Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋsǝsɩɩtʋ Lɛlʋɣʋ

Kʋsǝsɩɩtʋ Lɛlʋɣʋ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɔmnɑɑ mpɑ mpɑ Moisi heelɑ Ɩsɛɣɛlɩ yǝlɑɑ tǝnɑɣɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ, nɑ pǝ́cɔ́ pɑ́ tɛsǝɣɩ Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ kɛ Sufɩ ɩsɛntɑɑ, nɑ Pɑlɑŋ nɑ Tofɛlɩ nɑ Lɑpɑŋ nɑ Hɑsɑlɔti nɑ Ti-Sɑhɑpɩ pɑ hɛkʋ tɑɑ tɔɣɔlɔ.
2Pɑ lɩɩʋ Holɛpʋ nɑ pɑ́ kpɑɣɑ Ɩtɔm pʋɣʋ mpɑɑʋ tɔ, kʋyɛɛŋ nɑɑnʋwɑ nɑ kʋlʋmʋɣʋ kɛ pɑ lɑpɑ, hɑlǝnɑ Kɑtɛɛsɩ-Pɑɑneyɑ.
3Pɑ Icipiti lɩɩʋ pǝnɑɣɑ nɩɩlɛ nyǝŋkɑ, ɩsɔtʋ nɑɑnʋwɑ nɑ kʋlʋm nyǝŋ kʋyɑkʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkʋ tɑɑ kɛ́ Moisi heelɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ nti Tɑcɑɑ kɑ tʋ-ɩ sɩ ɩ́ tɛlǝsɩ-wɛ tɔ.
4Wɑɑtʋ wei ɩ yoowɑ nɑ ɩ́ kǝlɩ Amolii nyǝ́mɑ wulɑʋ Sihoŋ wei ɩ kɑ wɛ Hɛsǝpɔŋ ɩcɑtɛ tɑɑ tɔ, nɑ Pɑsɑŋ nyǝŋ Oki wei ɩ tɔkɑɣɑ kɑwulɑɣɑ kɛ Asetɑloti nɑ Ɩtǝlei pɑ ɑcɑlɛɛ tɔɔ tɔ.
5Sɑɑ wei pɑ wɛ Mowɑpʋ tɛtʋ tɑɑ, nɑ pɑ́ tɑ tɛsǝtɑ Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ tɔɣɔ Moisi cɑɑlɑ kʋsǝsɩɩtʋ tǝnɛ tǝ tɔm kɛ sɛɣɛsʋɣʋ sɩ:
6Wɑɑtʋ wei tɩɩ wɛ Holɛpʋ pʋɣʋ kiŋ tǝnɑ tɔɣɔ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ, tǝ tɑɑŋɑ tǝnɑ tǝcɑm.
7Pǝ tɔɔ tɔ, tǝ́ kpɛsɩ nɑ tǝ́ polo pulɑsɩ hɔɣɔlǝŋ tɑɑ timpi Amolii nyǝ́mɑ wɛɛ tɔ. Nɑ pǝ cɔlɔ Kɑnɑɑŋ nyǝ́mɑ tɛtʋnɑɑ tɑɑ kɛ́ pǝ kpɑɣɑʋ Yɑɑtɑnɩ kɑcǝkɑ, nɑ pulɑsɩ hɔɣɔlʋɣʋ, nɑ tɛtɛkǝlɛ, nɑ Nekɛfɩ, nɑ teŋku Metitelɑnee ɩmɑlɑʋ kɛ Kɑnɑɑŋ nyǝ́mɑ tɛtʋ tɑɑ tɔ. Nɑ Lipɑŋ, hɑlǝnɑ pɔɣɔ sɔsɑɣɑ Ɩfǝlɑtɩ.
8Ɩ́ nɑwɑɑ, mǝ niŋ tɑɑ kɛ́ mɑ tʋ́ tɛtʋ tǝnɑ. Mpʋ tɔ, ɩ́ polo nɑ ɩ́ mʋ-tɩ. Tɑcɑɑ kɑ yɔɣɔtǝnɑ tuunɑʋ kɛ́ sɩ ɩ kɑ́ hɑ-tǝɣɩ mǝ cɑɑnɑɑ Apǝlɑhɑm nɑ Ɩsɑɑkɑ nɑ Yɑkɔpʋ, nɑ pɛlɛ pɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tǝnɑɣɑ pɑ wɑɑlɩ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi tɔmɑ sɩ: Mɑɑ heelɑ-mɛɣɛ Holɛpʋ pʋɣʋ kiŋ sɩ mɑɑ pǝsǝɣɩ nɑ mɑ́ pɑɑsǝnɑ-mɛɣɛ mɑ tike.
10Mpi tɔ, Tɑcɑɑ mǝ Ɩsɔ lɑpɑɣɑ nɑ ɩ́ huki, nɑ sɑŋɑ tɑɑ ɩ́ wɛ pɑɣɑlɛ ɩsɩɩ ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ.
11Mǝ cɑɑnɑɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ ɩ́ yele nɑ ɩ́ sɔɔsɩ hukuɣu kɛ tɔm iyɑɣɑ (1000). Nɑ ɩ́ kooli-mɛɣɛ kʋpɑntʋ ɩsɩɩ ɩ kɑ sɩɩʋ nɔɣɔ tɔ.
12Ɩsǝnɑɣɑ mɑɑ pǝsɩ mɑ tike nɑ mɑ́ sǝɣǝlɩ mǝ sǝɣǝlɑ nɑ mǝ wɑhɑlɑnɑɑ nɑ mǝ yooŋ?
13Ɩ́ lǝsɩ mǝ kpekɑ tɑɑ kɛ́ lǝmɑɣɑsɛɛ nyǝ́mɑ nɑ mpɑ pɑ nyǝ́mɑ yɑɑsi nɑ pɑ hǝtɛ yɑɑwɑ tɔ, nɑ mɑ́ kpɑ-wɛɣɛ mǝ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ.
14Hɑlɩ ɩ́ cɔ-m sɩ mɑ kʋmɑɣɑsǝtʋ ntɩ tǝ wɛ teu.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ kpɑ mpɛ ɩnɩ pɑ tɑɑ lǝmɑɣɑsɛɛ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ hǝlɑ yɑɑwɑ tɔɣɔ yǝlɑɑ iyɑɣɑ (1000) nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, nɑ nɩɩnʋwɑ (100) nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, nɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, nɑ nɑɑnʋwɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ. Nɑ mɑ́ kpɑ mpɑ pǝ kɑɑsɑɑ tɔ pɑ tɑɑ kɛ́ pɑɑ kpekǝle nte tǝ ɑkewenɑɑ.
16Ɩlɛnɑ mɑ́ tʋ́ mǝ tɔm hʋʋlɑɑ sɩ ye tɔm mɑɣɑnɑ mǝ tɛɛtʋnɑɑ kɛ pɑ tɑɑ pɑ tike, yɑɑ mǝ nɑ cɑɣɑlɑɑ, ɩ́ welisi tǝ tɑɑ kɛ́ teu nɑ ɩ́ tǝŋ ɩsǝnɑ tɑmpɑnɑ sǝŋɑɑ tɔ, nɑ ɩ́ hʋʋ-tɩ.
17Ɩ́ tɑɑ fɑɣɑsɩ yǝlɑɑ kɛ mǝ hʋʋlɛnɑɑ tɑɑ. Pɑɑ toŋtʋ pɑɑ kʋnyɔntʋ, pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ nɩɩnɑ-wɛɣɛ. Ɩ́ tɑɑ see yǝlɑɑ. Mpi tɔ, Ɩsɔ hǝtɛ tɑɑ kɛ́ ɩ́ hʋʋkǝnɑ. Nti tǝ́ wɛ-mɛɣɛ kɑtɛ ɩlɛ ɩ́ kɔnɑ-tɩ nɑ mɑ́ nɩɩ.
18Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ mɑ tʋ-mɛɣɛ nti nti ɩ́ kɑ́ lɑ tɔ.

19Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ tǝ kʋlɑ Holɛpʋ pʋɣʋ ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ́ heeluɣu-tʋ tɔ, nɑ tǝ́ fɑɣɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ ɑnɑɑm ɑsolɑ nyǝntʋ ntɩ, ɩsɩɩ ɩ́ nyǝm tɔ. Amolii nyǝ́mɑ pʋɣʋ mpɑɑʋ kɛ tǝ kpɑɣɑɑ nɑ tǝ́ tɑlɑ Kɑtɛɛsɩ-Pɑɑneyɑ.
20Hɑlɩ mɑ heelɑ-mɛ sɩ ɩ́ tɑpɑ Amolii nyǝ́mɑ pʋɣʋ ŋku tɑ́ Ɩsɔ Tɑcɑɑ hɑ-tʋ tɔɣɔlɛ.
21Ɩsɔ tʋwɑ tɛtʋ tǝnɑɣɑ mǝ niŋ tɑɑ kɛ́. Ɩ́ kʋlɩ nɑ ɩ́ mʋ-tɩ nɑ tǝ́ pǝsɩ mǝ nyǝntʋ, ɩsɩɩ mǝ cɑɑnɑɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɑ heeluɣu-mɛ tɔ. Ɩ́ tɑɑ nyɑ́. Pǝyele mǝ lɑŋɑ ɩ́ tɑɑ ŋmɑɑ pɑɑ pǝcɔ.
22Tǝnɑɣɑ mǝ tǝnɑ ɩ́ kɔmɑ mɑ kiŋ nɑ ɩ́ tɔŋ sɩ: Tǝ́ tili ɑpɑlɑɑ kɛ tɑ́ nɔɣɔ tɔɔ, nɑ pɑ́ feŋ tɛtʋ ntɩ nɑ pɑ́ hʋ́lɩ́-tʋɣʋ mpɑɑʋ ŋku tɩɩ kpɑɣɑ tɔ. Nɑ ɑcɑlɛɛ nnɑ nnɑ tɩɩ tɑlɑ tɔ.
23Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ sɑmɑ mǝ lǝmɑɣɑsɛɛ ɑnɩ. Ɩlɛnɑ mɑ́ lǝsɩ mǝ kpekɑ tɑɑ kɛ́ yʋlʋ yʋlʋ kɛ́ yǝlɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ.
24Mpɛ ɩnɩ pɑ tɛɛnɑ nɑ pɑ́ fɑɣɑnɑ pʋɣʋ tɑɑ. Hɑlǝnɑ Ɩsǝkɔɔlɩ tɛtɛkǝlɛ nɑ pɑ́ feŋ-tɩ.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ koolɑ tɛtʋ ntɩ tǝ tɑɑ kʋlʋlʋm nɑ pɑ́ kpɛŋnɑ. Nɑ pɑ́ kɛɛsɩ-tʋ sɩ tɛtʋ kʋpɑntʋ kɛ tɑ́ Ɩsɔ Tɑcɑɑ hɑɑkɩ-tʋ.
26Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ, ɩ́ lɑpɑ lɑŋkpɩɩsǝŋ nɑ ɩ́ kisi tǝ tɑɑ kɛ́ pote ɩsɩɩ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɑ heeluɣu-mɛ tɔ.
27Hɑlǝnɑ ɩ́ sʋʋ kʋntʋɣʋ kɛ mǝ cokɑ tɑɑ sɩ: Tɑcɑɑ ɩɩ cɑɑkɩ-tʋ tɔɣɔ ɩ lǝsɑ-tʋɣʋ Icipiti nɑ ɩ́ kɔnɑ-tʋɣʋ Amolii nyǝ́mɑ tɛtʋ tɑɑ sɩ pɛlɛ pɑ́ wɑkǝlɩ-tʋ.
28Ɩlɛnɑ ɩ́ tɑsǝɣɩ sɩ tǝ polo le? Mǝ tɛɛtʋnɑɑ nɑ́ yɔɔlɑ mǝ ɑpɑlʋtʋ sɩ: Tɛtʋ ntɩ tǝ yǝlɑɑ tɑɣɑlɑɑ kɛ́. Pǝyele pɑ kǝlɑ-tʋ, nɑ pɑ ɑcɑlɛɛ kɛ́ sɔsɔɔnɑ nɑ ɑ koloosi kɑlǝsǝnɑ ɩsɔtɔnʋɣʋ. Hɑlɩ tǝ tɩɩ nɑ́ ɑ tɑɑ kɛ́ Anɑkɩ tooko lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ.
29Mɑ heeliɣi-mɛ sɩ ɩ́ tɑɑ seliɣinɑ-wɛ. Pɑ tɔm ɩ́ tɑɑ kpɑ-mɛɣɛ sɔɣɔntʋ.
30Tɑcɑɑ mǝ Ɩsɔ wei ɩ wɛ mǝ nɔɣɔ tɔɔ tɔ, ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ kɑ́ yoonɑ mǝ nɔɣɔ. Ɩsɩɩ ɩ tɛm lɑpʋ nɑ ɩ́ nɑnɑ mǝ ɩsɛ kɛ Icipiti
31nɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ tɔ. Tǝnɑɣɑ ɩ pɑɑsǝnɑ-mɛ ɩsɩɩ yʋlʋ nʋkʋɣʋ ɩ pu tɔɣɔ mǝ mpɑɑʋ tǝnɑ tɑɑ. Hɑlǝnɑ mǝ tɑtɛ kɛ cǝnɛ.
32Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ, ɩ́ tɑ́ tʋ́ nɑɑni kɛ́ Tɑcɑɑ mǝ Ɩsɔ.
33Pǝyele ɩnɩ ɩ kɑ tɔŋɑɣɑnɑ mǝ nɔɣɔ tɔɔ. Nɑ ɩ pɛɛkǝɣɩ-mɛɣɛ tǝsʋʋlɛnɑɑ kɛ mǝ tɔntɛ wɑɑtʋ. Nɑ ɩ́ hʋlǝɣɩ-mɛɣɛ kɔkɔ kɛ ɑhoo, nɑ ɩ́ nɑɑkɩ mpɑɑʋ. Ilim ɩlɛnɑ ɩ́ wɛɛ ŋmʋntʋɣʋ tɑɑ nɑ mɩ́ɩ́ tǝŋǝɣɩ.
34Tɑcɑɑ nɩ́ɩ́ mǝ kʋntʋɣʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kpɑ-ɩ nɑ ɩ́ yɔɣɔtɩ nɑ ɩ́ tuu sɩ:
35Yǝlɑɑ mɛ ɩ́ kǝlɑ ɩsɑɣɑtʋ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑ lʋlʋɣʋ looŋɑ kɑnɛ, kɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ kɑɑ sʋʋ tɛtʋ kʋpɑntʋ nti mɑ tuuwɑ sɩ mɑɑ hɑ mǝ cɑɑnɑɑ tɔ.
36Ye pǝ tɑɣɑ Yefune pǝyɑlʋ Kɑlɛpʋ pɑɑsi. Ɩ́ nɑ ɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ mɑ́ɑ́ hɑ tɛtʋ nti ɩ́ feŋɑ mpʋ tɔɣɔ timpi ɩ nɩɩnɑ-m teu tɔ.

37Tɑcɑɑ mʋnɑ Moisi mɑɣɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ mǝ tɔɔ, hɑlǝnɑ ɩ́ tɔ sɩ mɑ kɑɑ fɛlɩ nɔɔhǝlɛ kɛ tɛtʋ ntɩ tǝ tɑɑ.
38Amɑ Nuŋ pǝyɑlʋ Yosuwee wei ɩ kɛ́ mɑ tǝmlɛ tʋ tɔ ɩ tike ɩ kɑ́ ponɑ. Mɑɑ sɔɔsɩ-ɩ ɑpɑlʋtʋ. Mpi tɔ ɩnɩ ɩ kɑ́ yelinɑ nɑ tɛtʋ ntɩ tǝ́ pǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nyǝntʋ.
39Mǝ piyɑ mpɑ pɑ ɩsɛ tɑ nyɑɑlǝtɑ ɩsǝntɔ, nɑ ɩ́ tɔŋ sɩ kolontunɑɑ kɑ́ pɑ́ɑ́nɑ́ tɔ, mpɛ pɑ́ɑ́ sʋʋnɑ tǝ tɑɑ. Mpi tɔ, mpɛɣɛ mɑ́ɑ́ hɑ-tɩ, nɑ tǝ́ pǝsɩ pɑ nyǝntʋ.
40Amɑ mɩ́ɩ́ kɛɛsɩ ɩsɛ nɑ ɩ́ fɑɣɑnɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ polo teŋku kʋsɛɛm.
41Tǝnɑɣɑ ɩ́ cɔwɑ sɩ: Hɑɩ, tɑ́ tɔm sǝpǝnɑ Tɑcɑɑ. Pǝnɛntɛ tɩɩ kpɑ pɑ tɔɔ nɑ tǝ́ yoonɑ-wɛ ɩsɩɩ tɑ́ Ɩsɔ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ. Mpʋɣʋlɛ pɑɑ mǝ tɑɑ wei ɩ kpɑɣɑ ɩ yoou wontu nɑ ɩ́ lǝlɩ nɑ ɩ́ mɑɣɑsɩ mǝ tɑɑ sɩ ɩ́ kɑ́ kpɑ pulɑɣɑ tǝlɛʋ.
42Kɛnɑ Tɑcɑɑ sɩ mɑ́ heeli-mɛ sɩ: Ɩ́ tɑɑ kpɑ mǝ kolontunɑɑ tɔɔ sɩ ɩ́ yookinɑ-wɛ. Mpi tɔ, mɑ fɛɩ mǝ hɛkʋ. Ɩ́ tɑɑ yele nɑ pɛlɛ pɑ́ kʋ-mɛ.
43Mɑɑ tɛmɑ-mɛɣɛ-tǝɣɩ heeluɣu. Amɑ ɩ́ tɑ́ ké ŋkpɑŋʋɣʋ, nɑ ɩ́ kisi Tɑcɑɑ tɔm nɑ ɩ́ kpɑ pʋɣʋ nyʋɣʋ tɑɑ tǝkɑɑ.
44Kɛnɑ Amolii nyǝ́mɑ mpɑ ɩnɩ pɑɑ wɛ pʋɣʋ tɑɑ tǝnɑ tɔ pɑ́ lɩɩ mǝ tɔɔ, nɑ pɑ́ tʋ́ mǝ wɑɑlɩ ɩsɩɩ tɩɩŋ. Nɑ pɑ́ kʋ-mɛɣɛ pǝ kpɑɣɑʋ Ɩtɔm tɔ, hɑlǝnɑ Hoomɑ.
45Ɩ́ kɔmɑ nɑ ɩ́ mǝlɩ nɑ ɩ́ wiinɑ Tɑcɑɑ ɩlɛnɑ, ɩ́lɛ́ ɩ kisi nɩɩʋ.
46Mpʋ pǝ́ yelinɑ nɑ ɩ́ cɑɣɑ Kɑtɛɛsɩ-Pɑɑneyɑ nɑ pǝ́ tɑɑŋɩ sɔsɔm.