Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sariyane

Sariyane 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1En yi en maxɛtɛ, en yi te Basan kiraan xɔn. Basan manga Ogo yi mini en yɛngɛdeni Edere yi, e nun a ganla birin.
2Alatala yi a fala n xa, a naxa, “I nama gaxu a yɛɛ ra, bayo n na soma i yii nɛn e nun a ganla birin e nun a bɔxɔna. I bata naxan liga Sixɔn na, Amorine mangana, naxan yi dɔxi Xɛsibɔn, i na nan ligama a fan na.”
3Alatala en ma Ala yi Basan manga Ogo so en yii, e nun a ganla birin. En yi e birin faxa, muxu ɲɛɲɛ yo mi lu.
4Na waxatini, en yi a taane birin suxu. Na taa yo mi lu en mi dɛnaxan suxu. Taa tonge sennin nan yi e ra naxanye yi Arigobi rabilinni Basan manga Ogo a mangayaan bun.
5Na taane birin yi rabilinxi yin matexine nan na. E yi balanxi dɛ wure daxine nan na. Banxidɛ wuyaxi fan yi na naxanye mi yi rabilinxi yinne ra.
6En yi na taane birin kala fefe, alo en na a liga Xɛsibɔn manga Sixɔn ma bɔxɔn na kii naxan yi. En yi xɛmɛne nun ɲaxanle nun diine birin faxa taane birin yi.
7En yi seene birin kala fɔ xuruseene nun se kɛndɛne, en naxanye tongo.
8Na waxatini, en yi bɔxɔne birin tongo Yurudɛn sogeteden binni, e ba Amorine manga firinne yii, keli Arinon xudeni han Xerimon geyana.
9Sidɔn kaane a falama na geyaan ma nɛn a “Siriyon.” Amorine tan naxa a “Seniri.”
10En yi na taane birin tongo na fiili yireni e nun Galadi bɔxɔna e nun Basan bɔxɔn birin, sa dɔxɔ Salaka nun Edere ra. Na taane birin yi Ogo a mangayaan nan bun Basan bɔxɔni.
11Basan manga Ogo nan keden mi faxa Refa kaane yɛ. A wure saden mɔn Rabaha yi, Amonine manga taana. A kuyana, nɔngɔnna yɛ solomanaanin, a yigbona nɔngɔnna yɛ naanin.
12Na waxatini, en yi na bɔxɔn tongo. Keli Aroyeri yi, sa dɔxɔ Arinon xude dɛɛn na e nun Galadi geyaan fɔxɔ kedenna e nun na taane, n yi na birin so Rubɛn nun Gadi bɔnsɔnna yii.
13N yi Galadi fɔxɔ boden nun Basan manga Ogo bɔxɔn so Manase bɔnsɔnna fɔxɔ kedenna yii. Arigobi rabilinna bɔxɔn nun Basan bɔxɔn yi yatɛxi Refa kaane bɔxɔn nan na.
14Manase a dii Yayiri yi Arigobi bɔxɔn findi a gbeen na han Gesuri kaane nun Maka kaane bɔxɔne danne. E yi Yayiri xili sa Basan bɔxɔn xun ma. Han iki e a falama Basan bɔxɔn ma nɛn a “Yayiri taana.”
15N yi Galadi so Makiri yii.
16N yi Galadi fɔxɔ kedenna so Rubɛn bɔnsɔnna nun Gadi bɔnsɔnna yii han Arinon xudena. Xude wunla nan na danna ra, sa dɔxɔ Yaboko xuden na, Amonine bɔxɔn danna.
17N mɔn yi Araba bɔxɔn fan so e yii naxan danna lanxi Yurudɛn baan ma keli Kinɛrɛti Darani, sa dɔxɔ Araba Fɔxɔ Ige Daraan na, Pisiga geyaan lanbanni, sogeteden binni.
18Na waxatini n yi yamarini ito fi ɛ ma. N naxa, “Alatala ɛ Ala bata bɔxɔni ito fi ɛ ma alogo a xa findi ɛ gbeen na. Koni ɛ xɛmɛ kɛndɛne birin xa e yitɔn e siga e ngaxakedenne Isirayila kaane yɛɛ ra yɛngɛ sodeni.

19Ɛ ɲaxanle nun ɛ diine nun ɛ xuruseene nan tun luma taane kui n naxan soxi ɛ yii. N na a kolon xuruse wuyaxi ɛ yii.
20Ɛ luma nɛn sofayani han Alatala ɛ Ala yi matabun fi ɛ ngaxakedenne fan ma. Alatala ɛ Ala bɔxɔn fima e ma nɛn Yurudɛn kidi ma. Na waxatini, ɛ birin nɔɛ xɛtɛ nɛn ɛ gbee bɔxɔni n naxan soxi ɛ yii.”
21Na waxatini, n yi yamarin so Yosuwe yii. N yi a fala a xa, n naxa, “I bata feene birin to i yɛɛn na Alatala ɛ Ala naxan ligaxi manga firinni itoe ra. Alatala na ligama nɛn yamanan birin na, i na dangu dɛnaxan yi.
22I nama gaxu e yɛɛ ra, bayo Alatala ɛ Ala nan e yɛngɛma ɛ xa.”
23Na waxatini, n yi Alatala maxandi, n naxa,
24“Marigina Alatala, i bata i ya fisamantenyaan nun i sɛnbɛn yita i ya walikɛɛn na. Ala gbɛtɛ yo mi kore xɔnna ma hanma bɔxɔn ma naxan nɔɛ i ya wanle nun i ya kabanakone ligɛ.
25Yandi, tin n xa Yurudɛn baan gidi alogo n xa na bɔxɔ faɲin to naxan a kidi ma, e nun a geya yire faɲina, e nun Liban bɔxɔna.”
26Koni Alatala bata yi xɔlɔ n ma ɛ tan ma fe ra. A mi n xuiin namɛxi. Alatala yi a fala n xa, a naxa, “A lu na ki, i nama fa feni ito fala n xa sɔnɔn.
27Te Pisiga geyaan xuntagi, i yi sogegododen binna mato e nun kɔmɛn fɔxɔn binni, e nun yiifari fɔxɔn binni, e nun sogeteden binni. I xa a mato i yɛtɛ yɛɛn na. Koni i xa a kolon a faɲin na, i mi Yurudɛn baan gidima.
28Yamarin fi Yosuwe ma, i limaniyaan nun sɛnbɛn fi a ma, bayo a tan nan tima yamaan yɛɛ ra Yurudɛn baan gidideni. I bɔxɔn naxan toma, a tan nan a ligama Isirayila yi na bɔxɔn sɔtɔ e kɛɛ bɔxɔn na.”
29Nayi, en yi lu lanbanni Beti-Peyori yɛtagi.