Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - HAHEMAORO TAUDIA

HAHEMAORO TAUDIA 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israel taudia ma e kara havara Iehova vairanai, bena Iehova ese Midian taudia imadia ai e atodia, ela bona laḡani hitu e ore.
2Midian taudia ese Israel taudia e hadareredia; bena Midian dainai Israel taudia na ororo ai e nohova, guri ai bona kohua ai bona ororo doridia ai.
3Badina be Israel taudia ese uhe e hado negadia ai, Midian taudia bona Amalek taudia bona mairiveina kahana taudia ese e tuari henidia;
4e taruha, tano anidia e hadika, Israel tanona idoinai ela bona Gasa. Aniani ḡauna ta eiava mamoe ta eiava boromakau ta eiava doniki ta asie rakatania Israel ai.
5Edia boromakau e hakaudia vareai bona edia taruha e hagini. Idia na hutuma, kwadi na heheto; idia bona edia kamelo danu ta basinema duahidia diba; taunabunai ema negadia ai na tano anidia e ha-ore.
6Taunabunai Israel vada e ogoḡami, Midian dainai. Bena Israel taudia ese Iehova e tai henia.
7Israel taudia ese Iehova e tai henia Midian taudia daidiai;
8bena Iehova ese peroveta tauna ta e siaia, Israel taudia dekediai. Ia ese e hereva henidia, eto, Iehova, Israel Diravana, na e tomu: Aigupto amo na abimui oho, iḡui rumana amo na hakaumui lasi;
9Aigupto taudia imadia amo na hamaurimui, bona e daḡedaḡe henimui taudia iboudiai imadia amo, bona na luludia lasi vairamui ai, bona edia tano na henimui;
10bena na hamaoromui, nato “Lau na Iehova, emui Dirava; Amoro taudia, edia tano ai o nohomu taudia, edia dirava na basio toma henidia diho”. A eregu asio kamonai.
11Iehova ena aneru na ela, oak auna ta henunai, Ofra ai, e helai. Una au be Ioasa, Abiesere tauna, ena. Una negana ai ia natuna Gideon na uit e kwadiava, vine ranuna itaolaina gabuna ai, Midian taudia edia amo baine hunia eto.
12Bena Iehova ena aneru ese e hahedinarai henia, e hereva henia, eto, Goada-herea taumu e, Iehova na oi ida.
13Gideon ese e haere henia, eto, Egu lohia e, bema Iehova na ai ida, ini kara iboudiai na ede e vara toma ai emai ai? Ena hoa karadia, tamamai ese e hadibalaimai, eto “Iehova ese Aigupto amo se hakauda lasi a?” na edeseni ai? A harihari Iehova ese vada e negemai daure, Midian taudia imadia ai vada e atomai.
14Bena Iehova ese e haḡerea, eto, Mai goadamu ida baola, Israel na Midian taudia imadia amo ba harohodia mauri. Asina siaimumu o tomu a?
15Gideon na e haere, eto, Ḡaubada e, Israel na ede baina harohodia mauri toma? O itaia, lauegu doḡoro na ogogami herea Manase ai, bona lau danu maraḡi herea tamagu egu ruma ai.
16Iehova ese e hamaoroa, eto, A lau ese baina bamomu, bena Midian taudia ba hadareredia, tau tamona boma hadarerea na heto.
17Gideon ma eto, Boma lalo namo henigu, toa ta boma haheitalaigu, bena bama diba oi na momokani o hereva henigumu.
18Mani emu kara ini amo basio raka oho ela bona lau na baina lou mai, egu herahia ḡauna na oi vairamu ai baina hulala. Iehova eto, Baina noho ela bona oi na ba Iou mai.

19Taunabunai, Gideon na ena ruma lalonai e raka vareai, nani natuna ta e nadua, bona flaoa era ta amo asie hatubu dikeadia e gabu. Vamu na bosea ta ai e udaia, bona vasiahu na uro ta ai e abia kau, bena e laohai, oak auna henunai e helai tauna vairanai e dabaraia.
20Dirava ena aneru ese e hamaoroa, eto, Vamu bona dikea na bavabi, ina nadi ai bavato, bena vasiahu na latadiai ba seia. Bena ia na unu e kara toma.
21Bena Iehova ena aneru ese imana e toia roro, ena itotohi dorina amo vamu bona asie hatubua flaoana dikeadia e daudia toho; bena Iahi na nadi amo e ara, hari vamu bona dikea e ḡoledia oho. Bena Iehova ena aneru na ia vairana amo e puki oho.
22Bena Gideon lalona e parara una na Iehova ena aneru. Gideon na eto, Ḡaubada Iehova e, madi ihabaigu! Badina be Iehova ena aneru ida vada a hevaira heheni.
23A Iehova ese e hereva henia, eto, Maino avabia; asio gari, oi na basio mase.
24Bena Gideon ese ihaboulaina patana auta e larebaia unuseni ai, Iehova ena; ladana e hatoa Iehova-salom. Ia na doini mia, Ofra ai, Abiesere taudia edia tano ai, ema bona hari.
25Una hanuaboi, Iehova ese e hamaoroa, eto, Tamamu ena boromakau maruanena, boromakau maruanena iharuana, laḡani hitu ḡauna, bavabia, Baal ena ihaboulaina patana, tamamu ena, ba ḡiḡia dobi; bona au helaḡana, ia badinai gini, ba hagaria.
26Bena ina haga-nadina latanai Iehova, emu Dirava, ena ihaboulaina patana ba larebaia namonamo. Bena hari boromakau maruanena iharuana na bavabia, ba hahelagaia, gole-oho boubouna ai bainela; hari au helaḡana danu ba rakua, unu rakuraku amo boubou ḡauna na ba haḡolea oho.
27Taunabunai, Gideon ese ena hesiai taudia gwauta e abidia, Iehova ese vada e haḡania heḡereḡerena e karaia; to ena ruma taudia bona hanua taudia garidia e gariva dainai, ia na dina ai se karaia, a hanuaboi ai e karaia.
28Hanua taudia na daba matana ai e tore isi, e itaia, Baal ena ihaboulaina patana vada e hegiḡi dobi, bona au helaḡana ia badinai vada e gari, bona hari boromakau maruanena iharuana vada e heḡole oho, ihaboulaina patana matamatana latanai.
29Bena e henanadai heheni, eto, Ina na daika ese e karaia? E hetahu bona e henanadai, bena eto, Gideon loasa ese ina kara vada e karaia.
30Bena hanua taudia ese loasa e hamaoroa, eto, Natumu ba hakaua lasi; ia na baine mase. Badina be ia ese Baal ena ihaboulaina patana vada e ḡiḡia dobi, bona au helaḡana ia badinai e giniva vada e hagaria.
31A Ioasa ese e heai henidia taudia iboudiai e haere henidia, eto, Be, Baal dainai bavala-ala a? Ia ba durua o tomu a? Daika ese ia dainai baine ala-ala, una tau na daba do basine rere ai baine mase. Bema ia dirava ta, ia sibona baine ala-ala, ena ihaboulaina patana vada e heḡiḡi dobi dainai.
32Taunabunai, hari Gideon na una dina ai e nemaia Ierubu-baal (anina be “Baal ese baine ala-ala henia”), badina be ia ese Baal ena ihaboulaina patana e ḡiḡia dobi.
33Una murinai Midian taudia iboudiai bona Amalek taudia bona mairiveina kahana taudia e hebou, Ioridane sinavaina e hanaia, bena Iesrele kourana ai e taruha.
34A Iehova ena Lauma ese Gideon e rohea; bena ia ese kibi e hiriria, bona Ablesere taudia e boiridia, idia na ia murina amo baela.
35Ia ese gwaukau taudia danu e siaidia, Manase tanona idoinai, Manase taudia iboudiai e boiridia, ia murina amo baela. Ma gwaukau taudia haida danu e siaidia, Asere taudia bona Sebulun taudia bona liapatali taudia dekediai; bena idia na e tore isi, bamodia dekedia ela.
36Bena Gideon ese Dirava e hereva henia, eto, Bema Israel na lau imagu amo ba hamauria, emu hereva heḡereḡerena,

37mani a itaia, lau na mamoe ta kopina, mai huina, uit ikwadina gabuna ai vada na lahaiamu: hunu na mamoe huina bema hapariparia a ia badina tanona idoinai bema kaukau, bama diba oi ese lau imagu amo Israel ba hamauria, emu hereva heḡereḡerena.
38Bena unu e vara toma: daba matana ai e tore isi, mamoe kopina e mutua, dihu ta na hunu ranuna amo e hahonua.
39Bena Gideon ese Dirava ma e hereva henia, eto, Emu badu basine siahu egu ai; ina nega tamona amo baina hereva. Mani emu kara, ina nega tamona mo mamoe kopina amo ma baina diba. Mani emu kara, mamoe huina do baine kaukau, a ia badina tanona idoinai na hunu ese baine hapariparia.
40Una hanuaboi, Dirava ese unu e kara toma: mamoe huina na kaukau, a tano idoinai vada e paripari.