Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Nehemias

Nehemias 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya si Eliashib ang labaw nga pari milihok kauban sa iyang mga kaigsoonang pari, ug gitukod nila ang Ganghaan sa mga Karnero. Gibalaan nila kini ug gitaoran kini ug mga pultahan. Gibalaan nila kini hangtod sa Tore sa Gatosan ug paingon sa Tore sa Hananel.
2Sunod kaniya nga nagtrabaho mao ang kalalakin-an sa Jerico, ug sunod kanila nga nagtrabaho mao si Zacur ang anak ni Imri.
3Ang mga anak nga lalaki ni Hashenaa nagtukod sa Ganghaan sa mga Isda. Gibutangan nila kini ug mga sagbayan, ug gitaoran kini ug mga pultahan, ug mga trangkahan ug mga babag niini.
4Giayo ni Meremot ang sunod nga bahin. Anak siya nga lalaki ni Uria ang anak nga lalaki ni Hakoz. Sunod kanila nga nag-ayo mao si Meshulam. Anak siya nga lalaki ni Berekia ang anak nga lalaki ni Meshezabel. Sunod kanila nga nag-ayo mao si Zadok. Anak siya nga lalaki ni Baana.
5Sunod kanila nga nag-ayo mao ang taga-Tekoa, apan ang ilang mga pangulo nagdumili sa pagbuhat sa buluhaton nga gisugo sa ilang mga tigmando.
6Si Joyada ang anak nga lalaki ni Pasea ug si Meshulam ang anak nga lalaki ni Besodea mao ang nag-ayo sa Daang Ganghaan. Gibuhatan nila kini ug mga sagbayan, gitaoran kini ug mga pultahan, ug mga trankahan ug mga babag niini.
7Sunod kanila mao si Melatia ang taga-Gibeon ug si Jadon ang taga-Meronot, nga mga tawo nga gikan sa Gibeon ug sa Mizpa, mao ang nag-ayo sa usa ka bahin nga gipuy-an sa mga gobernador sa Probinsiya Tabok sa Suba.
8Sunod kaniya nga nag-ayo mao si Uziel ang anak nga lalaki ni Harhaya, usa sa mga platero ug sunod kaniya mao si Hanania ang tigbuhat ug mga pahumot. Gitukod nila pag-usab ang Jerusalem paingon sa Lapad nga Paril.
9Sunod kanila nga nag-ayo mao si Refaya ang anak nga lalaki ni Hur. Siya mao ang tigdumala sa katunga sa distrito sa Jerusalem.
10Sunod kanila mao si Jedaya ang anak nga lalaki ni Harumaf nga nag-ayo sa tupad sa iyang balay. Sunod kaniya nga nag-ayo mao si Hatus ang anak nga lalaki ni Hashabnea.
11Si Malkia ang anak nga lalaki ni Harim ug si Hashub ang anak nga lalaki ni Pahat Moab mao ang nag-ayo sa laing bahin haduol sa Tore sa mga Hudno.
12Sunod kanila mao si Shalum ang anak nga lalaki ni Halohes, ang tigdumala sa katunga sa distrito sa Jerusalem, ang nag-ayo kauban ang iyang mga anak nga babaye.
13Si Hanun ug ang mga nagpuyo sa Zanoa mao ang nag-ayo sa Ganghaan sa Walog. Gitukod nila kini pag-usab ug gitaoran kini ug mga pultahan, mga trangkahan ug mga babag niini. Giayo nila ang 1, 000 ka cubit paingon sa Ganghaan sa mga Basura.
14Si Malkia ang anak nga lalaki ni Recab, ang tigdumala sa distrito sa Bet Hakerem mao ang nag-ayo sa Ganghaan sa mga Basura. Gitukod niya kini ug gitaoran kini ug mga pultahan, mga trangkahan ug mga babag niini.
15Si Shalum ang anak nga lalaki ni Colhoze, ang tigdumala sa distrito sa Mizpa, mao ang nag-ayo sa Ganghaan sa mga Tuboran. Gitukod niya kini, ug gibutangan kini ug tabon ug gitaoran kini ug mga pultahan, mga trankahan ug mga babag niini. Gitukod niya pag-usab ang paril sa Lanaw sa Siloam sa tanaman sa hari, hangtod sa hagdanan paubos gikan sa siyudad ni David.
16Si Nehemias ang anak nga lalaki ni Azbuk, ang tigdumala sa katunga sa distrito sa Bet Zur, mao ang nag-ayo sa tabok nga gikan sa mga lubnganan ni David paingon sa lanaw nga binuhat sa tawo, hangtod sa mga balay sa mga bantogang tawo.
17Human kaniya nga nag-ayo mao ang mga Levita, lakip si Rehum ang anak nga lalaki ni Bani ug sunod kaniya, mao si Hashabia, ang nagdumala sa katunga sa distrito sa Keila, alang sa iyang distrito.
18Sunod kaniya nga nag-ayo mao ang lumolupyo sa ilang lungsod, lakip si Bavai ang anak nga lalaki ni Henadad, ang tigdumala sa katunga sa distrito sa Keila.

19Sunod kaniya mao si Ezer ang anak nga lalaki ni Jeshua, ang tigdumala sa Mizpa, ang nag-ayo sa laing bahin nga nag-atubang sa butanganan ug mga hinagiban diha sa eskina sa paril.
20Sunod kaniya mao si Baruk ang anak nga lalaki ni Zabai nga madasigon nga nag-ayo sa laing bahin, gikan sa eskina sa paril paingon sa pultahan sa balay ni Eliashib ang labaw nga pari.
21Sunod kaniya mao si Meremot ang anak nga lalaki ni Uria nga anak nga lalaki ni Hakoz ang nag-ayo sa laing bahin, gikan sa pultahan sa balay ni Eliashib hangtod sa tumoy sa iyang balay.
22Sunod kaniya nga nag-ayo mao ang mga pari, ug ang mga kalalakin-an nga nagpuyo gikan sa dapit nga nakapalibot sa Jerusalem.
23Sunod kanila, mao si Benjamin ug si Hashub ang nag-ayo sa atbang sa ilang kaugalingong balay. Sunod kanila mao si Azaria ang anak nga lalaki ni Maasea nga anak nga lalaki ni Ananias ang nag-ayo sa tupad sa iyang kaugalingong balay.
24Sunod kaniya, mao si Binui ang anak nga lalaki ni Henadad ang nag-ayo sa laing bahin, gikan sa balay ni Azaria paingon sa eskina sa paril.
25Si Palal ang anak nga lalaki ni Uzai mao ang nag-ayo sa atbang sa eskina sa paril ug sa tore nga milabaw gikan sa ibabaw nga bahin sa balay sa hari nga anaa sa hawanan sa guwardya. Sunod kaniya nga nag-ayo mao si Pedaya ang anak nga lalaki ni Paros.
26Karon ang mga sulugoon sa templo nga nagpuyo sa Ofel mao ang nag-ayo sa atbang sa Ganghaan sa Tubig sa sidlakan nga bahin ug sa habog nga tore.
27Sunod kaniya mao ang taga-Tekoa ang nag-ayo sa pikas bahin nga atbang sa habog kaayo nga tore paingon sa paril sa Ofel.
28Ang mga pari mao ang nag-ayo sa ibabaw nga bahin sa Ganghaan sa mga Kabayo, ang atbang sa iyang kaugalingong balay.
29Sunod kanila mao si Zadok ang anak nga lalaki ni Imer ang nag-ayo sa atbang nga bahin sa iyang kaugalingong balay. Unya human kaniya nga nag-ayo mao si Shemaya ang anak nga lalaki ni Shecania, ang tigbantay sa ganghaan sa sidlakan nga bahin.
30Human kaniya mao si Hanania ang anak nga lalaki ni Shelemia, ug si Hanun ang ika-unom nga anak nga lalaki ni Zalaf, ang nag-ayo sa laing bahin. Sunod kaniya mao si Meshulam ang anak nga lalaki ni Berekia ang nag-ayo sa atbang sa iyang gipuy-an nga mga lawak.
31Sunod kaniya mao si Malkia, usa sa mga platero, ang nag-ayo sa balay sa mga sulugoon sa templo ug sa mga negosyante nga mao ang atbang sa Ganghaan nga Tigomanan ug sa mga puy-anan nga lawak sa eskina.
32Ang mga platero ug mga negosyante mao ang nag-ayo sa tungatunga sa mga lawak sa taas sa eskina ug Ganghaan sa mga Karnero.