Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - IKUƆ́ KÓNTÍMÙ

IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dí mpĩ́ nyɛtɑnnɔ̀ m mɛ ndi duɔ́ nyɛ̀ yíe nkɛ́ndɔɔri yɛ̀ yɛ̃mmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ dí nfòù kɛ́sṹṹ nkɛ́tiekɛ kɛtenkɛ̀, ti Yiɛ̀ nKuyie ndo bɛ́i nkɛ́ĩkú kɛ dɔ̀ kù yóó duɔ́ nkɛ̀ di yɛmbɛ̀.
2Di bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù duɔ́ nkɛ̀ di ce mmùù cèmmu yɛbie nsipísìnɑ̀ɑ̀ dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ, kɛ̀ kù di tɑnnɛ́ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ miɛkɛ, kɛ di kɛ̃́kùnnɛ kɛ di yɑ̀ɑ́kɛ́ kɛ bo yɑ̀ di yɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ̀, kɛ̀ nsɑ̀ di bo mpĩ́ nku tɑnnɔ̀ yoo di bo yɛ̀ yetɛ.
3Kuù yóu kɛ̀ di tɑ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ dikònnì di pĩ nkɛ̀ kù di duɔ́ mmudiì bɛ̀ tu mù mɑ́nnì, di do í yɛ̃́ mù díndi nɛ̀ di yɛmbɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ dí bɑntɛ́ kɛ dò nhonìtì í fòùnɛ̀ mudiì mɑ́ɑ̀ dɔkɛ, kòò fòùnɛ̀ tìì yìɛ̀ní tìnti ti Yiɛ̀ nKuyie nnùù miɛkɛ.
4Yɛɛ̀ bie nsipísìnɑ̀ɑ̀ miɛkɛ di yɑ̀ɑ̀tì í kɛ̃rí di nɑɑ̀cɛ̀i mɛ nyí mùútí.
5Bɑntɛ́nɛ̀ kɛ dò nti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di tié nhonìtì ɔ̃ɔ̃ tiémmɛ̀ mmɛ o birɛ.
6Dí nyíé ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku kuɔ́ kɛ́ntũ nku kó kucɛ kɛ́ nkù dé.
7Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù yóó di tɑnnɛ́mu kɛtensɑ̀ɑ̀kɛ̀ ikó mborɛ̀ nɛ̀ sibií nɛ̀ yɛnɛ́bòrɛ̀, kɛ̀ mɛniɛ nyiɛ̀ní itɑ̃fuɔ nnɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
8Dɛ kó kɛtenkɛ̀ tidiitì bɛ̀ tu tì bèdéè nɛ̀ titɛtì bɛ̀ tu tì ɔ́dìsì nɛ̀ dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀ nɛ̀ dɛtɛrɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ fìkíè nɛ̀ dɛtɛrɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ kèdènɑ́díè, kɛ̀ odìfíè kó dɛtie mbo kɛ̀ mɛcekùɔ̀ mbo.
9Dɛ kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ di yóó nyo ndi dɔ́mɛ̀ mmɛ dɛ̀mɑrɛ̀ í yóó di dóntɛ́, bɛ̀ í yó ndi beu tidiitì. Dɛ kó kɛtenkɛ̀ kó yɛtɑ̃́rɛ̀ mɔ̀kɛ timɑ́tì nti, kɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ mɔ̀kɛ disɔɔwũɔ̃̀.
10Kɛ̀ di di kɛ sɑ̀nnɛ̀ dí ndɔú nti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te nɛ̀ mutɔ̃mmú dihɛì sɑ̀ɑ̀rì kù di duɔ́ ndì kpɛ́í.
11Dí ndɑkɛ kɛ bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te, kɛ́yóu di bo ntũmmɛ̀ ku tɑnnɔ̀ nɛ̀ ku kuɔ́ nɛ̀ ku tié n di duɔ̀ ndɛ̀ yíe,
12kɛ̀ di di kɛ sɑ̀nnɛ̀ kɛ mɑɑ́ sicɛ̃sɑ̀ɑ̀sì kɛ ɑ̃,
13kɛ mɔ̀ɔ̀tɛ iwũɔ̃ pɛ́u idiɛyì nɛ̀ isɑ́m̀pɔ́ì, kɛ mɔ̀ɔ̀tɛ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ, kɛ kpɑ̀rìkɛ̀, dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ bo.
14Dí dɔɔ̀ mɛyɔɔ̀mmɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́ mɔɔtɛ tɛfentɛ̀ kɛ́yɛ̃̀ nti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kùù di dènnɛní Esibiti di do tú dɛ̀ tidɑɑtì,
15kɛ duɔ́ nkɛ̀ di cè nfɛkpɑ́fɛ̀ fiɛ mmiɛkɛ, iwɑɑyɛiyi bo dɛ̀ nɛ̀ inɑɑ́, kɛ̀ sinɛ́yɛ̃ĩ di pĩ nkɛ̀ mɛniɛ nyí mbo, kɛ̀ kùu dennɛní mɛniɛ nkupèrìkù miɛkɛ.
16Kɛ di duɔ́ mmudiì di yɛmbɛ̀ do í yɛ̃́ mù bɛ̀ tu mù mɑ́nnì kɛ̀ di di. Kù yóu kɛ̀ di tɑ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ kɛ̀ kù bo di yɑ́ɑ́kɛ́mu kɛ di kɛ̃́kùnnɛ kɛ́deè kɛ nɛ́ di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀.
17Dí ndɑkɛ kɛ bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ ndò di kó muwɛ̃rímú mmu nɛ̀ di kó mutɔ̃mmú mmu di pɛ̀tɛ́mɛ̀ dɛ kó tikpɑ̀tì.
18Di bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í, kuù di pɑ̃mɛ̀ muwɛ̃rímú kɛ̀ di pɛ̀tɛ́nɛ̀ dɛ kó tikpɑ̀tì, kù mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ di bo bɑntɛ́ kù pĩ̀ḿmɛ̀ mmɛ mɛtɑummɛ̀ kù do bɛ́i nkɛ́ĩkú kɛ dɔ̀ kù bo dɔɔ̀nɛ̀mɛ̀ di yɛmbɛ̀, dɛ̀ mɛ̀ ndòmmɛ̀ yíe.

19Kɛ̀ di yɛ̃̀ nti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kɛ tũ̀nnɛ yɛbɔkɛ̀ kɛ yɛ̀ fìé iwũɔ̃, kɛ kɔ̃nkù yɛ̀ ììkɛ̀ kɛ yɛ̀ bɑ̀ɑ́ ndi yóó kúmu. N di cɑummu yíe.
20Timɔ́mmɔnti nti kɛ̀ di í yie nti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te ku kpɛti di yóó kúmu kɛ́deè ibotí tɛì kù kɔ̀ùtì ì di ììkɛ̀ i kɔ̃mɛ.