Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Neyemi

Neyemi 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Saraxarali kuntigina Eliyasibi nun a ngaxakeden saraxaraline yi keli walideni. E mɔn yi Yɛxɛɛne So Dɛni tɔn. E yi a rasariɲan, e yi a dɛɛne ti a ma. E yi taan yinna ti siga han sangansoon naxan yi xili Kɛmɛ, e yi na rasariɲan. E mɔn yi taan yinna ti siga han Xananɛli Sangansona.
2Yeriko kaane fan yi walima mɛnna dɛxɔn, e nun Sakuru, Yimiri a dii xɛmɛna.
3Sena kaane yi taan so dɛni tɔn dɛnaxan xili Yɛxɛ So Dɛna. E dɛ wudine ti, e dɛɛne sa e ma e nun e balan wurene.
4Yuriyaa dii xɛmɛn Meremoti fan yi walima na yiren dɛxɔn, Hakɔsi mamandenna. Bereki a dii xɛmɛn Mesulan fan yi walima na yiren dɛxɔn Mesesabele mamandenna, e nun Banahaa dii xɛmɛn Sadɔki.
5Tekowa taan muxune fan yi walima na dɛxɔn ma. Anu, taan muxu gbeene tondi walɛ nɛn walikɛ kuntigine yamarin bun.
6Yoyadaa dii xɛmɛn Paseya nun Besodiyaa dii xɛmɛn Mesulan yi Dɛ Fonni tɔn. E yi a dɛɛn wudine ti, e yi a balan wurene sa.
7Gabayon kaan Melatiya fan yi yinna yirena nde yitɔnma na dɛxɔn ma, e nun Meronoti kaan Yadon nun Gabayon kaa gbɛtɛye nun Misipa kaane. E birin yi walima yamana kanna nan bun Efirati baan sogegododen binni.
8Xarahaa dii xɛmɛn Yusiyɛli fan yi yinna yirena nde yitɔnma na dɛxɔn e nun Xananiya, latikɔnɔn nafalana nde. E yi siga walɛ han Yerusalɛn yinna yigbo yirena.
9Xuru a dii xɛmɛn Rɛfaya fan yi yirena nde yitɔnma na dɛxɔn, Yerusalɛn bɔxɔn fɔxɔ kedenna yirena nde kuntigina.
10Xarumafaa dii xɛmɛn Yɛdaya fan yi walima a banxin yɛtagi, Xasabaneyaa dii xɛmɛn Xatusi fan yi yinna yirena nde yitɔnma na dɛxɔn.
11Xarimi a dii xɛmɛn Malakiya nun Paxata-Moyabaa dii xɛmɛn Xasubu fan yi walima yire gbɛtɛye yi siga han sangansoon naxan xili Buru Gandena.
12Haloxesi a dii xɛmɛn Salun nun a dii tɛmɛne fan yi yinna yirena nde yitɔnma na dɛxɔn, Yerusalɛn bɔxɔn fɔxɔ kedenna yirena nde kuntigina.
13Xanun nun Sanowa kaane yi Lanbanna So Dɛni tɔn. E yi a dɛɛn wudine ti, e yi a balan wurene sa. E mɔn yi nɔngɔnna yɛ wuli keden fan yitɔn taan yinni, siga han Xuruse Ɲɛɲɛ Dɛna.
14Rekabu a dii xɛmɛn Malakiya, Beti-Hakeremi kuntigin yi Xuruse Ɲɛɲɛ Dɛni tɔn. A yi a dɛɛn wudine ti, a yi a balan wurene sa.
15Kola-Xose a dii xɛmɛn Salun, Misipa kuntigin yi Tigi Dɛni tɔn, a yi a ti, a yi a xunna soon so a xun na, a yi a dɛɛn wudine ti, a yi a balan wurene sa. A mɔn yi taan yinni tɔn Selaxa ige ramaraden dɛxɔn, dɛnaxan mangana nakɔɔn fɛma, siga han tedene, dɛnaxan sigama Dawudaa Taani.
16Dɔnxɛn na, Asabuku a dii xɛmɛn Neyemi, Beti-Suru fɔxɔ kedenna kanna yi siga yinni tɔnɲɛ Dawudaa gaburun binni siga han ige malanden binna, siga han mangana sofane banxina.
17A xanbi ra, Lewi bɔnsɔnna muxune yi walima Bani a dii xɛmɛn Rexun bun ma. Hasabi, Keyila fɔxɔ kedenna kuntigin fan yi taan yinni tɔnma a dingirani.
18A ngaxakedenne fan yi walima a xanbi ra, Xenadadaa dii xɛmɛn Bawayi, Keyila fɔxɔ kedenna bonna kuntigin bun.

19Misipa kuntigin Yosuwe a dii xɛmɛna Eseri fan yi yire gbɛtɛ yitɔn, keli yɛngɛ so seene malan banxin yɛtagi, siga han dɛnaxan xili Songenna.
20Sabayi a dii xɛmɛn Baruku fan yi yire gbɛtɛ yitɔn a xanbi ra, keli Songenna ma siga han saraxarali kuntigina Eliyasibi a banxin dɛ ra.
21Yuriyaa dii xɛmɛn Meremoti, Hakɔsi mamandenna fan yi yire gbɛtɛ yitɔn a xanbi ra, keli Eliyasibi a banxin so dɛɛn ma siga han a danna.
22Saraxaraliin naxanye sa keli Yerusalɛn rabilinne yi, ne fan yi walima mɛn xanbi ra.
23Ne fan xanbi ra, Bunyamin nun Xasubu yi walima mɛnni e banxine yɛtagi. Ananiyaa dii xɛmɛn Maaseyaa dii xɛmɛna Asari fan yi walima mɛnni ne xanbi ra a banxin dɛxɔn ma.
24Xenadadaa dii xɛmɛn Binuwi fan yi yire gbɛtɛ yitɔn na xanbi ra, keli Asari a banxin ma siga han yinna songenna nde.
25Yusayi a dii xɛmɛn Palala fan yi walima na yinna songenna yɛtagi e nun sanganso kuyen manga banxin yɛtagi kantan tiine sansanna dɛxɔn. Parosi a dii xɛmɛn Pɛdaya fan yi walima a xanbi ra.
26Ala Batu Banxin walikɛɛn naxanye yi dɔxi Ofɛli geyaan ma, ne fan yi siga yinni tɔnɲɛ han sangansoon songenna ma, dɛɛn naxan xili Ige So Dɛna sogegododen binni.
27Tekowa kaane fan yi yinna yire gbɛtɛ yitɔn ne xanbi ra, keli sangansoon songenna ma siga han Ofɛli yinna.
28Dɛɛn naxan yi xili Soona, saraxaraline fan yi walima na faxan na e banxine yɛtagi.
29Imeri a dii xɛmɛn Sadɔki yi walima e xanbi ra a banxin yɛtagi. A xanbi ra, Sɛkani a dii xɛmɛn Semaya fan yi walima mɛnni, naxan yi dɛɛn kantanma naxan yi xili Sogeteden So Dɛna.
30E xanbi ra, Selemiyaa dii xɛmɛn Xananiya nun Salafaa dii xɛmɛn senninden Xanun yi mɛnni, ne fan yi yire gbɛtɛ yitɔn yinna ma. Bereki a dii xɛmɛn Mesulan fan yi ne xanbi ra, a banxin yɛtagi.
31A xanbi ra, xɛma wanla Malakiya fan yi walima mɛnni, siga han Ala Batu Banxin walikɛne nun yulane banxina Mifikadi dɛɛn yɛtagi, siga han sangansoon naxan sa yinna songenna ma.
32Xɛma wanla bonne nun yulane fan yi yinni tɔn keli sangansoon songenna ma siga han Yɛxɛɛne So Dɛna.
33Sanbalata to a mɛ a nxu mɔn yinna tima, a yi xɔlɔ han! A yi Yahudiyane magele.
34A yi a fala a ngaxakedenne nun Samari kaa sofane yɛɛ xɔri, a naxa, “Yahudiya fangatareni itoe nanse ligama? En tinɲɛ e xa na liga ba? E nɔɛ saraxan bɛ ba? E a raɲanɲɛ to ba? E mɔn nɔɛ gɛmɛ maluxunxine raminɛ ba naxanye bɛndɛn nun se ganxine bun ma?”
35Amonina nde Tobiya yi a dɛxɔn ma, na yi a fala, a naxa, “Hali e ti, xa xulumasena nde sigan ti a fari, e gɛmɛ yinna birin kalama nɛn!”
36Nayi, n yi Ala maxandi, n naxa, “Nxɔ Ala, i tuli mati nxu ra, amasɔtɔ nxu yaxune bata nxu raɲaxu! I marayarabin naxɛtɛ e ma, i yi e rasiga konyiyani.

37I nama diɲa e hakɛne ma, e yulubine nama ba i yɛtagi, amasɔtɔ e bata yinna ti muxune makonbi.”
38Nxu yinni tɔn na kii nin han a yiteyaan tagi taan nabilinni. Yamaan yi na wanla suxu e sɔbɛɛn na.