Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Daannatu Maxaafaa

Daannatu Maxaafaa 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israa7eela asai GODAA sinttan zaarettidi iitabaa oottiis. Hegaa gishshau, GODAI eta Midiyaama asaayyo aattidi immiis. Immin laappun laittaa eta haaridosona.
2Midiyaama asai Israa7eela asaa bolli minniis; minnin Israa7eela asai etappe attanau deriyaa bollan kooppuwaa, gonggoluwaanne qatuwaa giigissiis.
3Israa7eela asai kattaa zerido wode ubban, Midiyaama asai Amaaleeqa asaaranne arshsho bagga biittan de7iya asaara yiidi eta oloosona.
4Eti he biittan dunkkaanidi, Gaaza katamaa gakkanaashin, biittaa ubbaa bollan mokkidabaa xaissoosona; dorssaa, mehiyaanne hariyaa laaggidi efiyo gishshau, Israa7eela asaassi aibanne ashshokkona.
5Bantta mehiyaanne bantta dunkkaaniyaa ekkidi, boolee yiyoogaadan corattidi yoosona; etanne eta gaameelata qoodanau danddayettenna; eti yiiddi biittaa bashshoosona.
6Israa7eela asai Midiyaama asaa gaasuwan kauyyiis; yaatidi maaduwaa demmanau GODAASSI waassiis.
7Midiyaama asaa gaasuwan Israa7eela asai GODAASSI waassido wode,
8GODAI etakko issi hananabaa yootiyaagaa kiittiis. Kiittin hananabaa yootiyaagee eta, “GODAI Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; ‘Gibxxeppe, ailletetta biittaappe taani inttena kessaas.
9Taani inttena Gibxxe asaa kushiyaappenne huqqunniya asaa ubbaa kushiyaappe ashshaas; intte sinttaappekka huqqunniya asaa yedettada, eta biittaa intteyyo immaas.
10Yaatada taani inttena, “Taani GODAA intte Xoossaattennee; intte eta biittaa laattido Amooretu xoossatuyyo goinnoppite” yaagada yootaas. SHin intte ta qaalaa siyennan ixxideta’ yaagees” yaagiis.
11Hegaappe guyyiyan, GODAA kiitanchchai Oofira giyoosan de7iya Abi7eezera yaraa Yo7aasha wolaa garssan uttiis. He wode Yo7aasha na7ai Geedooni Midiyaama asaappe qosettanau woine eessaa gum77iyoosan gisttiyaa qoxxees.
12Hegan GODAA kiitanchchai ayyo beettidi, “Laa nenoo, mino olanchchau, GODAI nenaara de7ees” yaagiis.
13Yaagin Geedooni a, “Hai ta godau! GODAI nunaara de7iyaabaa gidikko, ha metoi ubbai yaatin nuna aibissi gakkidee? Nu aawati, ‘GODAI nuna Gibxxe biittaappe kessiis’ yaagidi nuuyyo yootido maalaalissiya a oosoti ubbai awan de7iyoonaa? SHin ha77i GODAI nuna mule aggidi, Midiyaama asaassi aattidi immiis” yaagiis.
14Hegaappe guyyiyan GODAI akko simmidi, “Neeyyo de7iya wolqqan baada, Israa7eela asaa Midiyaama asaa kushiyaappe ashsha. Be7a, nena kiittiyaagee tana” yaagiis.
15Yaagin Geedooni, “Abeet Godau, taani Israa7eela asaa waatada ashshoo? Ta yarai Minaase zaretu ubbaappe aadhdhida laafa; taanikka ta aawaa so asaa ubbaappe guutta” yaagidi zaariis.
16Zaarin GODAI, “Tumuppe taani nenaara gidana; issi asa shociyoogaadan, neeni Midiyaama asaa shocada xoonana” yaagiis.
17Yaagin Geedooni, “Neeni tanan ufaittidabaa gidikko, tanaara haasayiyaagee neeni tumuppe GODAA gidiyoogaa taani erana mala, malaataa tana bessa.
18Taani guyye simmada baada, neeyyo immiyoobaa ehaana gakkanaashin, hayyanaa hannippe booppa” yaagiis. Yaagin GODAI, “Neeni simmana gakkanaashin, taani hagan naagana” yaagiis.

19Geedooni ba soo gelidi, anqqara deeshsha maraa shukkidi kattiis; issi tammu kilo giraame gidiya xiilliyaa ekkidi, irshsho yeggennan oittaa uukkiis. Ashuwaa masoobiyan wottidi, cambbaa keriyan tigiis; ubbaakka ekki efiidi, wolaa garssan uttida GODAA kiitanchchaassi shiishshiis.
20Xoossaa kiitanchchai a, “Ashuwaanne irshshoi gelibeenna oittaa ekkada, ha shuchchaa bolli wotta; cambbaakka a bolli tiga” yaagiis; yaagin Geedooni hegaadan oottiis.
21GODAA kiitanchchai ba kushiyan oiqqido xam77aa xeeran ashuwaanne irshshoi gelibeenna oittaa bochchiis; bochchin tamai shuchchaa giddoppe kiyidi, ashuwaanne irshshoi gelibeenna oittaa miis; hegaappe guyyiyan, GODAA kiitanchchai a sinttappe geemmiis.
22Geedooni be7idoogee GODAA kiitanchchaa gidiyoogaa akeekido wode, “Aayye7ana! Ubbaa Haariya GODAU, taani GODAA kiitanchchaa ta aifiyan be7aas!” yaagiis.
23SHin GODAI, “Saroi neeyyo gido! Yayyoppa! Haiqqakka” yaagiis.
24Yaagin Geedooni GODAAYYO yarshshiyoosaa yan giigissidi, he sohuwaa GODAI Saro Xoossaa yaagidi sunttiis. He yarshshiyoosai Abi7eezera yaratubaa gidiya Oofiran hachchi gakkanaashin eqqidi de7ees.
25He gallassi qammi GODAI Geedoona, “Ne aawaa booraa naa77anttuwaa, laittai laappuna gididoogaa ekka. Ne aawai Ba7aala giyo eeqaayyo yarshshiyoosaa kola; a lanqqiyan de7iya Asheero giyo macca xoossee misiliyaakka qanxxeretta yegga.
26Ha keraa huuphiyan GODAASSI, ne Xoossaassi, shuchchaappe yarshshiyoosaa loittada giigissa; hegaappe guyyiyan, neeni qanxxerettido Asheero giyo xoossee misiliyaa qerettaa eettada, naa77antto booraa muleera xuuggiyo yarshsho oottada yarshsha” yaagiis.
27Yaagin Geedooni ba ashkkaratuppe tammata ekkidi, GODAI ayyo yootidoogaadan oottiis. SHin i ba aawaa so asaassinne kataman de7iya asaassi yayyido gishshau, hegaa gallassan oottiyoogaa aggidi qamman oottiis.
28Maallado guuran katamaa asai denddido wode, Ba7aala giyo eeqau yarshshiyoosai kolettiichchidaagaanne a lanqqen de7iya Asheeri misilee qanxxerettidi wodhdhidaagaa be7iis. Qassi eti yarshshiyoosai giigidaagaanne a bolli naa77antto boorai yarshshettidaagaa be7idosona.
29Bantta giddon, “Laa hagaa oottidaagee oonee?” yaagidi issoi issuwaa oichchidosona. Eti yuuyi yuuyidi oichchidi, hegaa oottidaagee Yo7aasha na7aa Geedoona gidiyoogaa eridosona.
30Hegaappe guyyiyan katamaa asai Yo7aasha, “Ba7aala giyo eeqau yarshshiyoosaa kolido gishshaunne a lanqqen de7iya Asheeri misiliyaa qanxxerettidi yeggido gishshau, nuuni a worana mala, ne na7aa haa kessa” yaagiis.
31Yaagin Yo7aashi ba bollan denddida asa ubbaa, “Intte Ba7aalayyo mootetteetii? Woikko intte a ashshanau xabaqateetii? Intte giddoppe ayyo mootettiya urai de7ikko, sa7ai wonttanaashin i haiqqo! Ba7aali xoossa gidikko, ba yarshshiyoosaa kolidaagaara i bau mootetto” yaagiis.
32Yaatin, he gallassi Yo7aashi, “Kolettidai au yarshshiyo sohuwaa gidido gishshau, aara Ba7aali mootetto” yaagidi Geedoona sunttaa Yeruba7aala giidi sunttiis.
33Hegaappe guyyiyan, Midiyaama biittaa asai, Amaaleeqa biittaa asainne arshsho bagga biittaa asai ubbai issippe shiiqidi, Yorddaanoosa SHaafaa pinnidosona; pinnidi Iziraa7eela giyo wombban dunkkaanidosona.
34Hegaappe guyyiyan, GODAA Ayyaanai Geedoona bolli wodhdhiis; wodhdhin Abi7eezera yara gidiya asai ubbai bana kaallana mala, eta xeesanau malkkataa punniis.
35Minaase zaretu ubbaassi asaa kiittidi, bana kaallana mala etakka xeesissiis. Qassi Aseera zaretuyyo, Zaabiloona zaretuyyoonne Nifttaaleema zaretuyyo asaa kiittin, etikka aara olaa baanau kiyidosona.
36Hegaappe guyyiyan Geedooni Xoossaa, “Taani Israa7eela asaa ashshana mala, neeni tana dooridoogaa tau yootadasa.

37Be7a, gisttiyaa qoxxiyo audiyan dorssaa agoziyaa taani wottana; xaazai he dorssaa agoziyaa xalaalan de7in, biitta ubbai mela gidikko, neeni yootidoogaadan, Israa7eela asaa neeni ta kushiyan ashshanaagaa taani erana” yaagiis.
38Yaagin i giidoogaadan haniis. Wonttetta gallassi maallado guuraara denddidi, dorssa agoziyaa gum77ido wode, issi kuixaaro gidiya haattai appe kiyiis.
39Yaatin, Geedooni qassikka Xoossaa, “Hayyanaa hanqqettoppa! Taani nena gujjadakka issiton oichchais; dorssa agoziyaa bolli hara malaataa bessanaadan taani nena oichchais. Ha77i qassi dorssa agozee mela gidin, biittai haaxxidi xaazatanaadan oottarkkii” yaagiis.
40Yaagin he gallassi qammi Xoossai he malaataa oottiis. Wonttetta gallassi maallado dorssaa agozee mela gidin, biitta ubbai haaxxidi xaazatiis.