Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - GUNALAIA TAUDIA

GUNALAIA TAUDIA 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israela taudia ma idia kara dika Lohiabada ena vairana dekenai. Vadaeni Lohiabada ese Midiana taudia edia siahu henunai Israela taudia ia atodia, ela bona lagani 7 idia ore.
2Midiana taudia ese Israela taudia idia halusia. Vadaeni Midiana taudia dainai Israela taudia be ororo dekenai idia noho, guri dekenai, bona nadi matuna bona ororo ataiai gabudia dekenai.
3Badina be Israela taudia ese uhe idia hadoa neganai, Midiana taudia, Amaleka taudia, bona dina ia daekau kahana taudia ese idia tuari henidia.
4Idia kamepa, bona tano ena anina idia hadikaia, Israela tanona ibounai dekenai ela bona Gasa. Aniani gauna ta, o mamoe ta, o boromakau ta, o doniki ta idia rakatania lasi Israela dekenai.
5Edia boromakau momo herea idia hakaua vareai, bona edia kamepa idia haginia. Idia be taunimanima momo, kwadi idia momo herea bamona, bona edia kamelo be tau ta ia duahia diba lasi. Unai dainai idia mai neganai, tano ena anina idia ania ore.
6Bona unai dainai Israela taudia idia ogogami. Vadaeni Israela taudia ese Lohiabada dekenai idia tai henia.
7Israela taudia ese Midiana taudia dainai Lohiabada idia tai henia neganai,
8Lohiabada ese idia dekenai peroveta tauna ta ia siaia. Inai peroveta tauna ia hereva, ia gwau, “Lohiabada, Israela taudia edia Dirava be inai bamona ia hereva, ia gwau: Aigupito edia hesiai mai guia danu dekena amo umui lau abia mai,
9bona Aigupito taudia edia siahu dekena amo umui lau hamauria. Bona inai tano dekenai umui idia dagedage henia taudia dekena amo umui lau veria mauri, bona umui emui vairana dekena amo idia lau lulua ore. Edia tano umui dekenai lau henia.
10Bona umui lau hamaoroa, lau gwau, ‘Lau be Lohiabada, emui Dirava. Amoro taudia, edia tano dekenai umui noho taudia, edia Dirava do umui tomadiho henia lasi. To lauegu hereva umui kamonai henia lasi.’ ”
11Vadaeni Lohiabada ena aneru be ia mai, hanua ta ladana Opera dekenai, ouki auna henunai ia helai. Unai au be Ioasa, Abiesere tauna, ena. Unai neganai Ioasa ena natuna Gideona be uiti ia kwadia, uaina idia moia rumana lalonai. Unuseni uiti ia kwadia, hunia dekenai, Midiana taudia do idia itaia garina.
12Vadaeni Lohiabada ena aneru ese Gideona dekenai ia hedinarai, ia hereva henia, ia gwau, “Goada herea tauna e, Lohiabada be oi dekenai ia noho.”
13Gideona ese ia haere henia, ia gwau, “Lauegu lohia e, bema Lohiabada be ai dekenai ia noho, edena bamona inai kerere ibounai ai dekenai idia vara? Unai hoa karadia, Lohiabada ese gunaguna ia karaia, sene taudia ese ai idia hamaorolaia gaudia be edeseni? Idia gwau, ‘Lohiabada ese Aigupito dekena amo ai ia hakaua mai!’ To harihari Lohiabada ese ai ia rakatania vadaeni, Midiana taudia edia siahu henunai ai ia atoa vadaeni.”
14Vadaeni Lohiabada ese Gideona dekenai ia oda, ia gwau, “Oi lao, bona mai oiemu goada bada danu, Israela be Midiana taudia edia siahu dekena amo do oi hamauria. Lau ese oi lau siaia inai.”
15Gideona be ia haere, ia gwau, “To lohia e, Israela be edena bamona do lau hamauria? Oi itaia, lauegu bese be ogogami herea, Manase iduhu dekenai, bona lau danu be maragi herea, egu famili lalonai.”
16Lohiabada ese ia hamaoroa, ia gwau, “To lau ese oi dekenai do lau noho, vadaeni oi ese Midiana taudia do oi halusia, tau tamona do oi halusia bamona.”
17Gideona ese ia haere henia, ia gwau, “Bema oi laloa lau be namo, mani emui kara, toa ta do oi hedinaraia, vadaeni do lau diba momokani lau dekenai oi hereva.
18Mani emu kara inai gabu do oi rakatania lasi ela bona lau be do lau giroa mai, lauegu harihari gauna aniani oi dekenai do lau henia.” Lohiabada ia gwau, “Do lau noho, ela bona oi giroa mai.”

19Vadaeni Gideona be iena ruma lalonai ia raka vareai, nanigosi ena natuna ta ia nadua, bona paraoa hegeregere 25 kilogaram dekena amo hatubua gauna lasi beredi ia gabua. Vamu be bosea ta dekenai ia udaia, bona vasiahu be uro ta dekenai ia bubua, vadaeni ia abia lao, ouki auna ena henunai ia helai tauna ena vairanai ia atoa.
20Dirava ena aneru ese ia hamaoroa, ia gwau, “Vamu bona beredi be inai nadi ena latanai do oi atoa, bona vasiahu be edia latanai do oi bubua.” Vadaeni Gideona ese unai bamona ia karaia.
21Unai neganai Lohiabada ena aneru ese itotohi, imana dekenai ia dogoatao gauna, be vamu bona beredi dekenai ia atoa, ia kamokau, vadaeni nega tamona lahi be nadi dekena amo ia hururu, vamu bona beredi ia gabua ore. Vadaeni Lohiabada ena aneru be Gideona ena vairana dekena amo ia boio.
22Unai neganai Gideona be ia diba unai be Lohiabada ena aneru. Mai gari bada danu, Gideona ia gwau, “Dirava, Lohiabada! Lau ese Lohiabada ena aneru ena vairana lau itaia vadaeni!”
23To Lohiabada ese ia hereva henia, ia gwau, “Maino do oi abia, do oi gari lasi, do oi mase lasi.”
24Vadaeni unuseni Gideona ese Lohiabada dekenai boubou patana ia haginia, bona boubou patana ena ladana ia atoa, “Lohiabada Saloma.” Ia be do noho, Opera dekenai, Abiesere taudia edia tano dekenai, ia mai bona hari.
25Unai hanuaboi, Lohiabada ese ia hamaoroa, ia gwau, “Oiemu tamana ena boromakau tau iharuana do oi abia, iena mauri lagani be 7 gauna. Bala dirava ena boubou patana, oiemu tamana ena, do oi veria diho, oi hamakohia. Bona iena badinai ia gini au helagana, Asera ena toana gauna, do oi utua diho.
26Vadaeni inai ororo maragina ena latanai Lohiabada oiemu Dirava ena boubou patana do oi haginia namonamo. Vadaeni inai boromakau tau iharuana do oi abia, do oi gabua, boubou gauna do oi halaoa. Bona unai au helagana, oi utua diho gauna be unai lahi ena au rakuraku totona do oi gaukaralaia.”
27Gideona ese iena hesiai taudia 10 ia abia, Lohiabada ese ia oda henia hegeregerena ia karaia. To iena famili bona iena hanua taudia dekenai ia gari dainai, dina dekenai ia karaia lasi, to hanuaboi dekenai.
28Hanua taudia be dabai idia toreisi, idia itaia, Bala ena boubou patana ia makohia, bona Asera ena au helagana ia utua diho vadaeni. Bona unai boromakau tau iharuana be ia gabua vadaeni, boubou patana matamatana ena latanai idia itaia danu.
29Vadaeni idia ta ta dekenai idia nanadaia, idia gwau, “Inai be daika ese ia karaia?” Idia tahua namonamo, vadaeni haida idia gwau, “Gideona Ioasa ese inai kara ia karaia vadaeni.”
30Unai neganai hanua taudia ese Ioasa idia hamaoroa, idia gwau, “Oiemu natuna do oi hakaua iniseni, ai ese do ai alaia mase. Badina be ia ese Bala ena boubou patana ia makohia vadaeni, bona Bala ena badinai ia gini Asera au helagana ia utua diho dainai.”
31To Ioasa ese ia dekenai idia heai taudia dekenai ia hereva, ia gwau, “Umui ese Bala umui durua gwauraia, a? Ia dainai do umui ala-ala, a? Bala durua totona do ia ala-ala gwauraia tauna be daba do ia rere lasi neganai, do ita hamasea! Bema Bala be dirava ta, ia sibona do ia ala-ala, iena boubou patana idia makohia dainai.”
32Unai dina ia lao, Gideona ena ladana idia atoa Ierubu Bala, anina be, “Bala ese do ia tuari henia,” badina be ia ese Bala ena boubou patana ia hamakohia.
33Vadaeni Midiana taudia ibounai, bona Amaleka taudia, bona dina ia daekau kahana taudia idia haboua, Ioridane Sinavai idia hanaia, bona Ieserele Koura dekenai idia kamepa.
34To Lohiabada ena Lauma ese Gideona dekenai ia vareai, ia hasiahua, vadaeni ia ese kibi ia hiriria, bona Abiesere taudia ia boiria, idia be ia murina dekenai do idia mai.
35Gideona danu ese hereva ia siaia, Manase kahana ibounai dekenai, Manase taudia tuari totona ia boiridia, bona ia murinai do idia raka mai. Ma hesiai taudia haida danu ia siaia, Asere taudia, bona Sebuluno taudia bona Napatali taudia dekenai. Vadaeni idia toreisi, Gideona dekenai idia haboua mai.
36Vadaeni Gideona ese Dirava dekenai ia hereva, ia gwau, “Oi ese lauegu imana dekena amo Israela do oi hamauria, oi gwau, ani?

37Mani emui kara, oi itaia, lau ese mamoe ta ena kopina mai huina be uiti kwadia gabuna ena tano dekenai do lau atoa. Bema ranu ese unai mamoe huina ia hapariparia, to ena badinai tano be ia kaukau, do lau diba momokani oi ese lauegu imana dekenai Israela do oi hamauria.”
38Vadaeni unai bamona ia vara. Gideona be daba maragi neganai ia toreisi, mamoe ena kopina ia gigia, disi ta be unai mamoe huina dekenai ia noho ranuna dekena amo ia hahonua.
39Gabeai Gideona ese Dirava ma ia hereva henia lou, ia gwau, “Mani emu kara, do oi badu lasi lau dekenai. Lauegu noinoi tamona ma do oi abia dae. Unai mamoe ena huina mani do lau tohoa lou, nega tamona sibona. Mani emui kara mamoe ena huina do ia kaukau, to ena badinai tano be ranu dekenai do ia paripari.”
40Unai hanuaboi lalonai Dirava ese unai bamona ia karaia. Mamoe huina be ia kaukau, to tano ibounai be ia paripari.