Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - DEUTERONOMI

DEUTERONOMI 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma Mose ia hereva, ia gwau, “Unai gabu dekena amo ita be Basana dekenai ia lao dalana dekenai ita raka lao, bona king Oga, mai ena tuari taudia ibounai ita tuari henia totona ia mai, Ederei hanua kahirakahira.
2To Lohiabada ese lau ia hamaoroa, ia gwau, ‘Oga dekenai do umui gari lasi. Lau ese ia bona iena tuari taudia ibounai emui siahu henunai do lau atoa. Sihona, Amoro edia king, Hesebona dekenai ia noho tauna dekenai umui karaia hegeregerena, be Oga dekenai danu do umui karaia.’
3“Vadaeni, Lohiabada ese king Oga bona iena orea taudia iseda siahu henunai ia atoa, bona ita ese idia ibounai ita alaia mase. Idia ta ia heau mauri lasi.
4“Unai neganai danu Oga ena hanua ibounai ita abia, hanua ta ita dekena amo ia kwalimu lasi. Hanua ibounai 66 ita abia, Aragobo tano ibounai. Oga, Basana ena king ena basileia be unai.
5Inai hanua ibounai be mai edia magu latadia, bona mai edia magu iduara, bona mai auri latadia, iduara loka totona gaudia. Hanua maragidia momo, mai edia magu lasi gaudia danu ita abia.
6“Vadaeni ita ese unai hanua ibounai ita hadikaia ore, bona hanua ta ta ibounai lalonai tatau bona hahine, memero bona kekeni ita alaia mase, Sihona, Hesebona ena king ena hanua dekenai ita karaia hegeregerena.
7Idia edia boromakau bona edia kohu ibounai danu ita abia, iseda.
8“Unai neganai danu unai Amoro king ruaosi edia tano ita abia Ioridane Sinavai ena dina daekau kahanai, Aranona Sinavai ela bona Heremona Ororo tanona.
9Heremona Ororo be Sidono taudia ese ena ladana idia atoa, Siriona, to Amoro taudia ese ena ladana idia atoa, Seniri.
10“King Oga, Basana tauna ena tano ibounai ita abia, ororo edia ataiai idia noho hanua ibounai, Gileada tano ibounai, Basana tano ibounai, ela bona Saleka hanua bona Ederei hanua.”
11Unai Oga, Basana ena king be Repaima tauna. Repaima taudia ibounai idia mase ore, Oga sibona ia noho. Iena mahuta patana be auri dekena amo idia karaia, bona inai pata be do noho Raba hanua dekenai, Amono taudia edia tano dekenai. Unai pata ena lata be 4 mita bona iena lababa be 2 mita.
12Ma Mose ia hereva, ia gwau, “Unai tano ita abia neganai, lau ese Rubena bona Gado iduhu taudia dekenai, Aroere, Aranona Sinavai ena isena dekenai ia noho hanua, bona Gileada Ororo kahana, mai ena hanua danu, lau henia.
13“To Gileada kahana bona Basana ibounai, Oga ena basileia ibounai, Aragobo tanona ibounai, be lau ese Manase iduhu kahana taudia dekenai lau henia. Unai Basana tano ena ladana idia atoa, ‘Repaima taudia edia tano.’
14“Iairi Manase ese Basana tano, Aragobo tano ibounai ia lao bona Gesuru taudia edia tano, bona Makata taudia edia tano, ia abia. Unai tano ena hanua edia ladana idia atoa, Havoto Iairi, bona unai ladana idia gwauraia noho ia mai bona hari.
15“Gileada tano be Makiri dekenai lau henia.
16Rubena bona Gado iduhu taudia dekenai Gileada tano ela bona Aranona Sinavai lau henia. Edia diho kahana tano hetoana be unai sinavai ena huana dekenai, bona edia mirigini kahana tano hetoana be Iaboka Sinavai, Amono taudia edia tano hetoana.
17Edia dina diho kahana tano hetoana be Ioridane Sinavai, Kinerete Gohu, mirigini kahana dekena amo, ela bona Davara Mase, ma ela bona Pisiga Ororo, dina daekau kahana dekenai.”
18Ma Mose ia gwau, “Unai neganai lau ese idia lau hamaoroa, lau gwau: Lohiabada emui Dirava ese inai tano umui dekenai ia henia vadaeni, emui tano. To hari emui goada taudia ibounai ese edia tuari gaudia do idia abia, bona Ioridane Sinavai do umui hanaia, emui varavara Israela taudia edia vairana dekenai.

19To emui adavana bona natuna bona emui boromakau, (lau diba emui boromakau be momo), be umui dekenai lau henia vadaeni hanua dekenai do idia noho.
20Do umui tuari noho, ela bona Lohiabada ese do ia henidia tano, Ioridane Sinavai ena dina diho kahanai be emui varavara taudia ese do idia noholaia, mai edia maino bona laga-ani danu, umui ese noho namo gabuna umui abia vadaeni bamona. Unai murinai umui giroa mai diba, bona inai umui dekenai lau henia vadaeni tano dekenai do umui noho.
21“Unai neganai lau ese Iosua lau hadibaia, lau gwau: Lohiabada oiemu Dirava ese unai king ruaosi, Sihona bona Oga dekenai ia karaia kara be oi itaia vadaeni. Do umui hanaia lao basileia ibounai dekenai danu Lohiabada ese unai bamona do ia karaia.
22Unai dainai idia dekenai do oi gari lasi, badina be Lohiabada oiemu Dirava ese oi totona do ia tuari.”
23“Unai neganai lau ese Lohiabada lau noia goada, lau gwau,
24‘Lohiabada, egu King e, lau dekenai oi hedinaraia dainai, lau diba oi ese do oi karaia kara badadia be oi hamatamaia vadaeni inai. To gabeai kara badadia momokani ma do oi karaia. Edena dirava, guba dekenai o tanobada dekenai ese gaukara badadia bona siahu hoa karadia do ia karaia diba, oi ese oi karaia vadaeni hegeregerena?
25Lohiabada e, mani emu kara lau ura Ioridane Sinavai do lau hanaia, tano palaka namona, ororo gabudia namodia ela bona Lebanona do lau itaia.’
26“To Lohiabada ese lau dekenai ia badu henia, umui dainai, bona lauegu noinoi ia kamonai lasi. Ia ese lau dekenai ia haere, ia gwau, ‘Vadaeni, unai hereva do oi gwauraia lou lasi.
27Pisiga Ororo dekenai do oi daekau lao, ena ataiai do oi gini, oiemu matana do oi negea, tano be oiemu matana dekenai do oi itaia, mirigini kahana, diho kahana, dina daekau kahana, dina diho kahana. Inai ibounai do oi itaia namonamo, badina be inai Ioridane Sinavai be do oi hanaia lasi.
28“ ‘To Iosua do oi hadibaia, bona do oi hagoadaia, bona iena lalona do oi ha-aukaia, badina be ia ese inai bese taudia Ioridane Sinavai unai kahana, oi itaia tano, dekenai do ia hakaudia hanai.’
29“Unai dainai, ita be koura dekenai ita kamepa, Bete Peoro hanua kahirakahira.”