Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - IKUƆ́ KÓNTÍMÙ

IKUƆ́ KÓNTÍMÙ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ tí ítɛ́ dɛ borɛ̀ kɛ́pĩ́ nkucɛ kɛ́nkɔri Bɑsɑ̃ɑ̃. Mɛm̀mɛ Ɔku Bɑsɑ̃ɑ̃ kóo kpɑ̀ɑ̀tì ìtɛ́nímɛ̀ nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛmɔu kɛ́ ti do mudoò Etedeii ɛì.
2Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni nnɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: A bɑ́ɑ́ ò yɔ̀tɛ, n we ndɑ duɔ́mmu wenwe nɛ̀ o nìtìbɛ̀ nɛ̀ o ɛì. A yóó ò dɔ̀ɔ̀ ɑ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mmɛ Amɔriibɛ kpɑ̀ɑ̀tì Sionni Ɛsibonni ɛì kou.
3Mɛm̀mɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù ti te kù ti duɔ́mmɛ̀ Ɔku Bɑsɑ̃ɑ̃ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o nìtìbɛ̀ kɛ ti bɛ̀ potɛ́ kɛ́kuɔ bɑ́ òmɔù í nyentɛ́ bɑ́ òmɑ́ɑ̀.
4Kɛ̀ ti tiekɛ o ɛkɛ̀ yɛmɔu, dìmɑrì í nkpɑɑ́ kɛ́tú o kpɛri, dɛ kó yɛhɛkɛ̀ do bo yɛmɔu sipísìkuɔ̀ ndi. Adikɔbu kó kutempɛ̃ Bɑsɑ̃ɑ̃ tenkɛ̀ kɛmɔu okpɑ̀ɑ̀tì Ɔku kpɑ̀ɑ̀tìyuu dimɔu.
5Dɛ kó yɛhɛkɛ̀ do tú yɛhɛkɛ̀ diɛyɛ̀ nyɛ kɛ̀ iduotí yɛ̀ fitɛ́ kɛ̀ yɛbòrɛ̀ kpetí kɛ pɑ́kɛ́ imɑ́tìdɛí. Kɛ nɛ́ mbúútí yɛhɛkɛ̀ pɛ́u iduotí í fitɛ́ yɛ̀.
6Kɛ̀ tí yɛ̀ pɔ̀ntɛ pɑ́íí kɛ́dɛ́ítɛ́ ti do yĩmɛ̀ Sionni Amɔriibɛ kpɑ̀ɑ̀tì kɛ́kuɔ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ ibí,
7kɛ́pĩ́mmú iwũɔ̃ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo yɛhɛkɛ̀ miɛkɛ.
8Mɛm̀mɛ ti fìètɛmɛ̀ Amɔriibɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛdɛ́ kó yɛhɛkɛ̀ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kó diyɑ́ɑ̀, kɛ́túótɛ́ kutɛkù bɛ̀ yu kù kɛ tú Adinɔ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Ɛdimɔɔ tɑ̃rì.
9Sidonni ɛì kɔbɛ do yu Ɛdimɔɔ tɑ̃rì kɛ tú Sidiyonni nwe, kɛ̀ Amɔriibɛ di yu kɛ tú Senii.
10Kɛ̀ tí fietɛ ditennì kó yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu nɛ̀ Kɑdɑɑdi tempɛ̃ nkumɔu kpɛyɛ. Bɑsɑ̃ɑ̃ omɔu kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Sɑdikɑɑ ɛì nɛ̀ Etedeii ɛì, okpɑ̀ɑ̀tì Ɔku kó yɛhɛkɛ̀ nyɛ.
11Ɔku Bɑsɑ̃ɑ̃ kóo kpɑ̀ɑ̀tì weè do yentɛ́ òmɑ́ɑ̀ kɛ kpɑɑ́ fòù Defɑiibɛ botí miɛkɛ, kòo dɔ́ù ntú timɑ́tì kpɛri, kɛ̀ di okùmɛ̀ pɛ̃nkù mɛ́tìrì mɛ̀nɑ̀ɑ̀, kɛ̀ di pɛ̃kùmɛ̀ bo mbo mɛ́tìrì mɛ̀dɛ́mɛ̀, kɛ̀ di mbo Adɑbɑ Amɔniibɛ ɛidiɛ̀.
12Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti fietɛ dɛ kó kɛtenkɛ̀ kɛmɔu, kɛ́túótɛ́ Adowɛɛ kukó nhAdinɔ pɛɛ́mmɛ̀, kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Kɑdɑɑdi tɑ̃rì nɛ̀ dɛ kó yɛhɛkɛ̀ dikéè, kɛ̀ tí yɛ̀ duɔ́ nDubɛnniibɛ nɛ̀ Kɑdiibɛ,
13kɛ́túótɛ́ Kɑdɑɑdi tenkɛ̀ kɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ nɛ̀ Bɑsɑ̃ɑ̃ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Ɔku kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu dimɔu. Adikɔbu kó kutempɛ̃ nkumɔu kɛ́ dɛ̀ duɔ́ mMɑnɑnsee kó kuwuɔ ndikéè kɔbɛ, bɛ̀ múnkɛ dɛ nyu kɛ tú Defɑiibɛ tenkɛ̀.
14Mɑnɑnsee birɛ Yɑii weè do fìètɛ Adikɔbu tempɛ̃ kumɔu, kɛ́kɔtɛ kɛ́dítɛ́ Kesuriibɛ nɛ̀ Mɑkɑtiibɛ bɛ tenkɛ̀ mɑ̀nku, kɛ́yú dɛ kó yɛhɛkɛ̀ Bɑsɑ̃ɑ̃ kpɛyɛ, o mɔ́mmuɔ nho kó diyètìrì kɛ dɔ̀ Yɑii ɛkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ kpɑɑ́ kɛ mɛ nyɛ̀ yu nɛ̀ yíenní.
15Kɛ̀ n yɛ̀ duɔ́ nKɑdɑɑdi tenkɛ̀ Mɑkiidi yɑɑ̀bí, Mɑnɑnsee birɛ,
16kɛ́túótɛ́ Kɑdɑɑdi ɛì kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kukó nhAdinɔ kɛ̀ n dɛ̀ duɔ́ Dubɛnniibɛ nɛ̀ Kɑdiibɛ. Kɛ̀ dɛ kó kukó nni ntú bɛ tenkɛ̀ mɑ̀nku kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ kukó nSɑbɔki Amɔniibɛ tenkɛ̀ mɑ̀nku.
17Kɛ̀ kuù ntú Adɑbɑ nɛ̀ Suditɛ̃ɛ̃ dɛ̀ mɑ̀nkɛ dɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Kinnɛdɛti kɛ mmɛ ndò nkɛ́tuɔkɛnɛ̀ Adɑbɑ kóò dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ mukɔ́kúɔ́ nkóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì pɛɛ́mmɛ̀ nɛ̀ Pisikɑɑ tɑ̃rì diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
18Dɛ mɔ̀nnì ndi m bɛ̀ nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ̀ n dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di duɔ́mmu dɛ kó kɛtenkɛ̀. Díndi bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tu bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ di dò nkɛ́túótɛ́ tikpɑ̀rìnɛntì nti kɛ́niitɛ́ di kɔbɛ Isidɑyɛɛribɛ tɔbɛ̀, kɛ̀ dí séntɛ́ kukó nSuditɛ̃ɛ̃.

19Di pobɛ̀ nɛ̀ di bí nɛ̀ di wũɔ̃ dɛɛ̀ yó nkpɑɑ́ yɛhɛkɛ̀ n di duɔ́ nyɛ̀ miɛkɛ, n yɛ̃́mu di wũɔ̃ sũmɛ̀.
20Kɛ̀ díndii kɔtɛ kɛ́teennɛ̀ di kɔbɛ, kɛ́mbɑɑnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te bo bɛ̀ duɔ́mmɛ̀ bɛ kó yɛhɛkɛ̀ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ yɑ́ɑ̀, diyiè tɑɑ̀ kɛ̀, kɛ́ bɛ̀ kɑ̀nnɛ kɛ́ bɛ̀ om̀pùnnɛ, kù di yĩ́mɛ̀. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ di nɛ́ wɛ̃tɛní bɑ́ wè o ɛì nh ò duɔ́ ndì.
21Dɛ mɔ̀nnì ndi n nɑ̀kɛ́mɛ̀ Sosuwee kɛ̀ n dɔ̀: A yɑ̀mu nɛ̀ ɑ nuɔ nti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Amɔriibɛ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ biɛ mbɛdɛ́, kù yóó mɛ ndɔɔ̀ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛmɔu ɑ yóó séntɛ́ kukó nkɛ́tɑ yɛ̀ɛ̀ miɛkɛ.
22Di bɑ́ɑ́ bɛ̀ yɔ̀tɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kuù yóó kpɑ ndi kpɛ́í.
23Dɛndɛ n kuɔ́nnɛ̀mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́ kù sɑutɛnɛ̀ kɛ dɔ̀:
24Áú! N Yiɛ̀ nKuyie nfɔ̃́ɔ̃̀ ketɛ́ ɑ bo bɛnkɛmɛ̀ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì ɑ wɛ̃rímú nɛ̀ ɑ kpetì. Kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ duɔ́mɛ̀ òmɔù í bo kɛ dɑ dònnɛ̀ wèè nɑ kɛ dɔ̀ɔ̀ ɑ dɔɔri dɛ̀.
25N Yiɛ̀ nKuyie, yóu kɛ̀ n séntɛ́ kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kɛ́yɑ̀ kɛtensɑ̀ɑ̀kɛ̀ nɛ̀ yɛtɑ̃rɛ̀ sɑ̀ɑ̀yɛ̀, yɛ̀ɛ̀ kɛ̀ bo, nɛ̀ Dimɑɑ kó ditɑ̃sɑ̀ɑ̀rì.
26Díì kpɛ́í nkɛ ti Yiɛ̀ nKuyie mmiɛkɛ do m pɛikɛmɛ̀ bɑ́ kù í nkèè n kù kuɔ́nnɛ̀ dìì dɑbònnì, kɛ́ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ sɑ̀nnɛ̀mu mɛmmɛ, tɛ̃́nkɛ bɑ́ m bɛ́innɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì.
27Dekɛ Pisikɑɑ tɑ̃rì yómmɛ̀ kɛ́wéntɛ́ diyiè tɑɑ̀ kɛ̀, nɛ̀ dì yìɛ̀ní kɛ̀, nɛ̀ kubɑkù yoú nɛ̀ kucɑ̃̀nku diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, kɛ́wéntɛ́ kɛ́ dɛ̀ yɑ̀ nɛ̀ ɑ nuɔ, ɑ nɛ́ í senti kukó nSuditɛ̃ɛ̃ ɑ mɛ̀ nwùó nkù.
28Duɔ́ nyitié nSosuwee, yɑ́ukùnnɛ o kɔ̃̀ntì, yíɛ́ we dikɔ̃m̀bùɔ̀, weè yóó bɛ̀ niitɛ́ kɛ́ bɛ̀ tɑnnɛ́ kɛtenkɛ̀ ɑ mɛ̀ nwùó nkɛ̀.
29Mɛm̀mɛ kɛ̀ tí mbo Bɛti-Peɔɔ biriku ììkɛ̀.