Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Nahimiyaa Maxaafaa

Nahimiyaa Maxaafaa 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan, qeese ubbatu halaqai Eliyaashibinne hara qeeseti Dorssaa Penggiyaa giyo penggiyaa zaaretti gimbbidi, Xoossaassi dummayidosona; sanqqaakka aattidosona. Eti Xeetu Adussa Gimbbiyaanne Hanaani7eela Adussa Gimbbiyaa gakkanaashin gimbbido gimbbiyaa Xoossaassi dummayidosona.
2Eta lanqqiyan de7iya sohuwaa Yarkko asai gimbbiis. Eta lanqqiyan de7iya sohuwaa Imira na7ai Zakkuuri gimbbiis.
3Hassinaa7a naati Moliyaa Penggiyaa giyo penggiyaa gimbbidosona. Eti pengge mittaa essidi, sanqqaakka aattidosona; qassi sanqqaayyo gordde mittaanne mittaa gelissiyo hiraquwaa giigissidosona.
4Eta lanqqiyan de7iya sohuwaa Haqqooxa na7a gidiya Ooriyoona na7ai Maremooti gimbbiis. A lanqqiyan de7iya sohuwaa Mashezaabeela na7aa Berekiyaa na7ai Mashulaami gimbbiis. A lanqqiyan de7iya sohuwaa Ba7aana na7ai Xaadooqi gimbbiis.
5A lanqqiyan de7iya sohuwaa Taqo7a katamaa asati gimbbidosona; gido shin, he katamaa halaqati banttau imettida oosuwaa ixxidosona.
6Paaseeha na7ai Yoodaaheenne Basoodiyaa na7ai Mashulaami Gal77a Penggiyaa giyo penggiyaa gimbbidosona. Eti pengge mittaa essidi, sanqqaakka aattidosona; qassi sanqqaayyo gordde mittaanne mittaa gelissiyo hiraquwaa giigissidosona.
7Eta lanqqiyan de7iya sohuwaa Gabaa7oona katamaa asa gidiya Malaaxeenne Meronoota katamaa asa gidiya Yadooni gimbbidosona. Qassi Gabaa7oonanne Mixiphpha katamatu asatikka etaara issippe gididi, Efiraaxiisa SHaafaappe Arggo Bagga Biittaa haariyaagee de7iyo keettaa gakkanaashin de7iya sohuwaa gimbbidosona.
8Worqqaa tigiya Harihaaya na7ai Uzzi7eeli eta lanqqiyan de7iya sohuwaa gimbbiis. Qassi a lanqqiyan de7iya sohuwaa shittuwaa medhdhiya Hanaanee gimbbiis. Eti naa77ai issippe Aaho Gimbbiyaa giyo sohuwaa gakkanaashin, Yerusalaame gimbbiyaa gimbbidosona.
9Eta lanqqiyan de7iya sohuwaa Huura na7ai, Yerusalaame woradaa shaahuwaa haariya Rafaayi gimbbiis.
10Harumaafa na7ai Yadaayi ba keettaappe sintta baggaara de7iya sohuwaa gimbbiis. A lanqqiyan de7iya sohuwaa Hashaabaniyaa na7ai Haxxuushi gimbbiis.
11Hariima na7ai Malkkeenne Paahati-Moo7aaba na7ai Hashshuubi a lanqqiyan de7iya sohuwaanne Itoone Adussa Gimbbiyaa gimbbidosona.
12Eta lanqqiyan de7iya sohuwaa Halloheesha na7ai, Yerusalaame woradaa naa77antto shaahuwaa haariya SHaaluuminne a macca naati gimbbidosona.
13Hanuuninne Zaanooha kataman de7iya asati issippe Zanggaaraa Penggiyaa giyo penggiyaa gimbbidosona. Eti penggiyan sanqqaa aattidi, sanqqaayyo gordde mittaanne mittaa gelissiyo hiraquwaa giigissidosona. Qassi Pituwaa Oliyo Penggiyaa giyo penggiyaa gakkanaashin, sha7u wara adussa gimbbiyaa gujjidi gimbbidosona.
14Rekaaba na7ai, Beeti-Hakkareema woradaa haariya Malkkee Pituwaa Oliyo Penggiyaa giyo penggiyaa gimbbiis. Penggiyan sanqqaa aattidi, sanqqaayyo gordde mittaanne mittaa gelissiyo hiraquwaa giigissiis.
15Kolihooza na7ai, Mixiphpha woradaa haariya SHaaluumi Pulttuwaa Penggiyaa giyo penggiyaa zaarettidi gimbbiis. I penggiyaassi sarggaa giigissoogaappe guyyiyan, sanqqaa aattiis; sanqqaayyo gordde mittaanne mittaa gelissiyo hiraquwaa giigissiis. Hegaa bollikka qassi, SHelaaha giyo dagattida haattai de7iyo baggaara kawuwaa ataakilttiyaa sohuwaappe doommidi, Daawita Katamaappe yiida xekkaa biidi gakkanaashin de7iya gimbbiyaa gimbbiis.
16Hegaappe kaalliyaagaa Azibuuqa na7ai, Beetixuura woradaa shaahuwaa haariya Nahimee gimbbiis; i Daawita duufuwaappe sintta baggaara de7iya sohuwaa gakkanaashin, dagattida haattai de7iyo sohuwaa gakkanaashiininne Olanchchatu Keettaa gakkanaashin de7iya sohuwaa gimbbiis.
17Hegaappe kaalliyaagaa Baana na7aa Rehuuma aawatettaa giddon de7iya, Leewati gimbbidosona. Eta lanqqiyan de7iya sohuwaa Qa7iila woradaa shaahuwaa haariya Hashaabee ba woradaa sunttan gimbbiis.
18Appe kaalliyaagaa Henadaada na7ai, Qa7iila woradaa naa77antto shaahuwaa haariya Baawaayinne a ishantti gimbbidosona.

19Eta lanqqiyan de7iya sohuwaa Yaasu na7ai, Mixiphpha woradaa haariya Exeeri gimbbiis; i ola miishshaa wottiyo keettaappe sinttaa baggaara de7iya sohuwaa gakkanaashiininne gimbbiyaayyo zooziyaa gakkanaashin de7iya sohuwaa gimbbiis.
20Appe kaalliyaagaa Zabbaaya na7ai Baaruki gimbbiyaa zooziyaappe doommidi, biidi qeese ubbatu halaqaa Eliyaashiba keettaa penggiyaa gakkanaashin, minotettan gimbbiis.
21Appe kaalliyaagaa Haqqooxa na7a gidiya Ooriyoona na7ai Maremooti Eliyaashiba keettaa penggiyaappe doommidi, biidi keettaa wurssettaa gakkanaashin gimbbiis.
22Appe kaalliyaagaa Yerusalaame heera garatiya biittan de7iya qeeseti gimbbidosona.
23Etappe kaalliyaagaa Biniyaaminne Hashshuubi bantta keettaa sinttan de7iya sohuwaa gimbbidosona. Etappe kaalliyaagaa Anaaniyaa na7a gidiya Ma7iseeya na7ai Azaaree ba keettaa sinttan de7iya sohuwaa gimbbiis.
24Appe kaalliyaagaa Azaariyaa keettaappe doommidi, biidi gimbbiyaa zooziyaa gakkanaashin de7iya sohuwaa Henadaada na7ai Biinuyi gimbbiis.
25Uzaaya na7ai Paalaali gimbbiyaa zooziyaappe doommidi, biidi naagiyaageeti wochchiyo dabaabaa matan de7iya qommo bagga kawo keettaa xoqqa gimbbiyaa sinttaa gakkanaashin de7iya sohuwaa gimbbiis. Appe kaalliyaagaa Par77oosha na7ai Padaayinne
26Beeta Maqidasiyaa ashkkarati, Ofeelan de7iyaageeti gimbbidosona; eti Haattaa Penggiyaa giyo penggiyaa matan arshsho baggaara de7iya sohuwaanne xoqqa gimbbiyaa gakkanau de7iya sohuwaa gimbbidosona.
27Etappe kaalliyaagaa Taqo7a katamaa asai gimbbiyaa sinttan de7iya sohuwaappe biidi, Ofeela matan de7iya xoqqa gimbbiyaa gakkanaashin de7iya sohuwaa gimbbidosona.
28Hara qeesetikka ubbai Paraa Penggiyaa giyo penggiyaa matan de7iya bantta keettaa sinttappe sinttappe doommidi, huuphessa baggaara de7iya sohuwaa gimbbidosona.
29Etappe kaalliyaagaa Imeera na7ai Xaadooqi ba keettaa sinttan de7iya sohuwaa gimbbiis. Appe kaalliyaagaa Arshsho Penggiyaa naagiya SHakaaniyaa na7ai SHamaa7ee gimbbiis.
30Appe kaalliyaagaa SHeleemiyaa na7ai Hanaaneenne Xalaafassi usuppuntta na7a gidiya Hanuuni gimbbidosona. Etappe kaalliyaagaa Berekiyaa na7ai Mashulaami ba de7iyo kifiliyaa sinttan de7iya sohuwaa gimbbiis.
31Appe kaalliyaagaa Xomoosiyo Penggiyaa giyo penggiyaa sinttan de7iya Beeta Maqidasiyaa ashkkaratunne zal77anchchatu keettaa gakkanaashin de7iya sohuwaa worqqaa tigiya Malkkee gimbbiis. Qassikka i gimbbiyaa zooziyan bolla baggaara de7iya kifiliyaa gakkanaashin de7iya sohuwaakka gimbbiis.
32Worqqaa tigiyaageetinne zal77anchchati he kifiliyaappe doommidi, Dorssaa Penggiyaa gakkanaashin de7iya sohuwaa gimbbidosona.