Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Bisisu

Bisisu 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isala:ili dunu ilia da Hina Godema bu wadela:le hamoi. Amaiba:le, E da Midia:ne dunu ilia Isala:ili dunu ode fesuale amoga wadela:lesima:ne logo doasi dagoi.
2Midia:ne fi dunu ilia gasa da Isala:ili fi ilia gasa baligi. Amaiba:le, Isala:ili fi dunu da magufu gelabo amola eno wamoaligisu sogebi agolo ganodini amoga wamoaligisu.
3Eso huluane, Isala:ili fi dunu da hawa: sagaloba, Midia:ne fi dunu, A:malege fi dunu amola eno hafoga:i sogega fi dunu da gilisili ilima doagala:le gegesu.
4Ilia da hou agoane hamosu. Ilia da Isala:ili soge amoga fisisu. Amalalu, ilia da Isala:ili dunu ilia sagai amo fana asili, gugaga asili, Ga:isa moilaiga doaga:su. Ilia da Isala:ili dunu ilia sibi, bulamagau amola dougi wamolalusu. Amaiba:le, Isala:ili dunu da liligi hamedene esalusu.
5Midia:ne dunu bagohame ilia idi da danuba: wa:i defele ba:i, ilia da Isala:ili soge amoga ilia ohe fi oule misini, ilia abula diasu gagusu. Ilia amola ilia ga:mele da idimu hamedeiwane ba:i. Ilia da misini, soge huluane wadela:lesisu.
6Isala:ili dunu da gasa hameba:le, ilia logo hedofamusa: gasa bagade ba:i.
7Amalalu, Isala:ili dunu da se nababeba:le, Hina Godema wele sia:i. Ilia da Gode Ea fidima:ne, Midia:ne dunu ilia logo hedofama:ne wele sia:i.
8Hina Gode da ilima balofede dunu asunasi. Balofede dunu e da ilima amane sia:i, “Isala:ili fi dunu ilia Hina Gode da amane sia:sa, ‘Dilia da hemonega Idibidi soge ganodini udigili lobo lala:gi agoai hawa: hamonanu. Be Na da dili fisili masa:ne gadili oule asi.
9Idibidi dunu da dili mae wadela:ma:ne, Na da dili gaga:i. Amola Ga:ina:ne sogega fi dunu da dili mae wadela:ma:ne, Na da dili gaga:i. Dilia da gusuba:i heda:loba, Na da amo dunu sefasisu. Amola Na da ilia soge amo dilima i dagoi.
10Na da dilia Hina Godedafa, amo Na da dilima olelei. Amola dilia da A:moulaide dunu, (dilia wali ilia soge ganodini esala) amo ilia ogogosu ‘gode’ liligi ilima mae sia:ne gadoma:ne, Na da sia:i dagoi. Be dilia da Na sia: hame nabi.’”
11Amalalu, Hina Gode Ea a:igele dunu da Ofala moilai bai bagadega misini, “ouge” ifa amo ea ougiha esalu. Amo ifa da Youa:se (A:ibisa fi dunu) amo ea ifa falifai galu. Youa:se egefe Gidione da Midia:ne dunu ilia ba:sa:besa:le, wamowane widi ha:i manu gisi amo afafama:ne, waini hano hamosu diasu amo ganodini widi gisi dabalebe ba:i.
12Hina Gode Ea a:igele dunu da ema misini, amane sia:i, “Gasa bagade nimi dunu! Hina Gode da ali esala.”
13Gidione da bu adole i, “Na da dima adole ba:mu gala. Hina Gode da nini esala, di da sia:sa. Amaiba:le amo se nabasu da abuliba:le ninima doaga:bela:? Ninia ada ilia da Hina Gode Ea gasa bagade hou amo ninima olelei. E da Idibidi sogega nini fisili masa:ne gadili asunasi. Be wali Hina Gode da Midia:ne dunu nini wadela:lesima:ne, fisi dagoi.”
14Amalalu, Hina Gode da Gidione ea hamoma:ne, ema amane olelei, “Dina: gasaga masa! Midia:ne dunu ilia Isala:ili fi mae wadela:ma:ne, di gaga:ma! Na Nisu fawane, da di asunasisa.”
15Gidione da bu adole i, “Na da habodane Isala:ili fi gaga:ma:bela:? Na sosogo fi da Mana:se fi amo ganodini gogaya:i gala. Amola na da na sosogo fi amo ganodini bodogidafa.”
16Hina Gode da ema bu adole i, “Na da di fidimuba:le, di da amo hamomusa: dawa:mu. Di da Midia:ne dunu huluane hasalili dagomu.”
17Gidione ea bu adole i, “Di da nama nodosa galea, na da Di dafawane Hina Gode esala, amo dawa:ma:ne, dawa:digisu hou amo nama olelema.
18Dafawane! Di da na mae yolesili ouleloma. Na da Dima gobele salasu ha:i manu gaguli misunu,” Gidione amane sia:i. Hina Gode Ea amane sia:i, “Na da di ouesalea, amogainini di bu misunu.”

19Amaiba:le, Gidione da hi diasua golili sa:ili, goudi mano sefena afae fane, falaua ea dioi defei da10gilougala:me amo lale, yisidi mae legele, agi ga:gi hamoi. E da goudi hu dabaga salawane, gugu gasa:le, ofodo ganodini salawane, gaguli, Hina Gode a:igele dunu “ouge” ifa baiya lelebe amogili iasi.
20A:igele dunu da Gidionema amane sia:i, “Hu amola agi ga:gi lale, igi goe da:iya ligisili, amo da:iya gugu soga:sima.” Gidione da amo defele hamoi dagoi.
21Amalalu, Hina Gode Ea a:igele dunu da ea lobo ligiagale, galiamo ea lobo ganodini gagui, amo ea bidiga, e da hu amola agi ga:gi digilisi. Amalalu, lalu da igi da:iya wiligadole, hu amola agi ga:gi nene dagoi. Amalalu, a:igele dunu da asi, hame ba:i.
22Amaiba:le, Gidione hamugini ba:loba, amo da Hina Gode ea a:igele dunu dawa:i galu. Amola e da bagadewane fofogadigili, beda:ne amane sia:i, “Hina Gode Bagadedafa! Na da Dia a:igele dunu ea odagi amola na odagi migadenei ba:i.”
23Hina Gode da ema amane sia:i, “Asaboma! Mae beda:ma! Di da hame bogomu.”
24Gidione da Godema gobele salasu fafai (oloda) amogawi gagui. Amoga, e da amo dio asuli, “Hina Gode da Olofosudafa.” Amo fafai da wali Ofala moilai bai bagadega sagasi dana. (Ofala da A:ibisa fi dunu ilia moilai eno galu).
25Amo gasia, Hina Gode da Gidionema amane sia:i, “Dia ada ea bulamagau gawali amola eno bulamagau gawali ode fesuale gala lela, amo lama. Dia ada ea gobele salasu fafai Ba:ilema sia:ne gadomusa: gagui, amo mugululi salima. Amola ogogosu ‘gode’ ifaga hahamoi uda Asila, amola Ba:ile, ela dafulili lelebe go abasalima.
26Dia Hina Godema gobele salasu fafai noga:idafa, goe bi da:iya gaguma. Amalu bulamagau gawali ageyadu e lale, ea da:i hodo huluane gobele salima. Amo gobele salimusa: di Asila ifa abasali lalu amoga lale didili gobele salima.”
27Amaiba:le, Gidione ea hawa: hamosu dunu mogili, nabuane agoane lale, amola e da Hina Gode Ea ema adoi amo hamoi. E da ea sosogo fi amola ea moilai fi ilima beda:iba:le, yoga hamomu hamedei ba:i. Amaiba:le, e da gasia fawane hamoi.
28Moilai fi dunu da hahabedafa wa:legadole, ilia da gobele salasu fafai Ba:ilema sia:ne gadomusa: gagui, amola Asila ea ifa abasali dagoi ba:i. Amola bulamagau ageyadu amo da gobele salasu fafai (Gidione ea gagui liligi) amo da:iya gobele sali dagoi, ilia ba:i.
29Amalalu, ilia amane sia:i, “Nowa dunu da amo hou hamobela:? Ilia amane lalabilaloba, Youa:se ea mano Gidione ea hamoi, ilia ba:i.
30Amalalu, ilia da Youa:sema amane sia:i, “Diagofe ninia fane legemusa: guiguda: oule misa. E da Ba:ile gobele salasu fafai amo mugululi sali amola Asila hou dawa:ma:ne liligi amoga dafulili dialu amo abasali.”
31Be Youa:se da dunu huluane ilia da ema fofada:nanu, ilima amane sia:i, “Dilia da Ba:ile amoma gasala:? Dilia amola e gaga:sala:? Nowa da ema gale lela, amo da hahabe fane legei dagoi ba:mu. Ba:ile da Godedafa galea, defea, e da hisu hina: gaga:mu. Amo gobele salasu fafai mugululi sali da ea: liligi fawane, dilia: hame.”
32Amalalu, amohaga amola fa:no ilia da Gidione ea dio da Yeluba:ile, ilia da amane sia: dasu. Bai Youa:se da amane sia:i, “Ba:ile ea da hisu hina: gaga:mu da defea. Gobele salasu fafai mugululi sali da ea: liligi fawane.”
33Amalalu, Midia:naide fi dunu, A:malege fi dunu amola hafoga:i sogega fi dunu huluane gilisili mogodigili asili, Yodane hano amo degele, Yeseliele fago amogai hawa:i fisu.
34Hina Gode Ea A:silibu da Gidione amoma noga:le seselalu, A:ibisa sosogo fi dunu ilia ema fa:no bobogema:ne, Gidione da dalabede fulaboi.
35E da sia: adola ahoasu dunu ilia Mana:se fi dunu da ema fa:no bobogema:ne, adole lama:ne asunasi. E da sia: adola ahoasu dunu A:sie, Sebiulane amola Na:fadalai amo fi dunu ilima adoma:ne asunasi. Amalu, ilia misini, ema madelai.
36Amalalu, Gidione da Godema amane sia:i, “Dia da amane sia:ba:, Isala:ili fi gaga:ma:ne, Dia da nama fidisu imunu sia:i.

37Defea! Na da sibi hinabo houga:i amo houga:i widi dabasu osobo da:iya amogai ligisimu. Be hahabe sibi hinabo houga:i da:iya oubi baeaga nanegai galea, be osobo da:iya da oubi baea hame ba:lalu, Isala:ili dunu fi amo na gaga:ma:ne, Dia da dafawane fidimusa: ilegei, amo na da dawa:mu.”
38Goe da didili agoane hamoi ba:i. Golale hahabedafa Gidione da wa:legadole, e da ofodo lale ligisili, sibi hinabo houga:i amo lale, oubi baea sibi hinaboga nanegai dialu amo ofodo gelaba ganodini dugini sali. Ofodo da amo hanoga nabaidafa ba:i.
39Amalalu, Gidione da Hina Godema amane sia:i, “Hina Gode! Dia nama mae ougima. Na da adoba:su afadafa eno hamomu da defeala:? Be ha afaega musa: agoane hamosea, sibi hinabo houga:i da hafoga:i amola osobo da nanegai agoane ba:mu da defea.”
40Amo gasia Gode da amo liligi didiliwane hamoi. Golale hahabe, sibi hinabo houga:i da hafoga:i ba:i, be osobo da oubi baeaga nanegai dialebe ba:i.