀ì,
4kɛ́duɔ́ nkòo mbo o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ dɔ̀ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti. Nɛ̀ o kóo tɔ̃ntì kɛ̀ bɛ̀ nyo nkɛ yɔ̃̀ nkɛ dɔu.
5Diyiè nɑɑnnì yiè kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ dikṹnweńnì kɛ dɔ̀, bɛ̀ bo kò nkòo cɔ̀kùu yetɛ kɛ dɔ̀: Kɑrinɛ̀ kɛ́di kɛ́pɛ́tɛ́ muwɛ̃rímú kɛ nɛ́ nɑ kɛ́kétɛ́.
6Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑroo kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́di kɛ́yɑ̃̀, kɛ́deè, kòo dɑpɑ̀ɑ̀ ncɔ̀kùu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Túótɛ́ mɛfíè kɛ́yíɛ́ kɛ́yie ndiɛ nkɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑ́tɛ́.
7Kòo ndɔ́ kɛ́kò nkòo cɔ̀kù yetoo kòo yóu kɛ yíɛ́ kɛ́yié.
8Diyiè nummurì yiè kɛ̀ dɛ̀ nkpɑɑ́ uu dikṹnweńnì sɛ̀ì kòo bɑ́ɑ́tí kɛ bo kò nkòo cɔ̀kùu yetɛ kɛ dɔ̀: Kɑri kɛ́di, kuyuoku kɛ nɛ́ kétɛ́. Mɛm̀mɛ kòo kɑri kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́di.
9Bɛ̀ di dìì mɔ̀nnì kɛ deè kòo ndɔ́ kɛ́túótɛ́ o pokù nɛ̀ o tɔ̃ntì kɛ̀ bɛ̀ɛ kò, kòo cɔ̀kù ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Diyiè diɛ nkɛ dèè kɛ̀ dɛ̀ bìiri, túótɛ́ mɛfíè nkɛ́duɔ́ diɛ nkɑ̀ɑ yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑ́tɛ́, kɛ̀ dɛ̀ nkpɑɑ́ uu kɑ̀ɑ kò.
10Dɛ mɔ̀nnì odɑpɑ̀ɑ̀ mmɛ ntɛ̃́nkɛ í nyie nkɛ bo nkpɑɑ́, kɛ́túótɛ́ o pokù nɛ̀ o sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ bɛdɛ́, kɛ́boú tinɛntì dɛ ĩ́nkɛ̀, kɛ́nkérí kɛ́tuɔkɛ Sebusii, dihɛì bɛ̀ tu dì di mmɔ̀nnì Sedisɑdɛmmu.
11Bɛ̀ tùɔ̀koo dìì mɔ̀nnì dihɛì kɛ sɔ̃́ ndiyiè dèè, kòo kóo tɔ̃ntìi ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Tí kɔtɛ Sebusiibɛ ciɛ kɛ́yié.
12Kòo yetɛ kɛ dɔ̀: Ti bɑ́ɑ́ kɔtɛ dihɛì mɑrì Isidɑyɛɛribɛ í bo dì. Ti pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́kɔtɛ Kibeɑ.
13Tí yetoo kɛ́tuɔkɛ Kibeɑ yoo Dɑmɑɑ, yɛɛ̀ ɛkɛ̀ kó dìmɑrì ndi ti dò nkɛ́yiémmɛ̀.
14Kɛ̀ bɛ̀ɛ sɔɔtɛ́ bɛ cɛ, kɛ̀ diyiè nyóó tɑ kɛ̀ bɛ̀ tùɔ̀koo Kibeɑ, Bɛnsɑmɛɛ botí kɔbɛ ciɛ.
15Bɛ̀ tùɔ̀koo dìì mɔ̀nnì dihɛì kɛ́tɑ kɛ bo yié nKibeɑ kɛ́bɑ́tɛ́, kɛ́nkɑri yɑɑ́rɛ̀, òmɔù mɛ nyí mbɛ̀ yu kɛ̀ bɛ̀ bo tɑ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
16Kɛ̀ bɛ̀ nsɔ̃́ nhodɑkótì mɔù kũntiní kupɑku, o ciɛ do bo Efɑdɑimmu tempɛ̃ nditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ nkɛ, kòò kɔ̀tɛní kɛ bo Kibeɑ Bɛnsɑmɛɛ kɔbɛ ciɛ.
17Kòo yɑ̀ opɔ̀ɔ̀ kòò kɑ̀ri yɑɑ́rɛ̀, kòo ò bekɛ kɛ dɔ̀: A yɛ̀nní dɛ? A kɔri kɛ?
18Kòo ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti bonní Bɛtideɛmmu nwe Sudɑɑ botí kɔbɛ ciɛ, kɛ kũnti Efɑdɑimmu ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀, dihɛì dìì í tɔ́kɛ́nɛ̀ yɛtɛyɛ̀. N do kɔ̀tɛ Bɛtideɛmmu nwe, kɛ kũntiní òmɔù mɛ nyí n yu kɛ̀ m bo yié nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.

19M mɛ ntɔmu timútì n sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ kpɛ́í nkɛ mɔkɛ pɛ̃́ɛ̃̀ nɛ̀ mɛnɑɑ̀ mmí nnɛ̀ m pokù nɛ̀ n kóo tɔ̃ntì ti kpɛ́í, dɛ̀mɑrɛ̀ í ti dónnì.
20Kòo dɑkótì dɔ̀: Diwɛ̀ì ndɑ bonɛ̀, míì yóó dɑ duɔ́ ndɛ̀ dɑ békú dɛ̀, ɑ bɑ́ɑ́ yié nyɑɑ́rɛ.
21Ò yĩ mɛmmɛ, kóò tɑnnɛ́ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́duɔ́ ntimútì sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ kɛ́deè kɛ̀ bɛ̀ɛ ɔ́ú bɛ nɑɑ̀cɛ̀i, kɛ́di kɛ́yɑ̃̀.
22Bɛ̀ kpɑɑ́ mɛ nyo nnɛ̀ diwɛ̀ì, kɛ̀ dihɛì kó itookperí yɛmbɛ̀ɛ kɔtɛní, kɛ́cɛ̃ɛ̃tɛ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́bentɛ dicɑ̀ù, kɛ́nɑ́kɛ́ odɑkótì tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ yiɛ̀ nkɛ dɔ̀: Dennɛní onìtì wèè tɑ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, ti dɔ́ kóò duɔ́nɛ̀mu.
23Kòo dɑkótìi yɛnní kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N kɔbɛ bɑ́ɑ́ dɔɔ̀nɛ̀ mɛyɛi mmɛmmɛ kó kubotí. Bɑ́ɑ́ dɔɔ̀nɛ̀ isɔkɛ inyi, nkóo pɔ̀ɔ̀ nwe.
24M mɔkɛ osɑpɑ̀ɑ̀ mbɑ́ ò mu nyí yɛ̃́ onitidɔ̀ù, m bo wè ndi duɔ́ nkɛ̀ dí dɔ̀ɔ̀nɛ̀ di dɔ́mɛ̀. Di bɑ́ɑ́ dɔɔ̀nɛ̀ onìtì yiè nyisɔkɛ kpɛrɛ.
25Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ í ndɔ́ kɛ́keè. Mɛm̀mɛ kɛ̀ Defii wuɔ nkouu dennɛní o pokù, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò pĩ̀ńnɛ̀ muwɛ̃rímú, kɛ́nyié nkoò duɔ́nɛ̀ kɛyènkɛ̀ kɛmɔu, kóò fĩ́ĩnkoo kukṹnwentóo.
26Dikṹnweńnì kòo nitipòkùu kɔtɛ odɑkótì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ o dɔù bo tɛ̀ɛ̀ miɛkɛ kɛ́doroo kɛ́nduɔ́ kɛ̀ diyiè yɑ̀ɑ yɛnnɛ̀nní.
27Dɛ̀ wentɛ́ dìì mɔ̀nnì kòo dɔùu yɛnní kɛ bo sɔɔtɛ́ o cɛ, kɛ́nsɔ̃́ nho pokù duɔ́ dibòrì kɛ cɑ̃ɑ̃nko, kòo nɔu dɑkɛ́ dibòrì.
28Kòò dɔ̀: Ítɛ́ kɛ̀ tí pɛ̃ɛ̃tɛ́! Kòo nduɔ́ kɛ́cĩ́ɛ̃́kɛ́ kòo ò tùótɛ́ dicírì kɛ́dɑɑ́ nho sɑ̃mmɑrímú ĩ́nkɛ̀, kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́kò nho ciɛ.
29Ò tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì o ciɛ, kɛ́túótɛ́ disiè kɛ́kéétɛ́ ocíì yɛkékɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀, kɛ́duɔ́ nyIsidɑyɛɛribɛ botí bɑ́ kù dikéè dìmɑ́ɑ̀.
30Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀ yɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ nnɑɑ́ nkɛ tú: Ti mu nyí yɑ̀ diɛ̀ mbotí ti mɛ nyí dɛ̀ kèè nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ yɛ̀nnímɛ̀ Esibiti. Dɛ kó tinɑ́ɑǹtì dò nti tì wèńtɛ́mu kɛ́yɑ̀ ti bo yĩ́mɛ̀.