Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mousese Ea Malasu

Mousese Ea Malasu 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Amalalu, ninia da gusudili asili, Ba:isia:ne sogega doaga:i. Hina bagade Oge amola ea fi dunu huluane da ea soge fisili, gadili mogodigili, Edelei moilai bai bagade gadenene ninima doagala:musa: misi.
2Be Hina Gode da nama amane sia:i, ‘Ema mae beda:ma. Na da Oge, ea dunu amola ea soge huluane dilima imunu. Dilia da A:moulaide hina bagade Saihone (e da Hesiabone soge ouligisu esalu) ema hou hamoi amo defele, amo Ogema hamoma.
3Hina Gode da hina bagade Oge amola ea dunu fi, ninima i dagoi. Amola, ninia da huluane medole legei dagoi.
4Ninia da moilai huluane lai dagoi - afae da hame fisi. Ninia da moilai60agoane lai dagoi. Ninia da Agobe soge (amoga Ba:isia:ne hina bagade Oge da ouligisu esalu) amo huluane lai dagoi.
5Amo moilai huluane da gagili sali - dobea bagade amola logo ga:su gasa bagade amola ifa bagade da amo logo ga:su logo hamoi. Moilai fonobahadi bagohame amola da dobea hame dialu.
6Ninia da Hesiabone hina bagade Saihone ema hamoi defele moilai huluane mugululi, dunu, uda amola mano, huluane medole lelegei dagoi.
7Ninia da bulamagau huluane lai amola liligi huluane moilai amo ganodini dialu lai dagoi.
8Amo esoga, ninia da A:moulaide hina bagade dunu aduna amoga soge da Yodane Hano gusudili Anone Hano asili Hemone Goumi amoga doaga:le, amo soge huluane elama lai.
9(Saidouniane dunu da Hemone Goumi amoga Silione dio asula amola A:moulaide dunu da Sine sia:sa.)
10Ninia da Ba:isia:ne hina bagade Oge amo ea soge huluane lai dagoi. Moilai huluane fele da:iya dialu, Gilia:de soge, Ba:isia:ne soge amola soge huluane eso maba la:ididili asili, Sa:lega moilai amola Edelei moilai bai bagade amoga doaga:le, huluane lai dagoi.” Mousese da amane sia:i.
11(Hina bagade Oge da Lefa:ime fi ea dagosu dunu - eno hame ba:i. Ea bogosu gagili da gelega hamoi. Ea olei da 42 mida amola ba:de olei da gadenene 2 mida. Amo gagili da wali A:mone soge moilai bai bagade La:ba amo ganodini diala.)
12Mousese da eno amane sia:i, “Ninia da amo soge lai dagoloba, na da soge amo da Aloua moilai, Anone Hano gadenene gadili dialu, Gilia:de agolo soge la:idi amola moilai huluane, amo Liubene fi amola Ga:de fi, ilima i.
13Na da eno la:idi Gilia:de soge amola Ba:isia:ne soge, amo Mana:se fi la:ididili (Eso Mabe Ma:na:se) ilima i. Amo da Agobe soge bagade musa: hina bagade Oge da ouligi. (Ba:isia:ne soge da defele Lefa:ime soge ilia da sia:su.)”
14Mana:se fi dunu afae amo Ya:ie, e da Agobe soge bagade amo lai. Agobe soge da Ba:isia:ne soge amo ganodini asili Gesue amola Maga, amo soge ea la:idi olei amoga doaga:i. E da amo moilai huluane amoma hi dio asuli amola wali ilia Ya:ie moilai sia:sa.)
15Mousese da eno amane sia:i, “Gilia:de soge amo na da Mana:se fi amo ea sosogo fi afae amo Ma:ige fi ilima i.
16Amola na da soge ea olei da Gilia:de asili Anone Hano amoga doaga:i, amo soge na da Liubene fi amola Ga:de fi, ilima i. Hano dogoa da ilia ga (south) olei amola ga (north) olei da Ya:boge Hano (amo da A:monaide fi ilia la:idi olei amola)
17Eso dabe la:idi ilia soge da asili Yodane Hano amoga doaga:i. Ea olei da ga Ga:lili Hano Wayabo asili Bogoi Hano Wayabo gano amola eso mabe olei da Bisiga Goumi.
18Amo esoha na da ilima olelei, ‘Ninia Hina Gode da amo soge Yodane Hano eso maba la:idi dili gesowale fima:ne i dagoi. Amaiba:le, dilia gegesu dunuma ilia gegesu liligi momagema:mu. Ilia da eno Isala:ili fi ili soge gesowale fima:ne amo fidima:ne bisili masusa: asunasima:ma.

19Dilia uda amola mano amola bulamagau, (dilia da bulamagau bagohame gagusa, na dawa:), ilia fawane da moilai na da dilima ilegei amo ganodini esalumu.
20Dilia da guiguda: olofoiwane esala. Amaiba:le, dilia Isala:ili diolalali noga:le fidima. Ilia da soge amo Hina Gode da ilima iaha, amo gesowale fi dagole, olofoiwane esalebeba:le fawane yolesima. Amasea, dilia da amo soge na da dilima ilegei amoga buhagima.’
21Amalalu, na da Yosiuama amane sia:i, ‘Di da Hina Gode Ea hou hamoi amo hina bagade dunu aduna Saihone amola Oge elama, amo di da ba:i dagoi. Amola E da nowa dunu ea soge di da doagala:musa: ahoasea, amo defele ilima hamomu.
22Ilima mae beda:ma. Bai dia Hina Gode Hi da dia gegesu hamomu.”
23Mousese da eno amane sia:i, “Amo esoha na da Godema ha:giwane amane sia:ne gadoi,
24‘Hina Bagade Gode! Na dawa:! Di da gasa bagade hawa: hamomu galebe. Di da amo hawa: hamosu ea degabo fawane nama olelei. Eno ‘gode’ o a:silibu muagado o osobo bagadega esalebe da agoaiwane hou hamomu hamedei.
25Hina Gode! Na da Yodane Hano degema:ne, logo doasima. Na da osobo noga:idafa na:iyadodili diala, goumi soge ida:iwane amola Lebanone Goumi, amo ba:mu hanai galebe.’
26Be dilia hou dawa:beba:le, Hina Gode da nama ougi galu amola E da na sia: hame nabi. Be E da nama amane sia:i, ‘Dagoi! Amo bu mae sia:ma!
27Di Bisiga Goumiba:le heda:le, gadodafa leloma. Di la:idi ga (south), la:idi ga (north), eso mabe gusudili amola eso dabe guma:dini, ba:ma. Gebewane noga:le ba:ma. Bai di da Yodane Hano hamedafa degemu.
28Di Yosiuama noga:le olelema. Ema gasa ima amola ea dogo denesima. Hi fawane da Isala:ili dunu bisili, dia waha ba:mu sogega gesowale fimusa: oule masunu.’
29Amalalu, ninia da fago soge (Bedebio moilai amo ea la:ididili gala) amo ganodini esalu.”