Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Kpɑrobu

Kpɑrobu 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yen biru Isirelibɑ bɑ kpɑm kuɑ ye yɑǹ Yinni Gusunɔ dore. Mɑ u bu Mɑdiɑnibɑ nɔmu sɔndiɑ sere wɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiru.
2Mɑdiɑni be, bɑ bu dɑm dɔremɔ ɡem ɡem. Yen sɔ̃nɑ Isirelibɑ bɑ dɑ bɑ kuku yenu kuɑ kpee bɑɑbɑ sɔɔ kɑ kpee wɔrusɔ ɡuunun berɑ ɡiɑ.
3Isirelibɑ bɑ̀ n ben dĩɑnu duurɑ, Mɑdiɑni be, kɑ Amɑlɛkibɑ kɑ bwesenu ɡɑnu sɑɑ sɔ̃ɔ yɑri yerun di, bɑ rɑ nɛwɑ bu bu wɔri.
4Kpɑ bu ben sɑnsɑni ɡirɑ Isirelibɑn ɡbeɑɔ, bu ben dĩɑ ni kpuro sɑnku sɑnku, bu kɑ dɑ sere Gɑsɑn bɔkuɔ, kpɑ bu mɑɑ ben yɑɑ sɑbenu ɡurɑ. Bɑ ku rɑ bu ɡɑ̃ɑnu derie ni bɑ koo di.
5Bɑ rɑ nɛwɑ kɑ ben yɑɑ sɑbenu kɑ ben kuu bekuruɡinu bɑ n dɑbi nɡe twee. Be kɑ ben yooyoosu bɑǹ ɡeeru mɔ. Bɑ rɑ nɛwɑ tem mɛ sɔɔ bu kɑ mu sɑnku,
6kpɑ bu Isirelibɑ deri nɔni swɑ̃ɑru sɔɔ. Yerɑ n derɑ Isireli be, bɑ Yinni Gusunɔ nɔɔɡiru sue bɑ nùn sokɑ.
7Sɑnɑm mɛ bɑ nùn sokɑ Mɑdiɑni ben sɔ̃,
8u bu win sɔmɔ ɡoo ɡɔriɑ wi u bu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑmɛniwɑ Yinni Gusunɔ u ɡeruɑ. U nɛɛ, u bɛɛ yɑrɑmɑ yorun di te i rɑɑ Eɡibitiɡibu diiyɑmmɛ.
9U bɛɛ wɔrɑ ben nɔmɑn di kɑ sere mɑɑ be bɑ bɛɛ dɑm dɔremɔ kpuron nɔmɑn di. Mɑ u be kpuro ɡirɑ bɛɛn wuswɑɑn di. U ben tem mwɑ u bɛɛ wɛ̃.
10U bɛɛ sɔ̃ɔwɑ mɑ wiyɑ Gusunɔ bɛɛn Yinni. Yen sɔ̃, i ku Amɔrebɑn bũnu sɑ̃ bèn temɔ i wɑ̃ɑ. Adɑmɑ iǹ win ɡere mɛm nɔɔwɛ.
11Yen biruwɑ Yinni Gusunɔn ɡɔrɑdo u nɑ Ofɑrɑɔ u sinɑ dɑ̃ru ɡɑrun nuurɔ. Dɑ̃ɑ te, tɑ sɑ̃ɑwɑ Yoɑsiɡiru wi u sɑ̃ɑ Abiesɛɛn bweseru. Win bii Gedeoni u ɑlikɑmɑ soomɔ dɑ̃ɑ bii ɡɑmɑ yerɔ Mɑdiɑnibɑ bu ku rɑɑ kɑ nùn wɑ.
12Mɑ Yinni Gusunɔn ɡɔrɑdo wi, u tii Gedeoni sɔ̃ɔsi, u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, tɑbu durɔ dɑmɡii wunɛ, Yinni Gusunɔ u kɑ nun wɑ̃ɑ.
13Gedeoni u nùn wisɑ u nɛɛ, nɛn yinni, Yinni Gusunɔ ù n wɑ̃ɑ kɑ bɛsɛ, mbɑ n kuɑ yenibɑ kpuro yɑ kɑ sun deemɑ. Mbɑn sɔ̃nɑ u ku rɑ mɑɑ sɔm mɑɑmɑɑkiɡiɑ ko ye bɛsɛn bɑɑbɑbɑ bɑ sun sɔ̃ɔwɑ u rɑ rɑɑ ko ye u kɑ bu yɑrɑmɑ Eɡibitin di. Tɛ̃ wee, u sun Mɑdiɑnibɑ nɔmu sɔndiɑ u deri.
14Mɑ Yinni Gusunɔ u nùn mɛɛrɑ u nɛɛ, ɑ doo kɑ wunɛn dɑm kpuro ɑ Isirelibɑ wɔrɑ Mɑdiɑnibɑn nɔmɑn di. Nɛnɑ nɑ nun ɡɔrɑ.
15Gedeoni u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, nɛn yinni, swɑɑ yerɑ̀ kon kpe n kɑ Isirelibɑ fɑɑbɑ ko, domi Mɑnɑsen bweseru sɔɔ, nɛn tɔmbɑ bɑ bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛru bo. Nɛnɑ nɑ mɑɑ sɑ̃ɑ yɑ̃kɑbu nɛn bɑɑn yɛnuɔ.
16Yinni Gusunɔ u nùn wisɑ u nɛɛ, kɑ mɛ, ko nɑ n kɑ nun wɑ̃ɑ. Mɑdiɑnibɑn dɑm mu koo ko nɡe tɔn turoɡim kpɑ ɑ bu sɛ̃suku.
17Gedeoni u nɛɛ, ɑ̀ n kɑ mɑn nɔnu ɡeu mɛɛrɑn nɑ, ɑ mɑn yĩreru ɡɑru sɔ̃ɔsio te tɑ ɡerumɔ mɑ wunɛ Gusunɔwɑ ɑ kɑ mɑn ɡɑri mɔ̀.
18Nɑ nun kɑnɑmɔ ɑ ku doonɑ minin di sere n kɑ wurɑmɑ wunɛn mi kɑ nɛn kɛ̃ru kpɑ n nun tu wɛ̃. Mɑ Yinni Gusunɔ u nɛɛ, to, kon nun mɑ sere ɑ kɑ wurɑmɑ.

19Ye Gedeoni u dɑ yɛnuɔ u boo buu ɡo u ɡu sɑwɑ mɑ u som suɑ kilo tɛnɑɡim u kɑ pɛ̃ɛ kuɑ ye yɑǹ seeyɑtiɑ mɔ. U yɑɑ ye doke bireru sɔɔ, mɑ u kpee tɔm doke wekeru sɔɔ u kɑ nɑ u nùn ye kpuro yiiyɑ dɑ̃ɑ ten nuurɔ.
20Gɔrɑdo wi, u nɛɛ, ɑ yɑɑ ye kɑ pɛ̃ɛ ye suo ɑ sɔndi kpee tenin wɔllɔ kpɑ ɑ kpee tɔm mɛ wisi yen wɔllɔ. Mɑ u kuɑ mɛ.
21Gɔrɑdo wi, u yɑɑ ye kɑ pɛ̃ɛ ye bɑbɑ kɑ win dɛkɑ ye u nɛnin sɛ̃ru. Mɑ dɔ̃ɔ u yɑrimɑ kpee ten min di u yɑɑ ye kɑ pɛ̃ɛ ye mwɑ. Yerɑ Gedeoni u ɡɔrɑdo wi biɑ.
22Sɑɑ yerɑ u tubɑ mɑ Yinni Gusunɔn ɡɔrɑdowɑ mɑ u nɛɛ, Yinni Gusunɔ, nɑ kɑm kuɑ, domi nɑ wunɛn ɡɔrɑdo wɑ nɔni kɑ nɔni.
23Adɑmɑ Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ wunɛn lɑɑkɑri kpĩiyɔ, ɑ ku bɛrum ko, ɑǹ ɡbimɔ.
24Mɑ Gedeoni u nùn yɑ̃ku yeru bɑniɑ mi, mɑ u tu yĩsiru kɑ̃, Yinni Gusunɔ u rɑ bɔri yɛndu wɛ̃. Yɑ̃ku yee te, tɑ wɑ̃ɑ mi sere kɑ ɡisɔ Ofɑrɑɔ Abiesɛɛbɑn temɔ.
25Wɔ̃ku tee te sɔɔrɑ Yinni Gusunɔ u mɑɑ Gedeoni sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ wunɛn bɑɑn nɑɑ kinɛru suo kɑ nɑɑ kinɛru ɡɑru te tɑ wɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiru mɔ, kpɑ ɑ bũu wi bɑ mɔ̀ Bɑɑlin sɑ̃ɑ yee te surɑ te wunɛn bɑɑ u mɔ mi, kpɑ ɑ ten bũu dɑ̃ɑ te tɑ ɡire mi wukɑ.
26Kpee tenin wɔllɔwɑ kɑɑ mɑn yɑ̃ku yeru bɑniɑ nɡe mɛ bɑ rɑ ko, kpɑ ɑ nɑɑ kinɛru yiruse te suɑ ɑ kɑ yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruɡiru ko kɑ bũu dɑ̃ɑ te ɑ wukɑ mi.
27Mɑ Gedeoni u tɔmbu wɔkuru ɡɔsɑ win sɔm kowobu sɔɔ u dɑ u kuɑ ye Yinni Gusunɔ u nùn yiire. Adɑmɑ yèn sɔ̃ u win bɑɑn yɛnuɡibu kɑ wuuɡibun bɛrum mɔ, uǹ ye kue sɔ̃ɔ sɔɔ. Wɔ̃kurɑ u ye kuɑ.
28Ye wuuɡibɑ seewɑ buru buru yellu, bɑ wɑ wee, bɑ bũu wi bɑ mɔ̀ Bɑɑlin yɑ̃ku yeru surɑ, mɑ bɑ ten bũu dɑ̃ru wukɑ, mɑ bɑ nɑɑ kinɛru yiruse te ɡo bɑ kɑ yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruɡiru kuɑ sɑ̃ɑ yee kpɑɑ te bɑ ɡirɑ mi sɔɔ.
29Yerɑ bɑ bikiɑnɑmɔ bɑ mɔ̀, wɑrɑ u yɑbu ye kuɑ. Bɑ kɑso kuɑ bɑɑmɑ bu kɑ nɔ. Mɑ bɑ nuɑ mɑ Gedeoni, Yoɑsin biiwɑ u ye kuɑ.
30Mɑ bɑ Yoɑsi sɔ̃ɔwɑ bɑ nɛɛ, ɑ wunɛn bii yɑrɑmɑ su nùn ɡo, domi u bũu wi bɑ mɔ̀ Bɑɑlin yɑ̃ku yeru surɑ, u mɑɑ ten bũu dɑ̃ru wukɑ.
31Yoɑsi u be bɑ yɔ̃ mi kpuro sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, bɛɛyɑ i ko Bɑɑli sɑnnɑ? Bɛɛyɑ i ko nùn fɑɑbɑ ko? Bɑɑwure wi u nùn mɔru bɑrɑ, u koo ɡbi yɑm mu sere sɑ̃rɑ. Ù n sɑ̃ɑn nɑ Gusunɔ, i de u kɑ tii yinɑ. Domi win sɑ̃ɑ yerɑ bɑ surɑ.
32Sɑɑ dɔmɑ ten diyɑ bɑ Gedeoni sokɑ Yerubɑɑli yèn sɔ̃ Yoɑsi u nɛɛ, bu de Bɑɑli u kɑ tii yinɑ, domi win yɑ̃ku yerɑ bɑ surɑ.
33Yen biru Mɑdiɑnibɑ kpuro kɑ Amɑlɛkibɑ kɑ bwese ni nu wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑ bɑ mɛnnɑ bɑ Yuudɛni tɔburɑ bɑ ben sɑnsɑni ɡirɑ wɔwɑɔ ye bɑ rɑ soku Yisirɛɛli.
34Mɑ Yinni Gusunɔn Hunde u Gedeoni yɔɔwɑ. Mɑ u kɔbɑ wurɑ u kɑ Abiesɛɛbɑ sokɑ bu nùn swĩi.
35Mɑ u Mɑnɑsebɑ kpuro sokusiɑ kɑ Asɛɛbɑ kɑ Sɑbulonibɑ kɑ Nɛfitɑlibɑ. Mɑ be kpuro bɑ nɑ bɑ mɛnnɑ sɑnnu, bɑ nùn swĩi.
36Yerɑ Gedeoni u Gusunɔ sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ̀ n kɑɑ Isirelibɑ fɑɑbɑ kon nɑ sɑɑ nɛn min di nɡe mɛ ɑ ɡeruɑ, ɑ mɑn yĩreru sɔ̃ɔsio.

37Wee, kon yɑ̃ɑ sɑn sini yi temɔ ɑlikɑmɑ soo yerɔ. Ǹ n kuɑ bururu, dirum mù n wɑ̃ɑ yɑ̃ɑ sɑn si tɔnɑ sɔɔ, kpɑ ɑlikɑmɑ soo yee te kpuro tɑ n ɡbere, sɑnɑm mɛ sɔɔrɑ kon ɡiɑ mɑ ɡeemɑ, kɑɑ Isirelibɑ fɑɑbɑ kowɑ sɑɑ nɛn min di nɡe mɛ ɑ ɡeruɑ.
38Mɑ n koorɑ mɛ. Sisiru u seewɑ buru buru yellu u yɑ̃ɑ sɑn si ɡɑmɑ mɑ sin nim mu ɡbɛ̃ɛ yoruku yibɑ.
39Mɑ Gedeoni u Gusunɔ sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ ku kɑ mɑn mɔru ko, ɑ de n kɑ nun ɡɑri ko nɔn tee teni. Nɑ kĩ ɑ mɑɑ mɑn yĩreru sɔ̃ɔsi kɑ yɑ̃ɑ sɑn si. A de si tɔnɑ su n ɡbere kpɑ ɑlikɑmɑ soo yee te, tɑ n kɑkoru sɑ̃ɑ bɑɑmɑ.
40Mɑ Gusunɔ u kuɑ mɛ wɔ̃ku te. Yɑ̃ɑ sɑn si tɔnɑ su ɡbere, mɑ ɑlikɑmɑ soo yee te, tɑ kɑkoru sɑ̃ɑ.