Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋsǝsɩɩtʋ Lɛlʋɣʋ

Kʋsǝsɩɩtʋ Lɛlʋɣʋ 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑsɑɑ sɩ: Pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ tɔkɩ mɑ kʋsǝsɩɩtʋ nti mɑ sɩɩ-mɛɣɛ sɑŋɑ ɩsǝntɔ tɔ nɑ ɩ́ lɑkɩ-tɩ́. Mpʋ pɩ́ɩ́ lɑnɑ nɑ ɩ́ wɛɛnɑ weesuɣu nɑ ɩ́ huki. Nɑ ɩ́ tɔɣɔ tɛtʋ nti mɑ heelɑ mǝ cɑɑnɑɑ nɑ tuunɑʋ sɩ mɑɑ hɑ-mɛ tɔ.
2Ɩ́ tɔɔsɩ tɔntɛ nte mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ mɑ mɑ tʋ-mɛɣɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ pɩɩsɩ nɩɩlɛ tǝcu tɔ tǝ tɔɔ. Mɑ tʋ-mɛɣɛ kʋnyɔŋ ŋkʋɣʋ sɩ mɑ nɑɑkɩ sɩ ɩ́ cɑɑkɩ mɑ kʋsǝsɩɩtʋ tɔkʋɣʋ yɑ́ɑ́ ɩɩ cɑɑkɩ.
3Kʋnyɔŋ ŋkʋ kʋ wɑɑlɩ kɛ́ nyɔɣɔsɩ lɩ́ɩ́-mɛ, hɑlǝnɑ mɑ tɔɔ-mɛ nɑ mɑnnɑ. Mǝ cɑɑnɑɑ yɑɑ mǝ tɑɑ nɔɣɔlʋ tɑɑ nyɩ tɔɣɔnɑɣɑ ŋkɛ. Mɑ lɑpɑ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ ɩ́ cɛkǝnɑ sɩ pǝ tɑɣɑ tɔɣɔnɑɣɑ tike kɛ yʋlʋ kɑ hikinɑ weesuɣu. Amɑ nɑ tɔm nti tǝ lɩɩkǝnɑ Ɩsɔ nɔɣɔ tɑɑ tɔtɔɣɔ.
4Nɑ mǝ tɔntɛ kɑtɑtǝlɑɣɑ ŋkɛɣɛ pɩɩsɩ nɩɩlɛ ɩnɩ, mǝ wontu kʋsusuutu tɑ cǝlɩ. Pǝ́cɔ́ mǝ nɔɔhɛɛ tɑ mʋlɩ.
5Pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ ɩ́ cɛkǝnɑ kɛ́ sɩ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ mɑ mɑ hɔŋ mǝ ŋkpɑŋʋɣʋ kɛ́ ɩsɩɩ yʋlʋ sɛɣɛsʋɣʋ ɩ pǝyɑɣɑ tɔ.
6Ɩ́ tɔ́kɩ mɑ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ ɩ́ tɔŋ ɩsɩɩ mɑ cɑɑkɩ tɔ, nɑ ɩ́ nyɑŋnɑ-m.
7Mpi tɔ, mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ mɑ mɑɑ yele nɑ ɩ́ sʋʋ tɛtʋ kʋpɑntʋ tɑɑ. Pusi kpeŋ tǝ tɑɑ kɛ́ nɑ lʋm sɛɛlɑɑ hɩɩkɩ yem kɛ́ tɛtɛkɑ nɑ pulɑsɩ tɑɑ. Nɑ lɩɩnɑ kɛ pɑɑ timpi.
8Nɑ tǝ tɑɑ tɔtɔɣɔ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ tɩɩŋ kʋlʋlʋŋ ɩsɩɩ wei pɑ yɑɑ sɩ lɛsɛŋnɑɑ nɑ fikinɑɑ nɑ kǝlenɑtiyee nɑ olifinɑɑ tɔ pǝ tɑwɑ nɑ tɩɩŋ nim.
9Tǝnɑɣɑ ɩ́ kɑ́ tɔɣɔ nɑ ɩ́ hɑɣɑ. Ɩ́ kɑɑ lɑŋ pʋlʋpʋ. Nɑ ɩ́ lǝsǝɣɩ nyǝɣǝtʋ kɛ pɛɛ tɑɑ, nɑ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kɛ pulɑsɩ tɑɑ.
10Ɩ́ wɛɛkǝnɑ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ ḿpʋ́ɣʋ́ ɑtɔlǝfɔ, ɩlɛnɑ ɩ́ sɛɛkɩ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɛ ɩ́ nɑ tǝmlɛ kɛ tɛtʋ kʋpɑntʋ nti ɩ hɑ-mɛɣɛ mpʋ tɔ tǝ tɔɔ.
11Ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ pǝ tɑɑ kɔɔ nɑ ɩ́ sɔɔ Tɑcɑɑ mǝ Ɩsɔ mɑ mɑ tɔɔ, nɑ ɩ́ yele mɑ kiiŋ nɑ mɑ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ mɑ kʋtʋtʋtʋ nti mɑ hʋlɑ-mɛɣɛ sɑŋɑ ɩsǝntɔ tɔɣɔ lɑpʋ.
12Ɩ́ kɑ́ kɔɔ nɑ ɩ́ wɛɛnɑ mǝ tɩ nɑ ɩ́ tɔ́kɩ nɑ ɩ́ hɑkɩ. Hɑlǝnɑ ɩ́ ŋmɑ́ tɛɛsɩ kʋpɑŋsɩ nɑ ɩ́ cɑɣɑ.
13Mǝ tɔlɑ tǝnɑ kɑ́ huki nɑ ɩ́ wɛɛnɑ liɣitee, nɑ wʋlɑnɑɑ, nɑ mǝ wɛnɑʋ tǝnɑ sɔɔsǝɣɩ tɑm.
14Ɩ́ kpɑ mǝ tɩ, nɑ pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ ɩ́ lɑ́ kɑlɑmpɑɑnɩ nɑ ɩ́ sɔɔ Tɑcɑɑ mɑ mɑ tɔɔ. Pǝ́cɔ́ mɑ cɛpǝnɑ-mɛ nɑ mɑ lǝsɩ-mɛɣɛ Icipiti yomle tɑɑ.
15Mɑ́ tiikinɑ-mɛɣɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ ɑnɑɑm ɩsɑɣɑʋ ɩnɛ ɩ tɑɑ kɛ́ pǝcɛŋnɑɑ nɑ pǝcɛsɩ hɛkʋ tɑɑ. Ɩ́ kɔmɑ nɑ ɩ́ tɑlɑ wʋlɑɣɑ tɑɑ nɑ lʋm fɛɩ tɔ, mɑ́ tʋlǝnɑ sɛɛlʋ tɔɔ kɛ́ kʋkpɑmʋɣʋ toŋ nyǝŋkʋ tɑɑ.
16Mɑ cɑlǝnɑ-mɛɣɛ mɑnnɑ wei mǝ cɑɑnɑɑ tɑɑ nyɩ tɔ. Mɑ tʋ-mɛɣɛ kʋnyɔŋ ŋkʋɣʋ sɩ mɑ nɑɑkɩ mǝ wɑɑlɩ. Ɩlɛnɑ mɑ lɑ-mɛɣɛ kʋpɑntʋ.
17Pǝ fɛɩ sɩ ɩ́ mɑɣɑsɩ mǝ tɑɑ sɩ mǝ toŋ nɑ mǝ niŋ kɛ ɩ́ lɑpǝnɑɑ nɑ ɩ hiki wɛnɑʋ mpɩ.
18Ɩ́ tɔɔsɩ sɩ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ hɑnɑ-mɛɣɛ toŋ nɑ ɩ́ hiki pǝ tǝnɑ. Nɑ nti ɩ lɑkɩ-mɛɣɛ sɑŋɑ ɩsǝntɔ tɔ ntɩ tǝ sɔɔsǝɣǝnɑ toŋ kɛ nɔɣɔ ŋkɑ ɩ nɑ mǝ cɑɑnɑɑ pɑɑ pɛɛlɑɑ tɔ.

19Ye ɩ́ sɔɔwɑ Tɑcɑɑ Ɩsɔ mɑ́ mɑ tɔɔ nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ tɩɩŋ nɑ ɩ́ lɑkɩ-ɩ tǝmlɛ nɑ ɩ́ luŋiɣi-ɩ, mɑ heeliɣi-mɛ tǝfoo kɛ sɑŋɑ sɩ ɩ́ lepɑɣɑ.
20Pɔpɔtʋ fɛɩ leleŋ ye ɩ́ kisɑ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɛ nɩɩnɑʋ, ɩ́ leki kɛ́ ɩsɩɩ piitimnɑɑ mpɑ ɩ tɔŋɑ kʋɣʋ kɛ mǝ ɩsɛntɑɑ ɩsǝntɔ tɔ.