Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - BƐBAATÍBƐ̀

BƐBAATÍBƐ̀ 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Onìtì mɔù weè do bo Efɑdɑimmu tempɛ̃ nditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀, kòo yètìrì tu Mikɑɑ.
2Diyiè mɑrì kòo nɑ́kɛ́ o yɔ̃ kɛ dɔ̀: N yɔ̃ ɑ kpɑɑ́ yɛ̃́ bɛ̀ sòò dɑ yùúkúmɛ̀ mɛdítíbii tɛkɔupípíítɛ̀ nɛ̀ tɛpíítɛ̀ (1010) kɑ̀ɑ ntú dɛ yiɛ̀ mbo yɑ̀, yɑ́ɑ bɑ? Míì do ì tùótɛ́ n kpɑɑ́ ì tɔmu. Dɛ mɔ̀nnì kòo yɔ̃ dɔ̀: M birɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ́ dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀.
3Kòo ò tɛ̃̀ńnɛ́ o díítí kòo yɔ̃ dɔ̀: N do pɑ̃ dɛ kó idíítí ti Yiɛ̀ nKuyie nku kɛ ì dɔú nhɑ kpɛ́í nkɛ bo dɑ dɔɔ̀ tɛtenkɑɑnìtɛ̀. Bɛ̀ yóó ì yìɛ̀mmu kɛ́utɛ́ kɛ̀ ìì nɑɑ́ ntɛtenkɑɑnìtɛ̀, n yì ndɑ duɔ́mmu, nto i.
4Mɛm̀mɛ ò wɛ̃̀tɛmɛ̀ kɛ́ ì tɛ̃̀ńnɛ́ o yɔ̃ kòo dɛitɛ mɛdítíbii nsikɔusìdɛ́ (200) kɛ́duɔ́ nhomɑ́ɑ́tì, kòo ò dɔ̀ɔ̀nɛ̀ tɛtenkɑɑnìtɛ̀ kɛ́ tɛ̀ dɑ̀ri timɑ́tì, kɛ́ tɛ̀ còńnɛ́ Mikɑɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
5Kɛ sɔ̃́ nweè Mikɑɑ mɔ̀kɛ ò kɔ̀rì dɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́ nti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ sitenkɑɑnìi kɛ́yíɛ́ kɛ́dɔɔ̀ tɛtenkɑɑnìtɛ̀ tɛtɛ̀ nɛ̀ sitenkɑɑnìi sɑ́m̀pɔ́sì, kɛ́túótɛ́ o birɛ kɛ́dɔɔ̀ ikuɔ́ nìùtì.
6Dɛ kó dimɔ̀nnì Isidɑyɛɛribɛ do í mɔkɛ okpɑ̀ɑ̀tì, bɑ́ wè kòo ndɔɔri ò dɔ́mɛ̀.
7Dɛ mɔ̀nnì dɛ̀ do sɔ̃́ nDefiibɛ botí kóo dɑpɑ̀ɑ̀ mmɔù weè bo Bɛtideɛmmu Sudɑɑ kɔbɛ ciɛ kɛ tú opɔ̀ɔ̀ bɛ cuokɛ̀.
8Kòo ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́nwɑnti dikɑrì kupíkù tɛkù, kɛ́nkérí kɛ́tuɔkɛ Mikɑɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Efɑdɑimmu tempɛ̃ nyɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
9Kɛ̀ Mikɑɑ ò bekɛ kɛ dɔ̀: A yɛ̀nní dɛ? Kòò dɔ̀: N tú Defii wuɔ nkou nwe, kɛ ìtɛ́ní Bɛtideɛmmu Sudɑɑ tempɛ̃. N wɑnti m bo mborɛ̀ ndɛ.
10Kɛ̀ Mikɑɑ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mbo m borɛ̀ kɛ́nɑɑ́ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó ikuɔ́ nìùtì kɛ̀ n níí dɑ duɔ́ ndibenni kṹṹ mmɛdítíbii ntɛpíítɛ̀, kɛ́ ndɑ duɔ̀nnɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ tidiitì dɛ̀ dɑ békú mɛ̀ɛ̀ botí. Kɛ̀ Defiibɛ botí kou tɑroo,
11kɛ́yie nkɛ́mbo Mikɑɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kòo ò dɔ̀ɔ̀ o birɛ.
12Kóò dɔ̀ɔ̀ ikuɔ́ nìùtì, kòo mbo o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
13Kɛ̀ Mikɑɑ dɔ̀: Di mmɔ̀nnì n yɛ̃́mu kɛ dò nti Yiɛ̀ nKuyie mbo n dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nDefii wuɔ nkou mɛ̀ nnɑɑ́mmɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ikuɔ́ nìùtì.