Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - नेहेम्‍याह

नेहेम्‍याह 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब चढ़ेब एल्‍याशीब नु चढ़ेबपुकीमी भेडा लाप्‍चो सेल्‍तेक्‍म। मिनु ठेयब लाप्‍चो सेल्‍ने थुम्‍शा “परमप्रभु के बाक्‍ब” दे थारतेक्‍म। मिनु मेकोपुकीमी मेआ माइश्‍शो लाइश्‍शो खिं नु हानानेल माइश्‍शो लाइश्‍शो खिं सम्‍म गारो प्रोव़ना प्रोव़न “परमप्रभु के बाक्‍ब” दे वोइक्‍तेक्‍म। नेहेम्‍याह १२:१; येरमीया ३१:३८
2मिनु मेकेर रे बोइश्‍शा, यरीको ङा मुरपुकीमी प्रोव़तेक्‍म। मिनु मेकेर रे बोइश्‍शा, इम्री आ तौ जाक्‍कुरमी प्रोव़तु।
3मिनु हास्‍सेनाह आ तौपुकीमी ङांइ लाप्‍चो सेल्‍तेक्‍म। मेकोपुकीमी ठेयब लाप्‍चो ङा शी वोइश्‍शा, ठेयब लाप्‍चो थारशा, लाप्‍चो नु चोक्‍तीके आग्‍लो वोइक्‍तेक्‍म।
4मिनु मेकेर रे बोइश्‍शा, हककोस आ तौ उरीयाह आ तौ मेरेमोथमी गारो प्रोव़तु। मिनु मेकेर रे बोइश्‍शा, मेशेजाबेल आ तौ बेरेक्‍याह आ तौ मेशुल्‍लाममी सेल्‍तु। मेकेर रे बोइश्‍शा, बाना आ तौ सादोकमी प्रोव़तु।
5मेकेर रे बोइश्‍शा, तेकोहा आ मुरपुकीमी प्रोव़तेक्‍म। मेको आन ठेयब मुरपुकीम चहिं “गो गारो प्रोव़तीक गेय पचा आंइ कली मशिरब” दे गारो मप्रोव़ङेम।
6माइत गारो ङा ठेयब लाप्‍चो पासेआह आ तौ यो-यादा नु बेसोदैयाह आ तौ मेशुल्‍लाममी सेल्‍ताक्‍स। मेकोमी ठेयब लाप्‍चो ङा शी वोइश्‍शा, लाप्‍चो थारशा, पाइक्‍तीक नु चोक्‍तीके आग्‍लो वोइक्‍तेक्‍म।
7मेकेर रे बोइश्‍शा, गिबोन ङा मेलत्‍याह नु मेरोनोथ ङा मुर यादोन, गिबोन नु मिस्‍पा ङा मुरपुकीमी प्रोव़तेक्‍म। मेकोपुकी युफ्रेटीस ओंथ हांबु ङा जिल्‍ला ङा सासन पाइब आ हुकुममी बाक्‍‍तेक्‍म।
8मेकेर रे बोइश्‍शा, हारहायाह आ तौ सुन चेम्‍ब उज्‍जीएलमी प्रोव़तु। मेकेर रे बोइश्‍शा, ब्रोव़शो रिना पाइब ख्रेक्‍तीक सेल्‍ब हनान्‍याहमी गारो प्रोव़तु। मेकोपुकीमी ब्रेम्‍शो गारो सम्‍म गारो सेल्‍शा प्रोव़तेक्‍म।
9मेकेर रे बोइश्‍शा, हुर आ तौ रेफायाहमी प्रोव़तु। मेको रेफायाह चहिं आधा यरूसलेम कली हुकुम पाइब बाक्‍त।
10मेकेर रे बोइश्‍शा, हरुमाफ आ तौ येदायाहमी आ खिं आ ङोंइती ङा गारो प्रोव़तु। मिनु मेकेर रे बोइश्‍शा, हशाब्‍नैयाह आ तौ हत्‍तुशमी प्रोव़तु।
11मेकेर रे बोइश्‍शा, हारीम आ तौ माल्‍कीयाह नु पहाथ-मोआब आ तौ हाश्‍शुबमी प्रोव़ताक्‍स। मेको निक्‍शीमी गारो नु मी मुइक्‍तीक लाइश्‍शो खिं यो सेल्‍ताक्‍स।
12मेकेर रे बोइश्‍शा, हल्‍लोहेश आ तौ, यरूसलेम ङा अर्को आधा हुकुम पाइब शाल्‍लुम नु आ तमीपुकीमी प्रोव़तेक्‍म।
13मिनु मेकेर रे बोइश्‍शा, हानुन नु जानोह ङा मुरपुकीमी बेंसी लाप्‍चो सेल्‍‍तेक्‍म। मेकोपुकीमी ठेयब लाप्‍चो सेल्‍शा, थारशा, लाप्‍चो चोक्‍तीक आग्‍लो वोइक्‍तेक्‍म। मिनु मेकोपुकीमी मोव़ल लाप्‍चो माइश्‍शो ठेयब लाप्‍चो सम्‍म, हजार का कुबीत गारो प्रोव़तेक्‍म। कुबीत का आधा मिटर खोदेंशो बाक्‍ब।
14मिनु मेको मोव़ल लाप्‍चो रेकाब आ तौ माल्‍कीयाहमी सेल्‍‍तु। मेको बेथ-हक्‍केरेम जिल्‍ला ङा सासन पाइब बाक्‍त। मेकोमी ठेयब लाप्‍चो सेल्‍शा, थारशा, लाप्‍चो चोक्‍तीक आ‍ग्‍लो वोइक्‍तु।
15मिनु कोल-होजे आ तौ, मिस्‍पा सहर ङा ठेयब हुकुम पाइब शाल्‍लुममी ब्‍वाक्‍कु बुक्‍तीक लाप्‍चो प्रोव़तु। मेकोमी साप्‍शा ठेयब लाप्‍चो सेल्‍शा, थारशा, लाप्‍चो पाइक्‍तीके नु चोक्‍तीके आग्‍लो वोइक्‍तु। मेकोमी पिप आ फल फुल रू आ नेक्‍था ङा शेलाह माइश्‍शो दोम्‍ली ङा गारो प्रोव़शा, दाऊद आ सहर रे ब्रुप्‍तीके सम्‍म ङा गारो प्रोव़तु। नेहेम्‍याह २:१४; २राजा २०:२०; यूहन्‍ना ९:७
16मेकेर रे पा बोइश्‍शा, अच्‍बुक आ तौ, उइक्‍थ बेथ-सुर सहर ङा हुकुम पाइब, नेहेम्‍याहमी प्रोव़तु। मेकोमी दाऊद नु आ किकी पिपी आन कली थिम्‍तीके आ आइक्‍ची रे मुर आन सेल्‍शो दोम्‍ली नु सिपाइ आन खिं सम्‍म गारो प्रोव़तु।
17मेकेर रे बोइश्‍शा, लेवीपुकीमी प्रोव़तेक्‍म। बानी आ तौ रेहुम मेको आन कली कोव़ब बाक्‍त। मिनु मेकेर रे बोइश्‍शा, कैलाह सहर ङा उइक्‍थ जिल्‍लामी हुकुम पाइब, हशाब्‍याहमी प्रोव़तु।
18मेकेर रे बोइश्‍शा, आन लोक्‍बपुकीमी प्रोव़तेक्‍म। मेको कैलाह ङा लीशो भाग ङा हुकुम पाइब, हेनादाद आ तौ बिन्‍नुइ बाक्‍त।

19मेकेर रे बोइश्‍शा, मेको येशुआ आ तौ, मिस्‍पा ङा हुकुम पाइब, एजेरमी प्रोव़तु। मिनु कुना ङा लडाइ पाइब आन या वोइक्‍तीक खिं रे ग्‍येत्‍थ लतीके आ ङोंइती सम्‍म यो प्रोव़तु।
20मेकेर रे बोइश्‍शा, जब्‍बै आ तौ बारुकमी प्रोव़तु। मेकोमी कुना रे नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब चढ़ेब एल्‍याशीब आ खिं ङा ओव़तीक सम्‍म प्रोव़तु। नेहेम्‍याह ३:१
21मेकेर रे बोइश्‍शा, हककोस आ तौ उरीयाह, आ तौ मेरेमोथमी एल्‍याशीब आ खिं ङा ओव़तीक रे खिं ची सम्‍म प्रोव़तु। एज्रा ८:३३
22मेकेर रे बोइश्‍शा, आ नेक्‍था बाक्‍शो चढ़ेबपुकीमी प्रोव़तेक्‍म।
23मेकेर रे बोइश्‍शा, बेन्‍यामीन नु हाश्‍शुबमी आस खिं खिं आस ङोंइती ङा गारो प्रोव़ताक्‍स। मेकेर रे बोइश्‍शा, अनान्‍याह आ चच, मासेयाह आ तौ, अजारयाहमी आ खिं आ नेक्‍था ङा गारो प्रोव़तु।
24मेकेर रे बोइश्‍शा, हेनादाद आ तौ बिन्‍नुइमी अजारयाह आ खिं रे कुना सम्‍म प्रोव़तु।
25मेकेर रे बोइश्‍शा, उजाइ आ तौ पालालमी कुना नु पिप आ खिं आ नेक्‍था ङा लाइश्‍शो खिं आइक्‍ची एरे सम्‍म ङा गारो प्रोव़तु। येरमीया ३२:२
26मेकेर रे बोइश्‍शा, पारोश आ तौ पेदायाह नु ओफेलम बाक्‍शो परमप्रभु यावे आ खिं ङा गेय पाइबपुकीमी नां दाप्‍तीक गे, ब्‍वाक्‍कु लाप्‍चो आइक्‍ची नु गारो ङा लाइश्‍शो खिं सम्‍म प्रोव़तेक्‍‍म।
27मेकेर रे बोइश्‍शा, तेकोहा आ मुरपुकीमी ठेयब लाइश्‍शो खिं आ ङोंइती रे ओफेल ङा गारो सम्‍म प्रोव़तेक्‍म।
28शारा लाप्‍चो आ ग्‍येत्‍थ गे चढ़ेबपुकीमी आन खिं ङोंइङोंइती ङा गारो प्रोव़तेक्‍म। २राजा ११:३६
29मेकेर रे बोइश्‍शा, इम्‍मेर आ तौ सादोकमी आ खिं ङोंइती ङा गारो प्रोव़तु। मेकेर रे बोइश्‍शा, शेकन्‍याह आ तौ शेमायाहमी गारो प्रोव़तु। शेकन्‍याह चहिं नां दाप्‍तीक लाप्‍चो ङा खाल पाइब बाक्‍त।
30मेकेर रे बोइश्‍शा, शेलेम्‍याह आ तौ हनान्‍याह नु सालाफ आ जन्‍तरे तौ हानुनमी गारो प्रोव़ताक्‍स। मेकेर रे बोइश्‍शा, बेरेक्‍याह आ तौ मेशुल्‍लाममी आ खिं आ ङोंइती ङा गारो प्रोव़तु।
31मेकेर रे बोइश्‍शा, सुन चेम्‍ब माल्‍कीयाहमी कुना ङा खिं ङा इर ङा कोठा सम्‍म ग्‍याप्‍ब लेयब आन खिं रे गारो प्रोव़शा, खाल पाइब लाप्‍चो आ ङोंइती, कौसी पाइश्‍शो कुना ङा तला तारी ङा कोठा सम्‍म गारो प्रोव़तु।
32मेको गारो आ कुनाम बाक्‍शो तला तारी ङा कोठा नु भेडा लाप्‍चो आ दातेमी सुन चेम्‍ब नु ग्‍याप्‍ब लेयबपुकीम गारो प्रोव़तेक्‍म।