Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Deuteronomio

Deuteronomio 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya miliko kita ug mitungas paingon sa Bashan. Apan si Og, ang hari sa Bashan, miabot ug miataki kanato, siya ug ang tanan niyang katawhan, aron makig-away didto sa Edrei.
2Miingon si Yahweh kanako, 'Ayaw kahadlok kaniya, kay gihatag ko kaninyo ang kadaogan batok kaniya ug ang pagdumala sa iyang katawhan ug sa iyang kayutaan. Buhaton ninyo kaniya ang sama sa inyong gibuhat kang Sihon, ang hari sa Amorihanon, nga nagpuyo sa Heshbon.'
3Busa gihatagan kita ni Yahweh nga atong Dios ug kadaogan kang Og ang hari sa Bashan, ug nabutang ilalom sa atong pagdumala ang iyang katawhan. Unya gipatay nato siya hangtod nga walay bisan usa nga nahibilin sa tibuok niyang katawhan.
4Gikuha usab nato ang tanan niyang siyudad niadtong panahona; walay bisan usa ka siyudad nga wala nato nailog gikan kanila: 60 ka siyudad—ang tanan nga rehiyon sa Argob, ang gingharian ni Og sa Bashan.
5Kini nga mga siyudad adunay tag-as nga mga pader, mga ganghaan ug mga rehas; gawas pa kini niadtong daghang mga baryo nga walay pader.
6Gigun-ob nato sila pag-ayo, sama sa atong gibuhat kang Sihon nga hari sa Heshbon, giguba ang matag siyudad— ang kalalakin-an ug gagmayng mga bata.
7Apan ang mga baka ug ang tanang kabtangan sa siyudad, gikuha nato kini ingon nga atong mga kabtangan alang sa atong mga kaugalingon.
8Nianang panahona giilog nato ang yuta gikan sa kamot sa duha ka hari sa mga Amorihanon, nga nahimutang tabok sa Jordan, gikan sa walog sa Arnon hangtod sa Bukid nga Hermon
9(Ginganlan sa mga Sidonihanon ang Bukid nga Hermon ug Sirion, unya ginganlan kini sa mga Amorihanon nga Senir)
10ug ang tanang siyudad sa kapatagan, ang tibuok Gilead, ug ang tibuok Bashan, ug hangtod sa Saleca ug Edrei, nga mga siyudad sa gingharian ni Og sa Bashan.”
11(Ang nahibilin sa kaliwatan ni Refaim, kay si Og na lamang nga hari sa Bashan. Tan-awa! Ang iyang higdaanan hinimo sa puthaw. Dili ba didto man sa Rabba nagpuyo ang mga kaliwat ni Ammon? Siyam ka kubiko ang katas-on ug upat ka kubiko ang kalapdon, sumala sa sukdanan sa mga tawo.)
12“Kini nga yuta nga atong gipanag-iya niadtong panahona— gikan sa Aroer, nahimutang kana sa walog sa Arnon, ug ang bungtod nga bahin sa Gilead, ug ang siyudad niini—gihatag ko kini sa mga Reubenihanon ug Gadihanon.
13Ang nahibilin sa Gilead ug tibuok sa Bashan, ang gingharian ni Og, akong gihatag sa katunga sa tribo ni Manases: ang tibuok nga rehiyon sa Argob, ug ang tibuok Bashan. (Ang maong teritoryo ginganlan usab nga yuta sa Refaim.
14Si Jair, nga kaliwat ni Manasse, miilog sa tibuok rehiyon sa Argob hangtod sa utlanan sa mga Geshurihanon ug Maacathon. Gitawag niya ang rehiyon, bisan ang Bashan, subay sa iyang ngalan, Havvot Jair, hangtod karong panahona.)
15Gihatag ko ang Gilead kang Makir.
16Gihatag ko sa mga Reubenihanon ug mga Gadihanon ang teritoryo sugod sa Gilead hangtod sa walog sa Arnon—ang tungatunga sa walog mao ang utlanan sa teritoryo—ug sa Suba sa Jabok, nga utlanan sa mga kaliwat ni Ammon.
17Ang laing utlanan niini mao usab ang kapatagan nga walog sa Suba sa Jordan, gikan sa Chinneret ngadto sa dagat sa Araba (nga mao, ang Asin nga Dagat) hangtod sa tiilan sa Bukid sa Pisga sa sidlakan nga bahin.
18Gimandoan ko kamo nianang panahona nga miingon, 'Si Yahweh nga inyong Dios ang naghatag kaninyo niining yutaa aron mapanag-iya; kamo, nga mga kalalakin-an sa gubat, moagi nga armado taliwala sa inyong mga kaigsoonang lalaki, ang katawhan sa Israel.

19Apan ang inyong mga asawa, ang inyong mga gagmay nga mga anak, ang inyong mga baka (nakahibalo ko nga daghan kaayo kamo ug mga baka), magpabilin sila sa mga siyudad nga akong gihatag kaninyo,
20hangtod nga hatagan na ni Yahweh ug kapahulayan ang inyong mga kaigsoonan, sama sa iyang gibuhat alang kaninyo, hangtod nga ihatag na ni Yahweh nga inyong Dios ang yuta nga gitagana kanila didto tabok sa Jordan; unya diha pa kamo makauli, ang matag usa kaninyo, sa yuta nga akong gihatag kaninyo.'
21Gimandoan ko si Josue nianang panahona, ug miingon, 'Nakita sa inyong mga mata kung unsa ang gibuhat ni Yahweh nga inyong Dios niining duha ka mga hari; magbuhat ug sama niini si Yahweh sa tanang gingharian nga inyong adtoan.
22Dili kamo mahadlok kanila, tungod kay si Yahweh nga inyong Dios maoy makig-away alang kaninyo.'
23Nanghangyo ako kang Yahweh nianang panahona nga nag-ingon,
24'O Ginoong Yahweh, gipakita nimo sa imong alagad ang imong pagkagamhanan ug ang imong kusgan nga kamot; kay walay dios nga anaa sa langit o sa yuta ang makabuhat sa samang butang nga imong nahimo, ug ang samang dakong buhat?
25Tugoti ako sa pagsusi, nanghangyo ako, ug aron akong makita ang maayong yuta nga anaa unahan sa Jordan, ang nindot nga kabungtoran, ug ang Lebanon usab.
26Apan nasuko si Yahweh kanako tungod kaninyo; wala siya naminaw kanako. Miingon si Yahweh kanako, 'sakto na kini alang kanimo—ayaw na paghisgot niining butanga kanako:
27tungas sa tumoy sa Pisga ug iyahat ang imong mga mata sa kasadpan nga bahin, sa amihanan, sa habagatan, ug sa sidlakan; tan-awa kini, kay dili ka makalatas sa Jordan.
28Hinuon, tudloi ug dasiga si Josue ug lig-ona siya, kay siya mao ang makaadto uban niining mga katawhan, ug siya ang hinungdan nga mapanunod nila kining yutaa nga imong nakita.'
29Busa nagpabilin kita sa walog nga atbang sa Bet Peor.