Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ikoyã

Ikoyã 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bee gbɛa wa ɛa da Basana bùsu zɛ́u. Ɔ̃ Basana bùsu kí Ogu bↄ̀ dàwálɛ ń zĩo ń a gbɛ̃́ↄ píi Ɛdɛlɛi.
2Dii òmɛɛ másu vĩakɛɛ̀o, asa a aà nàmɛɛ ma ↄzĩ ń a gbɛ̃́ↄ píi ń a bùsuoɛ. À mɛ̀ mà kɛɛ̀ lá má kɛ̀ Amↄleↄ kí Siↄ̃ pↄ́ kpalablè Ɛsɛbↄ̃ɛwa.
3Ɔ̃ Dii wá Lua Basana bùsu kí Ogu nàwɛ̃ɛ wá ↄzĩ ń a gbɛ̃́ↄ píi. Wa ń dɛdɛ, wi ń gbɛ̃e to bɛ̃́ɛo.
4Gↄↄ bee ↄ̃ wa aà wɛ̃́lɛↄ sì píi. A kee ku wa gí síimáo. Wa zĩblè Aagobu bùsuwa píi ń a wɛ̃́lɛ mɛ̀n bàaↄ̃o, bùsu pↄ́ Basana bùsu kí Ogu vĩpi.
5Wɛ̃́lɛpiↄá wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄnɛ píi. Wɛ̃́lɛpiↄ bĩ́i lɛsĩ, wì a bↄlɛↄ tata wà gbã́a dauɛ. Wa zↄ̃ɛwiaↄ sì dasidasi lↄ.
6Wa ń mìdɛ píi, lá wá kɛ̀ Ɛsɛbↄ̃ kí Siↄ̃ gbɛ̃́ↄnɛwa. Wa wɛ̃́lɛpiↄ gↄ̃ɛↄ dɛ̀dɛ ń nↄɛↄ ń nɛ́ↄ píi.
7Ɔ̃ wa pↄtuoↄ ń àizɛɛ pↄ́ wá è wɛ̃́lɛpiↄ guu nàaa wá pↄ́ ũ píi.
8Gↄↄ bee wa Amↄleↄ kía gbɛ̃ↄn plapiↄ bùsu sìmá, bùsu pↄ́ kú Yuudɛ̃ baala za Aanↄi e Ɛɛmↄ gbɛi.
9Sidↄ̃deↄ ì o gbɛpiɛ Siliↄ̃, Amↄleↄ sↄ̃ Senii.
10Wa Basana kí Ogu bùsu sì píi, gusalala wɛ̃́lɛↄ ń Galada bùsuo píi ń Basana bùsuo píi e Saleka ń Ɛdɛlɛio.
11Lefai kↄ̃naↄ guu Ogu mɛ́ gↄ̃̀ yãa ado. Wà aà wúlɛbↄ kɛ̀ ń mↄoɛ. A gbã̀a gã̀sĩsuu kɛ̃okwiɛ, a yàasa sↄ̃ gã̀sĩsuu síiↄ̃. A ku Amↄni mɛɛwia Labaɛ.
12Kɛ́ wa bùsupi sì, ma Galada bùsu sĩ̀sĩde guo kpà Lubɛni buiↄ ń Gada buiↄwa, sɛa za Aloee, Aanↄ baa.
13Galada bùsu pↄ́ gↄ̃̀ ń Ogu bùsu Basanao ↄ̃ má kpà Manase bui kĩniↄwa. Aagobu bùsu pↄ́ kú Basana bùsuu yãa píi, ↄ̃ wì mɛ Lefaiↄ bùsu.
14Manase bui Yaii mɛ́ Aagobu bùsupi sɛ̀ píi e Gesuu buiↄ ń Maaka buiↄ bùsu lɛ́u. Ɔ̃ à azĩa tↄ́ kpàɛ̀. A yã́i wì mɛ Basanaɛ Yaii zↄ̃ɛwiaↄ e ń a gbão.
15Ma Galada bùsu kpà Manase nɛ́ Makii buiↄwa.
16Bùsu pↄ́ kú Galada bùsu zãnguo ń Aanↄ dↄ̀ↄo ↄ̃ má kpà Lubɛni buiↄ ń Gada buiↄwa. Aanↄ dↄ̀ↄpi mɛ́ ń bùsu lɛ́ ũ, mɛ́ Yaboko dↄ̀ↄ mɛ́ ń bùsu lɛ́ ũ Amↄni bùsu oi.
17Yuudɛ̃ dↄ̀ↄ mɛ́ ń bùsu lɛ́ ũ bɛ'aɛ oi za Gɛnɛzalɛti e Alaba Ísida pↄ́ wì mɛ lↄ Ísida Wiside, Pisiga gbɛpↄlɛu.
18Ma yã'ònɛ́ gↄↄ bee ma mɛ̀, Dii ń Lua bùsupi kpàmá à gↄ̃̀ ń pↄ́ ũɛ. An gbɛ̃́ pↄ́ kà zĩkaaↄ sↄ̃ aa ń gↄ̃kɛbↄↄ sɛ aa bua Yuudɛ̃wa aa dↄaa Isaili kĩniↄnɛ.

19Ma mɛ̀ má dↄ̃ an nↄɛↄ ń ń nɛ́ↄ ń ń pↄtuoↄ dasi, aamɛ aa gↄ̃ ń wɛ̃́lɛ pↄ́ má kpàmáↄ guu.
20Ma mɛ̀ tó Dii tò an gbɛ̃́ↄ ĩ́ampakĩi è láńwa, mɛ́ aa bùsu pↄ́ Dii ń Lua lɛ́ kpámá sì ń pↄ́ ũ Yuudɛ̃ baa bɛ'aɛ oi, an baade i gbasa su bùsu pↄ́ má kpàmáɛ bee guu sa.
21Gↄↄ bee má ò Yozueeɛ aà wɛ́ è lá Dii á Lua kɛ̀ kía gbɛ̃ↄn plapiↄnɛ. Màa Dii a kɛ kía pↄ́ álɛ gɛ́ ń lei weↄnɛ píi.
22Ásu vĩakɛnɛ́o, asa Dii á Lua mɛ́ a zĩkaɛ́ńnↄ.
23Gↄↄ bee ma awakpà Diiɛ ma mɛ̀,
24Dii Lua, n na n zↄ̃ↄkɛ ń n gã̀sa gbãao ↄlↄa mapi n zↄ̀blenaɛwa. Dii kpele mɛ́ kú musu ge tↄↄlɛ la, a fↄ̃ yãzↄ̃ↄkɛ lanwai?
25Ma gba zɛ́ mà bua Yuudɛ̃wa mà e wɛsi bùsu maa sĩ̀sĩde pↄ́ kú wepilɛ ń Libão píi.
26Ɔ̃ Dii pↄ pàmazi á yã́i, i swã́sɛ ma yã́io. A òmɛɛ à mɛ̀, bee mↄ̀ màa lɛ. Másu yãe oɛ yã́ bee musu lↄo.
27À mɛ̀ mà dɛdɛ Pisiga gbɛwa e a misonaa, mí wɛzu mà gugwa bɛ'aɛ ń gugbãntoo ń gukpɛo ń gɛↄmidↄkĩi oio. À mɛ̀ mà gwa ń wɛ́oɛ, asa má e bua Yuudɛ̃wa mà gɛ́ weo.
28À mɛ̀ mà yãdilɛ Yozueeɛ, mí aà gba sↄ̃, mí aà gba gbãa, asa aàpi mɛ́ a dↄaaɛ́ à bua Yuudɛ̃wa, i bùsu pↄ́ má wɛsiɛ naɛ́ á ↄzĩ.
29Ɔ̃ wa gↄ̃ guzulɛɛ beeu Bɛpeoo saɛ la.