Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Dↄaanaↄ

Dↄaanaↄ 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isailiↄ ɛ̀a yã́ pↄ́ Dii yeio kɛ̀ lↄ, ↄ̃ Dii ń ná Madiãↄnɛ ń ↄzĩ e wɛ̃̀ sopla.
2Kɛ́ Madiãↄ lɛ́ ↄtↄ̃má, ↄ̃ Isailiↄ ulɛkĩiↄ kɛ̀kɛ bùsu sĩ̀sĩdeↄu ń gbɛ̀'ɛↄ ń sɛ̃gbão.
3Tó aa pↄtↄ̃̀, Madiãↄ ń Amalɛki buiↄ ń gukpɛ oi buipãleↄ ì mↄ́ lɛ́lɛmáɛ.
4Aaì mↄ bòokpa ń bùsuu, ↄ̃ aaì ń buapↄ́ↄ ↄ̃̀ↄkpanɛ́ e à gɛ pɛò Gazawa. Aali blɛ to Isailiↄnɛo ge sã ge zu ge zàa'ĩna.
5Aaì mↄ́ ń ń pↄtuoↄ ń ń zwã̀akpɛↄ dasidasi lán kwaↄwa. Gbɛ̃e líↄ ń lɛ́ dↄ̃o, baa ń yiongoↄ lɛ́. Aaì mↄ bùsu ↄ̃̀ↄkpaiɛ.
6Madiãↄ Isailiↄ bùsa dúuduu, ↄ̃ aa wiilɛ̀ Diiwa.
7Kɛ́ aa wiilɛ̀ Diiwa Madiãↄ yã́ musu màa,
8ↄ̃ Dii ãnabi dìlɛnɛ́ à mɛ̀: Ma Dii Isailiↄ Lua ma mɛ̀, ma á bↄ́ zↄbleu, ma á bↄ́lɛ Egipi.
9Ma á bↄ́ Egipiↄ ↄzĩ ń gbɛ̃́ pↄ́ ↄtↄ̃̀wáↄ píi, ma ń yáɛ́, ↄ̃ ma ń bùsu kpàwá.
10Kɛ́ má òɛ́ mámɛmaa Dii á Lua, ásu Amↄle pↄ́ á kú ń bùsuuↄ tã́aↄ gbagbao, ↄ̃ a gi ma yãmai.
11Dii Malaika mↄ̀ zↄ̃̀lɛ gbɛ̃́nɛli gbáu Ɔfɛla, Abiɛzɛɛ bui Yoasi bɛ wɛ̃́lɛu. Aà nɛ́ Gedeↄ̃ↄ lɛ́ pↄ́wɛnagbɛ̃ vɛ̃ɛfɛ̃kĩi kɛ́ Madiãↄ su a eo yã́i.
12Kɛ́ Dii Malaika bↄ̀ mↄ̀wà, a òɛ̀: Nɛgↄ̃na, Dii kunnↄ.
13Ɔ̃ Gedeↄ̃ↄ òɛ̀: Baa, tó Dii kúwanↄɛ, bↄ́yãi yã́ɛ beeↄ wá léi píii? Dabudabu pↄ́ wá maeↄ a yã́ dàu a sìuwɛ̃ɛ ku máɛ? Aa mɛ̀ Dii wá bↄ́lɛ Egipi, ãma tia kɛ́wa à pãkpàwáziɛ, ↄ̃ à wá ná Madiãↄnɛ ń ↄzĩ.
14Ɔ̃ Dii aɛdↄ̀wà à mɛ̀: Gɛ́ ń gbãa pↄ́ ń vĩo, ní Isailiↄ bↄ Madiãↄ ↄzĩ. Mámɛ ma n zĩ.
15Ɔ̃ Gedeↄ̃ↄ aà là à mɛ̀: Baa, kpelewa má Isailiↄ bↄi? Ma bui mɛ́ kɛ̃́sãa Manase buiↄzi, mɛ́ mámɛ má fɛ̃́nɛũ dɛńla ma de bɛdeↄ guu.
16Dii wèwà à mɛ̀: Máↄ kunnↄɛ, ní Madiãↄ kwɛ lán gbɛ̃́ mɛ̀ndowa.
17Ɔ̃ Gedeↄ̃ↄ òɛ̀: Tó n ma wɛ̃nagwàɛ, seelakɛmɛɛ mà dↄ̃ kɛ́ ḿmɛ ńlɛ yã'omɛɛ.
18Ńsu go lakĩio e mà su. Má mↄnɛ ń gbao, mí dilɛnɛ. A wèwà à mɛ̀: Má gↄ̃ la e ǹ su.

19Gedeↄ̃ↄ gɛ̀ blenɛ dɛ̀ a kɛ̀kɛ, à kàa kɛ̀ ń pↄ́wɛnti kiloo kwio. À nↄ̀ↄ kà gbíu, à do kà tau, à mↄ̀oɛ̀ gbɛ̃́nɛli gbáu we, ↄ̃ a dìlɛɛ̀.
20Lua Malaika òɛ̀: Nↄ̀ↄ ń kàapio sɛ kálɛ gbɛɛ beewa, ní do ɛ́lɛwà. Ɔ̃ a kɛ̀ màa.
21Kɛ́ Dii Malaika lípana pↄ́ á kũa zↄ̃̀ nↄ̀ↄ ń kàapiowa, ↄ̃ tɛ́ bↄ̀ gbɛpi guu, a kũ̀ nↄ̀ↄ ń kàapiowa, ↄ̃ Dii Malaikapi gusikɛ̀.
22Kɛ́ Gedeↄ̃ↄ dↄ̃̀ Dii Malaikaɛ, à mɛ̀: Á'a Dii Lua, asa ma wɛsì Dii Malaikalɛɛ.
23Ɔ̃ Dii òɛ̀: Ǹ n laai kpálɛ! Ńsu to vĩa n kũo. Ńyↄ̃ gao.
24Gedeↄ̃ↄ Dii gbagbakĩi bò we, ↄ̃ à tↄkpàɛ̀ Dii Aafiakpamade. A ku Ɔfɛla Abiɛzɛɛ we e ń a gbão.
25Zĩbeezĩ gwãasĩna Dii òɛ̀: Ǹ n mae zuswana pↄ́ kà wɛ̃̀ sopla sɛ́, Baali gbagbakĩi pↄ́ n mae vĩ gboo, ní Asetaati lí pↄ́ pɛ́lɛa a saɛ zↄ̃.
26Ma Dii n Lua gbagbakĩi bo a zɛ́wa sĩ̀sĩɛ bee musu. Asetaati lí pↄ́ ń zↄ̃̀ sɛ́lɛ yàa ũ, ní sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ oa ń zupio.
27Ɔ̃ Gedeↄ̃ↄ a zĩkɛnaↄ sɛ̀ gbɛ̃ↄn kwi, a kɛ̀ lá Dii òɛwa. Kɛ́ àlɛ vĩakɛ a de bɛdeↄnɛ ń wɛ̃́lɛdeↄ yã́i, i we kɛ̀ fãanɛo, gwãasĩna ↄ̃ a kɛ̀.
28Kɛ́ wɛ̃́lɛdeↄ fɛ̀lɛ kↄↄ, aa è wà Baali gbagbakĩi gbòo, wà Asetaati lí pↄ́ zɛ a saɛ zↄ̃̀, wà sa'ò ń zuo sa'okĩi dafu pↄ́ wa bòwa.
29Ɔ̃ aalɛ kↄ̃ lala aa mɛ̀: Démɛ kɛ̀ màai? Ɔ̃ wà mɛ̀: Yoasi nɛ́ Gedeↄ̃ↄ mɛ́ kɛ̀.
30Ɔ̃ wɛ̃́lɛdeↄ gɛ ò Yoasiɛ: Bↄ́ ń n nɛ́o wà aà dɛ, asa à Baali gbagbakĩi gbòoɛ, mɛ́ à Asetaati lí pↄ́ zɛ a saɛ zↄ̃̀.
31Ɔ̃ Yoasi ò gbɛ̃́ pↄ́ liaaaziↄnɛ: Ámɛ á yã́si ń Baalioa? Ámɛ á aà bↄa? Wa gbɛ̃́ pↄ́ yãsìaànↄ dɛ e gu àↄ gɛ́ dↄi. Tó diin aà ũ, aà gí ń azĩao. Aà gbagbakĩi wa gbòo lò?
32Zĩbeezĩ wà tↄkpà Gedeↄ̃ↄɛ Yelubaali, wà mɛ̀: Wà ń tókↄ̃ɛ ń Baalio, asa aà gbagbakĩi ↄ̃ a gbòo.
33Madiãↄ ń Amalɛki buiↄ ń gukpɛdeↄ kↄ̃ kã̀aa píi, aa bùa Yuudɛ̃wa, ↄ̃ aa bòokpà Yezɛlɛɛ guzulɛu.
34Dii Nisĩna dɛ̀dɛ Gedeↄ̃ↄwa, ↄ̃ à Abiɛzɛɛ buiↄ sìsi ń kuuo aa mↄ tɛazi.
35À gbɛ̃́ↄ zĩ̀ aa Manase buiↄ bùsu kɛ̀ɛlɛ, ↄ̃ aa ń sisi aa mↄ tɛazi lↄ. Ɔ̃ à gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Asɛɛ buiↄ bùsuu ń Zabulↄni buiↄ bùsuo ń Nɛfatali buiↄ bùsuo. Ɔ̃ aa mↄ̀ nàwà.
36Gedeↄ̃ↄ ò Luaɛ: Tó ńyↄ̃ Isailiↄ bↄ ma sabai lá n a lɛgbɛ̃̀mɛɛwa sĩanaɛ,

37gwa, málɛ sãkã kálɛ pↄ́wɛngbɛ̃zɛu. Tó fíi kpà sãkãpiwa ado, mɛ́ tↄↄlɛ gↄ̃̀ gii, má dↄ̃ sa kɛ́ ńyↄ̃ Isailiↄ bↄ ma sabai lá ń òwa.
38Ɔ̃ à kɛ̀ màa. Kɛ́ gu dↄ̀, ↄ̃ à fɛ̀lɛ káaukaau, à sãkãpi fɛ̃̀, a í ta pà.
39Ɔ̃ Gedeↄ̃ↄ ò Luaɛ: Ńsu to n pↄ pamazio. Má ye mà yãgbɛama gɛ̃n do lↄ. To mà gwa sãkãwa gɛ̃n do lↄ mà gwa. Kɛ́ bee sa, to fíi kpá tↄↄlɛwa ado, sãkã i gↄ̃ gii.
40Gwãasĩna bee Lua kɛ̀ màa. Fíi kpà tↄↄlɛwa gupiiu, sãkã mɛ́ gↄ̃̀ gii ado.