Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - BƐBAATÍBƐ̀

BƐBAATÍBƐ̀ 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Diyiè mɑrì kɛ̀ Efɑdɑimmu kɔbɛɛ tíí nkɛ́nɛi, kɛ́séntɛ́ kukó nkɛ́kɔtɛ Sɑfɔ̃ɔ̃, kɛ́nɑ́kɛ́ Sɛfutee kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ kɔ̀tɛ kɛ dokɛ́nɛ̀ Amɔniibɛ bɑ́ ɑ í ti yu kɛ̀ ti bo dɑ teennɛ̀? Ti yóó cɔ́ummu ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ dɑ wɛ̃nnɛ́nɛ̀.
2Kɛ̀ Sɛfutee bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Mí nnɛ̀ n nìtìbɛ̀ ti do mɔ̀ɔ̀tɛnɛ̀ Amɔniibɛ tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ n di yúmu, di mɛ nyí nkɔ̀tɛní kɛ bo n dɛɛtɛ́.
3M bɑntɛ́ dìì mɔ̀nnì di í kɔrinímɛ̀ kɛ bo n teennɛ̀, dɛ mɔ̀nnì ndi ncĩ̀nnɛmɛ̀ m buu kɛ kɔ̀tɛ kɛ bɛ̀ do, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmɛ mbɛ̀ ɑ̃nnɛ́ n nɔu miɛkɛ. Dɛ̀ yĩ́mɛ̀ kɛ̀ di bɑ̀ɑ́tí yíe nkɛ bo n kpɑnnɛ̀?
4Mɛm̀mɛ Sɛfutee tìímmɛ̀ Kɑdɑɑdi kɔbɛ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ do Efɑdɑimmu kɔbɛ mudoò kɛ́ bɛ̀ nɑ. Efɑdɑimmu kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do nɑ̀kɛ́ bɛ̀mbɛ Kɑdɑɑdi kɔbɛ kɛ dɔ̀: Di tú Efɑdɑimmu kɔbɛ mbɛ kɛ cokɛ́ kɛ kɔ̀tɛ kɛ bo Mɑnɑnsee kɔbɛ cuokɛ̀.
5Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Kɑdɑɑdi kɔbɛɛ dintɛ́ Efɑdɑimmu kɔbɛ kɛ́mbɑɑ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ tɛpurɛ kɛ̀ wèè cootiní kɛ dɔ́ kɛ́séntɛ́ bɛ̀ɛ ò bekɛ kɛ dɔ̀: A tú Efɑdɑimmu kou nweɑ̀? Kòò yĩ: Áɑ̀.
6Bɛ̀ dɔ̀ wèe bɛ́i nkɛ dɔ̀: Sibodɛɛ. Kòò yĩ: Cibodɛɛ. Kɛ í nɑ kɛ bɛ́i ndɛ kó ditɑnnùù weti weti bɛ̀ɛ ò pĩ nkɛ́féútɛ́ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ borɛ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ Efɑdɑimmu kɔbɛ sikɔupípísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ (42000) dɛ mɔ̀nnì.
7Kɛ̀ Sɛfutee Kɑdɑɑdi botí kou mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀kùɔ̀, kɛ́kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ o ɛì Kɑdɑɑdi bɛ̀ ò pɛitɛ́ dì.
8Sɛfutee kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Ibusɑ̃ɑ̃ Bɛtideɛmmu kou weè ò cɔutɛ́, kɛ́mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ,
9kɛ́pɛitɛ́ initidɑbí sipísìtɑ̃ɑ̃ti, initipobí sipísìtɑ̃ɑ̃ti, kɛ́duɔ́ nho sɑpɑ̀mbɛ̀ ibotí tɛì kɛ̀ ìi puokɛ, kòo túótɛ́ ibotí tɛì kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ́puó nho bí, kɛ́mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀,
10kɛ́kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ Bɛtideɛmmu.
11Ibusɑ̃ɑ̃ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Edonni Sɑbunɔɔ botí kouu bɑɑtɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ́ mbɛ̀ bɑkɛ́ kɛ dɔ̀ yɛbie ntɛpíítɛ̀,
12kɛ́kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ Ayɑnɔɔ Sɑbunɔɔ tempɛ̃ mmiɛkɛ.
13O kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Idɛɛdi birɛ Abudonni Pidɑtɔ̃ɔ̃ ɛì kouu ò cɔutɛ́ kɛ́mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ,
14kɛ́pɛitɛ́ initidɑbí sipísìnɑ̀ɑ̀ o yɑɑ̀bí sipísìtɑ̃ɑ̃ti kɛ̀ bɛ̀ ndekù sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ sipísìyiekɛ̀ kòo mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀ni,
15kɛ́kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ Pidɑtɔ̃ɔ̃ Efɑdɑimmu tempɛ̃ mmiɛkɛ Amɑdesiibɛ tɑ̃rì.