Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Kiitisae

Kiitisae 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirayilakae man naxa fe kobi raba Alatala ya i naxan mu rafan a ma. A naxa e sa Madiyankae xa nɔɛ bun ma han ɲɛ solofere.
2Madiyankae naxa fe xɔrɔxɔɛe dɔxɔ Isirayila ma. Na nan a to, Isirayilakae naxa folee ge geya fari, e yɛtɛ makantadee yailan gɛmɛ longori ra.
3Isirayilakae na xɛ sa tɛmui naxɛ, Madiyankae, Amalɛkikae, nun bɔnsɔɛ gbɛtɛe naxee kelima sogegorode, nee nu tema nɛ, e ti e kanke.
4E nu lu e fɛ ma e xa Isirayilakae xa daxamui birin kana han Gasa. E mu nu sese luma Isirayila, hali bɔxi daxamuie, yɛxɛɛe, ningee, xa na mu a ra sofalee.
5Na mixie nu tema tɛmui naxɛ, nun e xa xurusee ra, kiri banxie, nun ɲɔxɔmɛe, e nu luma nɛ alɔ katoe gali naxan kasarɛ rabama bɔxi ma.
6Madiyankae to Isirayila findi setare bɔxi ra, Isirayilakae naxa Alatala maxandi.
7E to Alatala makula Madiyankae xa fe ra,
8Alatala naxa namiɲɔnmɛ keren xɛɛ e ma. A naxa a fala e bɛ, «Isirayila Marigi Alatala xa masenyi nan yi ki, ‹N bara wo ramini Misira bɔxi ma, wo nu na konyiya kui dɛnnaxɛ.
9N bara wo ba Misirakae bɛlɛxɛ, a nun wo yaxui birin. N bara e keri wo ya ra, n fa e xa bɔxi fi wo ma.
10N bara a masen wo bɛ, «N tan nan na Alatala ra, wo Marigi Ala. Wo naxa gaaxu Amorikae xa alae ya ra, wo sabatixi bɔxi naxee ma.» Kɔnɔ wo mu biraxi n xui fɔxɔ ra.›»
11Alatala xa malekɛ naxa so Ofara daaxa kui, a naxa dɔxɔ wuri bili bun ma, naxan tixi Yowasi xɔnyi, naxan nu na Abiyesa bɔnsɔɛ ya ma. Yowasi xa di Gedeyon nu na mɛngi bɔnbɔfe yili kui wɛni bogi nu bunduma dɛnnaxɛ, alako a xa a nɔxun Madiyankae ma.
12Alatala xa malekɛ naxa mini a ma, a fa a fala a bɛ, «I tan geresoe fanyi, wo nun Alatala birin nan a ra.»
13Gedeyon naxa a fala a bɛ, «N Marigi, xa muxu nun Alatala birin nan a ra, yi fe xɔrɔxɔɛ birin fa muxu lixi munfe ra? A xa kaabanakoe na minden? Muxu babae bara kaabanako nde madɔxɔ muxu bɛ. E naxɛ, ‹Alatala nan muxu ramini Misira ra.› Yakɔsi Alatala bara won nabɛɲin, a won sa Madiyankae sago.»
14Alatala naxa a masen a bɛ, «I sɛnbɛ so. I fama nɛ Isirayila ratangade Madiyankae bɛlɛxɛ. N tan xa mu i xɛɛxi?»
15A naxa a yaabi, «N Marigi, n tan nɔma Isirayila ratangade a yaxuie ma? N xabilɛ xa setareɲa dangi xabilɛ birin gbe ra Manasi bɔnsɔɛ ya ma. N baba xa di dɔnxɔɛ na n tan nan na.»
16Alatala naxa a masen a bɛ, «Kɔnɔ won birin nan a ra. Na kui i fama Madiyankae birin bɔnbɔde alɔ i na mixi keren nan bɔnbɔfe.»
17Gedeyon naxa a yaabi, «Xa i bara hinnɛ n na, tɔnxuma nde masen n bɛ, naxan a masenma i tan yati nan wɔyɛnxi n bɛ.
18Yandi, i naxa i makuya be ra, beemanu n xa fa n ma sɛrɛxɛ ra i bɛ.» Alatala naxa a fala, «N luma be han i fama tɛmui naxɛ.»

19Gedeyon naxa siga, a sa si yɔrɛ keren faxa, a farin busali keren nafala taami lɛbinitare ra. A naxa sube sa debe kui, a naxa bɔrɛ sa bɔrɛ sase kui, a naxa e dɛntɛgɛ Alatala bɛ wuri bili bun ma.
20Alatala xa malekɛ naxa a masen a bɛ, «Sube nun taami lɛbinitare tongo, i xa e sa yi gɛmɛ fari, i bɔrɛ sa a ma.» Gedeyon to ge na rabade,
21Alatala xa malekɛ naxa a yisuxuwuri itala, a naxa a din sube nun taami lɛbinitare ra. Na kui tɛ naxa dɛxɛ gɛmɛ ma, a sube nun taami lɛbinitare birin gan. Na xanbi Alatala xa malekɛ naxa lɔɛ a ma.
22Gedeyon to a to Alatala xa malekɛ yati nan a ra, a naxa a fala, «N Marigi Alatala! N bara Alatala xa malekɛ to, a tixi n ya i.»
23Alatala naxa a masen a bɛ, «Hali i mu gaaxu, i mu faxama. I bɔɲɛ xa sa.»
24Gedeyon naxa sɛrɛxɛbade yailan Alatala bɛ mɛnni, a fa a xili fala na xun, «Alatala xa bɔɲɛsa.» Han to, mɛnni na Ofara, Abiyesa xabilɛ na dɛnnaxɛ.
25Na lɔxɔɛ kɔɛ ra Alatala naxa a masen Gedeyon bɛ, «I baba xa tuura tongo, naxan bara ɲɛ solofere sɔtɔ. I xa i baba xa Bali kuye sɛrɛxɛbade kana, a nun na Aseri wuri masolixi, naxan tixi a xun.
26Na dangi xanbi, i xa sɛrɛxɛbade gbɛtɛ yailan i Marigi Alatala bɛ yi yire magaaxuxi fari. I xa na tuura ba sɛrɛxɛ gan daaxi ra. Na Aseri wuri masolixi, i naxan kanama, na xa findi yege ra na sɛrɛxɛ ganse ra.»
27Gedeyon naxa mixi fu tongo a xa konyie ya ma, a na birin naba, Alatala naxan masenxi a bɛ. A na raba kɔɛ nan na, barima a nu gaaxuxi a baba xa mixie nun taakae ya ra.
28Taakae to keli subaxɛ ma, e naxa a to Bali kuye sɛrɛxɛbade rabiraxi, Aseri wuri masolixi naxan nu tixi a xun ma, na fan nabiraxi. E man naxa tuura to naxan baxi sɛrɛxɛ gan daaxi ra sɛrɛxɛbade nɛɛnɛ fari.
29E naxa e boore maxɔrin, «Nde yi rabaxi?» E to na fe fen, e fa a fala e boore bɛ, «Yowasi xa di Gedeyon nan fɔxi a ra.»
30Na kui taakae naxa a fala Yowasi bɛ, «I xa di ramini, a xa faxa, barima a bara Bali kuye sɛrɛxɛbade kana, a man bara Aseri wuri masolixi rabira, naxan nu tixi a xun.»
31Yowasi naxa mixie yaabi, naxee nu tixi a kanke, «Wo tan nan Bali xun mafalama? Wo tan nan a ratangama? Mixi yo naxan Bali xun mafala, na kanyi nan singe faxama beemanu kuye xa iba. Xa Ala nan na Bali ra, a tan xa a yɛtɛ xun mafala, barima e a tan nan xa sɛrɛxɛbade rabiraxi.»
32Na lɔxɔɛ, e naxa Yerubaali xili fala Gedeyon xun ma, e nu fa a fala, «Bali xa a yɛtɛ xun mafala, barima a bara a xa sɛrɛxɛbade rabira.»
33Madiyankae, Amalɛkikae, nun bɔnsɔɛ gbɛtɛe naxee keli sogetede, nee naxa e malan, e fa Yurudɛn igiri, e lu Yisireeli geya bunyi.
34Alatala Xaxili naxa lu Gedeyon bɛ. A naxa feri fe, a xa Abiyeseri bɔnsɔɛ maxili alako e birin xa bira a fɔxɔ ra.
35A naxa xɛɛrae xɛɛ Manasi bɔxi ma, nee fan xa bira a fɔxɔ ra. A man naxa xɛɛrae xɛɛ Aseri, Sabulon, nun Nafatali bɔxi ma, mɛnnikae fan naxa kafu a ma.
36Gedeyon naxa a fala Alatala bɛ, «Xa i wama Isirayila ratangafe n saabui ra, alɔ i a masenxi ki naxɛ, i xa yi raba n bɛ.

37N xa yɛxɛɛ kiri itala lonyi xun, a xa lu mɛnni kɔɛ ra. Xa xini dɔxɔ yɛxɛɛ kiri nan kansan ma, bɔxi tan nabilinyi naxa xara, n fama a kolonde na tɛmui nɛ, i tan nan Isirayila ratangama n saabui ra, alɔ i a masenxi ki naxɛ.»
38A naxa na raba na ki. Na kuye iba, a naxa keli subaxɛ ma, a yɛxɛɛ kiri bundu alako a xa a kolon xa xini dɔxɔxi kiri ma. Ye, pɔɔti ya keren naxa mini na kui.
39Gedeyon man naxa a fala Ala bɛ, «Hali i bɔɲɛ mu te n xili ma, n ma wɔyɛn dɔnxɔɛ nan yi ki. N man waxi seedeɲɔxɔya nan matofe yi kiri ra. Kiri kansan xa xara, xini xa bɔxi birin bunda.»
40Na kɔɛ ra, Ala naxa na raba na ki. Kiri kansan naxa xara, xini fa bɔxi birin bunda.