Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Nɛɛmii

Nɛɛmii 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sa'ona Ɛliasibu ń a gbɛ̃ sa'onaↄ ɛ̀a Sã Bↄlɛ bò. Aa a sakɛ̃̀, ↄ̃ aa a gbaↄ pɛ̀lɛpɛlɛ. Aa bĩ́i sakɛ̃̀ e za Basↄo Kalanga ń Ananɛli Kalangao.
2An saɛ Yelikodeↄ bĩ́ibò. An saɛ Imɛli nɛ́ Zakuu bĩ́ibò.
3Asenaa bɛdeↄ ɛ̀a Kpↄ̀ Bↄlɛ bò, aa a zaↄ dàda, aa a gbaↄ pɛ̀lɛpɛlɛ, aa a mↄↄ ń a gbã́aↄ dàu.
4An saɛ Ulia nɛ́ Mɛlemↄ, Akozi tↄũna bĩ́i kɛ̀kɛ bò. Aà saɛ Bɛlɛkia nɛ́ Mɛsulaũ, Mɛsezabɛli tↄũna kɛ̀kɛ bò. Aà saɛ Baana nɛ́ Zadoki kɛ̀kɛ bò.
5Aà saɛ Tekoadeↄ bĩ́i kɛ̀kɛ bò, kási an gbɛ̃zↄ̃ↄↄ gì zĩ gbãa pↄ́ dↄaana dànɛ́ kɛiɛ.
6An saɛ Pasea nɛ́ Yoiada ń Besodia nɛ́ Mɛsulaũo Bↄlɛ Zi bò. Aa a zaↄ dàda aa a gbaↄ pɛ̀lɛpɛlɛ, aa a mↄↄ ń a gbã́aↄ dàu.
7An saɛ Gabaↄ̃ↄ gbɛ̃́ Mɛlatia ń Mɛlↄnↄ gbɛ̃́ Yadↄ̃o bĩ́i kɛ̀kɛ bò ń Gabaↄ̃ↄdeↄ ń Mizipadeↄ e za Uflata baala dↄaana bɛ.
8An saɛ Alaia nɛ́ Uziɛli pↄ́ ì vua zĩ kɛ bĩ́i kɛ̀kɛ bò. Aà saɛ tulalekɛna Anania kɛ̀kɛ bò e za bĩ́i yàasa kĩ́i.
9Aà saɛ Hulu nɛ́ Lefaia, Yelusalɛũ kpɛdo kía, bĩ́i kɛ̀kɛ bò.
10Aà saɛ Alumafa nɛ́ Yedaia bĩ́i pↄ́ bↄaa ń a bɛo kɛ̀kɛ bò. Aà saɛ Asabana nɛ́ Atusu kɛ̀kɛ bò.
11Aliũ nɛ́ Malakia ń Paata Mↄabu nɛ́ Asubuo gupãle kɛ̀kɛ bò ń Kĩna Kalangao.
12An saɛ Aloese nɛ́ Saluũ, Yelusalɛũ kpɛdo kía, bĩ́i kɛ̀kɛ bò sãnu ń a nɛnↄɛↄ.
13Anuni ń Zanↄadeↄ Guzulɛ Bↄlɛ kɛ̀kɛ. Aa ɛ̀a bò aa a gbaↄ pɛ̀lɛpɛlɛ, aa a mↄↄ ń a gbã́aↄ dàu. Aa bĩ́i kɛ̀kɛ bò lↄ gã̀sĩsuu ↄ̀aa sↄo e à gɛ̀ pɛ̀ Pↄtuogbↄ̃ Bↄlɛwa.
14Lekabu nɛ́ Malakia, Bɛtakɛlɛũ fã́ani kí, Pↄtuogbↄ̃ Bↄlɛ kɛ̀kɛ. À ɛ̀a bò, à a gbaↄ pɛ̀lɛpɛlɛ, à a mↄↄ ń a gbã́aↄ dàu.
15Kↄloze nɛ́ Saluũ, Mizipa fã́ani kí, Nibↄna Bↄlɛ kɛ̀kɛ. À ɛ̀a bò a dↄ̀, à a gbaↄ pɛ̀lɛpɛlɛ, à a mↄↄ ń a gbã́aↄ dàu. À bĩ́i pↄ́ kú Siloe Íkalɛkĩi saɛ kɛ̀kɛ bò lↄ za kibɛ kaa saɛ e à gɛ̀ pɛ̀ Davidi Wɛ̃́lɛ dɛdɛkĩiwa.
16A gbɛa Azebu nɛ́ Nɛɛmii, Bɛzuu fã́ani kpɛdo kí, bĩ́i kɛ̀kɛ bò e Davidi bɛ gɛvĩkĩi saɛ ń íkalɛkĩi pↄ́ wa yↄ̃̀o ń Nɛgↄ̃naↄ Kpɛ́o.
17A gbɛa Bani nɛ́ Leuũ ń Levii buiↄ bĩ́i kɛ̀kɛ bò. A gbɛa Asabia, Kɛila fã́ani kpɛdo kí, a fã́ani bĩ́i kɛ̀kɛ bò.
18A gbɛa Enada nɛ́ Bavai, Kɛila fã́ani kpɛdo kí, a fã́ani bĩ́i kɛ̀kɛ bò.

19Aà saɛ Yesua nɛ́ Ezɛɛ, Mizipa kí, bĩ́i pↄ́ bↄaa ń gↄ̃kɛbↄkpɛo kɛ̀kɛ bò e bĩ́i golawa.
20A gbɛa Zabai nɛ́ Baluku kↄaikɛ̀ à bĩ́i kɛ̀kɛ bò za golawa e à gɛ̀ pɛ̀ sa'onkia Ɛliasibu bɛ kpɛɛlɛwa.
21A gbɛa Ulia nɛ́ Mɛlemↄ, Akozi tↄũna gupãle kɛ̀kɛ bò za Ɛliasibu bɛ kpɛɛlɛ e aà ua lɛ́wa.
22A gbɛa sa'ona pↄ́ kãi ń Yelusalɛũↄ bĩ́i kɛ̀kɛ bò.
23A gbɛa Bɛ̃yãmɛɛ ń Asubuo bĩ́i pↄ́ bↄaa ń ń bɛo kɛ̀kɛ bò. A gbɛa Maasea nɛ́ Azalia, Anania tↄũna bĩ́i pↄ́ kú a bɛ saɛ kɛ̀kɛ bò.
24A gbɛa Enada nɛ́ Binui gupãle kɛ̀kɛ bò za Azalia bɛ e à gɛ̀ pɛ̀ bĩ́i golawa.
25Uzai nɛ́ Palala bĩ́i kɛ̀kɛ bò za golawa e kalanga pↄ́ bↄaa ń kibɛo dakpɛunaↄ ua saɛ. A gbɛa Palↄsi nɛ́ Pedaia
26ń Lua ua zĩkɛna pↄ́ kú Ofɛli sĩ̀sĩ musuↄ bĩ́i kɛ̀kɛ bò Í Bↄlɛ kpɛɛlɛ gukpɛ oi e à gɛ̀ pɛ̀ kalangapiwa.
27A gbɛa Tekoadeↄ bĩ́i kɛ̀kɛ bò za kalanga zↄ̃ↄpi saɛ e sĩ̀sĩpi bĩ́iwa.
28Sa'onaↄ bĩ́i pↄ́ kú Sↄ̃́ Bↄlɛ saɛ kɛ̀kɛ bò, baade ń bĩ́i pↄ́ kú a bɛ saɛo.
29A gbɛa Imɛɛ nɛ́ Zadoki bĩ́i pↄ́ kú a bɛ saɛ kɛ̀kɛ bò. A gbɛa Sekania nɛ́ Semaia pↄ́ dɛ Gukpɛ Bↄlɛ dↄ̃̀ana ũ bĩ́i kɛ̀kɛ bò.
30A gbɛa Selemia nɛ́ Anania ń Zalafa nɛgↄ̃ɛ soolode Anunio gupãle kɛ̀kɛ bò. A gbɛa Bɛlɛkia nɛ́ Mɛsulaũ bĩ́i pↄ́ kú a kpɛ́ saɛ kɛ̀kɛ bò.
31A gbɛa vuazĩkɛna Malakia bĩ́i kɛ̀kɛ bò e Lua ua zĩkɛnaↄ ń laatanaↄ bɛ Mifɛka Bↄlɛ saɛ e à gɛ̀ pɛ̀ kpɛ́ pↄ́ kú bĩ́i golawa.
32Vuazĩkɛnaↄ ń laatanaↄ mɛ́ bĩ́i kɛ̀kɛ bò kpɛ́ pↄ́ kú bĩ́i golawa ń Sã Bↄlɛo zãnguo.
33Kɛ́ Sambala mà wá Yudaↄ wálɛ Yelusalɛũ bĩ́i bo, aà pↄ pà, aà za fɛ̃̀ maamaa, ↄ̃ àlɛ wá awiambↄ.
34A ò a gbɛ̃́ↄ ń Samali zĩgↄ̃ↄ wáa à mɛ̀: Bↄ́ Yuda gianapiↄ lɛ́ kɛɛɛɛ? Aa fↄ̃ ɛa bĩ́ipi boe? Aa sa'o aai zĩpi nɛ gↄↄ do nia? Aa fↄ̃ wɛ̃́lɛpi vu ń gbɛ pↄ́ tɛkũ̀ à dàaĩpiↄe?
35Amↄni bui Tobia ku aà saɛ, ↄ̃ à mɛ̀: Bĩ́i pↄ́ aalɛ bopi, tó gbɛ̃gbona dɛ̀dɛwà, a gbɛↄ gbooɛ fá!
36Ɔ̃ ma mɛ̀: Wá Lua, wá yãma, asa aa nifɛ̃̀wáziɛ. Tó wá awiana pↄ́ aalɛ bↄ wi ń musu. To wà ń kṹkũ wà táńnↄ zĩ̀zↄↄ ũ.

37Ńsu láka ń tàaeↄlao. Ńsu ǹ ń duuna bãdɛo, asa aa bĩ́ibonaↄ sↄ̃̀sↄ̃ɛ.
38Màa wa bĩ́ipi bò e à pɛ̀kↄ̃wa mɛ́ a lɛsĩ kà guo, asa gbɛ̃́ↄ lɛ́ zĩpi kɛ ń nↄ̀sɛmɛndooɛ.