Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - BƐBAATÍBƐ̀

BƐBAATÍBƐ̀ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo yóu kɛ̀ ìì botí ḿbo Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀, kɛ̀ kù bo bɛ̀ yɑ̀ɑ́kɛ́, bɛmbɛ kutɔ̃nkù pɑ̀nkù kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do í kɔkɛ́ mudoò bɛ̀ tɑ dìì mɔ̀nnì Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɛ́dokɛ́ mù.
2Kù do dɔ́ kutɔ̃nkù pɑ̀nkù kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ mu nyí kɔ̀tɛ dikpɑ̀nnì bɛ̀ɛ dì bɛbíímu.
3Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kó yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛnùmmù kɔbɛ mbɛ kù do yóumɛ̀ bɛɛ̀ tu Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ bɛmɔu nɛ̀ Sidoniibɛ nɛ̀ Efiibɛ bɛ̀ɛ̀ bo Dimɑɑ kó yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ́túótɛ́ Bɑɑdi-Ɛdimɔɔ tɑ̃rì kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Deboo-Amɑti.
4Kù do dɔ́ kɛ́ bɛ̀ yɑ̀ɑ́kɛ́mu, kɛ́yɑ̀ kɛ nsɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo yie nkù do duɔ́ nkɛ̀ Mɔyiisii duɔ́ nyìì kuɔ́ bɛ yɛmbɛ̀.
5Mɛm̀mɛ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ mbonɛ̀ Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kɔbɛ nɛ̀ Etiibɛ nɛ̀ Amɔriibɛ nɛ̀ Pedisiibɛ nɛ̀ Ifiibɛ nɛ̀ Sebusiibɛ.
6Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ túókɛ́ bɛ kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ́puokɛ, kɛ́ bɛ̀ duɔ́ mbɛ kó bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ puokɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ fíé iwũɔ̃ bɛ bɔkɛ̀.
7Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀ kɛ́ kù yóu, kɛ́nfeu iwũɔ̃ yɛbɔkɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́ nsibɔɔtenkɑɑnìi bɛ̀ tu sì Bɑɑdi nɛ̀ Asedɑɑ.
8Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛɛ bɛ̀ pɛikɛ kɛ̀ kùu bɛ̀ yóu, kɛ̀ Mɛsopotɑmii kóo kpɑ̀ɑ̀tì Kusɑ̃ɑ̃-Disɑtɑimmuu bɛ̀ nɑ kɛ́ mbɛ̀ bɑkɛ́ yɛbie nyɛ̀ni.
9Kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie kɛ̀ kùu bɛ̀ duɔ́nní Kɑdɛbu nɑntɛ̀ Kenɑsi birɛ Otinniyɛɛdi kòò bo bɛ̀ dɛɛtɛ́.
10Kɛ̀ Kuyie nYɑɑ́ nní nhò bonɛ̀, kòo mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ, kɛ́kɔtɛ kɛ́dokɛ́nɛ̀ Kusɑ̃ɑ̃-Disɑtɑimmu, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkòo ò nɑ.
11Kɛ̀ bɛ ɛì ḿbo mɛom̀pùmɛ̀ miɛkɛ kɛ dɔ̀ nyɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀. Kɛ̀ Kenɑsi birɛ Otinniyɛɛdii kú.
12Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ wɛ̃tɛ kɛ́dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀ kɛ̀ kùu duɔ́ nkɛ̀ Mɔɑbu kóo kpɑ̀ɑ̀tì Ekunɔɔ bo bɛ̀ dokɛ́nɛ̀.
13Kòo wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Amɔniibɛ kou nɛ̀ Amɑdesii kou kɛ̀ bɛ̀ɛ do Isidɑyɛɛribɛ mudoò kɛ́ bɛ̀ nɑ, kɛ́fietɛ Sedikoo.
14Kòo mbɛ̀ bɑkɛ́ kɛ dɔ̀ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀ni.
15Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kùu bɛ̀ duɔ́nní Kedɑ birɛ Eudi kòò bo bɛ̀ dɛɛtɛ́. Bɛnsɑmɛɛ botí kou do nwe kòò tu dicɑ̃̀nkurì. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ ò duɔ́ ndɑ̀mpóò díítí kòò bo kɔtɛ kɛ ì duɔ́ mMɔɑbu kóo kpɑ̀ɑ̀tì Ekunɔɔ.
16Kɛ̀ Eudii duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò mɑ́ disiè mɛnɑtimɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ kpɛri, kɛ̀ di okùmɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ mɛ́tìrì kó dikéè, kòo dì yì o kpèntɛ́nkpenkù youku, kɛ dɑ́ɑ́tí o yɑ̀ɑ̀tì.
17Mɛm̀mɛ ò kɔ̀tɛmɛ̀ kɛ́duɔ́ nyidíítí okpɑ̀ɑ̀tì Ekunɔɔ. Ekunɔɔ do tú oniticɛ̃́ɛ̃́wè nwe.
18Wè ò duɔ́ ndìì mɔ̀nnì dɑ̀mpóò díítí kɛ́deè, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́cíe mbɛ̀ɛ̀ do tɔní dɛ kó idíítí.

19Bɛ̀ tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì Kidikɑɑdi, sitenkɑɑnìi yɛtɑ̃́rɛ̀ kpɛsi borɛ̀, kòo bɛ̀ yóu dɛborɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛní okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì m mɔkɛ tìmɑtì nti tidɛ́ kpɛti kɛ bo dɑ nɑ́kɛ́. Kòo kpɑ̀ɑ̀tì duɔ́ nkòo tɔ̃mbɛ̀ɛ yɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nkpɑɑ́ bɛdɛ́
20kɛ kɑri muyɑɑ́ nkó kudieku kùù do tú omɑ́ɑ̀ kɔku. Kɛ̀ Eudi bɛ́innɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: N tɔní tìì nɑ́ɑǹtì ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù tì nni nduɔnní ɑ kpɛ́í. Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ítɛ́ní o kɑ̀rì.
21Kɛ̀ Eudii pĩ́ ndisiè nɛ̀ tɛcɑ̃̀nkutɛ̀ kɛ́kpɑtɛ kɛ́kṹṹ o pɔuniɛ.
22Kɛ̀ dìi tɑroo dimɔu nɛ̀ di bɔo kɛ̀ mɛkùɔ̀ ndì dɑ̀tínnɛ́, kɛ̀ Euu yóu kɛ̀ dì nkpɑɑ́ okpɑ̀ɑ̀tì pɔutì miɛkɛ.
23Ò yĩ mɛmmɛ kɛ́deè kɛ́yɛ̀ difɔ̃nkúò kɛ́kpetínnɛ́ kɛ́pɑ́ɑ́ nkɛ́dɛitɛ tɛkpetíntɛ̀ kɛ́ítɛ́.
24Kòo kpɑ̀ɑ̀tì tɔ̃mbɛ̀ɛ tuɔkɛní kɛ́yɑ̀ dibòrì kpetímɛ̀ kɛ pɑ́kɛ́, kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ ndo nhokpɑ̀ɑ̀tì bo nyɛ̃́nkúmu dɛ miɛkɛ.
25Kɛ̀ bɛ̀ ncómmú kɛ́bɑɑ okpɑ̀ɑ̀tì bo kpetɛ́mɛ̀ bɑ́ ò í kpetírí, kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di, kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ tɛkpetíntɛ̀ kɛ́kpetɛ́ kɛ́nsɔ̃́ nhò ku kɛ duɔ́ kɛ cɑ̃ɑ̃nko.
26Bɛ̀ do cómmú dìì mɔ̀nnì kɛ bɑɑ okpɑ̀ɑ̀tì bo kpetɛ́mɛ̀, kɛ̀ Eudi cokùmu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ yɛtɑ̃́rɛ̀ kó sitenkɑɑnìi kɛ tɑ Seidɑɑ tempɛ̃.
27Ò tùɔ̀koo dìì mɔ̀nnì dɛborɛ̀ kɛ́heé ditɑ̃tɛheù Efɑdɑimmu tempɛ̃ nyɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ tíí nkòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ndi duɔ́mmu di dootitɔbɛ̀ Mɔɑbiibɛ, n tũnnɛnɛ̀! Ò yĩ mɛmmɛ kɛ́niitɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tũ̀nnɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ do Mɔɑbiibɛ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ tɛpurɛ, kɛ́ bɛ̀ pĩ mbɛmɔu bɑ́ òmɔù í sèńtɛ́.
29Dɛ yiè kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ Mɔɑbiibɛ yɛdɑkperɛ̀ nɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ tɛkɔupípíítɛ̀ (10000) bɛ kóò mɔù í kpɑɑ́ bɑ́ òmɑ́ɑ̀ wèè fòù.
30Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Mɔɑbiibɛɛ bɔ́útɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ dihɛì ḿbo mɛom̀pùmɛ̀ miɛkɛ kɛ dɔ̀ nyɛbie nsipísìni.
31Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Anɑti birɛ Sɑ̃nkɑɑ cɔutɛ́ Eudi, kɛ́kuɔ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ sikɔusìkuɔ̀ (600) nɛ̀ tɛkɑ̃̀ũ̀tɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ kṹṹ tɛ̀ inɑ̀ɑ̀kɛ ìì dùɔ̀ kɛ múnkɛ dɛɛtɛ́ Isidɑyɛɛribɛ.