Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - BƐBAATÍBƐ̀

BƐBAATÍBƐ̀ 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Abimɛdɛki ku dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Puɑ birɛ Todɑɑ, Dodo yɑɑ̀birɛ weè ò cɔutɛ́ kɛ́dɛɛtɛ́ Isidɑyɛɛribɛ. Todɑɑ do tú Isɑkɑɑ nɑɑ̀mùnkù kou nwe kɛ bo Sɑmii Efɑdɑimmu tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀.
2Kòo nni Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ́kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ Sɑmii.
3Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Yɑii Kɑdɑɑdi ɛì kouu ò cɔutɛ́ kɛ́mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀,
4kɛ́mmɔkɛ initidɑbí sipísìtɑ̃ɑ̃ti kɛ̀ ì dèkù sɑ̃mmɑrímúbɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti kɛ mɔkɛ yɛhɛkɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti Kɑdɑɑdi tenkɛ̀ miɛkɛ. Bɛ̀ kpɑɑ́ yu dɛ kó yɛhɛkɛ̀ nɛ̀ yíenní kɛ tú Yɑii ɛkɛsí nsi.
5Kòo kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ Kɑmɔnni.
6Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ wɛ̃tɛ kɛ́dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀, kɛ́fíé yɛbɔkɛ̀ Bɑɑdibɛ nɛ̀ Asitɑditeebɛ nɛ̀ Sidii kɔbɛ kpɛyɛ nɛ̀ Sidoniibɛ kpɛyɛ nɛ̀ Mɔɑbiibɛ kpɛyɛ nɛ̀ Amɔniibɛ kpɛyɛ nɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kpɛyɛ, kɛ́yóu ti Yiɛ̀ nKuyie mbɑ́ bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í nkù tũ.
7Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ bɛ̀ pɛikɛ, kɛ̀ kùu bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ nɛ̀ Amɔniibɛ nɔu miɛkɛ,
8kɛ́túótɛ́ dɛ kó dimɔ̀nnì kɛ́tuɔkɛnɛ̀ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀ni kɛ̀ bɛ̀ nfɛ̃́ũnko Isidɑyɛɛribɛ, bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo kukó nSuditɛ̃ɛ̃ yɑ́ɑ̀, Amɔriibɛ tenkɛ̀ Kɑdɑɑdi tempɛ̃ nkɛ bɛ̀ diinko mɛsémmɛ̀.
9Kɛ̀ Amɔniibɛ séntɛ́ní Suditɛ̃ɛ̃ kɛ bo dokɛ́nɛ̀ Sudɑɑ nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ nɛ̀ Efɑdɑimmu bɛ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ. Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ mɛdiɛ̀.
10Kɛ̀ bɛ̀ɛ kuɔ́nnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: Ti cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu mɛdiɛ̀ nti dɑ yóumɛ̀ fɔ̃́ nwèè ti te, kɛ feu yɛbɔkɛ̀ Bɑɑdibɛ.
11Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Esibiti kɔbɛ nɛ̀ Amɔdiibɛ nɛ̀ Amɔniibɛ nɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ nɛ̀ Sidoniibɛ nɛ̀ Amɑdesiibɛ nɛ̀ Mɑɔ̃ɔ̃niibɛ bɛ̀ do di fɛ̃́ũnko kɛ̀ di n kuɔ́nnɛ̀ kɛ̀ n yí di dɛɛtɑ́ɑ̀?
13Nɛ̀ mɛmmɛ kɛ̀ di n yóu kɛ feu yɛbɔkɛ̀, dɛɛ̀ te kɛ̀ n tɛ̃́nkɛ í yóó di dɛɛtɛ́.
14Yɛbɔkɛ̀ nyɛ di tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀, yúnɛ̀ yɛ tũnkɛ́ kɛ̀ yɛ̀ di dɛɛtɛ́nɛ̀ mɛsémmɛ̀.
15Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ tɛ̃́nnɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: Ti cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu, ti í dɔ̀ɔ̀ ɑ dɔ́mɛ̀! A nɛ́ ti dɛɛtɛ́ kuu.
16Bɛ̀ mɛ nyĩ kɛ́píe nyɛbɔkɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie ntɛ̃́nkɛ í nnɑ kɛ bo yóu kɛ̀ bɛ̀ nsɔkɛ́ kɛ bɛ̀ fɛ̃́ũnko.
17Kɛ̀ Amɔniibɛɛ tíí nkɛ́bɑ́tɛ́ Kɑdɑɑdi, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ tíí nkɛ́bɑ́tɛ́ Misipɑɑ.
18Dɛ mɔ̀nnì Kɑdɑɑdi ɛì kɔbɛ nɛ̀ bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mbékú bɛtɔbɛ̀ kɛ tú: We nsɑ̀ɑ̀ bo kɔtɛ kɛ́dokɛ́nɛ̀ Amɔniibɛ? Kɛ̀ wèè bɛ̀ dokɛ́nɛ̀ weè yóó nɑɑ́ nKɑɑdɑɑdi kóo kpɑ̀ɑ̀tì.