Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Papangolo

Papangolo 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kasin inamag din Israelita din lawa sin pangilan Diyos, isonga inpalobos na ay iturayan din Midianita si daida si pito ay tawen.
2Napigpigsa din Midianita mo din Israelita et palalo ay pinalpaligat da, isonga nantabon da si liyang ya odom ay mabalin ay pantabonan da sin kadondontogan.
3Kanayon ay mo pinag-eesek di Israelita, itompong abe din Midianita, Amalekita ya odom ay tribu ay napo sin naibandas belaan di agew ay mangobat en daida.
4Mankampo da sin dagan di Israelita et dadaelen da din molmola enggana sin abagatan ay asag-en ed Gaza. Maga polos di bay-an da si kanen din Israelita. Maga di olay karnero, baka ono dangki.
5Intakin da abe din babaka ya tolda da et kaman dan dodon ay adi kabilang di kaad-ado da pati din kamel da. Dinadael da din ili
6enggana ay peteg ay binmiteg ya kinmaseseg-ang din Israelita. Pag manpakaasi din Israelita en Diyos.
7Idi nankedaw das badang Diyos begew sin Midianita,
8nan-ibaa si mamadto ay nangibaga en daida, “Siya na di kanan Yahweh ay Diyos di Israelita, ‘Winayawayaak dakayo ed Egipto ay naibabag-enan yo.
9Insalakan kos dakayo sin taga-Egipto ya sin am-in ay namalpaligat en dakayo sin ili ay nay. Pinakaan kos daida sin inmalian yo et indawat ko en dakayo din daga da.
10Inbagak en dakayo ay sak-en si Yahweh ay Diyos yo ya adi kayon dayawen din sinan didiyos di Amorreo ay akin daga isnan kad-an yo ed wani, ngem adi kayon inmikaskaso.’”
11Makdeng pay di, wada din anghel Diyos ay dinmateng ed Ofra et tinmokdo sin poon di esay dakdake ay kaiw ay okan Joas ay polin Abiezer. Man-ir-irik si Gideon ay anak na sin kad-an di panpespesan si obas ta adi ilaen din Midianita.
12Nanpailan sisya din anghel en Diyos yan kanana, “Wadas Diyos en sik-a, natoled ya napigsa ay lalaki.”
13Ngem kanan Gideon, “Apo, mo wadas Diyos en dakami, apay ngin ay siya na di napasamak en dakami? Apay ngin ay magay inamag Diyos ay nakaskasdaaw ay kaman din dinaddad-at di aam-a mi ay inam-amag na ed idi sin nangipangoana en daida ay komaan ed Egipto? Nay pay ed wani yan binaybay-an Diyos dakami et inpalobos na ay iturayan din Midianita dakami.”
14Pag et kanan Diyos ay nangibilin en sisya, “Osalem san pigsam ta en ka isalakan din Israelita sin pangiturayan din Midianita. Mismo ay sak-en di mangibaa en sik-a.”
15Songbatan pay Gideon yan kanana, “Ngem Apo, intoy iyat ko ay mangisalakan sin Israelita? Dakami ay sintoton-od di kakapsotan sin polin Manasses yan sak-en abe di kababaan sin pamilya mi.”
16Ngem kanan Diyos en sisya, “Kabaelam tan kadwaek sik-a. Awni et nalaka di iyat mo ay mangabak sin Midianita ay kaman dan owat esay ipogaw.”
17Kanan Gideon, “Mo malaylaydan ka en sak-en, paneknekam kod ay sik-a tet-ewa si Diyos.
18Pangaasim ta adi ka pay laeng komakkaan ta enak man-a si makan ay idaton kon sik-a.” “May, isnaak enggana ay mantaoli ka,” kanana.

19Sinmaa si Gideon et nanparti si bomaro ay kalding ay in-oto na. Nanmasa si sinpo ay kilo ay arina et inamag nas tinapay ay magay labadura na. Inpeey na si baskit din karni yan inpeey na si banga din sabaw, pag nan iey sin anghel sin poon di kaiw.
20Kanan din anghel en sisya, “Ipatang mo sin bato din karni ya tinapay ay sana, asi kan sodagan sin sabaw.” Tinongpal Gideon din naibaga en sisya.
21Idi makdeng di, insagid din anghel din otdok din sokod ay iin-genana sin karni ya tinapay. Kabidang et di apoy sin bato ay namoo sin karni ya tinapay, pag et bigla ay mamaga din anghel.
22Say nangammoan Gideon ay din anghel Diyos din inila na, et peteg di egyat na ay nangwani, “Diyos ay Kangatoan, inilak ay sangosango din anghel mo!”
23Ngem kanan Diyos en sisya, “Talna koma di wadan sik-a. Adi kan emegyat tan laton ay adi kan matey.”
24Et nan-amag si Gideon isdi si altar ay para en Diyos ay nginadanana si Yahweh et Poon di Talna. Olay ed wani, wada pay laeng ed Ofra ay dagan di polin Abiezer.
25Sin labi ay doy, kanan Diyos en Gideon, “Alaem din maikadwa ay bomaro ay bakan amam ay mantawen si pito. Bakasem din altar ay inamag amam para en Baal yan poyoem din posti ay pangidaydayaw dan Asera ay naitatakdo.
26Asi kan man-amag si kosto ay altar para en Diyos sin labaw di nakayang ay pankamangan ay nay. Mo makdeng di, osalem din pinoyom ay posti ay pangidaydayaw dan Asera ay pangipooam sin idaton mo ay baka.”
27Intakin Gideon di sinpo sin babag-ena et tinongpal na din inbilin Diyos. Ngem gapo ta emegyat sin aag-i na ya kailiana, baken sin kaagawan di nangamagana mo adi et sin labi.
28Idi binmangon din man-ili sin agsapa, inila da ay nadadael din altar Baal pati din posti ay pangidaydayaw dan Asera ay tinatakdo na. Inila da abe din bomaro ay baka ay naidaton sin kabarbaro ay altar.
29Kanan da ay nan-asibaga, “Sino ngata di nangamag isna?” Idi dinamdamag da, naammoan da ay si Gideon ay anak Joas di nangamag.
30Kanan da en Joas, “Ibelam din anak mo ta peslen mi, tan dinadael na din altar Baal yan gintad na din posti ay pangidaydayaw mi en Asera ay naitatakdo.”
31Ngem kanan Joas en daida, “Apay ngin ay isakit yo ya salakniban yo si Baal? Adi pay laeng pomat-a yan matey di mangisakit en sisya. Mo tet-ewa ay diyos si Baal, bay-an yo ta ikalinteganay awak na tan altar na di nadadael.”
32Manipod isdi, nginadanan das Gideon si Jerubbaal begew sin nangwanian Joas en “Bay-an yo ay salakniban Baal di awak na, tan altar na di nadadael.”
33Makdeng pay di, nasinop din Midianita, Amalekita ya din odom ay tribu ay napo sin naibandas belaan di agew. Inagadang da din ginawang ay Jordan et nankampo da sin tanap ay Jezreel.
34Idi siya di, sinenggep din Ispiriton Diyos en Gideon et nananggoyob ay nangayag sin lallalaki ay polin Abiezer ta omonod dan sisya.
35Nan-ibaa abe si nangipaammo sin intiro ay polin Manasses ay makigobat da, siya abe sin polin da Aser, Zebulun ya Naftali et nantikid da ay nangaspo en sisya.
36Pag kanan Gideon en Diyos, “Laydek ay paneknekan mo osalem sak-en ay mangisalakan sin Israelita ay kaman din inkarim.

37Ipayag ko ngarud nan dotdot di karnero sin lota ay pan-ir-irikan si bakakew ta mo din dotdot anggoy di mabasa si dono yan nanamgaan din lota, say pangammoak ay tet-ewa ay osalem sak-en ay mangisalakan sin Israelita.”
38Et dadlon say napasamak. Idi binmangon si Gideon ay nasapa sin kabigatana, pinespesana din dotdot di karnero et napno di esay malokong sin dono.
39Idi siya di, kanan Gideon en Diyos, “Adi ka kod omibongbonget ta palobosam sak-en isnan maodi ay ibagak. Pangaasim kod ta ipalobos mo pay di esa ay pamaneknek babaen sin dotdot. Ed wani, say mabasa koma din lota yan say mamgaan din dotdot.”
40Sin isdi ay labi, say inyat tet-ewan Diyos et sin kabigatana, nabasa si dono din lota yan nanamgaan din dotdot di karnero.