Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋsǝsɩɩtʋ Lɛlʋɣʋ

Kʋsǝsɩɩtʋ Lɛlʋɣʋ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi tɑsɑɑ sɩ: Pǝnɛntɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ ɩ́ nɩɩ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ kʋtʋtʋtʋ nti mɑ sɛɣɛsǝɣɩ-mɛ tɔ. Ɩ́ lɑkɩ-tɩ nɑ pǝ́ hɑ-mɛɣɛ weesuɣu. Ɩlɛnɑ ɩ́ mʋ tɛtʋ nti mǝ cɑɑnɑɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ hɑɑkɩ-mɛ tɔ.
2Amɑ pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ ɩ́ tɔ́kɩ Tɑcɑɑ mǝ Ɩsɔ kʋsǝsɩɩtʋ ɩsɩɩ mɑ kɛɛsʋɣʋ-mɛɣɛ-tɩ tɔ. Ɩ́ tɑɑ sɔɔsɩ yɑɑ ɩ́ pɑsɑ pʋlʋɣʋ tǝ tɔɔ.
3Ɩ́ nɑnɑ mǝ ɩsǝpee kɛ mpi Tɑcɑɑ lɑpɑ yǝlɑɑ mpɑ pɑ luŋɑ tʋɣʋ ŋku pɑ yɑɑ sɩ Pɑɑlɩ-Peyɔɔ tɔ. Ɩ tɑ yele-wɛ nɑ pɑ weesiŋ.
4Amɑ mǝ nyɔkǝlǝnɑ Tɑcɑɑ mǝ Ɩsɔ, ɩlɛnɑ ɩ́ yele-mɛ nɑ mǝ weesiŋ kɛ hɑlǝnɑ sɑŋɑ.
5Mɑ sɛɣɛsɑ-mɛɣɛ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ kʋtʋtʋtʋ ɩsɩɩ Tɑcɑɑ Ɩsɔ tʋ-m tɔ sɩ, ɩ́ tɔkɩ-tɩ nɑ ɩ́ lɑkɩ tɛtʋ nti ɩ́ puki mʋɣʋ tɔ tǝ tɑɑ.
6Ye ɩ́ tɔkɑ-tɩ nɑ ɩ́ lɑkɩ-tɩ, piitimnɑɑ lɛlɑɑ mpɑ pɑɑ nɩɩ tǝ tɔm tɔ pɑ́ɑ́ nyǝnɩ-mɛɣɛ lǝmɑɣɑsɛɛ nyǝ́mɑ nɑ lɑɣɑtʋnɑɑ nɑ pɑ́ tɔŋ-mɛ sɩ: Amɑ piitim sɔsɔɔm pǝnɛ pǝ wɛnɑ lǝmɑɣɑsɛɛ nɑ lɑɣɑtʋ.
7Pɔpɔtʋ fɛɩ leleŋ piitim sɔsɔɔm nɑpǝlɩ pǝ fɛɩ nɑ pǝ́ wɛnɑ tʋɣʋ nɑ kʋ́ nɩɩkǝnɑ-wɛ ɩsɩɩ tɑ́ Ɩsɔ Tɑcɑɑ nɩɩkʋɣʋnɑ tɑɣɑ sɑɑ wei tǝ wiikinɑ-ɩ tɔ.
8Yɑɑ piitim sɔsɔɔm mpi pǝ wɛnɑ kʋtʋtʋtʋ nɑ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ tǝ tǝŋɑ teu ɩsɩɩ nti mɑ tɔŋnɑ-mɛɣɛ tɛlǝsʋɣʋ kɛ sɑŋɑ ɩsǝntɔ tɔ?
9Amɑ kʋlʋmtʋ kɛ́ sɩ ɩ́ feŋ teu nɑ ɩ́ tɔ́kɩ pǝ tǝnɑ mpi ɩ́ nɑnɑ mǝ ɩsǝpee tɔ. Ɩ́ tɑɑ sɔɔ tǝ tɑɑ kʋlʋmʋɣʋ. Amɑ ɩ́ kɛɛsɩ-tǝɣɩ mǝ piyɑ nɑ mǝ sɑɑlǝnɑɑ.
10Ɩ́ tɔɔsɩ kʋyɑkʋ ŋku ɩ́ sǝŋɑ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ ɩsɛntɑɑ kɛ́ Holɛpʋ pʋɣʋ kiŋ nɑ ɩ́lɛ́ ɩ heeli-m sɩ mɑ́ koti mǝ tǝnɑ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ́ tɛlǝsɩ-mɛɣɛ ɩ tɔm nɑ ɩ́ kpɛlǝmɩ ɩ nyɑmnɑʋ nɑ ɩ́ sɛɣɛsɩ ḿpʋ́ɣʋ́ mǝ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tɔ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ́ tuusɑɑ nɑ ɩ́ kpǝtǝnɑ pʋɣʋ luɣu, nɑ kʋlɛ kʋ́ tɔŋnɑ kɔkɔ mʋɣʋ kɛ kemkem. Nɑ ɩsɔŋmʋntʋ susɑɑ nɑ sǝkpɛtʋɣʋ nyɑlɑɑ.
12Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɣɑnɑ-mɛɣɛ kɔkɔ ŋkɛ kɑ tɑɑ kɛ́, nɑ ɩ́ nɩɩkɩ ɩ nɔɣɔ. Amɑ ɩɩ nɑɑkɩ-ɩ, ɩ nɔɣɔ tike kɛ ɩ́ nɩɩkɑɣɑ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ hʋlɑ-mɛɣɛ mǝ nɑ-ɩ mǝ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ nɑ ɩ́ tʋ-mɛ sɩ ɩ́ tɔkɩ ɩ kʋsǝsɩɩtʋ nɑɑnʋwɑ. Nɑ ɩ́ ŋmɑɑ-tǝɣɩ pɛɛ kpɑɑtɑnɑɑ nɑɑlɛ tɔɔ.
14Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ́ tɑɑ kɛ́ Tɑcɑɑ tʋ-m sɩ mɑ́ hʋlɩ-mɛɣɛ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ kʋtʋtʋtʋ, nɑ ɩ́ tɔkǝɣɩ-tǝɣɩ teu kɛ tɛtʋ nti tǝ tɑɑ ɩ́ sʋʋkɩ sɩ tǝ́ pǝsɩ mǝ nyǝntʋ tɔ.
15Ɩ́ tɑɑ sɔɔ sɩ kʋyɑŋku Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɣɑnɑ-mɛɣɛ Holɛpʋ pʋɣʋ tɔɔ tɔ ɩ nɔɣɔ tike kɛ ɩ́ nɩɩwɑ, ɩ́ tɑ nɑ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ.
16Ɩlɛ pǝ tɑɑ kɔɔ nɑ ɩ́ wɑkǝlɩ mǝ tɩ nɑ tʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ lupu, pɑɑ ɑpɑlʋ yɑɑ ɑlʋ lɛɛsʋɣʋ.
17Pɑɑ ɑtɛ kpǝntɛ nɑtǝlɩ, yɑɑ sumɑɣɑ.
18Pɑɑ tɛtɛ wontu, yɑɑ tinte nɑtǝlɩ tǝ lɛɛsʋɣʋ sɩ ɩ́ sɛɛkɩ.

19Ɩ́ feŋ teu, pǝ́ tɑɑ kɔɔ nɑ ɩ́ kʋsɩ mǝ ɩsɛ sɩ ɩ́ tekiɣi ilim, yɑɑ ɩsɔtʋ, yɑɑ ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ pǝ tɑɑ pʋlʋ, yɑɑ ɩ́ lɑɑ-wɩ. Antulinyɑ yǝlɑɑ lɛlɑɑ kɛ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ yelɑ tǝlɛ tǝ tɑɑ.
20Amɑ mɛ ɩlɛ, ɩnɩ ɩ lǝsǝnɑ-mɛɣɛ Icipiti mɑmɑlɑ tɑɑ sɩ, ɩ́ pǝsɩ ɩ yǝlɑɑ tǝsiɣisiɣi ɩsɩɩ ɩ́ wɛʋ sɑŋɑ ɩsǝntɔ tɔ.
21Ɩlɛnɑ ɩ́ mʋnɑ mɑɣɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɛ mǝ nyʋɣʋ tɔɔ. Hɑlǝnɑ ɩ́ tuu sɩ mɑ kɑɑ tɛsɩ Yɑɑtɑnɩ nɑ mɑ́ fɛlɩ nɔɔhǝlɛ kɛ tɛtʋ kʋpɑntʋ nti ɩ hɑɑkɩ-mɛ sɩ tǝ́ pǝsɩ mǝ́ nyǝntʋ tɔ tǝ tɑɑ.
22Ye mɑ ɩlɛ Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ nɑ cǝnɛ tɔɔ kɛ́ mɑɑ sɩ mɑ kɑɑ tɛsɩ-kɛ. Amɑ mɩɩ tɛsɩ nɑ tɛtʋ kʋpɑntʋ ntɩ tǝ́ pǝsɩ mǝ nyǝntʋ.
23Mpʋ tɔ, ɩ́ feŋ mǝ tǝɣɩ teu nɑ ɩ́ tɑɑ kɔɔ nɑ ɩ́ sɔɔ nɔɣɔ ŋkɑ mǝ nɑ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ ɩ́ pɛɛlɑɑ tɔ. Nɑ pǝ́ kɔɔ nɑ nɔɣɔlʋ lu tʋɣʋ nɑ ɩ́ lɑɣɑsɩ Ɩsɔ lonte sɩ ɩ́ luŋiɣi. Mpi tɔ, Ɩsɔ kisinɑ-mɛɣɛ pǝ tǝnɑɣɑ ḿpʋ́ɣʋ́.
24Tɑcɑɑ mǝ Ɩsɔ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ kɔkɔ ŋkɑ kɑ nyɑkɩ pǝ tǝnɑ tǝmɛlɛmɛlɛ tɔ. Pǝ́cɔ́ ɩ kisɑ pɑ kpɩ ɩ nɑ tʋɣʋ nɑkʋlɩ.
25Ye ɩ́ tɑɑŋɑ tɛtʋ ntɩ tǝ tɑɑ nɑ ɩ́ lʋlɩ piyɑ nɑ sɑɑlǝnɑɑ, ɩ tɑɑ wɑkǝlɩ mǝ tɩ nɑ tɩɩŋ lupu yɑɑ mpi Tɑcɑɑ kisɑɑ tɔɣɔ lɑpʋ, nɑ pǝ́ kpɑɑsɩ ɩ pɑ́ɑ́nɑ́.
26Ɩsɔtɔnʋɣʋ nɑ tɛtʋ ntɛ́ mɑ ɑseetɑ nyǝ́mɑ. Ye ɩ́ lɑpɑ mpʋ, ɩsɩɩ sǝm kpiisɑ-mɛɣɛ lɔŋ kɛ tɛtʋ nti tǝ tɑɑ ɩ́ puki cɑɣɑlɛ kɛ Yɑɑtɑnɩ wɑɑlɩ tɔ, ɩ́ kɑɑ tɑɑŋɩ tǝnɑ.
27Tɑcɑɑ kɑ́ yɑsɩ-mɛɣɛ piitimnɑɑ tɑɑ kɛ́, nɑ pǝ́ kɑɑsɩ-mɛɣɛ pǝciiu tike kɛ tǝnɑ.
28Tǝnɑɣɑ ɩ́ kɑ́ luŋiɣi yǝlɑɑ sɑɑkɑ tɑɑsɩ nɑ pɛɛ wenɑɣɑ tɩɩŋ tɔ. Pǝ́cɔ́ tɩɩŋ ɩnɩ ɩɩ nɑɑkɩ, ɩɩ nɩɩkɩ, ɩɩ tɔkɩ, ɩɩ nɩɩ pʋlʋpʋ sɔɔsʋŋ.
29Tǝnɑ tɔtɔɣɔ ɩ́ kɑ́ pɛɛkɩ Tɑcɑɑ mǝ Ɩsɔ. Amɑ ye ɩ́ pɛɛkǝnɑ-ɩ nɑ ɩsǝlɛ kʋsɛɛmlɛ nɑ mǝ lǝsɑɣɑ sʋʋ-ɩ tǝmɑmɑm ɩ́ kɑ́ nɑ-ɩ.
30Pǝ tǝnɑ mpi mɑ kɛɛsɑ-mɛ ɩsǝntɔ tɔ, ye pǝ mɑɣɑnɑ-mɛ nɑ ɩ́ sʋʋ lɑŋwɑkǝllɛ tɑɑ, ɩlɛ ɩ tɑɣɑnɩ Tɑcɑɑ mǝ Ɩsɔ kɛ́ nɩɩnɑʋ.
31Mpi tɔ, ɩ kɛ́ pǝtɔɔtǝlɛ tʋ kɛ́. Ɩ kɑɑ lɔ-mɛ yɑɑ ɩ́ wɑkǝlɩ-mɛ, yɑɑ ɩ sɔɔ nɔɔsɩ nsi ɩ kɑ sɩɩ mǝ cɑɑnɑɑ nɑ tuunɑʋ tɔ sɩ tɔɔ.
32Ɩ́ mɑɣɑsɩ mǝ tɑɑ nɑ ɩ́ nɑ sɩ, too Ɩsɔ lɑpʋ yʋlʋ kɛ tɛtʋ tɔɔ nɑ pǝ́ sɩɩnɑ sɑŋɑ tɔ, ɩ́ pɛɛkɩ ɑntulinyɑ tǝnɑ tɑɑ nɑ ɩ́ nɑ sɩ, kɔkɔlɔ nɔɣɔlʋ ɩ tɛmɑ lɑpʋ ɩsɩɩ ɩnɛ ɩ tɑkɑ nɑ nɔɣɔlʋ nɩɩ?
33Yǝlɑɑ nɑpǝlɩ pɑ tɛmɑ Ɩsɔ nɔɣɔ nɩɩʋ kɛ kɔkɔ tɑɑ ɩsɩɩ mǝ nɩɩkʋɣʋ ɩsǝntɔ tɔ, nɑ pʋntʋnɑɑ wɛnɑ weesiŋ nɑ?
34Too tɔ, tʋɣʋ nɑkʋlɩ kʋ tɛmɑ piitim nɑpǝlǝɣɩ lǝsʋɣʋ kɛ lɛmpɩ hɛkʋ nɑ mɑɣɑsǝŋ nɑ kɔkɔlɔ tǝmɑ nɑ piti nyǝnɑ nɑ sɔɣɔntʋ nyǝnɑ nɑ yoou ɩsɩɩ Tɑcɑɑ mǝ Ɩsɔ lɑpʋ-mɛɣɛ Icipiti tɛtʋ tɑɑ nɑ ɩ́ nɑnɑ mǝ ɩsǝpee tɔ?
35Mǝ tɩɩ kɛnɑ pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ pǝ ɑseetɑ nyǝ́mɑ. Mpi tɔ, ɩ́ cɛkǝnɑɑ sɩ Tɑcɑɑ tike kɛnɑ mǝ Ɩsɔ pǝ tɑ kɑɑsɩ nɔɣɔlʋ.
36Hɑtoo ɩsɔtɑɑ kɛ́ ɩ́ sɛɣɛsǝnɑ-mɛ sɩ ɩ́ nyɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ hʋ́lɩ́-mɛɣɛ ɩ kɔkɔ sɔsɑɣɑ kɛ tɛtʋ tɔɔ nɑ ɩ́ nɩɩ ɩ nɔɣɔ kɛ kɑ tɑɑ.

37Ɩ sɔɔlɑ mǝ cɑɑnɑɑ kɛ́ nɑ ɩ́ lǝsɩ pɑ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ pɑ wɑɑlɩ nɑ ɩ́ lǝsɩ-mɛɣɛ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ Icipiti tɑɑ nɑ ɩ toŋ sɔsɔɔŋ.
38Ɩ tɔɣɔnǝnɑ mǝ nɔɣɔ kɛ piitimnɑɑ mpɑ pɑ kǝlɑ-mɛɣɛ pɑɣɑlɛ nɑ tomɑ tɔ. Nɑ ɩ́ kpɑ-mɛ nɑ ɩ́ lɛɛtɩ pɛlɛ pɑ lonɑ tɑɑ, sɩ pɑ tɛtʋ ɩ́ pǝsɩ mǝ nyǝntʋ ɩsɩɩ ɩ́ nɑɑkʋɣʋ sɑŋɑ ɩsǝntɔ tɔ.
39Ɩ́ nyɩ sɑŋɑ kʋyɑkʋ kʋnɛ nɑ ɩ́ tɔkɩ mǝ tɑɑ sɩ Tɑcɑɑ tike ntɛ́ Ɩsɔ kɛ́ ɩsɔtɑɑ nɑ ɑtɛ, nɔɣɔlʋ ɩ fɛɩ tɔtɔ.
40Nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ ɩ kʋsǝsɩɩtʋ nɑ ɩ kʋtʋtʋtʋ ɩsɩɩ mɑ hʋlʋɣʋ-mɛɣɛ sɑŋɑ ɩsǝntɔ tɔ. Ɩlɛnɑ pǝ́cɔ́ mǝnɑ mǝ piyɑ ɩ́ nɩɩ leleŋ nɑ mǝ weesuɣu tɑɣɑlɩ teu kɛ́ tɛtʋ nti ɩ hɑɑkɩ-mɛɣɛ ɩsǝntɔ tɔ tǝ tɑɑ.
41Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi lǝsɑ ɑcɑlɛɛ tooso nɑ Yɑɑtɑnɩ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ.
42Ɩlɛnɑ pɑ́ pǝsɩ-yɛɣɛ yǝlɑɑ mpɑ pǝ yʋkǝɣǝnɑ nɑ pɑ́ kʋɣɩ pɑ tɔɣɔntǝlɛnɑɑ tɔ pɑ kpǝlʋɣʋ tǝtʋlɛ.
43Lupɛŋ nyǝ́mɑ kpǝlʋɣʋ tǝtʋlɛ ntɛ́ Pesɛɛ ɩcɑtɛ kɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tontoŋlɛ tɔɔ. Kɑtɩ nyǝ́mɑ nyǝntɛ ntɛ́ Lɑmɔtɩ kɛ Kɑlɑɑtɩ tɛtʋ tɑɑ. Mɑnɑsee nyǝ́mɑ nyǝntɛ ntɛ́ Kolɑŋ kɛ Pɑsɑŋ tɛtʋ tɑɑ.
44Kiiŋ nɑ kʋtʋtʋtʋ nɑ kʋsǝsɩɩtʋnɑɑ mpɑ Moisi tɛlǝsɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ pɑ Icipiti tɑɑ lɩɩʋ wɑɑlɩ tɔɣɔlɔ.
46Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ nɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ kɛ́ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ kɛ́ Pɛtɩ-Peyɔɔ ɩsɛntɑɑ kɛ́ pǝ tǝnɑɣɑ mpʋ pǝ lɑpɑ. Amolii nyǝ́mɑ wulɑʋ Sihoŋ wei Moisi-wɛ pɑ ŋmɑkǝlɑɑ tɔ ɩ tɛtʋ tɑɑ kɛlɛ.
47Ɩlɛnɑ pɑ́ lɛɛkɩ ɩ tɛtʋ nɑ pɑ́ kpɛŋnɑ Pɑsɑŋ wulɑʋ Oki nyǝntʋ. Awulɑɑ mpɛ pɑ nɑɑlɛ pɑɑ wɛnnɑ Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ wɑɑlɩ nɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ.
48Pɑ tɛtʋ kɑ pɔnɑ ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ kpɑɣɑʋ Alʋwɛɛ kɛ Alǝnɔŋ lɔɔʋ nɔɣɔ tɔ. Hɑlǝnɑ Siyɔŋ pʋɣʋ ŋku pɑ yɑ́ɑ́ sɩ Hɛɛmɔŋ tɔ.
49Ntǝɣǝlɛ mpʋ nɑ Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ nɑ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ. Hɑlǝnɑ teŋku kʋsǝpʋ, nɑ pǝ́ polo pʋɣʋ Pisikɑ luɣu.