Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - ब्‍यवस्‍था

ब्‍यवस्‍था 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु नोले गो बाशान ग्‍येत्‍थ लाइतक। मिनु बाशान ङा पिप ओग नु आ मुर नेल्‍ले गोपुकी नु लडाइ पथ एद्रेइम जाक्‍तेक्‍म। गन्‍ती २१:३३-३५
2मिनु परमप्रभु यावेमी आं कली ‘मेको आन कली तशा महिनो। मारदे हना गो मेको नु आ मुर नेल्‍ल आन कली इन गुइमी गेता। मेको आ रागी नु आ मुरपुकी इन के दुम्‍त। मिनु गे हेश्‍बोनम बाक्‍शो एमोरी आन पिप सीहोन कली खोदेंशो पा मेको कली यो पने’ देंत।
3मिनु परमप्रभु यावे, इं परमप्रभुमी बाशान ङा पिप ओग कली यो नु आ मुर नेल्‍ल आन कली इं गुइमी गेप्‍तु। मेकेर यो का कली यो मप्रोंइथु, नेल्‍ल आन कली साइक्‍तक।
4मेना गो मेको आ सहर नेल्‍ल ग्रातक। का यो मली। बाशान ङा ओग आ राज्‍यम अरगोब माइश्‍शो रागी नेल्‍ल पा ६० ओटा सहर ग्रातक।
5मेको सहर नेल्‍ले लाइश्‍शो गारो हिरशो बाक्‍तेक्‍म। मेको गारो ङा ठेयब लाप्‍चो आग्‍लो पाइश्‍शो बाक्‍तेक्‍म। मेको प्रोंइशा, अरु गारो महिरशो शुश गाउं यो ग्रातक।
6मिनु हेश्‍बोन ङा पिप सीहोन कली खोदेंशो पा मेको सहर ङा वोंइश मुर, मीश मुर नु आल नेल्‍ल साइक्‍तक।
7मिनु बी ब्‍यफ, क्‍यारश भेडा नु सहर ङा मारेइ मारेइ आंइ कली वोंइसाक्‍क। ब्‍यवस्‍था २०:१३-१८
8मोपा गो यर्दन ओंथ हांबु ङा एमोरी पिप निक्‍शी आस रागी ग्रातक। अरनोन खोल्‍सा रे हेरमोन डांडा सम्‍म ङा रागी ग्रातक। ब्‍यवस्‍था ४:४८; १इतिहास ५:२३; भजन संग्रह २९:६
9सीदोनीपुकीमी हेरमोन डांडा कली सिरीयोन नु एमोरीपुकीमी सेनीर देंनीम।
10गोपुकी दिंम ङा सहर नेल्‍ले, गिलाद रागी नेल्‍ल, बाशान, साल्‍का नु एद्रेइ सम्‍म, बाशानम बाक्‍शो ओग आ राज्‍य नेल्‍ल ग्रातक।
11मिनु बाशान ङा पिप ओग चहिं मेको लाइश्‍शो मुर, रेफाइम आन दातेमी नेल्‍ल क्‍येङा नोले साइक्‍चा पुंइसाक्‍व। मिनु मेको आ फलाम के खाट मुल सम्‍म अम्‍मोनी आन सहर रब्‍बाहम बाक्‍ब। मेको खाट ९ कुबीत लाइश्‍शो नु ४ कुबीत ब्रेम्‍शो बाक्‍ब। कुबीत का आधा मिटर कि हात का खोदेंशो बाक्‍ब।
12मिनु मेना तेको तेको रागी आंइ के सेल्‍तक देंशा हना, अरनोन खोल्‍सा आ नेक्‍था दिंमम बाक्‍शो आरोएर रे गिलाद पहाड आधा नु मेकेर ङा सहरपुकी सम्‍म गो रूबेन आ थर नु गाद आ थर ङा मुर आन कली गेतामी।
13गिलाद ङा लीशो, ओग आ राज्‍य, बाशान रागी नेल्‍ल, मनस्‍से आ उइक्‍थ थर ङा मुर आन कली गेतामी। बाशान नु अरगोब रागी नेल्‍ल रेफाइम माइश्‍शो, लाइश्‍शो मुर आन रागी देंनीम।
14मनस्‍से आ युइ याइरमी अरगोब ङा रागी नेल्‍ल, गेशुरी नु माकाथी आन सांद सम्‍म लाइक्‍तु। मेको बाशान कली आ नें हव्‍वोथ-याइर वोइक्‍तु। मेको मुल सम्‍म बाक्‍ब।
15मिनु गो माकीर कली गिलाद गेता।
16मिनु गो रूबेन आ थर नु गाद आ थर ङा मुर आन कली मार गेतामी देंशा हना, गिलाद रे अरनोन खोल्‍सा आ दाते सम्‍म नु आ नेक्‍था ङा दिंम यब्‍बोक खोल्‍सा सम्‍म गेतामी। मेको अम्‍मोनी आन सांद बाक्‍ब।
17मिनु मेको अराबाह दिंम, यर्दन नु आ नेक्‍था ङा किन्‍नेरेथ रे अराबाह समुन्‍द्र, मेको हिक्‍सी समुन्‍द्र यो देंनीम, सम्‍म नां दाप्‍तीके ङा पिस्‍गा डांडा रूबेन आ थर नु गाद आ थर ङा मुर आन कली गेतामी। यहोसु ११:२; यहोसु १९:३५; मर्कूस ६:५३
18मेना गो इन कली ‘परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी एको रागी इन के दुम्‍चा कली गेशो बाक्‍ब। मो हना यो इन दाते ङा लडाइ पाइब वोंइश मुरपुकी इन या पिम्‍सीशा, इन लोक्‍ब इस्राएली आन ङोंइती यर्दन खोला शोक्‍चा माल्‍नीनी।

19मिनु इन मीश, इन आलपुकी नु इन बी ब्‍यफ, क्‍यारश भेडा गो इन कली गेशो सहरम ला बाक्‍चा ताइनीम। इन के बी ब्‍यफ, क्‍यारश भेडा शुश बाक्‍नीम, दे तुइक्‍नुङ।
20परमप्रभु यावेमी इन कली खोदेंशो पा इन लोक्‍ब आन कली मनाइक्‍पदा सम्‍म मोदेंशो दुम्‍चा माल्‍ब। मिनु परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी यर्दन आइक्‍ची हांबु मेको आन कली गेशो रागी आंम के मसेल्‍मे सम्‍म गेपुकीमी मो पचा माल्‍नीनी। मिनु नोले गोम इन कली गेशो रागी लेश्‍शा, जाक्‍ने चाप्‍नीनी’ दे माइक्‍मी” देंत।
21मिनु मेना गो यहोसु कली “परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी एको पिप निक्‍शी आस कली मार मार पवा, गे मेको नेल्‍ल ताप्‍तीवी। मुल गे आइक्‍ची हांबु शोक्‍सेनु, परमप्रभु यावेमी मेकेर ङा राज्‍य नेल्‍ल आन कली यो मोदेंशोन पाइब। गन्‍ती २७:१८-२२
22मेको आन क्‍येङा महिनीन। मारदे हना परमप्रभु यावे, इन परमप्रभुमी इन पा ङा लडाइ पाइब” दे माइक्‍ता। ब्‍यवस्‍था १:२९-३०
23मिनु मेना गो परमप्रभु यावे कली
24“परमप्रभु, परमप्रभु यावे, गे इन गेय पाइब कली इन ठेयब पतीके नु सक्ति कोंइचा गोइतीनी। मिनु स्‍वर्ग नु रागीम बाक्‍ब तेको प्रभु इन खोदेंशो पा ठेयब पतीके नु सक्ति पाइश्‍शो गेय पने चाप्‍बा ङा?
25मेको यर्दन आइक्‍ची हांबु ङा रिम्‍शो रागी, ठेयब पहाड नु लेबानोन तङल, दे आं कली यर्दन खोला आइक्‍ची हांबु शोक्‍चा गेयीनी” दे पुंइता।
26तन्‍न इन पतीके परमप्रभु यावे गो नु गाइश्‍शो बाक्‍त। मिनु मेकोमी आं पुंइशो मनेन। मिनु परमप्रभु यावेमी आं कली “मुल रे एको आ पर्बम लोव़ मपावो। गन्‍ती २०:१२
27गे पिस्‍गा डांडा ङोइश्‍शा, पच्‍छिम, उत्तर दक्‍खिन नु पूर्ब गे कोव़ङो। मारदे हना गे यर्दन आइक्‍ची हांबु शोक्‍चा मताइनेवे।
28मिनु गे यहोसु कली अरेशा, लोव़ पा ठेयब थुं पाइश्‍शो सेलो। मारदे हना मेकोमी मुर आन ङोंइती शोक्‍शा, इ तशो रागी मेको आन के दुम्‍चा कली योव़ब” दे परमप्रभुम आं कली देंत। ब्‍यवस्‍था ३१:३,७;
29मिनु गोपुकी बेथ-पेओर आ ङोंइती ङा दिंमम बाक्‍तक।