Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - Nehemaia

Nehemaia 3

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea naʻe tuʻu hake ʻa Iliasipi ko e taulaʻeiki lahi mo hono ngaahi kāinga ko e kau taulaʻeiki, ʻonau langaʻi ʻae matapā sipi; naʻa nau fakatapui ia, pea fokotuʻu hono ngaahi matapā ʻo ia; ʻio, ʻo aʻu ki he fale māʻolunga ʻo Mea naʻa nau fakatapui ia, ʻo aʻu ki he fale māʻolunga ʻo Hananili.
2Pea naʻe hoko mo ia ʻae langa naʻe fai ʻe he kau tangata ʻo Seliko. Pea hoko mo kinautolu ʻae langa naʻe fai ʻe Sakua ko e foha ʻo Imili.
3Ka naʻe langaʻi ʻae matapā ika ʻe he ngaahi foha ʻo Hasina, ʻaia naʻa ne fakatoka ʻa hono ngaahi fuʻu ʻakau lalava, pea fokotuʻu hake ʻa hono ngaahi matapā, mo hono ngaahi loka mo hono ngaahi ʻakau fakamaʻu.
4Pea naʻe hoko mo kinautolu ʻi he fai ʻae fakafoʻou ʻa Milemoti ko e foha ʻo Ulisa, ko e foha ʻo Kose. Pea naʻe hoko mo kinautolu ʻi he fai ʻoe fakafoʻou ʻa Mesulami, ko e foha ʻo Pelakia, ko e foha ʻo Misesapeli. Pea hoko mo ia ʻi he fai ʻoe fakafoʻou ʻa Satoki ko e foha ʻo Paʻana.
5Pea naʻe hoko mo kinautolu ʻae kakai Tikoa ʻi he fai ʻae langa; ka ko honau ngaahi houʻeiki naʻe ʻikai te nau ʻai honau kia ki he ngāue ʻa honau ʻOtua.
6Pea ko e motuʻa matapā naʻe langaʻi ia ʻe Sihoiata ko e foha ʻo Pasea, mo Mesulami ko e foha ʻo Pesotia: naʻa nau fakatoka hono ngaahi ʻakau ʻo ia, pea fokotuʻu hake hono ngaahi matapā, mo hono ngaahi loka, mo hono ngaahi ʻakau fakamaʻu.
7Pea naʻe hoko mo kinautolu ʻi he fai ʻae langa ʻa Milatia ko e tangata Kipione, mo Satoni ko e tangata Melonoti, ko e kau tangata ʻo Kipione pea mo Misipa, ʻo aʻu ki he nofoʻanga ʻoe pule ʻi he potu mai ni ʻi he vaitafe.
8Pea hoko mo ia naʻe langa ʻe ʻUsili ko e foha ʻo Haliheia ko e tufunga koula, mo Hanania ko e foha ʻoe fuavai, pea naʻa nau teuteu ʻae ʻā ʻo Selūsalema ʻo aʻu ki he ʻā maka laulahi.
9Pea hoko mo kinautolu naʻe langaʻi ʻe Lifaia ko e foha ʻo Hua, ko e pule ʻo hono vaeua kolo ʻe taha ʻo Selūsalema.
10Pea hoko mo kinautolu naʻe langaʻi ʻe Sitaia ko e foha ʻo Halumafi, ʻio, ʻo hangatonu atu ki hono fale. Pea hoko mo ia naʻe langaʻi ʻe Hatusi ko e foha ʻo Hasapinia.
11Naʻe langaʻi ʻe Malikisa ko e foha ʻo Halimi, mo Hasupi ko e foha ʻo Pehati-Moape, hono potu ʻe taha, mo e fale māʻolunga ʻoe ngaahi fale tutuʻanga meʻa.
12Pea hoko mo ia naʻe langaʻi ʻe Salumi, ko e foha ʻo Haloesi, ko e pule ʻo hono vaeuaʻanga mālie ʻo Selūsalema, ʻaia mo hono ngaahi ʻofefine.
13Ko e matapā ʻoe teleʻa naʻe langaʻi ia ʻe Hanuni, mo e kakai ʻo Sanoa; naʻa nau langaʻi ia, pea fokotuʻu hono ngaahi matapā, mo hono ngaahi loka ʻo ia, mo hono ngaahi ʻakau fakamaʻu, mo e hanga ʻe ua afe ʻoe ʻā maka ʻo aʻu ki he matapā ʻoe veve.
14Ka ko e matapā veve, naʻe langaʻi ia ʻe Malikia ko e foha ʻo Lekapi, ko e pule ia ʻoe potu ʻe taha ʻo Pete-Hakelimi; naʻa ne langaʻi ia, pea fokotuʻu hake hono ngaahi matapā, mo hono ngaahi loka, mo hono ngaahi ʻakau fakamaʻu.
15Ka ko e matapā ʻoe matavai naʻe langaʻi ia ʻe Saluni ko e foha ʻo Kolihoosi, ko e pule ʻae potu ʻe taha ʻo Misipa; naʻa ne langaʻi ia, pea maluʻi ia, pea ne fokotuʻu hake hono ngaahi matapā, mo hono ngaahi loka, mo hono ngaahi ʻakau fakamaʻu, mo e ʻā maka ʻoe anovai ʻo Siloa ʻo ofi ki he ngoue ʻoe tuʻi, pea hoko ki he hala tuʻunga naʻe ʻalu hifo mei he kolo ʻa Tevita.
16Pea hoko mo ia naʻe langaʻi ʻe Nehemaia ko e foha ʻo ʻAsipuki, ko e pule ʻo hono vaeuaʻanga ʻe taha ʻo Petesua, ʻo hoko atu ki he potu naʻe hangatonu atu ki he anovai naʻe ngaohi, pea ki he fale ʻoe mālohi.
17Pea hoko mo ia naʻe langaʻi ʻe he kau Livai, ko Lihumi, ko e foha ʻo Pani. Pea hoko mo ia naʻe langaʻi ʻe Hasapea, ko e pule ia ʻi hono vaeuaʻanga ʻe taha ʻo Kiila, ʻi hono potu ʻoʻona.
18Pea hoko mo ia naʻe langaʻi ʻe honau kāinga, ko Pavai ko e foha ʻo Henatati, ko e pule ʻoe vaeuaʻanga ʻe taha ʻo Kiila.

19Pea hoko mo ia naʻe langaʻi ʻe Esili ko e foha ʻo Sesua, ko e pule ʻo Misipa, ʻae konga ʻe taha naʻe hangatonu atu ki he fale ʻoe mahafutau ʻi he afenga ʻoe ʻā maka.
20Pea hoko mo ia naʻe langaʻi fakakukafi pē ʻe Paluki ko e foha ʻo Sapai hono konga ʻe taha, mei he afenga ʻoe ʻā maka ʻo hoko ki he matapā ʻoe fale ʻo Iliasipi ko e taulaʻeiki lahi.
21Pea hoko mo ia naʻe langaʻi ʻae potu ʻe taha ʻe Milemoti ko e foha ʻo Ulisa ko e foha ʻo Kose, mei he matapā ʻoe fale ʻo Iliasipi ʻo aʻu ki he ngataʻanga ʻoe fale ʻo Iliasipi.
22Pea hoko mo ia naʻe langaʻi ʻe he kau taulaʻeiki, ʻae kau tangata ʻoe tafangafanga.
23Pea hoko mo ia naʻe langaʻi ʻe Pensimani mo Hasupi ʻo feʻunga atu mo honau fale. Pea hoko mo ia naʻe langaʻi ʻe ʻAsalia ko e foha ʻo Maaseia ko e foha ʻo ʻAnania ʻo ofi ki hono fale.
24Pea hoko mo ia naʻe langaʻi ʻe Pinui ko e foha ʻo Henatati ʻae konga ʻe taha, mei he fale ʻo ʻAsalia ʻo hoko ki he afeʻanga ʻoe ʻā maka, ʻio, ʻo aʻu ki he tuliki.
25Ko Palali ko e foha ʻo Usei, naʻe fai hangatonu atu ki he afenga ʻoe ʻā maka, mo e fale māʻolunga ʻaia ʻoku tuʻu ʻituʻa mei he fale māʻolunga ʻoe tuʻi, ʻaia naʻe ofi ki he lotoʻā ʻoe fale fakapōpula. Pea hoko mo ia ko Pitaia ko e foha ʻo Palosi.
26Kaeʻumaʻā foki naʻe nofo ʻae kakai Netenimi ʻi Ofili, ʻo hoko atu ki he matapā vai ki he potu fakahahake, mo e fale māʻolunga ʻaia naʻe tuʻu ʻituʻa.
27Pea hoko mo kinautolu naʻe langaʻi ʻe he kakai Tikoa ʻae konga ʻe taha, ʻo hangatonu atu ki he fale māʻolunga lahi ʻaia ʻoku tuʻu ʻituʻa, ʻio, ʻo aʻu atu ki he ʻā maka ʻo Ofili.
28Naʻe langaʻi ʻe he kau taulaʻeiki, mei he potu ʻi ʻolunga mei he matapā hoosi, ʻo taki taha hangatonu ki hono fale.
29Pea hoko mo kinautolu naʻe langaʻi ʻe Satoki; ko e foha ʻo Imeli ʻo hangatonu ki hono fale. Pea hoko mo ia naʻe langaʻi ʻe Simaia ko e foha ʻo Sikania, ko e tauhi ʻoe matapā fakahahake,
30Pea hoko mo ia naʻe langaʻi ʻe Hanania ko e foha ʻo Selemia, mo Hanuni ko hono ono ʻoe foha ʻo Salafi, ʻae konga ʻe taha. Pea hoko mo ia naʻe langaʻi ʻe Mesulami ko e foha ʻo Pelakia ʻo hangatonu ki hono fale.
31Pea hoko mo ia naʻe langaʻi ʻe Malikia ko e foha ʻoe tufunga koula, ʻo hoko ki he potu ʻae kakai Netenimi, mo e kau tangata fakatau, ʻo hangatonu ki he matapā ko Mifikati, pea ki he fale ʻi he tuliki.
32Pea ko e potu ʻi he vahaʻa ʻoe tuliki mo e matapā sipi, naʻe langaʻi ia ʻe he kau tufunga koula mo e kau tangata fakatau.