Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋsǝsɩɩtʋ Lɛlʋɣʋ

Kʋsǝsɩɩtʋ Lɛlʋɣʋ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ tǝ kpɑɣɑ mpɑɑʋ nɑ tǝ́ kpɑnɑ Pɑsɑŋ tɔɔ. Ɩlɛnɑ tǝnɑ wulɑʋ Oki nɑ ɩ yǝlɑɑ tǝnɑ pɑ lɩɩ tɑ tɔɔ sɩ pɑ yookinɑ-tʋɣʋ Ɩtǝlei.
2Ntɛnɑ Tɑcɑɑ heeli-m sɩ: Ɩ́ tɑɑ nyɑnɑ-ɩ. Mɑ tʋɣɩ ɩ́ nɑ ɩ yǝlɑɑ nɑ ɩ tɛtʋ tǝnɑɣɑ mǝ niŋ tɑɑ. Ɩ́ lɑnɑ-ɩ ɩsɩɩ ɩ́ lɑpǝnɑ Amolii nyǝ́mɑ wulɑʋ Sihoŋ wei ɩ kɑ wɛ Hɛsǝpɔŋ ɩcɑtɛ tɑɑ tɔ.
3Tɑmpɑm pǝlɛ nɑ tɑ́ Ɩsɔ Tɑcɑɑ tɑsɑ wulɑʋ Oki nɑ ɩ yǝlɑɑ tǝnɑɣɑ tɑ́ niŋ tɑɑ kɛ́ tʋɣʋ, nɑ tǝ́ kʋ-wɛ. Pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ tɑ fiti.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ tǝ lɛɛkɑ pɑ ɑcɑlɛɛ tǝnɑ, pɑɑ kʋlʋmtǝlɛ tǝ tɑ fiti. A kɑ wɛ ɑcɑlɛɛ nɩɩtoso kɛ́. Pǝ kpɑɣɑʋ Alǝkɔpɩ hɔɣɔlʋɣʋ tǝnɑ tɔ nɑ Pɑsɑŋ tɛtʋ tɑɑ timpi Oki tɔkɑɣɑ kɑwulɑɣɑ tɔ.
5Pɑɑ ŋmɑwɑ ɑcɑlɛɛ ɑnǝɣɩ teu kɛ́, nɑ ɑ koloosi kʋlɑɑ nɑ ɑ Kɑmpʋnɑɑ kɛ nyǝɣǝtʋ. Pǝ́ kɑɑsɑ lɛnnɑ tɔtɔɣɔ tuutuumɑ, ɑ fɛɩ koloosi.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ tǝ kpiisɑ pɑ tǝnɑ ɩsɩɩ tǝ lɑpʋ Hɛsǝpɔŋ wulɑʋ Sihoŋ ɑcɑlɛɛ tɑɑ tɔ. Nɑ tǝ́ kʋ́ ɑpɑlɑɑ nɑ ɑlɑɑ nɑ piyɑ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ kɑ tǝŋsɑ-wɛɣɛ mpusi kɛ́.
7Amɑ pǝ yelɑ tɔlɑ nɑ ɑcɑlɛɛ tɑɑ wontu ɩlɛnɑ tɑ́ɑ́ kpɑɣɑ nɑ tǝ́ sɩɩnɑ tɑ́ tɩ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ lɑpɑ wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ, nɑ tǝ́ lɛɛkɩ Amolii ɑwulɑɑ nɑɑlɛ tɛtʋ. Mpɛ ɩnɩ pɑɑ wɛnɑ Yɑɑtɑnɩ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ kɛ́. Pɑ tɛtʋ ntɛ́ pǝ kpɑɣɑʋ Alǝnɔŋ lɔɔʋ tɔ, hɑlǝnɑ Hɛɛmɔŋ pʋɣʋ.
9Sitɔŋ nyǝ́mɑ nɑ́ yɑɑkɑɣɑ-kʋɣʋ sɩ Siliyoŋ. Nɑ Amolii nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ yɑɑkɩ-kʋ sɩ Senii.
10Oki kɑwulɑɣɑ ɑcɑlɛɛ nnɑ tǝ lɛɛkɑɑ tɔɣɔlɛ pulɑsɩ tɑɑ tɛtɛkǝlɛ ɑcɑlɛɛ tǝnɑ. Nɑ Kɑlɑɑtɩ nɑ Pɑsɑŋ tɛtʋ tǝnɑ hɑlǝnɑ Sɑlǝkɑ nɑ Ɩtǝlei pǝ tɛtʋ.
11Wulɑʋ Oki tike kɑ kɛnɑ Lefɑyi nyǝ́mɑ kɑkɑɑsɑɣɑ. Ɩ sǝtʋ ɑtɑkɑɑ kɛ́ nyǝɣǝlʋɣʋ kɛ́, nɑ ɩ tɑɣɑlǝŋ wɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ liɣiti nɑ hɔɣɔlʋɣʋ, nɑ ɩ wɑŋ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ nɑɑlɛ. Hɑlɩ ɩ wɛ Amoni nyǝ́mɑ ɩcɑtɛ sɔsɔɔlɛ Lɑpɑ tɑɑ.
12Wɑɑtʋ wei tǝ lɛɛkɑ tɛtʋ ntɩ ɩlɛnɑ mɑ́ hɑ Lupɛŋ nɑ Kɑtɩ nyǝ́mɑ kɛ pǝ́ kpɑɣɑʋ Alʋwɛɛ tɛtʋ, nɑ pǝ́ cɔɔ Alǝnɔŋ lɔɔʋ tɔ, nɑ pǝ́ kpɛŋnɑ Kɑlɑɑtɩ pʋɣʋ hɔɣɔlʋɣʋ ɑcɑlɛɛ.
13Ɩlɛnɑ mɑ́ cɛlɑ Mɑnɑsee kpekǝle hɔɣɔlʋɣʋ lɛŋkʋ kɛ Kɑlɑɑtɩ tɛtʋ kʋkɑɑsǝtʋ nɑ Oki kɑwulɑɣɑ nyǝntʋ tǝnɑ kɛ Pɑsɑŋ tɛtʋ tɑɑ. Pɑ́ yɑɑkɑɣɑ Alǝkɔpɩ nyǝntʋ nɑ Pɑsɑŋ nyǝntʋ kɛ Lefɑyi nyǝ́mɑ tɛtʋ kɛ́.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ Mɑnɑsee kpekǝle tɑɑ tʋ Yɑyii lɛɛkɑ Alǝkɔpɩ tɛtʋ kɛ Pɑsɑŋ tɑɑ. Hɑlǝnɑ Kesuli nyǝ́mɑ nɑ Mɑɑkɑtɩ nyǝ́mɑ pɑ tɛtʋ toŋɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ lɑɣɑsɩ-yɛɣɛ hǝtɛ sɩ Yɑyii ɑcɑlɛɛ, nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-yɛɣɛ ḿpʋ́ɣʋ́ hɑlǝnɑ sɑŋɑ.
15Ntɛnɑ mɑ́ hɑ́ Mɑnɑsee kpekǝle tʋ Mɑkii lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ Kɑlɑɑtɩ hɔɣɔlʋɣʋ.
16Nɑ Lupɛŋ nɑ Kɑtɩ pǝ nyǝ́mɑ kɛ Alǝnɔŋ nɑ Kɑlɑɑtɩ pǝ hɛkʋ hɔɣɔlʋɣʋ. Tǝ toŋɑ ntɛ́ Alǝnɔŋ lɔɔʋ nɑ pǝ tɛɛ tɔɔ. Tǝ nɑ Amoni nyǝ́mɑ pɑ nyǝŋkɑ ntɛ́ Yɑpɔkɩ lɔɔʋ.
17Ilim tǝtʋlɛ tɔɔ toŋɑ nɑ́ mɑlɑ Yɑɑtɑnɩ tɛtɛkǝlɛ kɛ Kenesɑlɛtɩ lʋcɑɣɑm nɑ teŋku kʋsǝpʋ pǝ hɛkʋ tɑɑ kɛ́. Hɑlǝnɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ kɛ́ Pisikɑ pʋɣʋ luɣu.
18Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ kɛ́ Moisi heelɑ-wɛ sɩ: Mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ tʋ mǝ niŋ tɑɑ kɛ́ Yɑɑtɑnɩ ilim tǝlɩɩlɛ tɛtʋ sɩ tǝ́ pǝsɩ mǝ nyǝntʋ. Ɩlɛ mǝ tɑɑ yoolɑɑ tǝnɑ ɩ́ kpɑɣɑ mǝ yoou wontu nɑ ɩ́ tɛɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ nɔɣɔ.

19Mǝ ɑlɑɑ nɑ mǝ piyɑ nɑ mǝ kɑlǝkǝŋ tike kɑ́ cɑɣɑnɑ ɑcɑlɛɛ nnɑ mɑ hɑ-mɛ ɩsǝntɔ tɔ ɑ tɑɑ. Mpi tɔ, mǝ nyǝ́mɑ sɩ ɩ́ wɛnɑ kɑlǝkǝŋ tuutuumɑ.
20Pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ sǝnɑ mǝ tɛɛtʋnɑɑ kɛ ḿpʋ́ɣʋ́. Hɑlǝnɑ Ɩsɔ yele nɑ pɛlɛ pɑ́ hiki pɑ tɛtʋ ɩsɩɩ mǝ hikuɣu mǝ nyǝntʋ kɛ Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ nɑ wɑɑlɩ cǝnɛ tɔ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ pɑɑ mǝ tɑɑ wei ɩ kɑ́ mǝlɩ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ tɛtʋ nti Tɑcɑɑ hɑ-ɩ tɔ tǝ tɑɑ.
21Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi tɔmɑ Yosuwee sɩ: N nɑnɑ nyɑ́ ɩsǝpee kɛ pǝ tǝnɑ mpi Tɑcɑɑ mǝ Ɩsɔ lɑpǝnɑ Amolii ɑwulɑɑ nɑɑlɛ ɩnɩ tɔ. Mpʋ ɩnɩ tɔtɔɣɔ Tɑcɑɑ kɑ lɑnɑ ɑwulɑɑ mpɑ pɑ tǝnɑ n kɑ yoonɑ pɔɣɔ wɑɑlɩ tɔ.
22Ɩ́ tɑɑ nyɑnɑ-wɛ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ mǝ Ɩsɔ kɑ́ yoonɑ nɑ mǝ nɔɣɔ.
23Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ kɛ́ mɑ wiikɑɣɑnɑ Tɑcɑɑ sɩ:
24Ɩsɔ Tɑcɑɑ, nyɑ́ toŋ nɑ nyɑ́ sɔsɔɔntʋ kɛ n hʋlɑ nyɑ́ tǝmlɛ tʋ mɑ́. Mpi tɔ, pɑɑ ɩsɔtɑɑ yɑɑ ɑtɛ, nyɑ́ sɑɑlɑ nɔɣɔlʋ ɩ fɛɩ sɩ ɩ kɛɛkǝnɑ nyɑ́ tǝmɑ sɔsɔɔnɑ, yɑɑ nyɑ́ kɔkɔlɔ nyǝmnɑɑ pɑnɛ.
25Ɩlɛ hɑɩ Ɩsɔ, mɑ kpɑ nyɑ́ yule. Yele nɑ mɑ́ tɛsɩ Yɑɑtɑnɩ nɑ mɑ́ nɑ tɛtʋ kʋpɑntʋ ntɩ, nɑ tǝ pulɑsɩ nɑ Lipɑŋ pɔɔŋ.
26Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɑɑ kpɑnɑ-m mǝ mɑɣɑmɑɣɑ mǝ nyʋɣʋ tɔɔ, nɑ ɩ́ kisi-m nɩɩnɑʋ. Hɑlǝnɑ ɩ́ tɔ-m sɩ: Mɑ kɑwɑ. Tɑɑ tɑsɑ-m yɔɣɔtǝnɑʋ kɛ tɔm ntɩ.
27Kʋlɩ nɑ ń kpɑ Pisikɑ pʋɣʋ nyʋɣʋ tɑɑ nɑ ń kʋsɩ ɩsɛ nɑ ń nyǝnɩ nɑ ń cɔɔ. Amɑ mɑ kɑɑ yele nɑ ń tɛsɩ Yɑɑtɑnɩ kɛ tɛsʋɣʋ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ́.
28Amɑ tɛlǝsɩ Yosuwee kɛ mɑ kʋlɑpǝlɛ nɑ ń sɔɔsɩ-ɩ ɑpɑlʋtʋ. Mpi tɔ, ɩnɩ ɩ kɑ́ tʋnɑ yǝlɑɑ pɑnɛɣɛ nɔɣɔ nɑ ɩ́ tɑnɑ-wɛɣɛ tɛtʋ nti n kɑ nɑwɑ mpʋ tɔ.
29Pǝ kpɑɣɑʋ wɑɑtʋ ɩnɩ tɔɣɔ tǝ cɑɣɑ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ tǝnɑɣɑ Pɛtɩ-Peyɔɔ ɩsɛntɑɑ.