Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ

YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isarailanↄ ɛ̀ra ò yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀ dↄ, akũ Dikiri ń ná Midiãnↄnɛ ń ↄĩ ari wɛ̃̀ suppla.
2Kũ Midiãnↄ tɛn ↄ tↄ̃ḿma, akũ Isarailanↄ utɛkinↄ kɛ̀kɛ gukpidenↄn kũ gbɛ̀wɛɛnↄ kũ sɛ̃̀ntɛpↄrↄtuo.
3Tó ò pↄ́ tↄ̃̀, Midiãnↄ kũ Amalɛkinↄ kũ ifãboki kpa buri pãndenↄ dì su ò lɛ́tɛḿmamɛ.
4Òdi su ò bùra kátɛ ń bùsun, akũ òdi ń burapↄnↄ yakańnɛ ari à gɛ́ pɛ́o Gazaa. Òdi pↄ́ke tó Isarailanↄnɛro ke sã ke zù ke zaaki.
5Òdi su kũ ń pↄ́kãdenↄ kũ ń bizakutanↄ dasidasi lán sutɛ̃nↄ bà. Gbɛ̃ke dìgↄ̃ mↄ́kↄ̃nↄ kũ ń lakuminↄ lɛ́ dↄ̃ro. Òdi su ò bùsuu yakamɛ.
6Midiãnↄ Isarailanↄ dà takasi gũn, akũ ò wiki lɛ̀ Dikiria.
7Kũ ò wiki lɛ̀ Dikiria Midiãnↄ yã musu lɛ,
8akũ Dikiri annabii bòńnɛ à pì: Makũ Dikiri Isarailanↄ Luda ma pì ma á bó zↄ̀blen ma á bↄ́tɛ Misila.
9Ma á bó Misilanↄ ↄĩ kũ gbɛ̃ kũ ò ↄ tↄ̃̀áwanↄ ń pínki ma pɛ́ḿmaárɛ, akũ ma ń bùsuu kpàáwa.
10Kũ ma pìárɛ makũmɛ Dikiri á Luda ũ, àsun Amↄri kũ á kú ń bùsunnↄ tãnanↄ gbagbaro, akũ a gi ma yã mai.
11Dikiri Malaikaa sù à vùtɛ gbiri lí gbáru zaa Ɔfla, Abiɛza buri Yoasi bɛ wɛ̃tɛ. A nɛ́ Gidiↄn tɛn pↄ́wɛ gbɛ̃ geepi'ifɛ̃ki wɛ̀ɛn de Midiãnↄ sún a ero yãi.
12Kũ Dikiri Malaikaa bò à sùa, à pìnɛ: Gↄ̃ gbãna, Dikiri kú kũnwo.
13Akũ Gidiↄn pìnɛ: Baa, tó Dikiri kú kũoo, bↄ́yãi yã dínↄ ó lé pínkii? Daboyã kũ ó denↄ a yã bàbawɛrɛnↄn kú mámɛɛ? Ò pì Dikiri ó bↄ́tɛ Misila, ama tera à pã kpàwái, akũ à ó ná Midiãnↄnɛ ń ↄĩ.
14Akũ Dikiri arɛ dↄ̀a à pì: Ǹ gɛ́ kũ gbãna kũ ń vĩo ǹ Isarailanↄ bo Midiãnↄ ↄĩ. À de makũ mɛ́ ma n zĩ fá.
15Akũ Gidiↄn a là à pì: Baa, mani fↄ̃ mà Isarailanↄ bo deramɛɛ? Ma ↄn mɛ́ à kĩana Manasenↄ tɛ́ akũsↄ̃ makũmɛ fíti deńla ma de bedenↄ tɛ́.
16Dikiri wèa à pì: Manigↄ̃ kú kũnwo, ĩni Midiãnↄ nɛ lán gbɛ̃ mɛ̀n do bà.
17Akũ Gidiↄn pìnɛ: Tó ma n pↄnna lè, ǹ sèeda mↄmɛnɛ de màgↄ̃ dↄ̃ kũ mↄkↄ̃n mɛ́ ntɛn yã o kũmao.
18Ǹsun go laro ari mà su. Mani sunnɛ kũ gbao mà ditɛnnɛ. Akũ à wèa à pì: Manigↄ̃ kú la ari ǹ su.

19Gidiↄn gɛ̀ɛ à blènɛ dɛ̀ à kɛ̀kɛ, à burodi futɛnasari kɛ̀ kũ wísiti kiloo kuriio. À nↄ̀bↄↄ kà tãnkon à dòo kà dò'oron à sùo gbiri lí pì gbáru gwe, akũ à dìtɛnɛ.
20Luda Malaikaa pìnɛ: Ǹ nↄ̀bↄ kũ burodiio sɛ́ ǹ kátɛ gbɛ̀ díkĩnaa ǹ dò kúa. Akũ à kɛ̀ lɛ.
21Akũ Dikiri Malaikaa gò kũ à kũnaa zↄ̃̀ nↄ̀bↄ kũ burodii pìioa, akũ tɛ́ bò gbɛ̀ɛ pìi gũn à kũ̀ nↄ̀bↄ kũ burodii pìiooa, akũ Dikiri Malaikaa pì dibi lɛ̀.
22Kũ Gidiↄn dↄ̃̀ Dikiri Malaikaamɛ, à pì: É'e! Dikiri Luda, ase n Zĩ̀rin ma wɛ́ sìalɛ tɛ̃tɛ̃ntɛ̃ yá?
23Akũ Dikiri pìnɛ: Ǹgↄ̃ kú aafia! Ǹsun tó vĩna n kũro. Ĩni garo.
24Gidiↄn Dikiri gbagbaki bò gwe, akũ à tↄ́ kpà gu pìinɛ Dikiri Aafiade. À kú Ɔfla Abiɛza gwe ari kũ a gbãrao.
25Zĩ birea gwãani Dikiri pìnɛ: Ǹ n de zùsa kũ à kà wɛ̃̀ suppla kũ ǹ Baali gbagbaki kũ n de vĩ gboro ǹ Asɛra lí kũ à zɛ a sarɛ zↄ̃ ǹ nɛ.
26Ǹ makũ Dikiri n Luda gbagbaki bo a zɛ́a sĩ̀sĩ díkĩna musu. Ǹ Asɛra lí kũ n zↄ̃̀ sɛ́tɛ yàka ũ ǹ sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũ oma kũ zùu pìio.
27Akũ Gidiↄn a zĩkɛrinↄ sɛ̀ gbɛ̃nↄn kuri à kɛ̀ lákũ Dikiri ònɛ nà. Kũ àtɛn vĩna kɛ a de bedenↄnɛ kũ wɛ̃tɛdenↄ yãi, adi we à kɛ̀ fãnantɛ̃ro, sé gwãani.
28Kũ wɛ̃tɛdenↄ fùtɛ kↄnkↄ, ò è ò Baali gbagbaki gbòro ò Asɛra lí kũ à zɛ a sarɛ zↄ̃̀ ò nɛ̀ ò sa ò kũ zùuo sa'oki dufu kũ ò bòoa.
29Akũ ò kↄ̃ làla: Dí mɛ́ à kɛ̀ lɛɛ? Kũ ò dòńyĩ ò gbɛ̀kagbɛka, akũ ò mà ò pì: Yoasi nɛ́ Gidiↄn mɛ́ à kɛ̀.
30Akũ wɛ̃tɛdenↄ gɛ̀ɛ ò pì Yoasinɛ: Ǹ bo kũ n nɛ́o ò a dɛ, zaakũ à Baali gbagbaki gbòro akũsↄ̃ à Asɛra lí kũ à zɛ a sarɛ zↄ̃̀ à nɛ̀.
31Akũ Yoasi pì gbɛ̃ kũ ò likaainↄnɛ: Ákↄ̃nↄ mɛ́ áni yã sí Baalinɛ yá? Ákↄ̃nↄ mɛ́ áni a bo yá? Oni gbɛ̃ kũ à yã sìnɛ dɛ ari gu gↄ̃ gɛ́ dↄ. Tó tãnan a ũ, à gí kũ a zĩdao a gbagbaki kũ ò gbòro yãi.
32Zĩ birean ò tↄ́ kpà Gidiↄnnɛ Yerubaali ò pì: Ò à tó kũ Baalio, zaakũ a gbagbakin à gbòro.
33Midiãnↄ kũ Amalɛkinↄ kũ ifãboki kpa gbɛ̃ pãndenↄ kↄ̃ kàkara ń pínki ò bikũ̀ Yodaa, akũ ò bùraa kàtɛ Yɛzɛrili guvutɛn.
34Dikiri Nini gɛ̃̀ Gidiↄn gũn, akũ à Abiɛzanↄ sìsi kũ kuruo de ò su ò tɛ́ai.
35À gbɛ̃nↄ zĩ̀ Manasenↄ bùsu gu sĩnda pínkia ò ń sísi se ò su ò tɛ́ai. Akũ à gbɛ̃nↄ zĩ̀ Asanↄ bùsun kũ Zɛbuluninↄ bùsuuo kũ Nafatalinↄ bùsuuo. Akũ ò sù ò kàkara kũńwo.
36Gidiↄn pì Ludanɛ: Tó ĩni Isarailanↄ bo ma gãi lákũ n a lɛ́ sɛ̀mɛnɛ nà,

37ǹ gwa, matɛn sãkã kátɛ pↄ́wɛgbɛ̃kia. Tó plí kpà sãkã pìia ado akũsↄ̃ zĩtɛ gↄ̃̀ kori, mani dↄ̃ sà kũ ĩni Isarailanↄ bo ma gãi lákũ n ò nà.
38Akũ à kɛ̀ lɛ. Kũ gu dↄ̀, akũ à fùtɛ kↄnkↄkↄnkↄ à sãkã pìi fɛ̃̀, a í ta pà.
39Akũ Gidiↄn pì Ludanɛ: Ǹsun pↄ fɛ̃ kũmaoro. Má ye mà yã gbɛkamma gɛ̃̀n do dↄ. Ǹ tó mà gwa sãkãa gɛ̃̀n do dↄ. Adikĩna sà, ǹ tó plí kpá zĩtɛa ado, sãkã gↄ̃ kori.
40Gwãani birea Luda kɛ̀ lɛ. Plí kpà zĩtɛa gu sĩnda pínkia, sãkã mɛ́ à gↄ̃̀ kori ado.