Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ

YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isarailinↄ ɛ̀ara wà yã kɛ̀ Dii gìzi kɛ̀ dↄ, ben Dii ń ná Midiãnↄnɛ ń ↄzĩ ai wɛ̃̀ swɛɛplaa.
2Kɛ̀ Midiãnↄↄ e ↄ tↄ̃ↄḿma, ben Isarailinↄ utɛkiinↄ kɛ̀kɛ gukpiideenↄn kↄ̃n gbɛ̀wɛɛnↄ kↄ̃n sɛ̃̀tɛpↄↄtunↄo.
3Tó aↄ̃ pↄ́ tↄ̃̀, Midiãnↄ kↄ̃n Amalɛkinↄ kↄ̃n ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa bori pãndenↄ è mↄ́ wà lɛ́ɛḿmamɛ.
4Aↄ̃è mↄ́ wà bùra káɛ ń bùsun, ben aↄ̃è ń bura pↄ́nↄ yakańnɛ ai à gá pɛ́o Gazaa. Aↄ̃è pↄ́ke tó Isarailinↄnɛro ke sãa ke zù ke zaaki.
5Aↄ̃è mↄ́ kↄ̃n ń pↄ́kãdeenↄ kↄ̃n ń bisakutaanↄ paripari lán sutɛ̃nↄ bà. Gbɛ̃ke ègↄ̃ ḿpinↄ kↄ̃n ń lakuminↄ lɛ́ dↄ̃ro. Aↄ̃è mↄ́ wà bùsu yakamɛ.
6Midiãnↄ Isarailinↄ kpà takaasikɛɛzi, ben aↄ̃ wii pɛ̀ Diizi.
7Kɛ̀ aↄ̃ wii pɛ̀ Diizi Midiãnↄ yã musu lán beee bà,
8ben Dii annabi bↄ̀ńnɛ à bè: Mamↄma Dii Isarailinↄ Luda ma bè ma a bↄ zↄ̀bleen ma a bↄɛ Igipiti.
9Ma a bↄ Igipitinↄ ↄzĩ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ ↄ tↄ̃̀awaanↄ ń píngi ma pɛ́ḿmaare, ben ma ń bùsu kpàawa.
10Kɛ̀ ma bèare mámbe Dii a Luda ũ, àton Amↄri kɛ̀ á kú ń bùsunnↄ tãanↄ gbãgbãro, ben a gi ma yã mazi.
11Dii Malaika mↄ̀ à vɛ̃̀ɛ gbíi lí gbáru zaa Ɔfla, Abiɛza bori Yoasi bɛ wɛ́tɛ. À nɛ́ Gidiↄn e blɛwɛɛ gbɛ̃ɛ geepi'ifɛ̃ki wɛ̀ɛn lɛ Midiãnↄ tón à ero yãnzi.
12Kɛ̀ Dii Malaika bↄ̀ à mↄ̀zi, à bènɛ: Gↄ̃ gbãaa, Dii kúnyo.
13Ben Gidiↄn bènɛ: Maree, tó Dii kúwao, bↄ́yãnzin yã kɛ̀nↄ wa lezi píngii? Dabuyã kɛ̀ wa denↄ à yã tↄ̃kɛ̃̀weenↄↄ kú mámɛ? Aↄ̃ bè Dii wa bↄɛ Igipiti, mↄde tiala à pã kpàwazi, ben à wa na Midiãnↄnɛ ń ↄzĩ.
14Ben Dii aɛ dↄ̀a à bè: Ǹ gá kↄ̃n gbãaa kɛ̀ ń vĩio ǹ Isarailinↄ bↄ Midiãnↄ ↄzĩ. À dɛ mámbe mɛ́ɛ n zĩi fá.
15Ben Gidiↄn à là à bè: Maree, mɛ́ fↄ̃ mà Isarailinↄ bↄ diamɛ? Ma ua bé à kɛ̃sãna Manasenↄ tɛ́ bensↄ̃ mámbe má nɛ́ngo dɛńla ma de bɛdeenↄ tɛ́.
16Dii wèàla à bè: Mɛ́gↄ̃ kúnyo, nɛ́ Midiãnↄ lɛ́ ǹ nɛ lán gbɛ̃ mɛ̀n doo bà.
17Ben Gidiↄn bènɛ: Tó ma n pↄnnaa è, ǹ sèeda ↄdↄamɛ lɛ màgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ ḿbe nɛ́ɛ yã oomao.
18Ǹton gu kɛ̀ro ai mà su. Mɛ́ mↄ́nnɛ kↄ̃n gbaao mà diɛnnɛ. Ben à wèàla à bè: Mɛ́gↄ̃ kú kɛ̀ ai ǹ ɛara ǹ su.

19Gidiↄn gàa à blènɛ dɛ̀ à kɛ̀kɛ, à burɛdi sɛ́sɛ'ɛ̃zɛ̃sai kɛ̀ kↄ̃n wísiti kilo kurio. À nↄ̀bↄ kà gbíin à dò kà oroon à gàao gbíi lí pì gbáru gwe, ben à dìɛnɛ.
20Luda Malaika bènɛ: Ǹ nↄ̀bↄ kↄ̃n burɛdio sɛ́ ǹ káɛ gbɛ̀ kɛ̀kiia ǹ dò ɛɛa. Ben à kɛ̀ lɛ.
21Ben Dii Malaika gò kɛ̀ à kũna zↄ̃̀ nↄ̀bↄ kↄ̃n burɛdi pìoa, ben tɛ́ bↄ̀ gbɛ̀ pì guu à kũ̀ nↄ̀bↄ kↄ̃n burɛdi pìoa, ben Dii Malaika pì gusii lɛ̀.
22Kɛ̀ Gidiↄn dↄ̃̀ Dii Malaikamɛ, à bè: Kúku Dii Luda, ase n Malaikan ma wɛ́ɛ sìàlɛ tɛ̃tɛ̃ntɛ̃ↄ́?
23Ben Dii bènɛ: Ǹgↄ̃ kú aafia! Ǹton tó vĩa n kũro. Nɛ́ garo.
24Gidiↄn Dii gbãgbãkii bò gwe, ben à tↄ́ kpà guu pìnɛ Dii Aafiade. À kú Ɔfla Abiɛza gwe ai kↄ̃n a gbã̀ao.
25Zĩ beeea gwãavĩ Dii bènɛ: Ǹ n de zùswaree kɛ̀ kà wɛ̃̀ swɛɛplaa kũ ǹ Baali gbãgbãkii kɛ̀ n dee vĩi gboro ǹ Asɛra lí kɛ̀ zɛ à saɛ zↄ̃ ǹ nɛ.
26Ǹ mamↄma Dii n Luda gbãgbãkii bo a zɛ́a gu gbãaa kɛ̀kii musu. Ǹ Asɛra lí kɛ̀ ń zↄ̃̀ sɛ́ɛ yàka ũ ǹ sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũ oma kↄ̃n zù pìo.
27Ben Gidiↄn a zĩkɛrinↄ sɛ̀ gↄ̃ↄn kuri à kɛ̀ lán Dii ònɛ nà. Kɛ̀ èe vĩa kɛɛ a de bɛdeenↄnɛ kↄ̃n wɛ́tɛdeenↄ yãnzi, èe we à kɛ̀ fãantɛ̃ro, gwãavĩn à kɛ̀.
28Kɛ̀ wɛ́tɛdeenↄ fɛ̀ɛ kↄngↄ, aↄ̃ↄ è wà Baali gbãgbãkii gbòro wà Asɛra lí kɛ̀ zɛ à saɛ zↄ̃̀ wà nɛ̀ wà saa ò kↄ̃n zùo sa'oki dufu kɛ̀ wà bòa.
29Ben aↄ̃ kↄ̃ làla: Dé bé à kɛ̀kii kɛ̀? Kɛ̀ wà dↄ̀ńzi wà gbèkagbeka, ben aↄ̃ mà wà bè: Yoasi nɛ́ Gidiↄn bé à kɛ̀ lɛ.
30Ben wɛ́tɛdeenↄ gàa wà bè Yoasinɛ: Ǹ bↄ kↄ̃n n nɛ́o wà à dɛ, zaakɛ à Baali gbãgbãkii gbòro bensↄ̃ à Asɛra lí kɛ̀ zɛ à saɛ zↄ̃̀ à nɛ̀.
31Ben Yoasi bè gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ ligaaziinↄnɛ: Ámbe é yã sí kↄ̃n Baalioↄ́? Ámbe é à bↄↄ́? Weé gbɛ̃ kɛ̀ yã sìo dɛ ai guu gↄ̃ gá dↄ. Tó tãan à ũ, à gí a zĩndao à gbãgbãkii kɛ̀ wà gbòro yãnzi.
32Zĩ beeean wà tↄ́ kpà Gidiↄnnɛ Yerubaali wà bè: Wà à tó kↄ̃n Baalio, zaakɛ à gbãgbãkiin à gbòro.
33Midiãnↄ kↄ̃n Amalɛkinↄ kↄ̃n ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa gbɛ̃ pãndenↄ kↄ̃ kàkↄ̃a ń píngi aↄ̃ bikũ̀ Yodaa, ben aↄ̃ bùra kàɛ Yɛzɛrili guzurɛn.
34Dii Nini sù Gidiↄn-a, ben à Abiɛzanↄ sìsi kↄ̃n kuuo lɛ aↄ̃ mↄ́ wà tɛ́azi.
35À gbɛ̃nↄ zĩ̀ Manasenↄ bùsu gu píngia wà ń sísi se aↄ̃ mↄ́ wà tɛ́azi. Ben à gbɛ̃nↄ zĩ̀ Asanↄ bùsun kↄ̃n Zɛbuluninↄ bùsuo kↄ̃n Nafatalinↄ bùsuo. Ben aↄ̃ mↄ̀ wà nàḿma.
36Gidiↄn bè Ludanɛ: Tó nɛ́ Isarailinↄ bↄ ma gãzĩ lán n à lɛ́ gbɛ̃̀mɛ nà,

37ǹ gwa, mɛ́ɛ sãkã kaɛɛ blɛwɛɛgbɛ̃kiia. Tó kpíi kpà sãkã pìa ado, bensↄ̃ tↄↄtɛ gↄ̃̀ kori, mɛ́ dↄ̃ sa kɛ̀ nɛ́ Isarailinↄ bↄ ma gãzĩ lán ń ò nà.
38Ben à kɛ̀ lɛ. Kɛ̀ guu dↄ̀, ben à fɛ̀ɛ idɛ'idɛ, à sãkã pì fɛ̃̀, à í taa pà.
39Ben Gidiↄn bè Ludanɛ: Ǹton pↄ fɛ̃maoro. Má yezi mà yã gbekamma gɛ̃̀n do dↄ. Ǹ tó mà gwa sãkãa gɛ̃̀n do dↄ. Kɛ̀kii sa, ǹ tó kpíi kpá tↄↄtɛa ado, sãkã gↄ̃ kori.
40Gwãavĩ beeea Ludaa kɛ̀ lɛ. Kpíi kpà tↄↄtɛa gu píngia, sãkã bé à gↄ̃̀ kori ado.