Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Juece

Juece 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mãwãnacarea israelerãba wayacusa Ãcõrẽ quĩrãpita cadjiruada o panesid̶aa. Maʌ̃ carea Ãcõrẽba ãdjirãra siete poa madianitarã jʌwaed̶a b̶ʌsia.
2Madianitarãba ãdjirãra bio bia mĩga eropanʌ bẽrã eyad̶aa wãnaped̶a uria b̶ead̶e, jogoa b̶ead̶e, ʌ̃tʌ dji quĩrũ poya wãcara b̶ʌmaa bid̶a mĩrũ panesid̶aa.
3Israelerãba u eropanʌra madianitarãba, amalecitarãba, idjab̶a ʌ̃mãdau odjabariarebemarã bid̶a jãrĩcuad̶e zebadjid̶aa.
4Ãdjirã israelerã ẽjũãne panʌne israelerãba u eropanʌra jũma ãrĩbadjid̶aa ab̶a Gaza ẽjũãnaa. Maʌ̃ bẽrã israelerãba cod̶i carea ni cãrẽ sid̶a neẽ́ panasid̶aa. Ovejada, pacada, burro sid̶a neẽ́ panasid̶aa.
5Madianitarãra, waabemarã sid̶a ãdji wua de bara idjab̶a ãdji animarã bara israelerã druad̶aa zed̶aped̶a ne jũma ãrĩ wãbadjid̶aa ad̶ichichi zocãrãba néu jũma cobada quĩrãca. Ãdjirãra ãdji cameyo sid̶a zocãrã panʌ bẽrã poya juachad̶aca basía.
6Madianitarãba ne jũma jãrĩcuabadjid̶a bẽrã israelerãra ne neẽ́ panasid̶aa. Maʌ̃ carea israelerãba Ãcõrẽa quĩrã djuburiada iwid̶isid̶aa.
7Mãwã quĩrã djuburiada iwid̶i panʌ bẽrã Ãcõrẽba idjid̶eba bed̶eabarida ab̶a ãdjirãmaa diabuesia. Maʌ̃ ẽberãba ãdjirãa nãwã jarasia: –Dadji israelerã Ãcõrẽba nãwã jara b̶ʌa: “Mʌ̃a bãrãra Egiptod̶e nezoca pananada ẽdrʌ enesia.
9Egiptorã jʌwaed̶abemada, jũma bãrã biẽ́ o erob̶ea jʌwaed̶abema sid̶a mʌ̃a bãrãra ẽdrʌ b̶ʌsia. Mʌ̃a ãdjirãra bãrã quĩrãpitabemada jũma ãyã jʌretaped̶a ãdjirã druara bãrãa diasia.
10Id̶ira bãrãra amorreorã drua bad̶ad̶e panabadaa, baribʌrʌ mʌ̃a bãrãa jarasia ãdjirã ãcõrẽ b̶eada ẽpẽrãnamãrẽã. Ab̶abe mʌ̃, bãrã Ãcõrẽdrʌ ẽpẽnida panʌana asia. Baribʌrʌ mʌ̃a jarad̶ara ĩjãnacaa.”–
11Maʌ̃ ewarid̶e Ãcõrẽ nezoca bajãnebemada zeped̶a Opra puru caita encina bacuru edre chũmesia. Maʌ̃ bacuru djibarira Abiezed̶eba yõna Joasa basía. Mama caita Joasa warra Gedeoʌ̃ba trigoda uva biwadʌgabada uriad̶e mẽrã ezoa b̶asia madianitarãba unurãnamãrẽã.
12Ãcõrẽ nezoca bajãnebemara Gedeoʌ̃ma odjasid̶e nãwã jarasia: –Ẽberã mẽsrã b̶ʌ idjab̶a sozarra b̶ʌ, Ãcõrẽra bʌ ume b̶ʌa.–
13Maʌ̃ne Gedeoʌ̃ba nãwã jarasia: –Mʌ̃ boro, Ãcõrẽda wãrãda dadjirã ume b̶ʌbʌrʌ, ¿sãwã jãcua mĩga panʌ? Ãcõrẽba dadjirãra madianitarã jʌwaed̶a b̶ʌsia. Dadji drõãrãba nẽbʌrʌsid̶aa Ãcõrẽba ne ununaca o b̶ʌd̶eba dadjirãra Egiptod̶e nezoca pananada ẽdrʌ edasida. Maʌ̃da ¿sãʌ̃be waya ne ununacara dadjirã itea oi?–
14Maʌ̃ne Ãcõrẽba Gedeoʌ̃ acʌped̶a nãwã jarasia: –Bʌ ʌb̶ʌad̶eba israelerãra madianitarã jʌwaed̶abemada ẽdrʌ b̶ʌdua. ¿Mʌ̃abʌrʌ bʌra wãbi b̶ʌẽ́ca?–
15Baribʌrʌ Gedeoʌ̃ba panusia: –Mʌ̃ boro, ¿mʌ̃a sãwã dadji israelerãra ẽdrʌ b̶ʌi? Mʌ̃ ẽberãrãra jũma Manased̶ebema dji ne neẽ́ara qued̶eaa. Maʌ̃ awara mʌ̃ra mʌ̃ ẽberãrãnebema dji ed̶aara quirua.–
16Ãcõrẽba jarasia: –Mʌ̃ra bʌ ume b̶ai bẽrã bʌa madianitarãra poyaya ẽberã ab̶a poyabʌrʌ quĩrãca.–
17Maʌ̃ne Gedeoʌ̃ba jarasia: –Bʌa wãrãda mʌ̃da bia unu b̶ʌbʌrʌ, cawabidua bʌdrʌ wãrãda mʌ̃ ume bed̶ea b̶ʌda.
18Mʌ̃a bʌ itea ne eneped̶a bʌ quĩrãpita b̶ʌya. Mʌ̃ quĩrã djuburia ãyã wãrãdua maʌ̃ enebʌrʌmisa.– Ãcõrẽba panusia: –Mʌ̃a jʌ̃ãya ab̶a bʌ zebʌrʌd̶aa.–
19Ara maʌ̃da Gedeoʌ̃ra wãped̶a chiwatu zaqueda beaped̶a djusia. Idjab̶a harinada veintidos libra edaped̶a paʌ̃ dji ẽsãbari neẽ́ b̶ʌda ocuasia. Jũma wid̶acarea nedjarara jamarad̶e b̶ʌped̶a dji b̶ara cugurud̶e jue edaped̶a encina bacurud̶aa jũma edesia.

20Maʌ̃ne Ãcõrẽ nezoca bajãnebemaba Gedeoʌ̃a jarasia nedjarara, paʌ̃ sid̶a mõgara ʌ̃rʌ̃ cob̶ʌped̶a dji b̶ara jũma ʌ̃rʌ̃ weamãrẽã. Ara maʌ̃da Gedeoʌ̃ba mãwã osia.
21Maʌ̃be Ãcõrẽ nezoca bajãnebemaba nedjarara, paʌ̃ dji ẽsãbari neẽ́ b̶ʌ sid̶a bacuru quẽbʌba warasia. Ara maʌ̃ne mõgarad̶eba tʌbʌda eradrʌped̶a nedjarara, paʌ̃ sid̶a jũma bá wãsia. Mãwãbʌrʌd̶e Ãcõrẽ nezoca bajãnebema sid̶a nẽbasia.
22Maʌ̃ne Gedeoʌ̃ba cawasia idjia Ãcõrẽ nezoca bajãnebemada unusida. Maʌ̃ carea jarasia: –¡Ay, mʌ̃ Boro Ãcõrẽ! Id̶ibʌrʌ mʌ̃ra beuya bʌ nezoca bajãnebema quĩrãda ununa bẽrã.–
23Baribʌrʌ Ãcõrẽba jarasia: –Bʌra beuẽ́a. Ne wayarãdua. Necai b̶adua.–
24Mama Gedeoʌ̃ba mõgarada ʌ̃tʌ pã buesia Ãcõrẽda idji ume bed̶ead̶a bẽrã. Maʌ̃ mõgara ʌ̃tʌ pã bued̶ara trʌ̃ b̶ʌsia “Ãcõrẽba necai b̶ai diabari.” Maʌ̃ mõgara ʌ̃tʌ pã bued̶ara wad̶ibid̶a Opra purud̶e b̶ʌa Abiezed̶eba yõped̶ad̶arã ẽjũãne.
25Ara maʌ̃ diamasi Ãcõrẽba Gedeoʌ̃a nãwã jarasia: –Bʌ zeza paca dji umébemada siete poa b̶ʌda edadua. Maʌ̃ba bʌ zezaba mõgara Baal quĩrãca od̶a ʌ̃ta nũmʌcãrĩda erreb̶ari coratadua. Maʌ̃ orrocawa b̶ʌ bacuru Aserá quĩrãca od̶a nũmʌcãrĩ sid̶a coratadua.
26Maʌ̃be naʌ̃ eya borod̶e mõgarada ʌ̃tʌ pã buedua animarã mʌ̃́a babue diai carea. Maʌ̃ mõgara pã bued̶a ʌ̃rʌ̃ bacuru Aserá quĩrãca od̶ara cajẽrãped̶a bʌ zeza paca dji umébemara beaped̶a mʌ̃́a babue diadua.–
27Ara maʌ̃da Gedeoʌ̃ba idji nezocarãda die trʌ̃ped̶a Ãcõrẽba jarad̶a quĩrãca diamasi osia. Ãsa oẽ́ basía idji zeza ẽberãrãda, purud̶ebemarã sid̶a waya b̶ad̶a bẽrã.
28Nurẽma purud̶ebemarã piradrʌbʌdad̶e unusid̶aa mõgara Baal quĩrãca od̶ara tab̶ʌda idjab̶a bacuru Aserá quĩrãca od̶a mama b̶ad̶a sid̶a neẽ́da. Maʌ̃ awara unusid̶aa ab̶aʌba Gedeoʌ̃ zeza paca dji umébemara mõgara ʌ̃tʌ pã bued̶a ʌ̃rʌ̃ babuesida.
29Maʌ̃ne ãdjiza dji iwid̶i duanesid̶aa: –¿Caiba jãwã osi?– Jũmarãa iwid̶id̶aped̶a cawasid̶aa Gedeoʌ̃ba mãwã osida. Maʌ̃ carea Gedeoʌ̃ zeza Joasamaa wãnaped̶a jarasid̶aa:
30–Bʌ warrara dajadaa zebidua. Mõgara Baal quĩrãca od̶ara idjab̶a bacuru Aserá quĩrãca od̶a mama b̶ad̶a sid̶a coracuasia. Maʌ̃ carea dairãba idjira bead̶ia.–
31Maʌ̃ne Joasaba idji ume quĩrũ panʌ́a nãwã jarasia: –¿Mãwãra bãrãba Baalda carebad̶ica? ¿Idjiare djõnica? Mʌ̃a jaraya bariduaba Baalera carebaibʌrʌ ʌ̃nadrʌi naẽna beuida b̶ʌa. Baalda wãrãda ãcõrẽbʌrʌ, idjidrʌ idji mõgara coratad̶a ume djõida b̶ʌa.–
32Gedeoʌ̃ba mõgara Baal quĩrãca od̶ara coratad̶a bẽrã maʌ̃ ewarid̶eba ʌ̃taa idjira trʌ̃ jarasid̶aa Jerobaal.
33Maʌ̃ ewarid̶e madianitarãda, amalecitarãda, ʌ̃mãdau odjabariarebemarã sid̶a jũma ãbaa dji jʌred̶aped̶a Jordaʌ̃ do chãnaped̶a Jezreel jewed̶ad̶e duanesid̶aa.
34Maʌ̃ne Ãcõrẽ Jaurera Gedeoʌ̃maa zesia. Maʌ̃ bẽrã Gedeoʌ̃ba oveja cachuda jĩgua zásia Abiezed̶eba yõna purura ãbaa jʌrei carea.
35Maʌ̃be idjia bed̶eada diabuesia Manased̶eba, Aserd̶eba, Zabuloʌ̃neba, idjab̶a Neptalid̶eba yõped̶ad̶arã zed̶amãrẽã. Jũmarã zed̶aped̶a Gedeoʌ̃ careba djõni carea panesid̶aa.
36Maʌ̃ne Gedeoʌ̃ba Ãcõrẽa nãwã jarasia: –Bʌa jarasia mʌ̃neba dai israelerãra ẽdrʌ b̶ʌida.
37Mʌ̃a cawa quĩrĩã b̶ʌa bʌa jarad̶ara wãrãda. Daiba trigo cʌradʌgabadama mʌ̃a oveja cara mõda b̶ʌda egode b̶ʌya. Nurẽma maʌ̃ oveja carada b̶eguea b̶aibʌrʌ maʌ̃ne egorora põãsa b̶aibʌrʌ, mʌ̃a cawaya wãrãda mʌ̃neba dai israelerãra ẽdrʌ b̶ʌida, bʌa jarad̶a quĩrãca.–

38Gedeoʌ̃ba jarad̶a quĩrãca mãwãsia. Nurẽma piradrʌped̶a oveja carara tapuyabʌrʌd̶e baidoda taza ab̶a piasia.
39Baribʌrʌ Gedeoʌ̃ba Ãcõrẽa jarasia: –Mʌ̃a jãwã mĩã sẽ b̶ʌmĩna mʌ̃ djuburia quĩrũrãdua. Waya cawabidua bʌa jarad̶ara wãrãda. Naʌ̃ diamasi ẽjũãra b̶egueabidua baribʌrʌ oveja carara põãsa b̶ʌdua.–
40Maʌ̃ diamasi Ãcõrẽba mãwã osia. Nurẽma ẽjũãra jũma b̶eguea b̶asia, maʌ̃ne oveja carara põãsa b̶asia.