Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Kʋsǝsɩɩtʋ Lɛlʋɣʋ

Kʋsǝsɩɩtʋ Lɛlʋɣʋ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ tǝ mǝlɑɑ nɑ tǝ́ kpɑɣɑ teŋku kʋsɛɛm mpɑɑʋ ŋku kʋ pukinɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ tɔ, ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ. Nɑ tǝ́ cɔɔ Ɩtɔm pʋɣʋ tɑɑ nɑ pǝ́ tɑɑŋɩ.
2Kɛlɛnɑ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Tɑcɑɑ tɔ-m sɩ:
3Amɑ ɩ́ tɩɩ cɔɔwɑ pʋɣʋ kʋnɛ tǝcɑm. Pǝ tɔɔ tɔ, ɩ́ hɑ mǝ ɩsɛ nɑ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ.
4Ɩ́ heeli yǝlɑɑ sɩ ɩ́ tǝŋnɑ mǝ kɔɣɔpiyɑ Ɩsɑʋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ Ɩtɔm tɔ pɑ tɛtʋ toŋɑ tɔɔ. Pɛlɛ pɑ tɛɛ kɑ́ sʋʋnɑ-mɛ yɑ́ɑ́. Amɑ ɩ́ lɑ-wɛ nɑ lɑɑkɑlɩ,
5ɩ́ tɑɑ kpɑ pɑ tɔɔ. Mɑ kɑɑ hɑ-mɛɣɛ tɛtʋ ntǝɣɩ pɑɑ hɔɣɔliim sɩ ɩ́ fɛlɩ nɔɔhǝlɛ mɑɣɑmɑɣɑ. Mpi tɔ, mɑ tɛmɑ Ɩtɔm pʋɣʋ ŋkʋɣʋ Ɩsɑʋ kɛ hɑʋ sɩ kʋ́ pǝsɩ ɩ pʋlʋ.
6Pǝ wɛɛ sɩ ɩ́ yɑnɑ mǝ liɣitee kɛ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ lʋm mpi ɩ́ kɑ́ tɔɣɔ nɑ ɩ́ nyɔɔ tɔ.
7Mpi tɔ, Tɑcɑɑ mǝ Ɩsɔ koolɑ-mɛɣɛ kʋpɑntʋ kɛ mǝ niŋ tǝmɑ tǝnɑ tɑɑ kɛ́. Pǝyele ɩ nyǝ́mɑ tɔntɛ nte ɩ́ tɔŋ wʋlɑɣɑ tɛtʋ ɑnɑɑm ɩnɛ ɩ tɑɑ tɔ tǝ tɔɔ. Pǝntɔ tɑɑ, pɩɩsɩ nɩɩlɛ kɛlɛ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ ɩnɩ ɩ wɛ mǝ wɑɑlɩ, nɑ ɩ́ tɑ́ lɑ-ŋ pʋlʋ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ tǝ cɔlɑ Ɩsɑʋ nyǝ́mɑ mpɛɣɛ Ɩtɔm nɑ tɛtɛkǝlɛ mpɑɑʋ nɑ Ɩlɑtɩ nɑ Ɩsǝyɔŋ-Kepɛɛ nyǝŋkʋ tɔtɔ. Ɩlɛnɑ tǝ́ tɛɛ nɑ tǝ́ tǝŋnɑ Mowɑpʋ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɔɔ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ heelɑ-m sɩ: Ɩ́ tɑɑ kpɑ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ tɔɔ sɩ mǝnɑ-wɛ ɩ́ yoo. Mpi tɔ, mɑ kɑɑ hɑ-mɛɣɛ pʋlʋɣʋ pɑ tɛtʋ tɑɑ. Lɔɔtɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ kɛ mɑ hɑwɑ Aɑ ɩcɑtɛ sɩ pɑ́ nyǝnǝɣɩ pɑ pʋlʋpʋ.
10Ɩmim nyǝ́mɑ kɑ cɑɣɑnɑ ɩcɑtɛ ńtɛ́ tǝ tɑɑ kɛ́ hɑtoo lɔŋ. Pɑɑ wɛ pɑɣɑlɛ kɛ́ nɑ pɑ́ kɛ́ tookonɑɑ ɩsɩɩ Anɑkɩ nyǝ́mɑ, nɑ pɑ́ wɛ toŋ.
11Lɛlɑɑ nɑ́ nyǝnɑɣɑ-wɛɣɛ Lefɑyi nyǝ́mɑ kɛ́ ɩsɩɩ Anɑkɩ nyǝ́mɑ. Amɑ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ nɑ́ yɑɑkɑɣɑ-wɛɣɛ Ɩmim nyǝ́mɑ.
12Holi nyǝ́mɑ kɑ cɑɣɑnɑ Ɩtɔm ɩcɑtɛ tɑɑ kɛ́ hɑtoo lɔŋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ Ɩsɑʋ nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ kpiisi-wɛ nɑ pɑ́ mʋ pɑ tɛtʋ, ɩsɩɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɑ mʋɣʋ pɑ nyǝntʋ nti Tɑcɑɑ hɑ-wɛ tɔ.
13Pǝnɛntɛ ɩ́ kʋlɩ nɑ tǝ́ tɛsɩ Selɛtɩ lɔɔʋ ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ́ heeluɣu-tʋ tɔ. Ɩlɛnɑ tǝ tɛsɩ Selɛtɩ lɔɔʋ.
14Tǝ kʋlʋɣʋ Kɑtɛɛsɩ-Pɑɑneyɑ tɔ pɩɩsɩ pǝlefɛɩ nɩɩlɛ kɛ tǝ tʋwɑ, nɑ pǝ́cɔ́ tǝ́ tɛsɩ Selɛtɩ lɔɔʋ ŋkʋ. Pǝ lɑpɑ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ pɑ tǝnɑ mpɑ pɑ kɛ́ yoolɑɑ kɛ wɑɑtʋ ɩnɩ tɔ, pǝ́ lǝsɩ pɑ looŋɑ tǝnɑ nɑ pɑ́ sɩ́ ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tʋ yoolɑɑ mpɛɣɛ niŋ nɑ ɩ́ kʋ-wɛ. Hɑlǝnɑ pɑ kpekǝle tǝnɑ tɛ.
16Yoolɑɑ mpɛ pɑ sǝpɑ pɑ tǝnɑɣɑ pɑ kpekǝle tɑɑ,
17ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ heeli-m sɩ:
18Nɔɔnɔɔ kɛ́ ɩ́ kɑ́ tɛsɩ Mowɑpʋ tɛtʋ toŋɑ, nɑ ɩ́ tǝŋnɑ Aɑ ɩcɑtɛ,

19nɑ ɩ́ kpǝtǝnɑ Amoni nyǝ́mɑ tɛtʋ. Amɑ ɩ́ tɑɑ kpɑ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ tɔɔ sɩ mǝ nɑ-wɛ ɩ́ yoo. Mpi tɔ, mɑ kɑɑ hɑ-mɛɣɛ pʋlʋɣʋ pɑ tɛtʋ tɑɑ. Lɔɔtɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ Amoni nyǝ́mɑ kɛ mɑ hɑ-tɩ sɩ pɑ́ nyǝnǝɣɩ pɑ pʋlʋpʋ.
20Yǝlɑɑ nyǝnɑɣɑ tɛtʋ ntǝɣɩ Lefɑyi nyǝ́mɑ nyǝntʋ kɛ́. Mpi tɔ, mpɛ ɩnɩ pɑɑ wɛnnɑ tǝ tɑɑ kɛ́ hɑtoo lɔŋ nɑ Amoni nyǝ́mɑ yɑɑkɩ-wɛɣɛ Sɑmsumi nyǝ́mɑ.
21Pɑɑ wɛ pɑɣɑlɛ kɛ́ nɑ pɑ́ kɛ́ tookonɑɑ, ɩsɩɩ Anɑkɩ nyǝ́mɑ, nɑ pɑ́ wɛ toŋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ kpiisɑ-wɛ nɑ Amoni nyǝ́mɑ nɔɣɔ nɑ pɑ́ lɛɛtɩ pɑ lonte.
22Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ kɑ lɑpɑ Ɩsɑʋ lʋlʋɣʋ Ɩtɔm nyǝ́mɑ mpɑ pɑɑ wɛ Seyii tɔ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ kpiisɑ Holi nyǝ́mɑ nɑ pɑ nɔɣɔ nɑ ɩ́ tɔɣɔnɩ-wɛ nɑ ɩ́ sɩɩ Ɩtɔm nyǝ́mɑ kɛ pɑ lonte kɛ hɑlǝnɑ sɑŋɑ.
23Ḿpʋ́ɣʋ́ Kɑfǝtɔɔ Filiisi nyǝ́mɑ nɑ́ lɩɩwɑ nɑ pɑ́ tɔɣɔnɩ Afi nyǝ́mɑ mpɑ pɑɑ cɑɣɑ ɑcɑlisi tɑɑ hɑlǝnɑ Kɑsɑ kɛ Metitelɑnee teŋku nɔɣɔ tɔ, nɑ pɑ́ lɛɛtɩ pɑ lonɑ tɑɑ.
24Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ: Ɩ́ kʋlɩ nɑ ɩ́ tɛsɩ Alǝnɔŋ lɔɔʋ. Mɑ tʋɣɩ Amolii tʋ Sihoŋ wei ɩ kɛ́ Hɛsǝpɔŋ nyǝ́mɑ wulɑʋ tɔ, nɑ ɩ tɛtʋ kɛ mǝ niŋ tɑɑ. Ɩ́ yoonɑ-ɩ nɑ ɩ́ lɛɛkɩ ɩ tɛtʋ.
25Pǝ kpɑɣɑʋ sɑŋɑ tɔ, mɑɑ yele nɑ ɑntulinyɑ piitimnɑɑ nɩɩkɩ mǝ sɔɣɔntʋ nɑ pɑ́ nyɑŋnɑ-mɛ. Ye pɑ nɩɩ mǝ tɑŋ pɑ sʋʋ seluɣu nɑ lɑŋwɑkǝllɛ.
26Ketemɔtɩ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ mɑ tilɑ Hɛsǝpɔŋ wulɑʋ Sihoŋ kiŋ nɑ ɑyɛɛnɛɛ tɔm sɩ:
27Hɑ-tʋɣʋ nɔɣɔ nɑ tǝ́ tǝŋ mpɑɑʋ kʋlʋmʋɣʋ nɑ tǝ́ fɑɣɑnɑ nyɑ́ tɛtʋ tɑɑ, tǝ kɑɑ hɛlɩ tiili.
28Tɑ liɣitee kɛ tɩɩ yɑnɑ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ lʋm mpi tɩɩ nyɔɔ tǝnɑ tɔ nɑ tǝ́ tɛɛ.
29Ɩsɑʋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ Ɩtɔm hɔɣɔlʋɣʋ tɑɑ tɔ nɑ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ Aɑ nyǝŋkʋ tɑɑ tɔ pɑ hɑ-tʋɣʋ mpɑɑʋ nɑ tǝ́ fɑɣɑnɑ pɑ tɛtʋ tɑɑ. Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ tɩɩ tɛsɩ Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ nɑ tǝ́ polo tɛtʋ nti Tɑcɑɑ tɑ Ɩsɔ hɑɑkɩ-tʋ tɔ tǝ tɑɑ.
30Amɑ Tɑcɑɑ lɑpɑ wulɑʋ Sihoŋ kɛ lɑŋkpɩɩsǝŋ nɑ ɩ́ kisi sɩ tǝ́ tɑɑ tǝŋnɑ ɩ tɛ. Ɩsɔ lɑpɑ-ɩ ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ ɩ́ tʋ-ɩ tɑ́ niŋ tɑɑ nɑ tǝ́ tɔɣɔ ɩ tɛtʋ ɩsɩɩ pǝ wɛʋ sɑŋɑ ɩsǝntɔ tɔ.
31Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ heelɑ-m sɩ: Sɑŋɑ wɑɑlɩ mɑ tʋwɑ wulɑʋ Sihoŋ nɑ ɩ tɛtʋ kɛ mǝ niŋ tɑɑ kɛ́, ɩ́ lɛɛkɩ-tɩ́.
32Ɩlɛnɑ Sihoŋ nɑ ɩ yoolɑɑ tǝnɑ pɑ́ lɩɩ sɩ pɑ yookinɑ-tʋɣʋ Yɑhɑsɩ.
33Amɑ Tɑcɑɑ tɑ́ Ɩsɔ tʋ-ɩ tɑ́ niŋ tɑɑ nɑ tǝ́ kʋ́ ɩ nɑ ɩ piyɑ nɑ ɩ yǝlɑɑ tǝnɑ.
34Ɩlɛnɑ tǝ́ lɛɛkɩ ɩ ɑcɑlɛɛ tǝnɑ, nɑ tǝ́ kpiisi ɑpɑlɑɑ nɑ ɑlɑɑ nɑ piyɑ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ tǝŋsɑ-wɛɣɛ mpusi kɛ́.
35Amɑ tɔlɑ nɑ ɑcɑlɛɛ nnɑ tǝ lɛɛkɑ mpʋ tɔ ɑ tɑɑ wontunɑɑ kɛ tɑ́ kpɑɣɑɑ nɑ tǝ́ sɩɩnɑ tɑ́ tɩ.
36Pǝ kpɑɣɑʋ Alʋwɛɛ kɛ Alǝnɔŋ lɔɔʋ nɔɣɔ nɑ ɩcɑtɛ nte tǝ wɛ tɛtɛkǝlɛ tɑɑ tɔ, hɑlǝnɑ Kɑlɑɑtɩ tɔ, tǝ tɑ kpisi koluŋɑ ɩcɑtɛ nɑtǝlɩ. Tɑcɑɑ tɑ́ Ɩsɔ tʋ ɑ tǝnɑɣɑ tɑ́ niŋ tɑɑ kɛ́.

37Amɑ tǝ tɑ tokinɑ Amoni nyǝ́mɑ tɛtʋ kɛ́. Pɑɑ nti tǝ mɑlɑ Yɑpɔkɩ lɔɔʋ nɑ pʋɣʋ tɑɑ ɑcɑlɛɛ, nɑ lonɑ nnɑ ɑ tǝnɑ tɑ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kisinɑ-tʋ tɔ.