Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋsǝsɩɩtʋ Lɛlʋɣʋ

Kʋsǝsɩɩtʋ Lɛlʋɣʋ 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kiiŋ nɑ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ kʋtʋtʋtʋ nti ɩ tɔmɑ sɩ mɑ́ sɛɣɛsɩ-mɛ tɔɣɔlɔ. Ntǝɣɩ ɩ́ kɑ́ tɔkɩ tɛtʋ nti pǝ hɑ-mɛ tɔ tǝ tɑɑ nɑ ɩ́ lɑkɩ.
2Mpʋ pɩɩ yelinɑ nɑ ɩ́ nyɑŋnɑ-ɩ nɑ mǝ nɑ mǝ piyɑ nɑ mǝ sɑɑlǝnɑɑ ɩ́ tɔkɩ ɩ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ ɩ kʋtʋtʋtʋ tǝnɑ nɑ mǝ weesiŋ tɑɣɑlɩ.
3Mpʋ tɔ, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ ɩ́ nɩɩ-tɩ nɑ ɩ́ lɑkɩ-tɩ. Ɩ́ kɑ́ cɑɣɑnɑ mǝ tɩ nɑ ɩ́ lʋlɩ nɑ ɩ́ huki sɔsɔm ɩsɩɩ mǝ cɑɑnɑɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɑ heeluɣu-mɛ tɔ. Sɑɑ ɩnǝɣɩ ɩ tɔmɑ sɩ ɩ́ kɑ́ hɑ-mɛɣɛ tɛtʋ nti tǝ tɑɑ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ kʋpɑntʋ tǝnɑ tɔlɑɑ tǝhɔ tɔ.
4Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ ɩ́ nɩɩ. Tɑcɑɑ tike ntɛ́ tɑ́ Ɩsɔ, nɔɣɔlʋ fɛɩ tɔtɔ.
5Ɩ́ kɑ́ sɔɔlɩ-ɩ kɛ́ nɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ, nɑ mǝ lǝsɑsɩ sʋʋ-ɩ tǝmɑmmɑm, nɑ mǝ tomɑ tǝnɑ.
6Ɩ́ tɑɑ sɔɔ ɩ kʋsǝsɩɩtʋ nti mɑ tʋɣʋ-mɛɣɛ sɑŋɑ ɩsǝntɔ tɔ, tǝ tɑɑ kʋlʋmʋɣʋ.
7Ɩ́ hʋlǝɣɩ-tǝɣɩ mǝ piyɑ, pǝ́cɔ́ pɑɑ ɩ́ wɛ tǝyɑɣɑ, yɑɑ ɩ́ tɔŋ mpɑɑʋ, yɑɑ ɩ́ hǝntɑɑ, yɑɑ ɩ́ kʋlɑɑ, ɩ́ kpɛlǝmǝɣɩ-tɩ.
8Ɩ́ tɑmsɩ-tǝɣɩ mǝ niŋ tɑɑ nɑ mǝ tokuŋ tɑɑ, nɑ ɩ tɑɑ sɔɔ-tɩ.
9Ɩ́ ŋmɑɑ-tǝɣɩ mǝ kutuluŋ kɑmpʋnɑɑ nɑ mǝ ɑcɑlɛɛ nɔnɔɔsɩ tɔɔ.
10Tɑcɑɑ mǝ Ɩsɔ kɑ́ sʋsɩ-mɛɣɛ nɔɔnɔɔ kɛ́ tɛtʋ nti ɩ kɑ heelɑ mǝ cɑɑnɑɑ Apǝlɑhɑm nɑ Ɩsɑɑkɑ nɑ Yɑkɔpʋ sɩ ɩ kɑ hɑ-wɛ tɔ. Nɑ ɩ́ tɔɣɔ ɑcɑlɛɛ sɔsɔɔnɑ kɛ fɑɑlɑɑ,
11nɑ ɑ tɑɑ tɛɛsɩ nɑ sɩ tɑɑ suwɑ wontunɑɑ kʋpɑmɑ mpɑ ɩ́ tɑ́ suuli tɔ. Nɑ lɔkɔnɑɑ mpɑ ɩ́ tɑ́ huli tɔ, nɑ lɛsɛŋ nɑ Olifi tɩɩŋ wei ɩ́ tɑ́ tuu tɔ ɩ tɑwɑ.
12Wɑɑtʋ wei ɩ́ kɑ́ tɔɣɔ nɑ ɩ́ hɑɣɑ tɔ ɩ́ lɑ lɑɑkɑlɩ nɑ ɩ́ tɑɑ sɔɔ Tɑcɑɑ wei ɩ lǝsɑ-mɛɣɛ Icipiti tɛtʋ tɑɑ kɛ yomle tɑɑ tɔ ɩ tɔɔ.
13Tɑcɑɑ mǝ Ɩsɔ kɛ́ ɩ́ kɑ́ nyɑŋnɑ, ɩnǝɣɩ ɩ́ kɑ́ lɑkɩ tǝmlɛ nɑ ɩ́ tuukinɑ ɩ hǝtɛ.
14Pǝ fɛɩ sɩ ɩ́ tǝŋ yǝlɑɑ mpɑ pɑ hɛkʋ tɑɑ ɩ́ wɛ mpʋ tɔ pɑ tɩɩŋ.
15Mpi tɔ, mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kisɑ kpǝpʋ. Ɩ pɑ́ɑ́nɑ́ kɑ́ huunɑ-mɛ nɑ ɩ́ kpiisi-mɛɣɛ tɛtʋ tɔɔ.
16Ɩ́ tɑɑ mɑɣɑsɩ Tɑcɑɑ mǝ Ɩsɔ sɩ ɩ́ nɑɑkɩ ɩ wɑɑlɩ ɩsɩɩ ɩ́ kɑ́ lɑpʋ Mɑsɑ tɔ.
17Ɩ́ tǝŋ ɩ kiiŋ nɑ ɩ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ ɩ kʋtʋtʋtʋ nti ɩ tʋ-mɛ tɔ
18nɑ tɑmpɑnɑ nɑ ɩ́ lɑkɩ mpi pǝ wɛ-ɩ teu tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ nɩɩ leleŋ nɑ ɩ tɔɣɔ tɛtʋ kʋpɑmpɑntʋ nti ɩ heelinɑ mǝ cɑɑnɑɑ nɑ tuunɑʋ sɩ ɩ kɑ hɑ-mɛ tɔ.

19Hɑlǝnɑ ɩ́ tɔɣɔnɩ mǝ kolontunɑɑ tǝnɑ kɛ mǝ nɔɣɔ tɔɔ ɩsɩɩ ɩ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ.
20Ye kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ mǝ piyɑ pɔɔsɑ-mɛ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ tɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ sɩɩ-mɛɣɛ kiiŋ nɑ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ kʋtʋtʋtʋ tǝnɛ?
21Ɩlɛ ɩ́ kɑ́ cɔ-wɛ sɩ: Icipiti wulɑʋ kɑ tɔkǝnɑ-tʋɣʋ yomɑɑ kɛ ɩ tɛtʋ tɑɑ, ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ cɛ-tʋ nɑ ɩ toŋ.
22Tǝ nɑwɑ piti tǝmɑ sɔsɔɔnɑ nɑ kɔkɔlɔ nyǝnɑ sɔɣɔntʋ nyǝnɑ nnɑ ɩ cɔɔsǝnɑ Icipiti nyǝ́mɑ nɑ Icipiti wulɑʋ nɑ ɩ yǝlɑɑ tǝnɑ tɔ.
23Ɩlɛnɑ ɩ́ lǝsɩ-tʋɣʋ tǝnɑ nɑ ɩ́ ponɑ tɛtʋ nti tǝ tɑɑ ɩ kɑ heelɑ tɑ́ cɑɑnɑɑ nɑ tuunɑʋ sɩ ɩ kɑ́ hɑ-tʋ tɔ.
24Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tʋ-tʋ sɩ tǝ́ tɔkɩ ɩ kʋsǝsɩɩtʋ tǝnɑ nɑ tǝ́ nyɑŋnɑ-ɩ nɑ tǝ́ nɩɩkɩ leleŋ kɛ tɑm. Ɩlɛnɑ ɩ́ sɩɩ tɑ́ weesiŋ ɩsɩɩ ɩ lɑpʋ sɑŋɑ ɩsǝntɔ tɔ.
25Ye tǝ tǝŋǝɣɩ ɩ kʋsǝsɩɩtʋ tǝnɑɣɑ teu ɩsɩɩ ɩ sɩɩʋ tɔ, ɩ lɑŋlɛ kɑ́ hɛɛnɑ tɑ tɔntɛ kɛ́.